ሉቃሴ 11

1ፔቴ ኬሊ ዬሱሴ ፔቴ ቤሲዳ ሺኢቃኔ፤ ዒዚ ሺኢቂ ጋፒሳዛ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢዳፓ ፔቴይ፦ “ጎዳሢዮ! ዮሓኒሴ ፔኤኮ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ሺኢጲጾ ዔርዜሢጉዲ ኔኤኒያ ኑና ሺኢቂሢ ዔርዜቴራ!” ጌዔኔ። 2ዬሱሴያ፦ “ዒንሢ ሺኢቃዖ፥ ‘[ጫሪንጫ ናንጋ] ኑ ዓዳሢዮ! ሱንፃ ኔኤኮ ቦንቺንቶም፤ ኔ ካኣቱማ ሙኮም፤ 3ኬላ ኬላ ኑ ሙዓንዳ ሙኡዚ ዒንጌ፤ 4ኑም ዻቤሢም ኑ ዓቶም ጋዓሢጉዲ ኑ ዻቢንቶ ኑም ዓቶም ጌዔ፤ ዻቢሻኒ ጌሾያይዳ ኑና ጌልዚፖ’ ” ጎዑዋቴ ጌዔኔ። 5ዬካፓ ዬሱሴ ፔኤኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮራ፦ “ኮኦኪንሢና፡ ዒንሢዳፓ ፔቴሢኮ ላጌ ዓኣኔ ኑ ጎዖም፤ ዒዚ ሳዓ ጊዲሚሺ ማዓኣና ፔ ላጋሢ ማኣሪ ዓኣዺ ‘ዔዛይ! ሃዳራ ታኣም ሃይሦ ካሣ ታልዔ፤ 6ፔቴ ታኣኮ ላጌ ማዔ ዓሲ ሃኬ ጎይሢዳፓ ሙኬም ታ ዒዛ ሙኡዛንዳ ካሣ ባይቄኔ’ ዒዛ ኮራ ጌዔቶ፤ 7ዓካሪ ዬይ ላጋሢ ጋራ ዓኣዖ ‘ሃዳራ ታሚ ዋኣሢ ላሄም ሃያ ዎዴ ታና ሜታሲፖ፤ ዬያሮ ታ ዔቂ ኔ ኮዔ ካሦ ዒንጋኒ ዳንዳዑዋሴ’ ጋዓንዳ? 8ጋዓንቴ ላጉሞ ዛሎሮ ጌዒ ዔቂ፥ ዒንጋኒ ኮዒባኣቶዋ ዒዛ ሺኢቂ ሜታሳሢሮ ኮይሳሢ ቢያ ዒንጋንዳኔ፤ ታ ዒንሢም ጋዓኔ። 9ዬያሮ ታ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፦ ሺኢቁዋቴ ዒንሢም ዒንጊንታንዳኔ፥ ኮዑዋቴ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ፥ ካራ ዔቂ ዔኤሉዋቴ ዒንሢም ቡሊንታንዳኔ፤ 10ሺኢቃሢ ጉቤ ዔካንዳኔ፤ ኮዓሢያ ዴንቃንዳኔ፤ ካራ ዔቂ ዔኤሊንታሢማኣ ቡሊንታንዳኔ። 11ዒንሢዳፓ ዓዶ ማዔ ዓሲ ናዓ [ካሣ ሺኢቃዛ ሹቺ ዒንጋይ ዖናዳይ?] ሞሎ ሺኢቄም ሾኦሺ ዒንጋ? 12ሃሣ ጱኡላ ሺኢቄም ኮርኖ ዒንጋ? 13ዒንሢ ፑርታታዖ ዒንሢ ናኣቶም ኮሺ ባኣዚ ዒንጊ ዔራቶ፥ ጫሪንጫ ናንጋ ዒንሢኮ ዓዳሢ ዒንሢፓ ባሼ ዒዛ ሺኢቃዞንሢም ዓያኖ ጌኤዦ ዒንጋኒ ኮዓያኬ!” ዔያቶም ጌዔኔ። 14ፔቴ ኬሊ ዬሱሴ ጌስቲሱዋ፥ ፑርታ ዓያና ፔቴ ዻንጋ ባይቄ ዓሲዳፓ ኬሳንቴ ፑርቶ ዓያናሢ ኬስካዛ ዻንጎ ባይቄሢ ጌስቲሢ ዓርቄም ዴራ ዬያ ባኮና ዲቃቲ ሄርሼኔ። 15ፔቴ ፔቴዞንሢ ጋዓንቴ፦ “ፑርቶ ዓያኖ ዒዚ ኬሳሢ ፑርቶ ዓያኖኮ ሱኡጋሢ ቢዔልዛቡሌናኬ” ጌዔኔ። 