ሉቃሴ 23

1ዎጎሮ ቡኪንቴ ዓሳ ቢያ ዔቂ ዬሱሴ ጲላፆሴ ቤርቶ ዔኪ ዓኣዼኔ፤ 2ሂዚ ጌዒያ ዒዛ ዔያታ ዎጎና ዓይሢሳኒ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ፦ “ሃይ ዓሢ፥ ኑኡኮ ዴሮ ዻቢሻንቴ ኑ ዴንቄኔ፤ ሮሜ ካኣቲም ጊኢራ ጊኢሪንቱዋጉዴያ ላኣጋኔ፤ ሃሣ ‘ታኣኒ ካኣቲ ማዔ፥ ሜሲሔኬ’ ጌዒ ጌዒ ኬኤዛኔ።” 3ጲላፆሴያ፦ “ኔኤኒ ዓይሁዴ ካኣቲዳ?” ጌይ ዬሱሴ ዖኦጫዛ፥ ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ሂዮ፥ ኔ ታና ጌዔሢጉዴያኬ” ዒዛም ጌዔኔ። 4ዬማና ጲላፆሴ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዴሮናም፦ “ሃያ ዓሢ ዑጻ ዓይጎ ዻቢንቲያ ታ ዴንቂባኣሴ!” ጌዔኔ። 5ዓሳ ጋዓንቴ፦ “ሃይ ዓሢ ጌሊላይዳፓ ዓርቃዖ ሃይካ ሄላንዳኣና ዪሁዳ ዓጫ ቢያ ዔርዚ ዔርዚ ዴሮ ፑርቱሞም ዔቂሳኔ” ጌዒ ጌዒ ኮሺ ዶዲሺ ኬኤዜኔ። 6ጲላፆሴ ጌሊላ ጌይንቴ ዑኡዞ ዋይዛዖ፦ “ሃይ ጌሊላ ዓጪ ዓሲዳ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 7ዬሱሴ ሙኬሢ ሄሮዲሴ ዎይሣ ዓጫፓ ማዔሢ ጲላፆሴ ዔሪ ማሂ ጊንሣ ሄሮዲሴ ባንሢ ዳኬኔ፤ ሄሮዲሴ ዬማና ዬሩሳላሜይዳኬ። 8ሄሮዲሴ ዬሱሴ ዛጋዖ ሚርጌ ዎዛዼኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዬሱሴ ዛሎ ቤርታ ዒ ዋይዜሢሮ ዛጋኒ ሚርጌ ዎዴ ዒዛ ኮዓኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዬሱሴ ፆሲ ዎልቄና ዓኪ ባኣዚ ማዼም ዛጋኒ ማሊሢያ ጌሣኔ። 9ዬያሮ ሄሮዲሴ ዬሱሴ ሚርጌ ዖኦጪሢ ዖኦጬኔ፤ ዬሱሴ ጋዓንቴ ዓይጎዋ ዒዛም ማሂባኣሴ። 10ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዒኢካ ዔቂ ሚርጌና ዒ ፑርቲሴያ ማሊሲ ኬኤዛኔ። 11ሄሮዲሴ ፖኦሊሶና ዎላ ማዒ ዒዛ ቦሂ ዓማላዖ፥ ሚዛጲ ዓፒላ ማይሲ ጊንሣ ጲላፆሴ ባንሢ ማሂ ዳኬኔ። 12ዬኖ ኬሎና ሄሮዲሴና ጲላፆሴና ዎላ ዒጊንቴኔ፤ ዬያኮ ቤርታ ጋዓንቴ ዔያታ ዎላ ዱጲሢኬ። 