ሉቃሴ 19

1ዬሱሴ ጎይጾ ሃንቴ ጎይሣ ዒያርኮ ካታሞ ጌላዖ፥ ካታሞኮ ሳዞና ቲቂ ዴንዴኔ። 2ዒኢካ ዜኪዮሴ ጎዖ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዒዚ ኮርሞ ዓሶፓ ሚኢሾ ቡኩሳ ዓሶኮ ሱኡጌ ሃሣ ዖርጎቺ ዓሲኬ። 3ዒዚ ዬሱሴ ዎያታቴያ ዛጋኒ ኮዓያታንቴ፥ ዔጳ ዒዛኮ ቃሚሢ ማዔሢሮ ዴሮ ሚርጉሞፓ ዔቄያና ዒዚ ዬሱሴ ዛጋኒ ዳንዳዒባኣሴ። 4ዬሱሴ ዒ ዓኣ ቤዞና ዓኣዻሢሮ ዜኪዮሴ ዬሱሴ ዛጋኒ ጌዒ ዴሮኮ ቤርታ ዓኣዻዖ ፔቴ ቦኦቢ ጊዔኔ። 5ዬሱሴ ዬኖ ቦኦቦ ዴሞ ሄሌ ዎዶና ሌካ ዼግ ጌዒ ዛጋዖ ዜኪዮሴ ኮራ፦ “ዜኪዮሴ! ሃኖ ታ ኔ ማኣራ ፔኤቃንዳያ ኮይሳሢሮ፥ ዑኬና ሚፃፓ ኬዴ” ጌዔኔ። 6ዜኪዮሴ ዑኬና ኬዳዖ ዎዛና ዬሱሴ ፔ ማኣራ ሾኦቺንሢ ዔኬኔ። 7ዬያ ዛጌ ዓሳ ቢያ፦ “ሃይ ዓሢ ጎሞ ዓሶ ማኣሪ ሾኦቺንቃኒ ጌሌኔ!” ጌዒ ዬሱሴ ዾንኬኔ። 8ዜኪዮሴ ጋዓንቴ ዔቃዖ ጎዳ፥ ዬሱሴ ኮራ፦ “ጎዳሢዮ! ሃሢ ታኣኮ ዓኣ ባኮይዳፓ ቢያ ሄካሢ ማንቆ ዓሶም ታ ዒንጋንዳኔ፤ ጌሺ ዓሲዳፓ ታ ዔኬ ሚኢሼ ዓኣቴያ፥ ዔኬሢፓ ዖይዶ ጳንጬ ማሂ ታ ማሃንዳኔ” ጌዔኔ። 9ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ሃይ ዓሢ ሃሣ ዓብራሃሜ ዜርጻፓኬ፤ ሓኖ ዻቂንታ ሃያ ማኣሮም ማዔኔ፤ 10ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሲኮ ናዓሢ ባይቄሢ ኮዓኒና ዻቂሻኒ ሙኬኔ” ጌዔኔ። 11ዓሳ ዬያ ዋይዚፆይዳ ዓኣንቴ ዬሱሴ ሃሣ ፔቴ ኮኦኪንሢ ዔያቶም ኬኤዜኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዚ ዬሩሳላሜ ባንሢ ዑኬሢሮ ዓሶም ፆሲኮ ካኣቱማ ሃሢ ዒማ ዎዶና ፔጋዺ ጴዻያ ማሌኔ። 12ዬያሮ ዬሱሴ፦ “ካኣቱሞ ቢታንቶ ዔኪ ማዓኒ ሃኬ ዓጪ ዴንዴ ፔቴ ዼኤፒ ዓሲስኬይ ዓኣኔ፤ 13ዒዚ ዴንዳንዳሢኮ ቤርታ ዒዛኮ ማዻ ዓሶይዳፓ ታጶ ዓሲ ዔኤሊ ፔቴ ፔቴሢም ታጶ ታጶ ሹቺ ቢራ ዒንጋዖ ‘ታ ማዒ ሙካንዳኣና ሃያ ቢሮና ኮርሙዋቴ’ ዔያቶም ጌዔኔ። 14ዒዛኮ ዓጮ ዓሳ ጋዓንቴ ዬያ ዓሢ ዒጻያታሢሮ፦ ‘ዬይ ዓሢ ኑ ዑጻ ካኣታዻንዳጉዲ ኑ ኮዑዋሴ’ ጌዒ ዒዚ ዴንዴሢኮ ጊንጻ ኪኢታ ዓሲ ጊንጾ ዳኬኔ። 15“ዬይ ዓሢ ካኣቲ ማዒ ሙኬ ዎዶና ዔያቶም ዒንጊንቴ ሚኢሾና ዎዚጉዲ ኮርሚ ጊዳ ጌልዜቶዋ ዔራኒ ፔኤኮ ማዻ ዓሶንሢ ዔኤሊሴኔ። 16ቤርታ ሙኬ ማዻ ዓሢ ሙካዖ፦ ‘ጎዳሢዮ! ኔ ታኣም ዒንጌ ሚኢሾ ኮርሚ፥ ሃይሾ ታ ታጶ ሹቺ ቢራ ጊዳ ጌልዜኔ’ ጋዓዛ፥ 17ዒዛኮ ጎዳሢያ ‘ኔኤኒ ጉሙርቂንታ፥ ማዻሢዮ! ቃራ ኔ ማዼኔ! ዻካ ባኣዚና ኔ ጉሙርቂንቴሢሮ ታ ሃሢ ኔና ታጶ ካታማ ኔ ዎይሣንዳጉዲ ቢታንቶ ኔም ዒንጌኔ’ ጌዔኔ። 18ላምዓሳሢ ሙካዖ ‘ጎዳሢዮ! ኔ ታኣም ዒንጌ ሚኢሾና ታ ኮርሚ ዶንጎ ሹቺ ቢራ ጊዳ ጌልዜኔ’ ጋዓዛ፥ 19ጎዳሢያ ዬያም ‘ኔናኣ ሃሣ ታ ዶንጎ ካታማ ኔ ዎይሣንዳጉዲ ቢታንቶ ታ ኔም ዒንጌኔ’ ጌዔኔ። 20“ዓቴ ማዻ ዓሢ ሙካዖ ‘ታ ጎዳሢዮ! ኔ ታኣም ዒንጌ ሚኢሾ ሃኣዛጌ፤ ቱርጫና ታ ቱኪ ጌሤኔ። 21ዓይጎሮ ጌዔቶ ኔኤኒ ጌሢ ባኣያና ኔኤሮ ማዒባኣያታንቴ ዔካያ፥ ኔ ጎሽኪባኣዖ ሃኣኮ ቡኩሳያ፥ ሚርጌ ፑርታ ዓሲ ኔ ማዔሢ ዔሪ ታ ኔና ዒጊጬሢሮኬ’ ጋዓዛ፥ 22ጎዳሢ ማሃዖ ‘ሃይ ኔ ፓሡዋኣሢ ሃይ! ኔ ጌዔ ባኮና ታ ኔ ዑጻ ዎጋኔ፤ ታኣኒ ታኣም ማዒባኣሢ ዔካያና ጎሽኪባኣዖ ቡኩሳያ ሃሣ ፑርታ ዓሲታሢ ታ ኔና ዔራኔ ኔ ጌዒባይ? 23ያዺ ማዔቴ ሚኢሾ ታኣኮ ጊዳ ቃሲንታንዳጉዲ ኮርሚንታ ቤስካ ኔ ዓይጎሮ ጊሽኪባኣይ? ታኣኒ ማዒ ሙካዖ ጊዳ ቃሲንቴያና ዎላ ዔካንዳያ ታንቴኬ’ ጌዔኔ። 24“ዬካፓ ዒዛኮ ጎዳሢ ዒኢካ ዔቂ ዓኣዞንሢ ኮራ ‘ሃያ ዓሢኮ ሚኢሾ ዔኪጋፓ ታጶ ጊዳ ቃሴ፥ ማዻ ዓሢም ዒንጉዋቴ’ ጌዔኔ። 25ዔያታ ማሃዖ ‘ጎዳሢዮ! ዒዛኮ ታጶ ዒ ጊዳ ጌልዜ ቢራ ዓኣኔ’ ጌዔኔ። 26ጎዳሢ ጋዓንቴ ‘ዓኣሢም ቢያ ዑሣ ዓኣሢ ዒንጊንታኔ፤ ባኣሢዳፓ ጋዓንቴ ዬማ ዓኣማታዖ ዔዔኪንታኔ ታ ዒንሢም ጋዓኣኬ። 27ታ ካኣታዻንዳጉዲ ኮዒባኣ ዬንሢ ታኣኮ ሞርኮንሢ ጋዓንቴ ሃይካ ዔኪ ሙኪ ታ ቤርታ ዎዹዋቴ’ ” ጌዔኔ። 28ዬሱሴ ዬያ ኮኦኪንሦ ኬኤዜስካፓ ዬሩሳላሜ ባንሢ ዴንዳዖ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢኮ ቤርታ ቤርታ ዴንዳኔ። 29ዬሱሴ ሪሚቶ ዹኮ ኮይሎይዳ ዓኣ ቤቴፓጌና ቢታኒያ ጌይንታ ካታሞንሢ ሙካዖ ዒዛኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢዳፓ ላምዖንሢ ሂዚ ጌዒ ዳኬኔ፦ 30“ሃኖ ሴኮ ቤርታ ዓኣ ጉርዴሎ ዴንዱዋቴ፤ ዒኢካ ዒንሢ ሄላዖ ዓይጎ ዓሲያ ቶጊ ቤቂባኣ ሃሬ ናይ ቱቲ ዓኣንቴ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ፤ ዒማ ቡሊ ዔኪ ታኣም ባውዋቴ። 31ዖኦኒያ ‘ዓይጎሮ ዒንሢ ቡላይ?’ ጌይ ዒንሢ ዖኦጬቶ ‘ጎዳም ኮይሳሢሮኬ’ ጌይ ዒዛም ማሁዋቴ።” 32ኪኢቶና ዳኪንቴዞንሢያ ዴንዳዖ ቢያ ባካ ዬሱሴ ዔያቶም ጌዔሢ ጉዲ ማዔንቴ ዛጌኔ። 33ዒማ ሃሮ ናዖማ ዔያታ ቡላኣና ሃሮ ናዖኮ ዓዶንሢ፦ “ዓይጎሮ ዒንሢ ቡላይ” ጌዔኔ። 34ዔያታ ማሃዖ፦ “ጎዳም ኮይሳሢሮኬ” ጌዔኔ። 35ሃሮ ናዖዋ ዬሱሴ ኮራ ዔኪ ሙካዖ ዔያታ ፔኤኮ ዓፒሎ ሃሮ ናዖ ዙላ ጌሢ ዬሱሴ ቶጊሴኔ። 36ዬሱሴ ዓኣዻ ጎይሣ ዓኣንቴ ዓሳ ፔኤኮ ዓፒሎ ጎይጻ ዒዛ ቤርታ ሂኢሣኔ። 37ዬሱሴ ዬሩሳላሜ ሄላኒ ዑካዖ ሪሚቶ ዹኮና ሊካ ኬዳንቴ ዒዛኮ ጊንጾ ሙካ ዓሳ ቢያ ዔያታ ዛጌ፥ ፆሲ ዎልቄና ማዺንቴ ዓኮ ባኮ ዛሎና ሚርጌ ዎዛዼሢሮ ዑኡዞ ፔኤኮ ዼጊዲ ፆሲ ጋላቲሢ ዓርቄኔ። 38“ፆሲ ሱንሢና ሙካ ካኣቲ ዓንጂንቴያኬ! ኮሹሞ ጫሪንቺዳ፥ ቦንቾ ፆሲም ዼጌ ቤዞይዳ ማዖንጎ!” ዔያታ ጋዓኔ። 39ዴሮኮ ባኣኮይዳ ዓኣ፥ ፔርሴ ዓሳ ጋዓንቴ ዬሱሴ ኮራ፦ “ዔርዛሢዮ! ኔኤኮ ጊንጾ ሃንታ ናኣቶ ጎሪ ዚቲዴ” ጌዔኔ። 40ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ዔያታ ዚቲ ጌዔቴያ ሹጫ ሃይ ዒላታንዳኔ፥ ታ ዒንሢም ጋዓኔ” ጌዔኔ። 41ዬሱሴ ዬሩሳላሜ ካታሞኮ ዑኪ ካታሜሎ ዛጋዖ፦ 42“ኔም ኮሹሞ ማዓንዳ ባኮ ሃኖ ኔ ዔሬያታቶ ዓይጎ ጎዖንዶይ! ሃሢ ጋዓንቴ ዬይ ባካ ኔ ዓኣፓፓ ዓኣሺንቴኔ፤ 43ኔኤኮ ሞርካ ኔኤኮ ዙላ ቲኢሢ ዲርቂ ሃሣ ኔና ማንጊ፥ ሃንጌና ሶንጌና ሜታሳንዳ ዎዴ ሙካንዳኔ። 44ኔናንታ ኔ ጊዳ ዓኣ ኔኤኮ ናኣቶንታ ዔያታ ባይዛንዳኔ፤ ዔያታ ዶይሱዋዖ፥ ፔቴ ሹቺታዖ ኔም ሃሻዓኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆሲ ኔና ዛጋኒና ዻቂሻኒ ሙካ ዎዶ ኔ ዔሪባኣሢሮኬ” ጌዒ ዬኤኬኔ። 45ዬሱሴ ጌኤዦ ማኣሪ ጌሊ ዒኢካ ኮርሞ ኮርማ ዓሶ፦ 46“ ‘ማኣራ ታኣኮ ሺኢጲሢ ማኣሪ ማዓንዳኔ’ ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ዉሲ ፑና ቤሲ ማሄኔ” ጌዒ ዳውሲሢ ዓርቄኔ። 47ዬካፓ ዬሱሴ ቢያ ኬሊና ጌኤዦ ማኣራ ዔርዜኔ፤ ዬኖ ዎዶና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ሃሣ ሜሌ ዴሮኮዋ ሱኡጎ ማዔዞንሢ ዬሱሴ ዎዻኒ ኮዔኔ። 48ጋዓንቴ ዓሳ ቢያ ዬሱሴ ጋዓ ባኮ ዋይዛኒ ሚርጌና ናሽካሢሮ፥ ዔያቶም ዎኦቶንዶ ጎይፃ ባይቄኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\