ሉቃሴ 2

1ዬኖ ዎዶና ሮሜ ዓጮይዳ ዓኣ ዴሮ ቢያ ፓይዳኒ፥ ሱንፃ ዴሮኮ ፃኣፒንታንዳጉዲ ሮሜ ካኣቲ ዓውጊስፆሴ ዓይሤኔ። 2ቤርታዺ ዴሮ ፓይዳኒ ሱንፆ ፃኣፖና ዎዶና ቄርኔዎሴ ጎዖሢ ሶኦሪያ ዓጮ ዎይሣያኬ። 3ዬያሮ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ሱንጾ ፃኣፒሳኒ ፔኤኮ ዓጮ ካታሞ ካታሞ ዴንዳኔ። 4ዮሴፔ ጌሊላይዳ ዓኣ ናዚሬቴ ካታማፓ ዔቂ ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣ ዳውቴ ካታሞ ጌይንታ ቤቴሌሄሜ ዴንዴኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዛኮ ዜርጻ ዳውቴ ፃጳፓ ማዔሢሮኬ። 5ዒዚ ፃኣፒንታኒ ዓኣዼሢያ ጎጳዺ ዓኣ፥ ዒዛኮ ዖኦጮዞ፥ ማይራሞና ዎላኬ። 6ዔያታ ላምዖንሢ ቤቴሌሄሜ ካታሞይዳ ዓኣንቴ ማይራሞኮ ሾይጾ ኬላ ሄሌም፥ 7ዒኢካ ዒዞኮ ኮይሮ ናዓሢ ሾዓዖ ናይ ዓርቆ ቱርጫና ካንቄኔ፤ ሾኦጫ ዎርቃ ቤዛ ቤሲ ዔያታ ዴንቂባኣሢሮ ባይ ሞስካ፥ ባኣታ ሙዖ ሙዓ ጎንጋላ ናዓሢ ላይሤኔ። 8ዬኖ ዓጮይዳ ካታሞኮ ዙላ፥ ቦኦሎይዳ ቆልሞ ሄንቂ ሞኦሢዳ ዎርቃ ናይ ዓኣኔ። 9ዒማና ዔያቶም ፆሲ ኪኢታንቻሢ ጴዼም፥ ፆሲኮ ቦንቾ ፖዓ ዔያቶ ዑጻ ፖዔሢሮ ሚርጌና ዔያታ ዒጊጪ ዲቃቴኔ፤ 10ኪኢታንቻሢ ጋዓንቴ፦ “ሃይ ዒንሢ ዎይታይ? ዒጊጪፖቴ፤ ዴሬም ቢያ ዼኤፒ ዎዛ ማዓ ኮሺ ሃይሴ ታ ዒንሢም ኬኤዛንዳኔ፤ 11ዋይዙዋቴ! ሓኖ ዳውቴ ካታሞይዳ ዼኤሻ ዒንሢም ሾይንቴኔ፤ ዒዚያ ጎዳ ኪሪስቶሴኬ። 12ዬያኮ ማላታ ያዺ ማዓንዳኔ፦ ናይ ዓርቆ ቱርጫና ካንቂንቴ ናይ፥ ባይ ባርታይዳ ባኣታ ሙዖ ሙዓ ጎንጋላ ላሂ ዓኣንቴ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ” ጌዔኔ። 13ዬማና ዔያታ ዔሩዋንቴ ሚርጌ ጫሪንቺ ኪኢታንቻ ኪኢታንቻሢና ዎላ ጴዻዖ ፆሲ ጋላቲሢና፦ 14“ጫሪንጮይዳ ፆሲም ቦንቾ ማዖም፤ ሳዖይዳኣ ዒዚ ናሽካ ዓሶም ቢያ ኮሹሞ ማዖም” ጌዔኔ። 15ኪኢታንቾንሢ ዔያቶይዳፓ ዱማዺ ሌካ ጫሪንጮ ዴንዴ ዎዶና ቆልሞ ሄንቃ ናኣታ ዎሊ ኮይላ፦ “ዓካሪ ቤቴሌሄሜ ኑ ዴንዲ፥ ሃሢ ማዔ ባኮና ጎዳ ኑም ፔጋሲ ዻዌ ባኮ ኑ ዛጎም” ጌዔኔ። 16ዔያታ ዒማና ዑኬና ዴንዳዖ ማይራሞና ዮሴፔና ዴንቄኔ፤ ሃሣ ናዖዋ ባኣቶ ባርታ ባኣታ ሙዖ ሙዓ ጎንጋላ ላሂ ዓኣንቴ ዴንቄኔ። 17ናዓሢ ዔያታ ዛጌሢኮ ጊንፃ ኪኢታንቻሢ ዒዛ ዛሎ ዔያቶም ኬኤዜሢ ዔያታ ማይራሞና ዮሴፔናም ኬኤዜኔ። 18ቆልሞ ናኣታ ኬኤዜ ባኮ ዋይዜ ዓሳ ቢያ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 19ማይራማ ጋዓንቴ ዬያ ቢያ ባኮ ፔ ዒና ዓርቂ ማላኔ። 20ቆልሞ ናኣታ ቢያ ባካ ኪኢታንቻሢ ዔያቶም ኬኤዜሢጉዲ ማዔም ዔያታ ዛጌሢና ዋይዜሢናሮ ፆሲ ቦንቺ ቦንቺ ሃሣ ጋላቲ ጋላቲ ዔያታ ሙኬ ቤዞ ማዒ ዴንዴኔ። 21ናዓ ሾይንቴስካፓ ሳሊ ኬሊኮ ጊንፃ ናዖኮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፆ ዎጎ ኬሎና ሱንፃ ዒዛኮ “ዬሱሴ” ጌይንቴኔ። ዬይያ፦ ሓጊ ዒንዳ ዒዛ ጎጳዹዋንቴ ቤርታ ኪኢታንቻሢ ዒዛም ጌሤ ሱንፆኬ። 22ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ጎይጾና ዑጾ ጌኤሺፆ ዎጋ ጋፓ ኬላ ሄሌሢሮ ናዓሢ ጎዳም ዔያታ ሺኢሻኒ ዔኪ ዬሩሳላሜ ዴንዴኔ። 23ዬያ ዔያታ ዓይጎሮ ማዼይ ጌዔቶ ጎዳኮ ዎጎይዳ፦ “ዓቲንቄ ማዔ ቶይዲ ናይ ቢያ ጎዳም ዒንጊንቲ ዱማዼያ ማዖንጎ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮኬ። 24ዬያጉዲ ሃሣ ጎዳኮ ዎጎይዳ፦ “ላምዖ ኪሬ፤ ማዒባኣቴ ላምዖ ዶኦሌ ናይ ሚቺ ዒንጎ ካኣዦም ዒንጋንዳያ ኮይሳኔ” ጋዓሢሮኬ። 25ዒማና ዬሩሳላሜይዳ ሲሞኔ ጎዖ ፔቴ ዓሲስኬያ ዓኣኔ፤ ዒዚያ ፂሎ ሃሣ ፆሲ ዒጊጫ ዓሲኬ፤ ዒስራዔሌኮዋ ሃጊ ማዓንዳ ዻቂንቶ ዎዞ ካፓያ ሃሣ ዓያና ጌኤሺያ ዒዛና ዓኣያኬ። 26ዒዚ ጎዳፓ ማዔ፥ ሜሲሔ ዛጉዋዖ ሃይቂንዱዋኣሢ ዓያና ጌኤሺ ዒዛም ቤርታ ዔርዜያኬ። 27ዬኖ ኬሎ ዓያና ጌኤሺ ዒዛ ዔቂሴም ጌኤዦ ማኣሪ ዒ ዓኣዼኔ፤ ዒማና ዮሴፔና ማይራሞና ካኣዦ ዎጎ ኩንሣኒ ናዓሢ ዔኪ ጌኤዦ ማኣሪ ጌሌኔ። 28ዒማና ሲሞኔ ናዓሢ ኮንቂ ፆሲ ጋላቲሢና፦ 29“ታ ጎዳሢዮ! ሓይሾ፥ ኔ ታኣም ኬኤዜ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣላ ኩሜኔ፤ ዓካሪ ሃሢ ታና ኔኤኮ ማዻሢ ኮሺና ዔኬ፤ 30- 31ታኣኒ ታ ዓኣፒና ዓሶም ቢያ ኔ ጊኢጊሼ፥ ዼኤሻሢ ዛጌኔ፤ 32ዒዚ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ጎኑሞ ፔጋሲ ዻዋ ፖዒ ማዓንዳኔ፤ ኔኤኮ ዴሮ ዒስራዔሌ ዓሶዋ ዒ ቦንቺሳንዳኔ” ጌዔኔ። 33ዮሴፔና ማይራሞና ናዓሢ ዛሎ ጌይንቴ ባኮ ቢያና ዲቃቲ ሄርሼኔ። 34ሲሞኔ ዔያቶ ዓንጄሢኮ ጊንጻ ዱማና ናዓሢኮ ዒንዶ ማይራሞም፦ “ሃይ ናዓሢ ዒስራዔሌይዳ ሚርጌ ዓሶኮ ባይሲንታ፤ ሃሣ ሚርጌ ዓሶኮ ጋዓንቴ ዻቂንታ ካራ ማዓንዳኔ፤ ዒዚ ሚርጌሢ ዒዛ ጎናሲ ዔኩዋ ማላታ ማዓንዳኔ። 35ዬያና ሚርጌ ዓሶኮ ዒኖይዳ ዓኣሺንቴ ማሊጻ ፔጋዺ ጴዻንዳኔ፤ ዖዪሢያ ኔኤኮ ዒኖ ጬንቻ ዓፓሮጉዲ ቲቃንዳኔ” ጌዔኔ። 36ዬያጉዲ ሃሣ ዬኖ ዎዶና ዓሴሬ ዜርጾይዳፓ ማዔ፥ ፓኑዔኤሌ ጎዖሢኮ ናዎ፥ ሃኣና ጌይንታ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛስኬና ዓኣኔ። ዒዛ ሚርጌ ጋርቼ ላኣሊኬ፤ ዓኒና ዎላ ዒዛ ላንካይ ሌዔ ዴዔስካፓ ዓኒ ዒዞኮ ሃይቄኔ፤ 37ዬካፓ ሌዓ ዒዞኮ ሳሊታሚ ዖይዶ ማዓንዳያ ሄላንዳኣና ጌኤዦ ማኣራፓ ዱማዹዋዖ ሙኡዚ ሓሺ ሺኢቆ ሺኢጲሢ ሺኢቂ ሺኢቂ ሮኦሪና ዋንቴና ቢያ ፆሲም ማዻያኬ። 38ዬኖና ዒዛ ሙኪ ፆሲ ጋላቲሢ ዓርቄኔ፤ ናዓሢ ዛሎዋ ዬሩሳላሜኮ ዻቂንቶ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሢ ካፓዞንሢም ቢያ ኬኤዜኔ። 39ጎዳኮ ዎጎይዳ ዓይሢንቴ ዎጎ ቢያ ኩንሤስካፓ ጌሊላይዳ ዓኣ ዔያቶኮ ናንጎ ካታሞ ናዚሬቴ ዔያታ ማዒ ዴንዴኔ። 40ናዓሢያ ዑጊ ዶዲ ዶዲ ዓኣዼኔ፤ ዒናዺያ ዶዴኔ፤ ሓሣ ፆሲ ዒዛ ዓንጄኔ። 41ዮሴፔና ማይራሞና ሌዓ ሌዓ ዑሣ ዓኣዺጾ ቦንቾ ኬሎሮ ዬሩሳላሜ ዓኣዻያኬ። 42ዬሱሴኮ ሌዓ ታጶ ላምዖ ማዔም ቤርታ ዔርቴ ጎይፆ ጉዴያ ዬኖ ቦንቾ ቦንቻኒ ዔያታ ዓኣዼኔ። 43ቦንቾ ኬላ ጋፔም ዔያታ ማኣሪ ማዓዛ ዬሱሴ ዬሩሳላሜይዳ ዓቴኔ፤ ዮሴፔና ማይራሞና ጋዓንቴ ዒዚ ዒኢካ ዓቴሢ ዔሪባኣሴ። 44ጎይጾ ዓኣዻ ዓሶና ዒዚያ ዎላ ዓኣያ ዔያቶም ማሌሢሮ ፔቴ ኬሊ ጎይሢ ጉቤ ዔያታ ዓኣዻዖ ዔያቶኮ ዒጊኖና ፔ ላጎና ኮይላ ኮዒሢ ዒዛ ዓርቄኔ። 45ጋዓንቴ ዔያታ ዒዛ ዴንቃኒ ዳንዳዒባኣሢሮ ዒዛ ኮዒ ኮዒ ጊንሣ ዬሩሳላሜ ማዔኔ። 46ሓይሦ ኬሊኮ ጊንፃፓ ጌኤዦ ማኣራ ዔያታ ዒዛ ዴንቄኔ፤ ዒዚያ ዒኢካ ዎጎ ዔራ ዓሶ ባኣካ ዴዒ ዔያቶሲ ዋይዚ ሃሣ ዖኦጪሢያ ዖኦጫኔ። 47ዒዛሲ ዋይዛ ዓሳ ቢያ ዒዚ ማሊ ጶቂሣ ጶቂሢጾናሮ ሓሣ ዒ ማሃ ማሂጾና ዛሎሮ ዲቃቲ ሄርሻኔ። 48ዮሴፔና ማይራሞና ዒዛ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ዴንቂ ዲቃቲ ሄርሻዖ ዒንዴላ ዒዛ ኮራ፦ “ታ ናዓሢዮ፥ ዓይጎሮ ኔ ኑና ሃያይዴይ? ኔኤኮ ዓዶና ታኣና ሜታዺ ኔና ኑ ኮዓንቴቱዋይ!” ጌዔኔ። 49ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ዓይጎሮ ዒንሢ ታና ኮዔይ? ታኣኒ ታ ዓዶ ማኣራ ማዓንዳያ ኮይሳሢ ዒንሢ ዎንዴ ዔሩዋያዳ?” ጌዔኔ። 50ዔያቶም ጋዓንቴ ዒዚ ዬይ ጌዔ ባካ ዔርቲባኣሴ። 51ዬካፓ ዬሱሴ ዔያቶና ዎላ ናዚሬቴ ዴንዴኔ፤ ዒኢካ ዔያቶም ዒ ዓይሢንታኔ፤ ያዺ ማዓዛ ዒንዳ ዬያ ባኮ ቢያ ፔ ዒና ዓርቃኔ። 52ዬሱሴ ፆሲንታ ዓሲንታ ዎዛሳያ ማዔኔ፤ ሓሣ ዒናዺ ዔጶናኣ ዲጪ ዲጪ ዓኣዼኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\