16ዓቴዞንሢ ሃሣ ዬሱሴ ዎዚ ጋዓቴያ ዛጋኒ ኮዓዖ ጫሪንጮይዳፓ ዒዚ ኪሪስቶሴ ማዒጾ ዔርዛ ፔቴ ማላታ ማዓ ባኣዚ ዻዋንዳጉዲ ዒዛ ዖኦጬኔ። 17ዬሱሴ ጋዓንቴ ዔያቶኮ ማሊጾ ዔራዖ፦ “ፔቴ ካኣታ ዎሊፓ ፓቂንታያና ዖልታያና ማዔቶ፥ ዬያ ዓጮ ካኣቲ ባይቃንዳኔ፤ ዬያ ጉዲ ሃሣ ፔቴ ማኣሪ ዓሲ ዎሊም ዋይዚ ዒፂ ፓቂንቴቶ ባይቃንዳኔ። 18ዓካሪ ፃላሄ ካኣታ ዎሊፓ ፓቂንታያና ዖልታያ ማዔቶ ዎዲ ዶዲ ዔቃኒ ዳንዳዓይ? ዒንሢ ጋዓንቴ ‘ዒዚ ፑርቶ ዓያኖ ኬሳሢ ቢዔልዛቡሌናኬ’ ታና ጋዓኔ። 19ታኣኒ ፑርቶ ዓያኖ ቢዔልዛቡሌ ዎልቆና ኬሳያ ማዔቶ ዒንሢኮ ዓሳ ዖኦና ፑርቶ ዓያኖ ኬሳይ? ዬያሮ ዒንሢ ዓሳ ዒንሢ ዑጻ ዎጋንዳኔ። 20ዓካሪ ታኣኒ ፑርቶ ዓያኖ ፆሲ ዎልቄና ኬሳያ ማዔቶ ዬይ፡ ፆሲ ካኣቱማ ሙኬሢ ዔርዛኔ። 21ፔቴ ዎልቄና ዓኣ ዓሲ ዖልዚ ዓንጋሞ ዓርቂ ፔ ማኣሮ ካፓያ ማዔቶ ዒዛኮ ማኣራ ቡሪንታዓኬ፤ 22ጋዓንቴ ዒዛይዳፓ ባሼ ዎልቄና ዓኣ ዓሲ ሙኪ፥ ዒዛ ባሼቶ ዒ ጉሙርቃ ዓንጋሞ ዒዛይዳፓ ዔኪ ዒዛኮ ዓኣ ባኮ ቢያ ቡሪ ሜሌ ዓሲማኣ ጊሽካንዳኔ። 23ታኣና ዎላ ማዒባኣሢ ቢያ ታና ዒፃኔ፤ ታኣና ዎላ ማዒ ቡኩሲባኣሢ ላኣሊ ባይዛኔ” ጌዔኔ። 24ፑርታ ዓያና ዓሲዳፓ ኬስኬ ዎዶና ጌሊ ሃውሾ ቤሲ ኮዒሢና ዋኣጻ ባኣ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ቢያ ሃንቲ፥ ሃውሺ ዴዓ ቤሲ ዴንቂባኣቶ ‘ታ ኬስኬ ማኣሮ ታኣኮ ታ ማዒ ዓኣዾም’ ጋዓኔ። 25ዬያሮ ማዒ ሙካኣና ዬና ቤዜላ ጌኤሽኪ ጊኢጊንቲ ዓኣንቴ ዴንቃኔ። 26ዬካፓ ዴንዲ ዒዛይዳፓ ባሼ ፑርታ ሜሌ ላንካይ ፑርታ ዓያና ዔኪ ሙኪ፥ ቤርታ ዒ ናንጋ ማኣራ ጌሊ ናንጋንዳኔ። ዓካሪ ዬያ ዓሢኮ ጋፒንጻ ሚና ቤርታኣሲዳፓ ባሼ ፑርታ ማዓንዳኔ” ጌዔኔ። 27ዬሱሴ ዬያ ጌይ ኬኤዛኣና ፔቴ ላኣሊስኬና ዴሮ ባኣካፓ ዑኡዞ ዼጊዲ፦ “ኔና ሾዒ ዻንሢሤ፥ ዒንዴላ ዎዚ ዓንጂንቴያዳይ!” ጌዔኔ። 28ዬሱሴ ጋዓንቴ፦ “ዓንጂንቴዞንሢ ፆሲኮ ቃኣሎ ዋይዚ ማዾይዳ ፔኤሻዞንሢኬ” ጌዔኔ። 29ሚርጌ ዓሳ ሙኪ ዒዛ ኮይላ ቡካዛ ዬሱሴ፦ “ሃያ ዎዶ ዓሳ ማላታ ዛጋኒ ኮዓ ፑርታ ዓሲኬ፤ ጋዓንቴ ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛ ዮናሴይዳ ማዺንቴ ማላታፓ ዓታዛ ሜሌ ማላታ ዔያቶም ዒንጊንታዓኬ። 30ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛ ዮናሴ ኔኔዌ ካታሞ ዓሶም ማላታ ማዔሢጉዲ፥ ዓሲኮ ናዓሢ ሃያ ዎዶ ዓሶም ማላታ ማዓንዳኔ። 