ዮሓኒሴ 4

1ዬኖ ዎዶና ዬሱሴ ዮሓኒሴይዳፓ ባሼ ሚርጌ ዓሶ ፔና ዔርዚ፥ ፔ ዓሲ ማሃሢና ዋኣፆና ማስካሢያ ፔርሴ ዓሳ ዋይዜኔ፤ 2ጋዓንቴ ዋኣፆና ዓሶ ማስካሢ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ማዓንዳፓ ዓቴም ዒዚ ፔኤሮ ዋኣፆና ማስኩዋሴ። 3ዒዛ ዛሎ ጌይንቴ ባኮ ፔርሴ ዓሳ ዋይዜሢ ዒ ዔራዖ ዪሁዳ ዓጮ ሃሺ ጌሊላ ማዒ ዓኣዼኔ። 4ዒኢካ ዒ ዓኣዻዖ ሳማሪያ ዓጮ ጊዴና ዓኣዻንዳያ ዒዛ ኮይሴኔ። 5ዬያሮ ሲካሬ ጌይንታ ሳማሪያይዳ ዓኣ ካታሜሎ ዒ ሙኬኔ፤ ሲካሬ ያይቆቤ ፔኤኮ ናኣዚ ዮሴፔም ዒንጌ ቤዞኮ ኮይሎይዳ ዓኣያኬ፤ 6ዒኢካ ያይቆቤኮ ቦኦኮና ዔቴ ዋኣሢ ዓኣንቴ ዬሱሴ ጎይፆ ሓንቲ ላቤሢሮ ዬኖ ዔቶ ዋኣፄሎ ዓጫ ዴዔኔ፤ ዬማና ዓባ ሳዛ ማዓያኬ። 7ዒማና ፔቴ ሳማሪያ ዓጪ ላኣሊስኬና ዋኣፆ ዱዓኒ ዔቶ ባንሢ ሙካዛ ዬሱሴ፦ “ዔና፥ ዋኣሢ ታና ዑሼቴራ!” ጌዔኔ። 8ዬማና ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢ ሙኡዚ ሻንቃኒ ካታሞ ዴንዴኔ። 9ዬና ሳማሪያ ዓጮ ላኣሌላ ዬሱሴ ኮራ፦ “ኔኤኒ ዓይሁዴ ዓሲታዖ ዎዲ ታና ሳማሪያ ዓጮ ላኣሌሎ ‘ዋኣሢ ታና ዑሼ!’ ጌይ ኔ ዖኦጫይ?” ጌዔኔ። ዬያ ዒዛ ጌዔሢ ዓይሁዶ ዓሶና ሳማሪያ ዓጮ ዓሶናኮ ዎላ ፔቱሞ ባኣሢሮኬ። 10ዬሱሴ፦ “ፆሲ ዒንጋ ባኮና ‘ዋኣፆ ታና ዑሼ’ ኔና ጋዓሢኮ ዖኑሞ ኔ ዔሬያ ማዔቴ ዒዛ ሺኢቃኒ ኔና ኮይሳንቴኬ፤ ዒዚያ ኔም ናንጊ ዋኣሢ ዒንጋንዳያታንቴኬ” ጌዔኔ። 11ዒዛ ማሃዖ፦ “ጎዳሢዮ! ኔኤኮ ዋኣሢ ዱዖ ባኣዚ ባኣሴ፤ ዋኣፆ ዔታኣ ኮሺ ዔታዻያኬ፤ ሂዳዖ ናንጎ ዋኣፆ ዓንካፓ ኔ ዴንቃንዳይ? 12ኔኤኒ ሓያ ኑም ዋኣፆ ዔቶ ዒንጌ፥ ኑ ዓዳሢ፥ ያይቆቤይዳፓ ባሼዳ? ዒዛና ዒዛኮ ናኣቶና ዒዛኮ ቆልማኣ ሃኖ ዋኣፆ ዔታፓ ዑሽኬኔ” ጌዔኔ። 13ዬሱሴ ዒዞም ማሃዖ፦ “ሓኖ ዋኣፆይዳፓ ዑሽካሢ ቢያ ላሚ ዋኣሢ ዼኤባንዳኔ፤ 14ታኣኒ ዒንጋ ዋኣፆይዳፓ ዑሽካሢ ናንጊና ፔቴታዖ ዼኤቢንታዓኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ታ ዒንጋ ዋኣፆ ዑሽካ ዓሢዳፓ ናንጊና ናንጊ ዋኣሢ ዓልቃያ ማዓንዳኔ” ጌዔኔ። 15ላኣሌላ፦ “ጎዳሢዮ! ሓይፓ ሴካ ዋኣሢ ታና ዼኤቡዋ ጉዲና ሓይካኣ ታ ዱዓኒ ሙኩዋጉዲ ሓዳራ ታኣም ዬኖጉዴ ዋኣፄሎ ዒንጌ” ጌዔኔ። 16ዬሱሴያ፦ “ዴንዲ ኔኤኮ ዓኒ ዔኤሊ ዔኪ ሙኬ” ጌዔኔ። 17ላኣሌላ፤- “ዓኒ ታኣኮ ባኣሴ” ጌይ ማሄኔ፤ ዬሱሴ ጊንሣ ዒዞም፦ “ዓኒ ታኣኮ ባኣሴ ጌይጻ ኔኤኮ ጎኔኬ፤ 18ያዺ ማዔቴያ ኔኤኮ ዶንጎ ዓኒንሢ ዓኣኔ፤ ሓሢ ኔኤና ዎላ ዓኣሢ ኔኤኮ ዓኒቱዋሴ፤ ዬያሮ ኔኤኒ ጎኔ ጌስቴኔ” ጌዔኔ። 19ላኣሌላ ዒዛም፡- “ጎዳሢዮ! ኔኤኒ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛያታሢ ሓሢ ታ ኔና ዔሬኔ፤ 20ኑ ዓዶንሢ ሓያ ዹካሢ ዑጻ ካኣሽካኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ‘ዓሲ ዚጊ ካኣሽካኒ ኮይሳሢ ዬሩሳላሜይዳኬ’ ጋዓኔ” ጌዔኔ። 21ዬሱሴ ሃሣ ዒዞም፦ “ኔ ሓና ላኣሌላ ፆሲ፥ ዓዳሢም ሓያ ዹኮ ዑፆይዳ፤ ሃሣ ዬሩሳላሜይዳ ዚጊ ካኣሽኪሢ ዛላ ዒንሢ ሜታዺንዱዋ ዎዴ ሙካንዳሢ ዔሪ ታና ጉሙርቄ፤ 22ዒንሢ ሳማሪያ ዓሳ ዒንሢሮ ዒንሢ ዔሩዋ ፆሲ ዚጊ ካኣሽካኔ፤ ኑኡኒ ጋዓንቴ ዻቂንታ ዓይሁዴይዳፓ ማዔሢሮ ኑ ዔራ ፆዛሢ ዚጊ ካኣሽካኔ። 23ጋዓንቴ ጎኔና ዚጊ ካኣሽካዞንሢ፦ ፆሲ፥ ዓዳሢም ዓያና ጌኤሺና ሓሣ ጎኑሞና ዚጊ ካኣሽካንዳ ዎዴ ሙካንዳኔ፤ ዬይ ሓሢ ሙኪናኣኮኬ፤ ፆሲ፥ ዓዳሢያ ኮዓሢ ዬያጉዴ ዚጊ ካኣሽኪፆኬ። 24ፆሲ ዓያናኬ፤ ጎኑሞና ዒዛም ዚጊ ካኣሽካዞንሢያ ዓያናና ዚጊ ዒዛ ካኣሽካንዳያ ኮይሳኔ” ጌዔኔ። 25ላኣሌላኣ፦ “ዓያና ጌኤሺ ካኣቱሞም ዓርቄ፥ ሜሲሔ ሙካንዳሢ ታ ዔራኔ፤ ዒዚ ሙካዖ ቢያ ባኣዚ ኑም ኬኤዛንዳኔ” ጌዔኔ። 26ዬሱሴ ዒማና ፦ “ሓሢ ሓይ ኔኤና ጌስታሢ፥ ታ ዒዛኬ” ጌዔኔ። 27ዬማና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዴንዴ ቤዛፓ ማዒ ሙካንቴ ዬሱሴ ላኣሊና ዎላ ጌስታሢሮ ዲቃቲ ሄርሼኔ፤ ማዔቶዋ፦ “ኔኤኒ ዔናኣሬ፥ ዓይጎ ኮዓይ? ሓሣ ዒዞና ዎላ ኔ ዓይጋ ጌስታይ?” ጌዒ ዖኦጬ ዓሲ ባኣሴ። 28ዬካፓ ላኣሌላ ዋኣፆ ዱዓኒ ዔኪ ሙኬ ጉዞ ሓሺ፥ ካታሞ ዴንዲ ዓሶም፦ 29“ታ ማዼ ባኮ ቢያ ታኣም ኬኤዜ ዓሲስኬያ ሃኒ ሙኪ ዛጉዋቴ! ጎዖንቴ ዒዚ ሜሲሔ ማዓንዳሞ?” ጌዔኔ። 30ዬያሮ ዓሳ ካታማፓ ኬስኪ ዬሱሴ ዓኣ ቤዞ ባንሢ ዴንዴኔ። 31ዒማና ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዬሱሴ ኮራ፦ “ዔርዛሢዮ! ካሦ ሙዔ” ጌይ ዒዛ ሺኢቄኔ። 32ዒዚ ጋዓንቴ፦ “ዒንሢ ዔሩዋያ፥ ታኣኒ ሙዓ ሙኡዚ ታኣኮ ዓኣኔ” ዔያቶም ጌዔኔ። 33ዬያሮ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢ፦ “ዓሲ ዒዛም ሙኡዚ ዔኪ ሙኬያናንዳሞ?” ዎሊ ኮይላ ጌዔኔ። 34ዬሱሴ ዔያቶም፦ “ታኣኮ ሙዓ ታና ዳኬሢኮ ዓይሢፆ ኩንሥሢና ማዾዋ ማዺሢኬ። 35ዒንሢ፦ ‘ሓጊ ዖይዶ ዓጊኒ ዓቴኔ፤ ዬካፓ ማኣሊ ቡሪንታንዳኔ’ ጋዓያቱዋይ? ታ ሓሢ ዒንሢም ‘ሂንዳ ዼግ ጌይጋፓ ማኣላ ሃሢ ቡሪሢም ሄሌሢ ዛጉዋቴ’ ጋዓኔ። 36ማኣሎ ቡራሢ ዒ ማኣሎ ቡሬሢ ዛሎ ዔካንዳኔ፤ ናንጊና ናንጊም ማዓ ዓኣፒያ ቡኩሳንዳኔ፤ ዬያሮ ዜርቃሢያ፥ ማኣሎ ቡራሢያ ዎላ ዎዛዻንዳኔ። 37ዬያ ጎይፆና ‘ፔቴይ ዜርቃኔ፥ ሜሌሢ ሃሣ ማኣሎ ቡራኔ’ ጌይንቴ ማላታ ጎኔኬ። 38ዒንሢ ላቢባኣ ማኣሊ ቡራንዳጉዲ ታ ዒንሢ ዳኬኔ፤ ሜሌ ዓሳ ማዾና ላቤኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ዔያቶኮ ላቢፆ ዓኣፖ ቡኩሲ ዔኬኔ” ጌዔኔ። 39ላኣሌላ፦ “ታ ማዼ ባኮ ቢያ ታኣም ኬኤዜኔ” ጌዒ ዒዛ ማርካዼሢሮ ዬኖ ካታሜሎይዳ ሚርጌ ሳማሪያ ዓጪ ዓሲ ዬሱሴ ጉሙርቄኔ። 40ዬያሮ ሳማሪያ ዓጮ ዓሳ ዒዛ ኮራ ሙካዖ ዔያቶና ዎላ ዒ ዴዓንዳጉዲ ዒዛ ሺኢቃዛ፥ ዒዚያ ላምዖ ኬሊ ዒኢካ ፔኤቄኔ። 41ዒ ኬኤዛ ቃኣሎ ዛሎና ሜሌ ሚርጌ ዓሲ ዒዛ ጉሙርቄኔ። 42ዓሳ ላኣሌሎም፦ “ዓካሪ ኑኡኒ ዒዛ ጉሙርቄሢ ኔኤኒ ኑም ኬኤዜ ቃኣሎና ሌሊቱዋንቴ ኑ ኑ ቶኦኪና ዋይዜሢሮና ጎኔና ዒዚ ዓጮኮ ዻቂሻያ ማዔሢ ኑ ዔሬሢሮኬ” ጌዔኔ። 43ዬሱሴ ሳማሪያይዳ ላምዖ ኬሊ ፔኤቄስካፓ ጌሊላ ዓጮ ዓኣዼኔ። 44ዒዚ ፔ ቶኦኪና፦ “ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛ ዓሲ ፔ ዓጮይዳ ቦንቺንቱዋሴ” ጌይ ቤርታ ኬኤዜኔ። 45ጋዓንቴ ጌሊላ ዓጮ ዒ ዴንዳዛ ጌሊላ ዓሳ ኮሺና ዒዛ ሾኦቺንሢ ዔኬኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓይሁዶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬሎና ዬሩሳላሜ ዴንዲ ዒዚ ዒኢካ ማዼ ባኮ ቢያ ዔያታ ዛጌሢሮኬ። 46ዬካፓ ዬሱሴ ዋኣፆ ጫርሺ ዑሺ ማሄ ቤዞ፥ ጌሊላ ዓጮይዳ ዓኣ፥ ቃና ካታሜሎ ላሚ ዴንዴኔ፤ ዬኖና ቂፒርናሆሜይዳ ፔቴ ናይ ሃርጊንቴ፥ ካኣቲ ማኣራ ፑኡፒ ማዒ ማዻ ዓሲስኬይ ዓኣኔ። 47ዒዚያ ዬሱሴ ዪሁዳ ዓጫፓ ጌሊላ ሙኬሢ ዋይዛዖ ዬሱሴ ባንሢ ቂፒርናሆሜ ሙኪ ኮሺ ሓርጊንቲ ሃይቃኒ ዑኬ ናዓሢ ፓሣንዳጉዲ ዬሱሴ ሺኢቄኔ። 48ዬሱሴያ፦ “ዒንሢ ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኮ ባኮና ማላታና ዛጊባኣታቶ ፔቴታዖ ጉሙርቁዋያቲ!” ዒዛም ጌዔኔ። 49ዬይ ፑኡፖ ዓሣሢ፦ “ጎዳሢዮ! ታኣኮ ናዓሢ ሓይቁዋንቴ ሃዳራ ዑኬና ሄሌ” ዒዛም ጌዔኔ። 50ዬሱሴ ዒዛም፦ “ኔ ማኣሪ ዴንዴ፤ ናዓ ኔኤኮ ፖዔኔ” ጋዓዛ፥ ዓሢ ዬሱሴ ኬኤዜ ቃኣሎ ጉሙርቂ ማኣሪ ዴንዴኔ። 51ዒ ማኣሪ ዴንዳንቴ ዒዛኮ ማዻ ዓሳ ጎይጻ ዒዛና ካኣማዖ፦ “ናዓ ኔኤኮ ፖዔኔ” ጌይ ኬኤዜኔ። 52ዒዚያ ናማ ኮሺ ማዔ ዎዶ ዖኦጫዛ፥ ዔያታ፦ “ዚጊኖ ዓባ ሳዛፓ ሺራኣና ቆሣ ሺሜኔ” ጌዔኔ። 53ዓዳሢያ ዬሱሴ፦ “ናዓ ኔኤኮ ፖዔኔ” ጌዔሢ ዒማ ዎዶ ማዔሢ ዔሬኔ፤ ዬያሮ ዬኖ ኬሎይዳፓ ዓርቃዖ ዒዛንታ ዒዛኮ ማኣሮ ዓሳኣ ቢያ ዬሱሴ ጉሙርቄኔ። 54ዬይ ፆሲ ዎልቄና ማዺንቴ ዓኮ ባካ ዬሱሴ ዪሁዳይዳፓ ጌሊላ ሙካዖ ማዼ ላምዓሳ ዓኮ ባኮኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\