ሉቃሴ 1

1ቦንቺንታ ቴዎፒሎሴ! ኑ ባኣካ ማዺንቴ ባኮ ዔርዛ ሃይሴ ሃያኮ ቤርታ ሚርጌ ዓሳ ፃኣፔኔ። 2ዬያ ኮዦ ሃይሶ ኑም ሄሊሴዞንሢ፦ ቤርታፓ ዓርቃዖ ዔያታ ፔ ዓኣፒና ዛጌ ማርኮንሢና ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ማዾ ማዼዞንሢኬ። 3ዬያጉዲ ሃሣ ታኣኒ ቤርታፓ ዓርቂ ቢያ ባኣዚ ኮሺ ዛጌሢኮ ጊንጻ ሓይሶ ዎሊ ሄሊሲ ታ ኔም ፃኣፓንዳጉዲ ኮሺ ማዒ ታኣም ጴዼኔ። 4ዬያ ታ ማዼሢ፦ ኔኤኒ ዔሬ ዔራቶኮ ጎኑሞ ኮሺ ኔ ዔራንዳጉዲ ጌዒኬ። 5ሄሮዲሴ ጎዖሢ ዪሁዳ ዓጮይዳ ካኣታዼ ዎዶና ቄኤሳሢ ዓቢያ ዓሶፓ ማዔ፥ ዛካሪያሴ ጌይንታ ቄኤሴ ዓኣኔ፤ ዒዛኮ ማቻ ዓኣሮኔ ዜርጻፓ ሾይንቴያ ዔልሳቤፆ ጎዖስኬኖኬ። 6ዔያታ ላምዓሢ ፆሲ ዎዛሳ ናንጊ ናንጋ ዓሲኬ፤ ጎዳኮዋ ዓይሢጾና ዎጎና ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያና ካፓያኬ። 7ዔልሳቤፃ ዞኦኮታሢሮ ናይ ዔያቶኮ ባኣሴ፤ ሃሣ ላምዖንሢያ ሚርጌና ጋርቼያኬ። 8ፔቴ ኬሊ ዛካሪያሴ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ማዾ ማዻኒ ዒዛ ኬሎ ማዓዛ፥ ዒዚ ፆሲም ቄኤሴ ማዒ ማዾ ማዻኔ። 9ቄኤሶ ማዾ ዎጎ ጎይጾና ፆሲኮ ጌኤዦ ማኣሮ ጌሊ ዑንጆ ጩቢሲ ካኣሽኮ ካኣዦ ካኣሽካንዳጉዲ ዱማሲ ዔራኒ ዓጎ ባካ ዒዛ ሄሌኔ። 10ዒዚ ጌኤዦ ማኣሮ ጋሮይዳ ዑንጆ ጩቢሳኣና ዴራ ቢያ ዙላ ዔቂ ሺኢቃኔ። 11ዒማና ፆሲኮ ኪኢታንቻሢ ዑንጆ ጩቢሶ ቤዞኮ ሚዛቆ ዛላ ዔቂ ዛካሪያሴም ጴዼኔ። 12ዛካሪያሴያ ኪኢታንቻሢ ዴንቃዖ ዲቃቲ ሚርጌና ዒጊጬኔ። 13ኪኢታንቻሢ ጋዓንቴ፦ “ዛካሪያሴ! ዒጊጪፖ፥ ኔኤኮ ሺኢጲጻ ዋይዚንቴኔ፥ ኔኤኮ ማቻ ዔልሳቤፃ ዓቲንቄ ናይ ኔም ሾዓንዳኔ፤ ሱንጾዋ ዒዛኮ ኔ ዮሓኒሴ ጌዒ ጌሣንዳኔ። 14ዒዛኮ ሾይንታ ኔም ኮሹሞና ዎዛና ማዓንዳኔ፤ ሚርጌሢያ ዒዛኮ ሾይንቶና ዬያጉዲ ዎዛዻንዳኔ። 15ዒዚ ፆሲ ቤርታ ዼኤፒ ማዓንዳኔ፤ ሃሣ ዳጋሢና ሜሌ ማሣ ዑሺያ ዑሽካዓኬ፤ ሃጊ ዒዚ ዒንዶ ጎጳ ዓኣዖ ዓያኖ ጌኤዦ ዎልቆ ጋሮ ጌላንዳኔ። 16ዒዚያ ዒስራዔሌ ዴሮይዳፓ ሚርጌሢ ፆሲ፥ ዔያቶኮ ጎዳሢ ባንሢ ማሃንዳኔ፤ 17ዒዚ ጎዳኮ ቤርታ ሙኪ ዓያና ዎልቄና ፆሲ ማሊጾ ኬኤዛ ዔኤሊያሴ ጉዲ ማዒ ዴሮ ጎዳም ጊኢጊሻንዳኔ፤ ዒዚ ዓዶንሢና ናኣቶናኮ ዒኖ ፔቴ ማሃንዳኔ፤ ዓይሢንቱዋ ዓሶኮዋ ዒኖ ፆሲ ዎዛሳ ናንጊ ናንጋ ዓሶ ባንሢ ማሃንዳኔ” ጌዔኔ። 18ዛካሪያሴ ጋዓንቴ ኪኢታንቻሢ ኮራ፦ “ዬይ ባካ ጎኔ ማዓንዳሢ ዓይጎና ታ ዔራንዳይ? ታኣኒ ጋርቼኔ፤ ሃሣ ታ ማቾኮዋ ሌዓ ኮሺ ዓኣዼያኬ” ጌዔኔ። 19ኪኢታንቻሢ ማሃዖ፦ “ታኣኒ ፆሲም ማዻ፥ ጌብሬኤሌኬ፤ ሃያ ኮዦ ሃይሶ ታ ኔም ኬኤዛንዳጉዲ ፆሲ ታና ዳኬም ታ ሙኬኔ። 20ኔኤኒ ጋዓንቴ ዎዳ ሄላዛ ኩማንዳ ታኣኮ ጌኤዞ ጉሙርቂባኣሢሮ ሃይ ታ ኔም ኬኤዜ ባካ ቢያ ኩማንዳ ዎዶ ሄላንዳኣና ዻንጋ ባይቂ፥ ጌስቱዋያ ኔ ማዓንዳኔ” ጌዔኔ። 21ዬማና ዓሳ ዛካሪያሴ ካፓንቴ፥ ዒዚ ጌኤዦ ማኣራ ኔጌሢሮ ዓሳ፦ “ዎይቲ ዒዚ ሄኤዶ ሄሊ ኔጌይ?” ጌዒ ማሌኔ። 22ዛካሪያሴ ጌኤዦ ማኣራፓ ኬስካዖ ዓሶና ጌስታኒ ዳንዳዒባኣሴ፤ ዬያሮ ዔያታ ዒዛም ጌኤዦ ማኣሮ ጋሮይዳ ፔቴ ባኣዚ ጴዼያታሢ ዔሬኔ፤ ዒዚያ ዔያቶም ኩቻ ዻዊ ዻዊ ኬኤዛኔ። ዬያይዲ ዒዚ ጌስቱዋያ ማዒ ዴዔኔ። 23ዒዚ ማዻ ዎዳ ጋፓዛ ፔ ማኣሪ ዴንዴኔ። 24ዻካ ዎዴኮ ጊንፃፓ ዒዛኮ ማቻ ዔልሳቤጻ ጎጳዻዖ ዶንጎ ዓጊኒ ፔ ኬኤጻፓ ኬስኩዋዖ ዴዔኔ። 25ዒዛ፦ “ፆሲ ፔኤኮ ሚጪንቶና ዛጊ ሃያ ኮዦ ባኮ ታኣም ማዼኔ፤ ዓሶ ባኣካ ታኣኮ ዓኣ ዻውሲንቶዋ ባይዜኔ” ጌዔኔ። 26ዔልሳቤፃ ጎጳዼንቴ ላሃሳ ዓጊኖና ኪኢታንቻሢ ጌብሬኤሌ ፆሲ ኮራፓ ናዚሬቴ ካታሞ ዳኪንቴኔ። ናዚሬቴያ ጌሊላ ዓጮይዳ ዓኣ ካታማኬ። 27ኪኢታንቻሢ ዳኪንቴሢ ማይራሞ ጌይንታ ፔቴ ኩሙሢ ዉዱሮ ናይስኬኖ ኮራኬ። ዒዛ ዳውቴ ዜርፃፓ ማዔ፥ ዮሴፔ ጎዖ ፔቴ ዓሲስኬያና ዖኦጪንታያኬ። 28ኪኢታንቻሢያ ዒዞ ኮራ ሙካዖ፦ “ኔኤኒ ፆሲ ኔና ሚርጌና ቦንቼዜሌ! ኔ ኮሺዳ? ፆሲ ኔኤና ዎላኬ፤ [ኔኤኒ ላኣሎ ባኣካፓ ዓንጂንቴያኬ]” ጌዔኔ። 