31ዓባ ኬስኪ ጌላ ካሮኮ ዾኦሎ ዛሎ ዓጫፓ ሙኬ ካኣቴላ ጋፒንጾ ዎጎ ኬሎና ዔቂ ዔያቶ ዑጻ ዎጋንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዛ ሴሎሞኔኮ ዔራቶ ዋይዛኒ ዓጮኮ ጋፒንጾይዳፓ ሙኬኔ፤ ጋዓንቴ ሓይሾ ሴሎሞኔይዳፓ ባሼ ሃይካ ዓኣኔ! 32ዬያጉዲ ሃሣ ኔኔዌ ዓሳ ጋፒንጾ ዎጎ ኬሎና ዔቂ ዔያቶ ዑጻ ዎጋንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ኔኔዌ ዓሳ ዮናሴ ኬኤዜ ባኮ ዋይዜ ዎዶና ፔኤኮ ጎማ ዻቢንቲታሢ ዔሪ ቡኡፄኔ፤ ጋዓንቴ ሃይሾ ዮናሴይዳፓ ባሻይ ሃይካ ዓኣኔ!” ጌዔኔ። 33ሄሊሳዖ ዬሱሴ፦ “ፖዒ ፖዒሲ ዓኣሺንታ ቤስካ ጌሣያና ሃሣ ጉኡፖ ባኣዚና ጉኡፓ ዓሲ ባኣሴ፤ ዬያፓ ዓሳ ጋሮ ጌላኣና ጴዻንዳጉዲ ዼጊዲ ሻርናይዳ ጌሣኔ። 34ኔኤኮ ዑጾኮ ፖዒ ዓኣፒኬ፤ ኔኤኮ ዓኣፓ ኮሺ ማዔቶ ዑጻ ኔኤኮ ቢያ ፖዒ ማዓንዳኔ፤ ዓኣፓ ኔኤኮ ጋዓንቴ ሃርጌያ ማዔቶ ዑጻ ኔኤኮ ጉቤ ዹሜያ ማዓንዳኔ። 35ዬያሮ ኔ ጊዳ ዓኣ ፖዓ ዹሚ ማዑዋጉዲ ኔና ዔሬ። 36ዓካሪ ኔኤኮ ዑጾይዳ ዓይጌንዴ ዹሚያ ባኣያ፥ ፖዔ ማዔቶ ፆምፔ ኔ ዑፃ ፖዓዖ ሼኤራሢጉዲ ኔኤኒ ፖዓያ ማዓንዳኔ” ጌዔኔ። 37ዬሱሴ ዬያ ኬኤዚ ጋፔስካፓ ፔቴ ፔርሴ ዓሲስኬይ ሙኡዚ ሙዖም ዔኤላዛ፥ ዒዚ ዓሢ ማኣሪ ጌሊ ሙዖ ሙዓኒ ዴዔኔ። 38ዬሱሴ ሙዖ ሙዓንዳሢኮ ቤርታ ኩጮ ማስቲባኣሢሮ ዬይ ዓሢ ዲቃቲ ሄርሼኔ። 39ዬያሮ ዬሱሴ ዒዛም፦ “ዒንሢ ፔርሴ ዓሳ፥ ዒንሢኮ ዑሽኮ ዓንጎና ሙዖ ሙዎ ጋባዶናኮ ዙሎ ዛሎ ኮሺ ዒንሢ ጌኤሺ ማስካኔ፤ ዒንሢኮ ጋራ ጋዓንቴ ቡሪሢና ፑርቱሞና ኩሜያኬ። 40ዒንሢ ሃይ ዔኤዮ ዓሳ፥ ዙሎ ማዤ ፆዛሢ ጋሮ ማዢባኣዓዳ? 41ዒንሢኮ ዑሽኮ ዓንጎና ሙዖ ጋባዶናይዳ ዓኣ ባኮ ማንቆ ዓሶም ዒንጉዋቴ፤ ዬካፓ ቢያ ባካ ዒንሢም ጌኤሺ ማዓንዳኔ። 42ዒንሢ ፔርሴ ዓሳ ዒንሢና ባዴዔ! ዓይጎሮ ጌዔቶ ፔቴ ዛሎና ዲዮና ፃልቴናይዳፓ፤ ሃሣ ኮልፖና ዬያጉዴ ባኮይዳፓ ቤርቶ ዒንሢ ፆሲም ዒንጋያታዖ ፔቴ ዛሎና ጋዓንቴ ፒዜ ዎጌና ፆሲ ናሽኪሢና ዒንሢ ሃሼኔ፤ ዬያ ዒንሢ ማዻንዳያ ኮይሳኔ። ጋዓንቴ ዬያ ዒንጎ ባኮ ዒንሢ ሃሻኒ ኮይሱዋሴ። 43ዒንሢ ፔርሴ ዓሳ ዒንሢና ባዴዔቴ! ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓይሁዶኮ ዓሳ ቡኪንታ ቤዛ ቦንቺንታ ዖይቶይዳ ዴዓኒ ዒንሢ ኮዓኔ፤ ዬያጉዲ ቦኦኮ ቤዞይዳኣ ዓሲ ዒንሢ ቦንቾ ዔኤሊሢ ዔኤላንዳጉዲ ዒንሢ ኮዓኔ። 