ዮሓኒሴ 3

1ኒቆዲሞሴ ጌይንታ ፔቴ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዒዚ ፔርሴ ዓሶ ዛላፓ ማዔያታዖ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሱኡጌኬ። 2ዬይ ዓሢ ዹሚና ዬሱሴ ኮራ ሙካዖ፦ “ዔርዛሢዮ! ፆሲ ዒዛና ዎላ ማዔሢዳፓ ዓቴም ሓያ ኔኤኒ ማዻ ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኮ ባኮ ማዻኒ ዳንዳዓይ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ዬያሮ ኔኤኒ ፆሲ ኮራፓ ሙኬ፥ ዔርዛያ ማዔሢ ኑኡኒ ዔራኔ” ጌዔኔ። 3ዬሱሴያ፦ “ጎኔ ታ ኔም ጋዓኔ፡ ዓሲ ላሚ ሎፓ ሾይንቲባኣዖ ፆሲ ካኣቱሞ ዛጋኒ ዳንዳዑዋሴ” ጌዔኔ። 4ኒቆዲሞሴ ማሃዖ፦ “ሂዳዖ ዓሲ ጋርቼስካፓ ጊንሣ ዎይቲ ሾይንታኒ ዳንዳዓይ? ላሚ ዒንዶ ጎጶ ጌሊ ሾይንታኒ ዳንