ሉቃሴ 22

1ዑሣ ዓኣዺጾ ቦንቾ ኬሎ ጌይንታ ላኣዶ ሙዒ ቦንቾ ኬላ ዑካዛ፥ 2ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዴሮ ዒጊጬሢሮ ዬሱሴ ዓርቂ ዎዾንዶ ጎይሢ ዴሜና ኮዓኔ። 3ዬማና ታጶ ላምዖንሢዳፓ ፔቴሢ ማዔ፥ ዓስቆሮንቶ ዓጮ ዓሢ፥ ዪሁዳይዳ ፃላሄ ጌሌኔ። 4ዬያሮ ዪሁዳ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ጌኤዦ ማኣሮ ካፓ ዓሶ ዓይሣዞንሢ ኮይላ ዴንዲ ዬሱሴ ዎዲ ዓኣሢ ዔያቶም ዒንጋንዳቴ ዔያቶና ዎላ ጌስቴኔ። 5ዔያታ ዒ ኬኤዜ ባኮና ዎዛዺ ሚኢሼ ዒዛም ዒንጋኒ ዎላ ጌስቲ ጊኢጌኔ። 6ዔያታ ጌስቲ ጊኢጌስካፓ፥ ዴራ ዔሩዋንቴ ዒዚ ዬሱሴ ዓኣሢ ዒንጋኒ ጊኢጋ ዎዴ ኮዓኔ። 7ዬካፓ ዑሣ ዓኣዺጾ ቦንቾሮ ማራቶ ሹኪ፥ ላኣዶዋ ሙዒ ቦንቾ ኬላ ሄሌኔ። 8ዬሱሴ፦ “ዑሣ ዓኣዺጾ ቦንቾ ኬሎ ካዋሢ ኑ ሙዓንዳጉዲ ዴንዲ ኑም ጊኢጊሹዋቴ” ጌዒ ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ቤርታ ዳኬኔ። 9ዔያታ ማሃዖ፦ “ዑሣ ዓኣዺጾ ቦንቾ ኬሎ ካዎ ዎካ ኑ ጊኢጊሻንዳጉዲ ኔ ኮዓይ?” ጌይ ዒዛ ዖኦጬኔ። 10ዒዚያ ዔያቶም፦ “ዴንዲ ካታሞ ዒንሢ ጌላኣና ዒኢካ ዋኣሢ ጉሲ ኬዴ ዓሲ ዒንሢና ካኣማንዳኔ፤ ዒዛ ጊንጾ ዓኣዺ፥ ዒ ጌላ ማኣሮ ጌሉዋቴ። 11ማኣሮ ዓዶ ኮራ ኑና ዔርዛሢ ‘ታኣኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ዑሣ ዓኣዺጾ ቦንቾ ኬሎ ካዎ ታ ዴዒ ሙዓንዳ ቤዛ ዎካዳይ? ኔና ጋዓኔ’ ጎውዋቴ። 12ዒዚያ ኩቦ ጋራ ዓኣ ሂኢሢንቲ ጊኢጌ፥ ዳልጎ ቤዞ ዒንሢ ዻውዋንዳኔ፤ ዒኢካ ጊኢጊሹዋቴ” ጌዔኔ። 13ላምዖ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ዴንዲ ቢያ ባካ ዬሱሴ ዔያቶም ጌዔሢጉዲ ማዔም ዴንቃዖ ዑሣ ዓኣዺጾ ቦንቾ ኬሎ ካዎ ዒኢካ ጊኢጊሼኔ። 14ዒማና ካዎ ሙዖ ዎዳ ሄላዛ ዬሱሴ ዳኪንቴዞንሢና ዎላ ሙዓኒ ዴዓዖ፦ 15“ታኣኒ ሜታሢ ዔካንዳሢኮ ቤርታ ዒንሢና ዎላ ሃኖ ዑሣ ዓኣዺጾ ቦንቾ ኬሎ ካዋሢ ሙዓኒ ሚርጌና ታ ኮዔኔ፤ 16ሃኖ ባኮኮ ዓኣሺንቴ ጎኑማ ፆሲ ካኣቱሞይዳ ጌኤሽኪ ዔርታንዳያ ሄላንዳኣና ሃይካፓ ሴካ ሃኖ ዑሣ ዓኣዺጾ ቦንቾ ኬሎ ካዎ ፔቴታዖ ታ ሙዒንዱዋያታሢ ዒንሢም ታ ኬኤዛኔ” ዔያቶም ጌዔኔ። 17ዬካፓ ዬሱሴ ዑሽኮ ባኮ ዔኪ ጋላታ ሺኢጲሢ ሺኢቃዖ፦ “ሃቦቴ፥ ሃያ ዎሊ ሄሊሱዋቴ፤ 18ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ሃይማፓ ዓርቃዖ ፆሲ ካኣቱማ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ሃያ ዎይኖ ዓኣፖ ዑዣፓ ታ ዑሽካዓኬ” ጌዔኔ። 19ሄሊሳዖ ዬሱሴ ካሦ ዔኪ ጋላታ ሺኢጲሢ ሺኢቂ፥ ቡንፃዖ ጊንፆ ሃንታዞንሢም፦ “ሃቦቴ፥ ሃይ ዒንሢም ዒንጊንታሢ ታናኬ፤ ሃያ ዒንሢ ታና ማሊ ጶቂሣ ባኣዚ ማሁዋቴ” ጌዒ ዔያቶም ዒንጌኔ። 20ዬያጉዲ ካሦ ሙዔስካፓ ዑሽኮ ባኮ ዔኪ ዒንጋዖ፦ “ሃይ ዑሽኮ ባካ ዒንሢም ላኣሊንታንዳ፥ ታ ሱጎጾና ኩማንዳ ዓኮ ጫኣቃሢኬ። 21“ጋዓንቴ ታና ዓኣሢ ዒንጋሢ ሃሢ ታኣና ዎላ ጎንጋፓ ካሦ ዔኪ ሙዓኔ። 22ዓሲኮ ናዓሢ ዒዛ ዛሎ ቤርታዺ ማሊንቴ ጎይጾና ሃይቁዋዖ ዓታዓኬ፤ ጋዓንቴ ዓሲኮ ናዓሢ ዓኣሢ ዒንጋ ዬያ ዓሢም ባዴዔ!” ጌዔኔ። 23ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታ ናኣታ፦ “ኑ ባኣካፓ ዬያ ማዻንዳሢ ዖናዳይ?” ጌይሢና ዎሊ ሴካና ሃንጋና ዖኦጬኔ። 24ሄሊሳዖ ዔያታ፦ “ኑ ጊዳፓ ቢያ ባሼሢ ዖናዳይ?” ጌዒ ዎላ ማርሞ ዓርቄኔ። 25ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ “ሃያ ዓጮ ካኣቶኮ ዴሮ ዑጻ ቢታንቶ ዓኣኔ፤ ሃሣ ዎይሣ ዓሳኣ ዴሮም ኮዦ ማዻ ዓሶ ጌይንታኔ፤ 26ዒንሢ ጋዓንቴ ዔያቶ ጉዲ ማዓንዳያ ኮይሱዋሴ፤ ዬያይዳፓ ዒንሢ ባኣካ ቶይዲ ማዓሢ ጌኤዚ ጉዲ ማዖንጎ፤ ዓይሢ ማዺሻያ ማዔሢያ ማዻሢጉዲ ማዖንጎ። 27ሙዖ ዴዒ ሙዓሢና ዔቂ ሙኡዛሢናይዳፓ ዎያዳይ ዼኤፓሢ? ዼኤፒ ጌይንታሢ ዴይ ሙዓሢቱዋዓዳ? ታኣኒ ጋዓንቴ ዒንሢኮ ባኣካ ዓይሢንቲ ማዻሢ ጉዴያኬ። 28“ዒንሢ ታኣኮ ሜታሢ ዎዶና ቢያ ታኣና ዎላ ዶዲ ዴዔኔ። 29ዬያሮ ታ ዓዴ ታ ማዾም ቢታንቶ ታኣም ዒንጌሢጉዲ ታኣኒያ ዒንሢም ቢታንቶ ዒንጋንዳኔ። 30ታኣና ዎላ ታ ካኣቱሞይዳ ሙዖ ቤዛ ዒንሢ ዴዒ ሙይ ዑሽካንዳኔ፤ ዎጎ ዎጎ ቤዞይዳኣ ዴዒ፥ ታጶላምዖ ዒስራዔሌኮ ፃጶ ዑጻ ቢታንቶ ዔኪ ዒንሢ ዎጋንዳኔ” ጌዔኔ። 31ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ “ሲሞኔ! ሃኣዛጌ፤ ጎሽካ ዓሢ ዛርጋሢ ዓኣፖ ዲልባፓ ሶኦሪ፥ ጌኤሺ ዱማሳሢጉዲ ፃላሄ ዒንሢ ሶኦሪ ዛጋኒ ዒናፓ ሱኡካዺ ማሌኔ። 32ጋዓንቴ ኔኤኮ ጉሙርቂጻ ባይቁዋጉዲ ታ ዓዶ ታ ሺኢቄኔ፤ ኔኤኒያ ኔ ዻቢንቶ ዔሪ ታ ባንሢ ማዔ ዎዶና ኔ ዒሾንሢ ዶዲሼ” ጌዔኔ። 33ጴፂሮሴ ማሃዖ፦ “ጎዳሢዮ! ቱሲም ማዔቶዋ ሃሣ ሃይቢም ታኣኒ ኔኤና ዎላ ዓኣዻኒ ጊኢጊንቴያኬ!” ጌዔኔ። 34ዬሱሴ ጋዓንቴ ዒዛም፦ “ጴፂሮሴ ሃኖ ኮይዳ ቂኢቁዋንቴ ሃይሢ ማይንቲ ‘ታ ዒዛ ዔሩዋሴ’ ኔ ጋዓንዳኔ፤ ታ ኔም ጋዓኣኬ” ጌዔኔ። 35ዬካፓ ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንጾ ሃንታ ናኣቶ ኮራ፦ “ሚኢሼ ዓርቆ ቡራሻ፥ ጋላ ዔኮ ሉካ፥ ዱርሲያ ዒንሢ ዔኩዋንቴ ታ ዒንሢ ዳኬ ዎዶና ዒንሢም ፓጬ ባኣዚ ዓኣ?” ጌዔኔ። ዔያታኣ ማሃዖ፦ “ዓይጌያ ፓጬ ባኣዚ ኑም ባኣሴ” ጌዔኔ። 36ዬሱሴ ዔያቶም፦ “ሃሢ ዓካሪ ሚኢሼ ዓርቆ ቡራሻ ማዔቴያ፥ ጋላ ዓርቆ ሉካ ዓኣሢ ዬያ ፔኤኮ ዔኮንጎ፤ ጬንቻ ዓፓሮ ባኣሢያ ማኣዓሢ ፔኤኮ ሻንቺ ጬንቻ ዓፓሮ ሻንቆንጎ። 37‘ፑርቶ ዓሶና ዎላ ፓይዲንቴኔ!’ ጋዓ ማፃኣፖ ቃኣላ ታ ጊዳ ኩማንዳያ ኮይሳኔ፤ ታ ዒንሢም ጋዓኣኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ታ ዛሎ ቤርታዺ ፃኣፒንቴሢ ቢያ ኩማኒ ኮይሳሢሮኬ” ጌዔኔ። 38ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታ ናኣታ፦ “ጎዳሢዮ! ሃይሾ ሃይካ ላምዖ ጬንቻ ዓፓሮ ዓኣኔ!” ዒዛም ጋዓዛ፥ ዒዚ “ጊዳንዳኔ” ዔያቶም ጌዔኔ። 39ዬሱሴ ካታሞይዳፓ ኬስኪ ቤርታ ማዻሢጉዲ ሪሚቶ ዹኮ ዴንዴኔ፤ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታ ናኣታኣ ዒዛና ዎላ ዓኣዼኔ። 40ዒኢካ ዔያታ ሄላዛ ዬሱሴ፦ “ዻቢሻ ጌሺሢዳ ዒንሢ ጌሉዋጉዲ ሺኢቁዋቴ” ጌዔኔ። 41ዬካፓ ሹቺ ዹዔም ሄላንዳ ጉዴ ቤሲዳ ዔያቶይዳፓ ሃኪ ዴንዳዖ ጉምዓቲ፦ 42“ዓዳሢዮ! ኔ ማሊሢ ማዔቶ ሃያ ሜታሢ ታ ጊዳፓ ሃኪሴ፤ ጋዓንቴ ታ ማሊፆጉዲቱዋንቴ ኔ ማሊጻ ኩሞንጎ” ጌዒ ሺኢቄኔ። 43ዒማና ዒዛ ዶዲሻ ኪኢታንቻሢ ጫሪንጮይዳፓ ሙኪ ዒዛም ጴዼኔ። 44ዒና ዒዛኮ ሚርጌና ሜታዼም፥ ኮሺ ዶዲ ሺኢጲሢ ዒ ሺኢቃኔ፤ ዬማና ጮጋጫ ዒዛኮ ሱጉሢ ማሊ ሳዓ ፆዻኔ። 45ሺኢጲጾይዳፓ ዒ ዔቂ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ባንሢ ሙካንቴ ዔያታ ሚርጌና ዖዪፆይዳፓ ዔቄያና ላቢ ጊንዒ ዓኣንቴ ዛጋዖ፦ 46“ዓይጎሮ ዒንሢ ጊንዓይ? ዬያይዳፓ ዻቢሻ ጌሺሢዳ ዒንሢ ጌሉዋጉዲ ዔቂ ሺሺኢቁዋቴ” ዔያቶም ጌዔኔ። 47ዬሱሴ ዬያ ኬኤዛ ጎይሣ ዓኣንቴ ዒማና ሚርጌ ዓሲ ሙኬኔ፤ ዬያ ዓሶ ዔኪ ሙኬሢ ታጶ ላምዖንሢዳፓ ፔቴሢ ማዔ፥ ዪሁዳኬ፤ ዒዚያ ዬሱሴ ሄርቃኒ ዬሱሴ ባንሢ ዶጬኔ። 48ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ “ዔዞ፥ ዪሁዳ! ዓሲኮ ናዓሢ ሄርቂሢና ዓኣሢ ኔ ዒንጋ?” ጌዔኔ። 49ዬሱሴና ዎላ ዓኣ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ዬያ ዛጋዖ፦ “ጎዳ! ዓፓሮና ኑ ዔያቶ ቆጾንዶ?” ጌዔኔ። 50ዔያቶይዳፓ ፔቴሢ ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢም ዓይሢንቲ ማዻሢኮ ሚዛቆ ዋዮ ዓፓሮና ቆፂ ቲቄኔ። 51ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ “ማይ ጊዴኔ! ሃሼ!” ጋዓዖ፥ ዓሢኮ ዋዮ ኩቻ ዓርቂ ካንሢ ፓሤኔ። 52ዬካፓ ዬሱሴ ዒዛ ዓርቃኒ ሙኬዞንሢና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሓሣ ጌኤዦ ማኣሮኮ ዓይሣዞንሢና ዴሮኮ ጪሞና ኮራ፦ “ታና ዒንሢ ሱላ ጉዲ ዓርቃኒ ጬንቻ ዓፓሮና ኮኦሎና ዔኪ ሙኪያ? 53ቢያ ኬሊና ጌኤዦ ማኣሮይዳ ዒንሢና ዎላ ታ ዓኣንቴ ዒንሢ ታና ዓርቂባኣሴ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ዒንሢና ዹማሢናኮ ቢታንቶ ዎዶኬ” ጌዔኔ። 54ዬካፓ ዓሳ ዬሱሴ ዔኪ ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢ ማኣሪ ዴንዴኔ፤ ዒማና ጴፂሮሴ ዻካ ዒዛይዳፓ ሃኬ ሃኬ ጊንጾ ዓኣዻኔ። 55ዓሳ ዬያ ዓሢኮ ዲሮ ጋራ ታሚ ዔኤሢ ፔቴይዳ ዴዒ ካሽታንቴ ጴፂሮሴ ሙኪ ዔያቶና ዎላ ዴዔኔ። 56ጴፂሮሴ ታሞ ዓጫ ዴዒ ዓኣንቴ ፔቴ ዉዱሮ ናይስኬና ዒዛ ዴንቂ ኮሺ ዒዛ ዛጋዖ፦ “ሃይያ ዬሱሴና ዎላ ዓኣያኬ!” ጌዔኔ። 57ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ “ሃና ዓሴላ! ታኣኒ ዒዛ ዔሩዋሴ” ጌዔኔ። 58ዻካ ናጌስካፓ ፔቴ ዓሲ ሃሣ ጴፂሮሴ ዛጋዖ፦ “ኔኤኒያ ዔያቶይዳፓ ፔቴሢኬ!” ጋዓዛ፥ ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ “ሃይ ዓሢ ኔ! ታ ዔያቶና ዎላ ዓኣያቱዋሴ!” ጌዔኔ። 59ኮሺ ሃሣ ኔጋዖ ፔቴ ሜሌ ዓሲ፦ “ሃይ ዓሢ ጌሊላ ዓሲኬ፤ ጎኔ ዒዛና ዎላ ዓኣያኬ” ጌዒ ኮሺ ዶዲሺ ኬኤዜኔ። 60ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ “ሃይ ዓሢ ኔ! ኔ ጋዓ ዓሢ ታ ዔሩዋሴ!” ጌዔኔ። ዬኖ ዒ ጋዓ ጎይሣ ዓኣንቴ ኮይዳ ቂኢቄኔ። 61ዬማና ጎዳ ዬሱሴ ሺሪ ጴፂሮሴ ዛጋዛ፥ ጴፂሮሴም፦ “ሃኖ ኮይዳ ቂኢቁዋንቴ ሃይሢ ማይንቲ ‘ታ ዒዛ ዔሩዋሴ’ ኔ ታና ጋዓንዳኔ” ጌይ ጎዳ ዬሱሴ ቤርታ ዒዛም ኬኤዜሢ ጶቃዛ፥ 62ካሮ ኬስካዖ ኮሺ ዒናፓ ዖዪ ዒዚ ዬኤኬኔ። 63ዒማና ዬሱሴ ዓርቄ ዓሳ ዒዛ ቦሂ ቦሂ ጳርቂያ ጳርቃኔ። 64ዓኣፖ ካሮዋ ዒዛኮ ካንቂ ካንቂ፦ “ዖናዳይ ኔና ባዔሢ? ሂንዳ ኔ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛያታቴ ዔሬ” ጋዓኔ። 65ዬያጉዲ ሃሣ ሚርጌ ባኣዚ ጌዒ ጌዒ ዒዛ ጫሽካኔ። 66ሳዓ ካራዛ ዴሮኮ ጪሞና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔቴይዳ ቡኪንቴኔ፤ ዬሱሴያ ዔያታ ቡኪንቶ ቤዞ ዔኪ ሙካዖ፥ 67ዒዛ ኮራ፦ “ሂንዳ ኑም ኬኤዜ! ኔኤኒ ሜሲሔዳ?” ጋዓዛ፥ ዒዚ ጋዓንቴ ዔያቶም፦ “ታ ዒንሢም ኬኤዛዛ ዒንሢ ጎኔኬ ጎውዋሴ፤ 68ሃሣ ታ ዒንሢ ዖኦጫዛኣ ታኣም ዒንሢ ማሂ ኬኤዙዋሴ፤ 69ጋዓንቴ ሃይማፓ ዓርቃዖ ዓሲኮ ናዓሢ ዼኤፖ ፆዛሢኮ ሚዛቆ ዛላ ቦንቺንቲ ዴዓንዳኔ” ጌዔኔ። 70ዬካፓ ቢያሢ ፔቱሞና፦ “ሂዴቶ ኔ ፆሲ ናይኬ ጌይሢዳ?” ጌይ ዒዛ ዖኦጫዛ፥ ዒዚ፦ “ሂዮ፤ ዒንሢ ታና ጋዓሢጉዴያኬ” ዔያቶም ጌዔኔ። 71ዔያታ ማሃዖ፦ “ዓካሪ ማይ ዓይጎ ማርካ ኑም ኮይሳይ? ሃይሾ ዒ ጌዔ ባኮ ኑ ኑ ቶኦኪና ዋይዜኔ!” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\