44ዓሳ ዔሩዋዖ ጊዴና ዓኣዻ፥ ማላታ ባኣ ዱኡፒ ዒንሢ ማላሢሮ ዒንሢና ባዴዔቴ” ጌዔኔ። 45ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛዞንሢዳፓ ፔቴ ዬሱሴ ኮራ፦ ‘‘ዔርዛሢዮ! ሃይ ኔ ኑና ጫሽካንቴሞ!’’ ጌዔኔ። 46ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ዒንሢ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ! ዓሲ ዑሢዳ ዴኤሢ ኬዲ ዒንሢ ጌሣኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ዬኖ ኬዶ ኬኤላናታዖ ካኣሙዋሴ። 47ዬያጉዲ ዒንሢኮ ዓዶንሢ ዎዼ፥ ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛ ዓሶኮ ዱኡፖ ዒንሢ ፓልሚሲ ኮሻሢሮ ዒንሢና ባዴዔ! 48ዓካሪ ዒንሢኮ ዓዶንሢ ዎዼ፥ ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛ ዓሶ ዱኡፖ ኮሺሶና ዔያቶኮ ፑርቶ ማዾ ኮሺ ማሂ ዒንሢ ዻዋኔ። 49ዬያ ዒንሢኮ ፑርቶ ማዾ ፆሲ ዔሬሢሮ ፔ ዔራቶና ‘ታ ማሊጾ ኬኤዛዞንሢና ዳኪንቴዞንሢና ታ ዔያቶ ባንሢ ዳካንዳኔ፤ ፔቴ ፔቴዞንሢ ዎዾንዶኔ፥ ዓቴዞንሢ ሃሣ ዳውሶንዶኔ’ ጌዔኔ። 50ዬያሮ ሳዓ ማዢንቴሢዳፓ ዓርቃዖ ላኣሊንቴ ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛ ዓሶ ሱጉፆ ዛሎ ሃያ ዎዶ ዓሳ ዖኦጪንታንዳኔ። 51ጎኔ ታ ዒንሢም ኬኤዛኔ፤ ዓኣቤሌይዳፓ ዓርቃዖ ፆሲም ዒንጎ ባኮ ዒንጊ ካኣሽኮ ቤዞና ጌኤዦ ማኣሮና ባኣኮይዳ ዎዾና ዛካሪያሴ ሱጉጾ ዛሎሮ ሃያ ዎዶ ዓሳ ዖኦጪንታንዳኔ” ጌዔኔ። 52“ዒንሢ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዒንሢና ባዴዔቴ! ጌኤዦ ማፃኣፖ ዓሳ ዔሩዋጉዲ ካሮ ዒንሢ ዎዼኔ፤ ዒንሢሮዋ ዒንሢ ዔሪባኣሴ፤ ሃሣ ዔራኒ ኮዓ ዓሶዋ ዒንሢ ላኣጌኔ።” 53ዬሱሴ ዬኖ ቤዜሎፓ ዴንዳኒ ዔቃዛ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ፔርሴ ዓሶና ዒዛ ዒፂ ማኪሢና ሚርጌ ዖኦጪሢያ ዓርቄኔ፤ 54ዬያ ዔያታ ማዼሢ ጌኤሲና ዒዛ ቡኡዳኒ ኮዓሢሮኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\