29ዒዛኣ ኪኢታንቻሢ ሃይሶና ሚርጌ ዲቃታዖ፦ “ሃይ ዎዚጉዴ ዔኤሊሢዳይ?” ጌይ ማሌኔ። 30ኪኢታንቻሢ ዒዞም፦ “ማይራሜ! ፆሲ ኔና ሚርጌና ቦንቼሢሮ ዒጊጪፖ፤ 31ኔ ጎጳዺ ዓቲንቄ ናይ ሾዓንዳኔ፤ ሱንፆዋ ኔ ዒዛኮ ‘ዬሱሴ’ ጌይ ጌሣንዳኔ። 32ዒዚያ ዼኤፒ ማዓንዳኔ፤ ፑኡፖ ፆዛሢ ናይያ ጌይንታንዳኔ፤ ጎዳ፥ ፆሲ፡ ዒዛኮ ዓዶ ዳውቴ ካኣቱሞ ዖይቶ ዒዛም ዒንጋንዳኔ። 33ዒስራዔሌ ማኣሮይዳ ናንጊና ዒ ካኣታዻንዳኔ፤ ዒዛ ካኣቱሞኮዋ ጋፒንሢ ባኣያ ማዓንዳኔ” ጌዔኔ። 34ማይራማ ኪኢታንቻሢ ኮራ፦ “ታኣኒ ኩሙሢ ዉዱሮ ናይኬ፤ ዓካሪ ዬይ ባካ ዎይቲ ማዓኒ ዳንዳዓይ?” ጌዔኔ። 35ኪኢታንቻሢያ ማሃዖ፦ “ዓያና ጌኤሺ ኔ ዑፆይዳ ሙኬም፥ ፑኡፖ ፆዛሢኮዋ ዎልቃ ኔ ጊዳ ማዒ ኔ ጎጳዻንዳጉዲ ማሃንዳኔ፤ ዬያሮ ኔ ጊዳፓ ሾይንታንዳ ናዓሢ ዱማዼያኬ፤ ፆሲ ናይያ ጌይንታንዳኔ። 36ኔኤኮ ዒጊኔላ ዔልሳቤፃ፥ ዞኦኬሎ ጌይ ናንጎዛ ሃሢ ጋርቼዖ ዓቲንቄ ናይ ጎጳዼኔ፤ ዒዛ ጎጳዼንቴ ሃና ዒዞኮ ላሃሳ ዓጊኖኬ። 37ፆሲ ባሻ ባኣዚ ፔቴታዖ ባኣሴ” ጌዔኔ። 38ዬካፓ ማይራማ ማሃዖ፦ “ያዺታቴ ሃይሾ ታኣኒ ፆሲም ማዻዜሎኬ፤ ኔኤኒ ጌዔሢጉዲ ታኣም ማዖንጎ” ጋዓዛ፥ ኪኢታንቻሢ ዒዞይዳፓ ዱማዺ ዴንዴኔ። 39ዒማና ማይራማ ዔልሳቤፆ ዖኦጫኒ ዪሁዳ ዓጫ ዹኮይዳ ዓኣ ካታሜሎ ሩኡሪ ዔቂ ዓኣዼኔ። 40ዛካሪያሴ ማኣሪያ ጌሊ ዔልሳቤፆ፦ “ኮሺዳ?” ጌዒ ዔኤሌኔ። 41ዔልሳቤፃ ማይራሞኮ ዔኤሊጾ ዋይዜ ዎዶና ዒዞኮ ጎጶይዳ ዓኣ ናዓ ዓጊጺ ዓማሌኔ። ዬማና ዔልሳቤፃ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሌኔ። 42ዒዛ ዑኡዞ ፔኤኮ ዼጊዲ፦ “ኔኤኒ ላኣሎ ቢያፓ ዓንጂንቴያኬ፤ ኔ ጊዳፓ ሾይንታንዳ ናዓ ዓንጂንቴያኬ፤ 43ታ ጎዳኮ ዒንዳ ታና ዖኦጫኒ ሙካሢ ሃይ ኮሽካንዳ! 44‘ኮሺዳ?’ ጋዓ ኔኤኮ ዔኤሊፆ ታ ዋዋይዛኣና ታኣኮ ጎጶይዳ ዓኣ ናዓ ዎዛና ዓጊፂ ዓማሌኔ። 