ዪሁዳ ኪኢቶ 1

1ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማዔ ያይቆቤ ጌርሲ ዪሁዳይዳፓ፦ ፆሲ ዔኤሌዞንሢም፤ ሃሣ ፆሲ ዓዳሢ ናሽኬዞንሢም፤ ሃሣ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ካፒንቲ ዓኣዞንሢም ቢያ፦ 2ማኣሪሢና ኮሹሞና ሃሣ ናሹሞና ዒንሢም ዺቦንጎ። 3ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ኑም ቢያሢም ማዔ ዻቂንቶ ዛሎ ታ ዒንሢም ፃኣፓኒ ጌዔኔ፥ ሃሢ ላሚ ሺርቱዋ ጎይሢና ጌኤዦ ዓሶም ፔቴና ዒንጊንቴ ጉሙርቂፆ ዛሎ ዶዲ ዒንሢ ዖልታንዳጉዲ ዞሮ ታ ዒንሢም ፃኣፓንዳያ ታና ኮይሴኔ። 4ዔያቶይዳ ዎጊንታንዳያ ማዒጻ ሚርጌ ዎዴኮ ቤርታ ፃኣፒንቴያ ማዔ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዒንሢኮ ባኣኮ ዴሚና ፑኒ ጌሌኔ፤ ዔያታ ኑ ፆዛሢኮ ኮሹሞ ዒንጊጾ ፔ ሱኡካ ዓይሣ ጎይጾ ላኣሚ ላኣሚ ሺራ ጎሜ ዓሲኬ፤ ዒዚ ኑኡኮ ሌሊ ኑና ዎይሣያና ኑ ጊዳ ጎዳታያ ማዔ ዬሱስ ኪሪስቶሴያ ዔያታ “ዔሩዋሴ” ጋዓኔ። 5ዬያ ቢያ ዒንሢ ቤርታዺ ዔራያ ማዔቶዋ፥ ፆሲ ፔ ዴሮ ጊብፄ ዓጮይዳፓ ኬሲ ዻቂሼሢና ዒዛ ጉሙርቂባኣ ዓሶ ጊንጻፓ ባይዜያ ማዔሢ ታ ዒንሢም ጶቂሣኒ ኮዓኔ። 6ዬያጉዲ ሃሣ ፔኤኮ ቦንቾ ካፒ ዒፂ ፔ ቤዞዋ ሃሼ ፆሲ ኪኢታንቾ ማሉዋቴ፤ ፆሲ ዔያቶ ዼኤፖ ዎጎ ኬሎ ሄላንዳኣና ናንጊና ቱሲዳ፤ ሃሣ ዼኤፒ ዹሚዳ ጌሢ ካፒ ዓኣኔ። 7ዬኖ ጎይጾ ሶዶሜና ጋሞራና ሃሣ ኮይሎይዳ ዓኣ ካታማኣ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሂ ጎሜ ማዼኔ፤ ቤርታ ማዢንታፓ ዓርቃዖ ዓኣ ዎጎ ላኣሚ ዱማ ጎይሢና ዔያታ ዎላ ላሄኔ። ዬያሮ ዔያታ ናንጊና ባይቁዋ ታሞይዳ ሚቺንታንዳ ዓሶም ኮኦኪንሢ ማዔኔ። 8ዬያጉዲ ዬና ዓሳ ዓውቲ ጌዔ ጊንሢ ዓኣዺ ዓኣዺ ፔ ዓሽኮ ዒኢሳኔ፤ ፆሲኮዋ ዔያታ ዓኣ ቢታንቶ ቦሃኔ፤ ሃሣ ጫሪንጮይዳ ቦንቻ ዓኣ ማዢንቶዋ ዔያታ ጫሽካኔ። 9ፆሲ ኪኢታንቾኮ ሱኡጋሢ ሚካዔኤሌ ጎዖሢታዖ ሙሴኮ ሌዞ ዛሎ ፃላሄና ዎላ ኮሺ ማርሜ ዎዶና “ፆሲ ኔና ጎሮንጎ” ጌዔያፓዓቴም ጫሽኪ ዒዛይዳ ዎጋኒ ጫርቂባኣሴ። 10ዬያታ ዓሳ ጋዓንቴ ዔያታ ፔ ቶኦኪና ዔራኒ ዳንዳዒባኣ ጫሺ ጫሽካኔ፤ ማሊሢባኣ ቦዖጉዲ ፔኤኮ ማዢንታፓ ዔያታ ዔራ ባኣዚ ዓኣያ ማዔቶዋ ዬያና ዎላ ዔያታ ባይቃንዳኔ። 11ቃኣዔኤሌ ዓኣዼ ጎይጾ ዔያታ ዓኣዼሢሮ፥ ሚኢሾሮ ጌዒ ቤሌዓሜ ዻቢንቴ ጎይጾ ዔያታኣ ዻቢንቴሢሮ ሃሣ ቆራሄ ጎዖሢ ዒፂ ማኬሢጉዲ ዔያታኣ ዒፂ ማኪ ባይቄሢሮ ዔያቶ ባዴዔ! 12ዬያታ ዓሳ ቦርሲንቲ ባኣያና ዎሊና ዓማሊ ዒንሢ ናሹሞና ቡኪንቲ ሙዓ ሙዖ ባኣኮይዳ ጴዺ ዒንሢኮ ዹቆ ማዓኔ፤ ዔያታ ማላሢ ፔ ቶኦኮሮ ሌሊኬ፤ ሃሣ ዔያታ ዢባሬና ሂዒንታያ ዒርዚባኣ ሻኣሬጉዴያኬ። ሚጻ ዓኣፓ ዎዶናታዖ ዓኣፒ ጴዹዋያ፥ ጻጳፓ ቱጊንቲ ሜሊ ሃይቄ ሚሢጉዴያኬ። 