13ዬካፓ ጲላፆሴ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሃሣ ዴሮይዳፓ ዔርቴ ዓሶና ዴሮና ቢያ ዔኤላዖ፦ 14“ ‘ዴሮ ዒ ፑርቱሞም ዔቂሳኔ!’ ጌዒ ዒንሢ ሃያ ዓሢ ታ ኮይላ ዔኪ ሙኬኔ፤ ታኣኒ ጋዓንቴ ዒንሢኮ ቤርታ ዒዛ ዖኦጪ፥ ዒንሢ ጌዒ ኬኤዛ ባኮይዳፓ ቢያ ሃያ ዓሢ ዑጻ ዓይጎዋ ዻቢንቲ ታ ዴንቂባኣሴ። 15ዬያጉዲ ሃሣ ሄሮዲሴያ ዒዛይዳ ዓይጎ ዻቢንቲ ዴንቂባኣሢሮ ሃንጋ ኑ ባንሢ ማሂ ዳኬኔ፤ ዓካሪ ሃይ ዓሢ ዒዛ ሃይቢም ሄሊሳ ባኣዚ ዓይጎዋ ማዺባኣሴ። 16ዬያሮ ታ ጳዺና ኩንሢ ሃሻንዳኔ” ጌዔኔ። [ 17ሌዓ ሌዓ ዑሣ ዓኣዺጾ ቦንቾ ኬሎና ጲላፆሴ ፔቴ ቱሲ ዓሲ ዴሮም ቡላያኬ።] 18ዬያሮ ዴራ ቢያ፦ “ሃያ ዓሢ ባይዜ! ባርባኔ ጋዓንቴ ኑም ቡሌ!” ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 19ባርባኔ ጎዖሢ ካታሞይዳ ዑራ ዔቂሲ ዓሲ ዎዼ ዛላና ቱቲ ዓኣ ዓሲኬ። 20ጲላፆሴ ዬሱሴ ቡሊ ሃሻኒ ኮዓዖ ላሚ ዴሮም ኬኤዜኔ። 21ዴራ ጋዓንቴ፦ “ሱፄ፥ ሱሱፄ!” ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 22ጲላፆሴ ሃይሣሲ፦ “ሃይ ዓሢ ዻቤ ዻቢንታ ዓይጌንዴዳይ? ታኣኒ ዒዛ ሃይቢም ሄሊሳንዳ ዓይጎ ባኣዚያ ዴንቂባኣሢሮ ጳዺና ታ ኩንሢ ሃሻንዳኔ” ዔያቶም ጌዔኔ። 23ዔያታ ጋዓንቴ ዑኡዞ ፔኤኮ ዼጊዲ፦ “ሱሱፄ!” ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ፤ ዒላታኣ ዔያቶኮ ኮሺ ዺቤኔ። 24ዬያ ዛሎሮ ዔያታ ዖኦጬሢ ዔያቶም ማዺንታንዳጉዲ ጲላፆሴ ዎጌኔ። 25ዑሮ ዔቂሲ፥ ዓሶ ዎዺ ቱቲ ዓኣ ባርባኔ ዔያታ ዖኦጬ ጎይጾና ቡላዖ፥ ዬሱሴ ጋዓንቴ ዔያታ ኮዔሢጉዲ ዓኣሢ ዔያቶም ዒንጌኔ። 26ዬያሮ ዬሱሴ ዔያታ ዔኪ ዴንዲፆይዳ ዓኣዖ፥ ፔቴ ቄሬና ጌይንታ ዓጪ ዓሲ ማዔ ሲሞኔ ጎዖሢ ካታሞኮ ዙላፓ ካታሞ ጌላንቴ ዒዛ ዔኪ ዬሱሴ ሱፆንዶ ፑርቲሴ ዓሶ ሱፆ ሚፆ ኬዲሲ ዬሱሴ ጊንጾ ዓኣዻንዳጉዲ ማሄኔ። 27ሚርጌ ዓሲ ዬሱሴ ጊንጾ ዓኣዻኔ፤ ዔያቶ ባኣኮይዳፓ ሚርጌና ዒዛ ጋይቴ ዖዪ ዬኤካ ላኣሊ ዓኣኔ፤ 28ዬሱሴ ጋዓንቴ ዔያቶ ባንሢ ሺሪጋፓ፦ “ዒንሢ ዬሩሳላሜ ላኣላ! ዒንሢ ቶኦኮና ዒንሢ ናኣቶናም ዬኤኩዋቴ! ታ ጋይቴ ዬኤኪፖቴ! 29ዓይጎሮ ጌዔቶ ‘ዞኦካሢ ማዔ ላኣሎና ሾይባኣ ጎጶና ዻንሥሢባኣ ላኣሎና ዎዚ ባሊቲና ዓኣያዳይ?’ ጌይንታንዳ ኬሊ ሙካንዳኔ። 30ዬኖና ዓሳ ዹኮ ‘ኑ ዑጻ ዶዔ!’ ሃሣ ጌሜሮ ‘ኑና ዓኣቹዋቴ!’ ጌይሢ ዓርቃንዳኔ። 31ዓካሪ ዬይ ቢያ ባካ ዓኣዔ ሚሢዳ ሃኣዺ ማዓያ ማዔቶ ሜሎ ሚፆይዳ ዎይታንዳያ ናንዳይ?” ጌዔኔ። 32ዬያጉዲ ሃሣ ዬሱሴና ዎላ ዎዻኒ ላምዖ ፑርታ ማዼ ዓሲስኬንሢያ ዔኪ ዔያታ ዴንዴኔ። 33ዬካፓ ዔያታ ቶኦኪ ሜጌሢ ጌይንታ ቤዞ ሄላዖ ዒኢካ ዬሱሴ ሱፄኔ፤ ሃሣ ላምዖ ፑርቶ ማዼዞንሢያ ዬሱሴኮ ሻውሎና ሚዛቆ ዛሎናይዳ ሱፄኔ። 34ዬካፓ ዬሱሴ፦ “ዓዳሢዮ! ዔያታ ማዻ ባኮ ዔሩዋኣሢሮ ዓቶንጎ ዔያቶም ጌዔ!” ጌዔኔ። ፖኦሊሳ ዱማሲ ዔራኒ ዓጎ ባኣዚ ዓጊ ዬሱሴኮ ዓፒሎ ጊሽቴኔ። 35ዴራ ዔቂ ዛጋንቴ ዓይሁዶኮ ሱኡጋ፦ “ሜሌ ዓሶ ዒ ዻቂሼኔ፤ ዓካሪ ዒዛ ፆሲ ዶኦሬያ፥ ሜሲሔ ማዔቶ ሂንዳ ፔና ዻቂሾንጎ!” ጌዒ ጌዒ ዒዛ ቦሄኔ። 36ፖኦሊሳ ሃሣ ዬያጉዲ ዒዛ ቦሄኔ፤ ፑርቲ ሶልኬ ዑሺያ ዒዛም ዒንጋዖ፥ 37“ኔኤኒ ዓይሁዴ ካኣቲታቶ ሂንዳ ኔና ዻቂሼ” ጌዔኔ። 38“ሃይ ዓይሁዴ ካኣቲኬ!” ጌዒ ፃኣፖናያ ዬሱሴኮ ቶኦኮ ኬዴ ሚፆ ዑጻ ጌሤኔ። 39ዬሱሴና ዎላ ሱፆና ፑርቶ ማዼዞንሢዳፓ ፔቴሢ ዬሱሴ ኮራ፦ “ኔኤኒ ሜሲሔ ቱዋዓዳ? ሂንዳ ኔና ዻቂሺ ኑናኣ ዻቂሼ!” ጌዒ ጌዒ ጫሽኬኔ። 40ባጋሢ ጋዓንቴ፦ “ኔኤኒ ሃሢ ሃይቢም ዎጊንቲ ዓኣዖ ፆሲ ዒጊጩዋዓዳ? 41ኑኡኒ ኑ ማዼ ዻቢንቶ ዛሎና ኑም ዒንጎና ዎጋ ኮይሳያኬ፤ ሃይ ዓሢ ጋዓንቴ ፔቴታዖ ፑርታ ባኣዚ ማዺባኣሴ” ጌዒ ዒዛ ጎሬኔ። 42ዬካፓ ዬሱሴ ኮራ፦ “ጎዳሢዮ! ኔ ካኣቱሞይዳ ኔ ጌላ ዎዶና ታና ጶቂሳዎ!” ጌዔኔ። 43ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ጎኔ ታ ኔም ጋዓኔ፤ ሃኖ ኔ ታኣና ዎላ ጌኔቴይዳ ማዓንዳኔ!” ዒዛም ጌዔኔ። 44ዓካሪ ዬይ ያዺ ማዔሢ ዓባ ሳዛ ማዓኣናኬ፤ ዬካፓ ዓርቃዖ ዴንዲ ማሢ ዶምቦልሳ ዎዴ ሄላንዳኣና ዓቦኮ ፖዓ ዓርቂንቲ ሳዓ ጉቤ ዹሜኔ። 45ዬማና ጌኤዦ ማኣሮይዳ ዱማሲጾሮ ጎኦቦና ዓፒላ ሳዛፓ ሄኮ ዳርዒ ላምዖ ፓቂንቴኔ። 46ዬሱሴ ዑኡዞ ዼጊዲ፦ “ዓዳሢዮ! ሃይሾ ታኣኮ ሼምፓሢ ኔም ታ ዒንጋኔ!” ጌዔኔ። ዬያ ጌዔስካፓ ሼምፓሢ ዒዛኮ ዱጴኔ። 47ዒኢካ ዓኣ፥ ፄኤቶ ፖኦሊሶኮ ሱኡጋሢ ዬያ ማዔ ባኮ ዛጋዖ፦ “ጎኔና ሃይ ዓሢ ፂሎታዖኬ!” ጌዒ ፆሲ ቦንቼኔ። 48ዬያ ባኮ ዛጋኒ ዒኢካ ቡኪንቲ ዓኣ ዓሳ ቢያ ማዔ ባኮ ዛጊ ዖዪሢና ዳዶ ፔኤኮ ኩቻ ባዒ ባዒ ፔ ማኣሪ ማዒ ዴንዴኔ። 49ዬሱሴ ኮሺ ዔራ ዓሶ ቢያሢና ጌሊላይዳፓ ዓርቃዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ላኣሎና ሃኬ ዔቂ ዬያ ባኮ ዛጋኔ። 50ዓይሁዴ ዓጪ ካታማ ማዔ፥ ዓርማቲያሴ ጌይንታዞይዳ ናንጋ ዮሴፔ ጌይንታ ፔቴ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዒዚ ፂሎ ሃሣ ኮሺ ዓሲኬ፤ ሃሣ ጊንሣ ዒ ዓይሁዶ ዓሶኮ ዎጎሮ ቡካ ዓሶይዳፓ ፔቴሢኬ። 51ማዔቶዋ ዓይሁዶ ዓሳ ዬሱሴ ባይዛኒ ዞርታ ዞርቲጾና ጌኤዞናይዳ ዒ ጌሊባኣያኬ፤ ፆሲ ካኣቱሞዋ ሓጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሢ ካፓ ዓሲኬ። 52ዬይ ዓሢ ጲላፆሴ ኮይላ ዴንዲ ዬሱሴኮ ሌዞ ዒዛም ዒንጋንዳጉዲ ዖኦጬኔ። 53ሌዞዋ ዒዛኮ ሚፃፓ ኬይሲ ሻኣዣ፥ ቦኦሬ ሚዛጲ ዓፒላና ሱኡዲ ዖኦኒያ ዱኡቲባኣ ላሌ ዓርሲ ኮሾና ዱኡፒ ዔቴይዳ ዱኡኬኔ። 54ዬያ ዒ ማዼሢ ሳዓ ዹሜም ዓይሁዶኮ ሃውሾ ኬሎ ቦንቻ ዓርቃኒ ዑካንቴኬ፤ ዬና ኬሌላ ሓውሾ ኬሎም ጊኢጊንቲ ጊኢጊንቶ ኬሊኬ። 55ጌሊላ ዓጮይዳፓ ዬሱሴ ጊንጾ ሙኬ ላኣላ ዮሴፔና ዎላ ዓኣዺ ዬሱሴኮ ዱኡፖ ዛጌኔ፤ ሃሣ ዎዲ ዒዛ ዱኡኮናቴያ ዛጌኔ። 56ዬካፓ ዔያታ ፔኤኮ ማኣሪ ማዒ ዴንዳዖ ሌዞም ማዓ ዼኤሻና ሳውቃ ቲሺና ጊኢጊሼስካፓ ሙሴ ዎጎ ጎይጾና ሃውሾ ኬሎ ዔያታ ሃውሺ ፔኤቄኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\