45ኔኤኒ ፆሲ ኬኤዜ ባካ ቢያ ኩማያ ማዔሢ ጉሙርቂጾና ኔ ዎዚጉዴ ባሊቲና ዓኣያዳይ!” ጌዔኔ። 46ማይራማ ጋዓዖ፦ “ታኣኮ ሼምፓሢ ጎዳ ቦንቻኔ፤ 47ታኣኮ ዓያና ዻቂሻ ፆዛሢና ዎዛዻኔ፤ 48ፆሲ ታና ላኣፖ ማዻዜሎ ዛጌሢሮ ሓናፓ ዓርቃዖ ሾይንታ ቢያ፦ ‘ኔ ጋላቲንቴያኬ’ ታና ጋዓንዳኔ፤ 49ዓይጎሮ ጌዔቶ ፑኡፖ ፆዛሢ፥ ዼኤፒ ባኣዚ ታኣም ማዼሢሮኬ፤ ሱንፃኣ ዒዛኮ ዱማዼያኬ። 50ፆሲ ዒዛ ቦንቻ ዓሶ ቢያ ሾይንታፓ ሾይንቲ ሄላንዳኣና ሚጪንታያኬ። 51ዒዛኮ ዶዶ ኩጮና ዎልቆ ፔሲ ዒ ዻዌኔ፤ ዖቶርቃ ዓሶ ዔያቶኮ ማሊጾና ዎላ ዳኪ ባይዜኔ። 52ዼኤፖ ዎይሣ ዓሶዋ ካኣቱሞ ዖይታፓ ኬይሴኔ፤ ሂርኬዞንሢ ጋዓንቴ ቦንቺሲ ዼጊዴኔ፤ 53ናይዼዞንሢ ኮሺ ባኣዚ ሙኡዚ ሚሼኔ፤ ዖርጎጮ ዓሶ ጋዓንቴ ኩቺ ጉሪ ዳኬኔ። 54- 55ዓብራሃሜና ዒዛኮ ዜርፆዋ ናንጊና ዒ ሚጪንቴ ሚጪንቶ ጶቂሲ፥ ዒዛም ማዻ ዒስራዔሌ ፆሲ ማኣዴኔ። ሃሣ ዬያ ዒዚ ማዼሢ ኑኡኮ ቤርታኣ ዓዶንሢም ዒንጌ ዎዞ ቃኣሎ ኩንሣኒኬ” ጌዔኔ። 56ማይራማ ዔልሳቤፆና ዎላ ሃይሦ ዓጊኒ ማዓያ ዴዔሢኮ ጊንጻ ማኣሪ ማዒ ዴንዴኔ። 57ዔልሳቤፆኮ ሾይጾ ዓጊና ሄሌም ዓቲንቄ ናይ ዒዛ ሾዔኔ። 58ዒዞኮ ዓሺኖና ዒጊኖና ቢያ ጎዳ ዒዞም ማዼ ኮዦ ባኮ ዋይዚ ዒዞና ዎላ ዎዛዼኔ። 59ናዓሢ ሾይንቴስካፓ ሳላሳ ኬሎና ናዖኮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፆ ዎጎ ኩንሦ ኬሎይዳ ዒዞኮ ዓሺኖና ዒጊኖና ሙካዖ ናዓሢኮ ሱንፆ “ዛካሪያሴ” ጌዒ ዓዶ ሱንጾና ጌሣኒ ኮዔኔ፤ 60ዒንዳ ጋዓንቴ፦ “ያዺ ማዓዓኬ፤ ሱንፃ ዒዛኮ ‘ዮሓኒሴኬ’ ” ጌዔኔ። 61ዔያታ ማሃዖ፦ “ኔ ፃጶይዳ ዬያ ሱንፆና ዔኤሊንቴ ዓሲ ዖኦኒያ ባኣንቴሞ?” ዒዞ ኮራ ጌዔኔ። 62ዬካፓ ዔያታ ዓዶ ኮራ፦ “ናዓሢኮ ሱንፃ ዖና ጌይንታንዳጉዲ ኔ ኮዓይ?” ጌዒ ማላታና ዒዛ ዖኦጬኔ። 63ዛካሪያሴ ፃኣፖ ባኣዚ ዒዛም ዒንጋንዳጉዲ ዖኦጪ ዔኪ፦ “ሱንፃ ዒዛኮ ዮሓኒሴኬ” ጌዒ ፃኣፓዛ ቢያሢ ዬኖ ዛሎና ዲቃቲ ሄርሼኔ። 