13ዔያቶኮ ቦርሲሳ ማዾ ዓዳ ዱባጉዲ ዔያታ ዱባሳያ ዼኤፖ ዢባሮና ሂዒንቲ ዓጊጻ ባዞ ዋኣፆ ጉዴያኬ፤ ሃሣ ዔያቶ ሻኔ ዹሚ ናንጊና ካፓያ ዔያታ ሴካ ሃንጋ ጌዒ ላቢንቲ ሃንታ ዦኦጋሢጉዴያኬ። 14ዓዳሜይዳፓ ዓርቃዖ ላንካሳ ሾይንቲ ማዔ ሄኖኬ ዬያቶ ዓሶ ዛሎ፦ “ሃይሾ ጎዳሢ ሚርጌ ሺያና ፓይዲንታ ጌኤሺ ዓሲና ዎላ ሙካንዳኔ። 15ዒዚ ሙካንዳሢያ ዓሲ ቢያይዳ ዎጋኒ፥ ዓይሢንቶ ዒጻ ዓሶና ጎሞ ዓሶና ቢያ ዔያታ ዻቢንቲ ማዻ ማዾ ቢያሢና ሃሣ ፆሲ ጫሽኬ ጫዦና ቢያ ፔጋሳኒኬ” ጌዒ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዜኔ። 16ዬያታ ዓሳ ቢያ ዎዴ ጉንዱማያ፤ ሃሣ ፔቴ ባኣዚናታዖ ዎዛዹዋያኬ፤ ዔያቶኮ ፑርቱሞ ሱኡኮ ሌሊ ኩንሣያ ዻንጋኣ ዔያቶኮ ዖቶርሞ ዑኡሲና ኩሜያኬ፤ ዬያጉዲ ዔያታ ፔና ማኣዳንዳ ባኣዚ ሌሊ ኮዒ ኮዒ ዓሲ ጌሻኔ። 17ዒንሢ ጋዓንቴ ዒጊኖንሢዮቴ! ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዳኪንቴዞንሢ ሃያኮ ቤርታ ኬኤዜ ቃኣሎ ጶቂሡዋቴ። 18ዔያታ ኬኤዛዖ፦ “ዎዶኮ ጋፒንፆይዳ ፔ ሼና ዓይሤ ሱኡኮ ኩንሣ፥ ጌሻ ዓሲ ሙካንዳኔ” ዒንሢም ጌዔኔ። 19ዔያታ ዓሲ ዎሊፓ ፓቃያ፥ ዓሲ ማሊሢ ሱኡኬ ኩንሣያ፤ ሃሣ ዓያና ጌኤሺያ ዔያቶይዳ ባኣ ዓሲኬ። 20ዒንሢ ጋዓንቴ ዒጊኖንሢዮቴ! ቢያፓ ዑሣ ዓኣዼ ጌኤሺ ማዔ ጉሙርቂፆና ዒንሢ ቶኦኮ ጌኤሻኒ ማሉዋቴ፤ ዓያና ጌኤሺ ዎልቄናኣ ሺኢቁዋቴ። 21ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፔኤኮ ማኣሪፆና ናንጊና ናንጊ ሼምፖ ዒንሢም ዒንጋንዳጉዲ ካፒ ካፒ ዒንሢ ቶኦኮ ፆሲ ናሹሞ ጋሮይዳ ማሂ ዓርቁዋቴ። 22“ዬያ ማዓንዳ?” ጌዒ ዓልታ ዓሶም ናሹሞና ኮሺ ባኣዚ ማዹዋቴ፤ 23ፔቴ ፔቴ ዓሶ ታሞይዳፓ ዓይሲ ዻቂሹዋቴ፤ ሃንጎ ዓሶ ሚጪንቲሢና ዒጊጪ ማኣሩዋቴ፤ ያዺ ማዔቶዋ ዔያቶኮ ጎሞና ዒኢቴ ዑጾ ሄሌ ዓፒላታዖ ዓቱዋንቴ ፒኢሉዋቴ። 24ዒንሢ ሎኦሙዋጉዲ ማሃኒና ቦርሲሳ ባኣዚ ባኣያ ማሃኒ ዎዛና ዒዛኮ ቦንቾ ቤርቶ ዒንሢ ሺኢሻኒ ዳንዳዓሢም፥ 25ዒዚ ሌሊ ኑና ዻቂሻሢ ማዔ ፆዛሢም፥ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ሚናፓ ዓርቃዖ፥ ሃሢያ፥ ናንጊና ቦንቾና ዼኤፑሞና፥ ዎልቄና ቢታንቶና ቢያ ዒዛም ማዖንጎ! ዓኣሜን።


Copyright
Learn More

will be added

X\