64ዬማና ዛካሪያሴኮ ዻንጋ ቡሊንቲ ጌስታኒ ዳንዳዔም ፆሲ ጋላቲሢያ ዓርቄኔ። 65ዬያፓ ዔቄያና ዔያቶኮ ዓሺና ቢያ ዒጊጬኔ፤ ዬይ ሃይሳኣ ዪሁዳይዳ ዓኣ ዹኮ ዓጮይዳ ቢያ ዋይዚንቴኔ። 66ዬያ ባኮ ዋይዜ ዓሳ ቢያ፦ “ሓይ ናዓሢ ሃጊ ዓይጎ ማዓንዳኣ ናንዳይ?” ሂዚ ጌዒ ጌዒ ዎሊ ዖኦጫኔ። ዬይ ያዺ ማዔሢ ጎዳ ጎኔና ዒዛና ዎላ ዓኣሢሮኬ። 67ናዓሢኮ ዓዴ ዛካሪያሴ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሊ፦ 68“ዴሮ ፔኤኮ ዓውሳኒ ሙኬሢሮ ዒስራዔሌኮ ጎዳ፥ ፆዛሢ ጋላቲንቶም፤ 69ዒዛም ማዻ፥ ዳውቴ ዜርፃፓ ዼኤፒ ዻቂሻያ ዒ ኬሴኔ፤ 70ቤርታዺ ፆሲ ፔ ማሊፆ ኬኤዛ፥ ጌኤዦ ዓሶ ዛሎና ኬኤዜኔ፤ 71ዬይያ ኑና ዒፃ ዓሶና ሞርኮና ኩጫፓ ኑና ዻቂሻኒ 72ሓሣ ኑ ዓዶንሢማኣ ሚጪንታኒና ዒ ጫኣቄ ጌኤዦ ጫኣቁሞዋ ኩንሣኒኬ። 73ዬያ ጫኣቁሞ ዒ ጫኣቄሢ ኑ ዓዳሢ ዓብራሃሜምኬ፤ 74ዒዚ ጫኣቄ ዎዞ ቃኣላ ኑ ሞርኮ ኩጫፓ ኬስኪ ዒጊቹሞ ባኣያ ኑ ዒዛም ማዻንዳጉዲኬ፤ 75ዬይ ያዺ ማዔሢ፦ ኑኡኮ ናንጎ ዎዶና ቢያ ፆሲ ቤርቶይዳ ጌኤሹሞና ፂሉሞና ኑ ናንጋንዳጉዲኬ። 76“ሓይ ኔ፥ ናዓሢ፥ ፑኡፖ ፆዛሢኮ ማሊፆ ኬኤዛሢ ኔ ጌይንታንዳኔ። ጎይጾ ጎዳኮ ኔ ጊኢጊሻኒ፥ ጎዳኮ ቤርታ ኔ ዓኣዻንዳኔ። 77ጎዳኮ ዴራ ጎዳ ዔያቶኮ ጎሞ ዓቶም ጌዔም ዔያታ ዻቃንዳ ጎይጾ ኔ ኬኤዛንዳኔ። 78ዓቢ ፆርቂ ኑም ፖዓሢጉዲ ፆሲኮ ሚጪንቶና ናሹሞና ኑም ሙካኒኬ። 79ዒዚያ ዹሞና ባይሲንቶናም ጊኢጊ ዓኣዞንሢም ቢያ ፖዓንዳኔ፤ ኑኡኮ ሄፆዋ ኮሺ ጎይሢ ባንሢ ዔኪ ዓኣዻንዳኔ” ሂዚ ጌዒ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዜኔ። 80ናዓሢያ ዲጪ ዒናዼኔ፤ ዒስራዔሌ ዴሮም ፔጋዺ ጴዻንዳያ ሄላንዳኣና ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዴንዲ ናንጌኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\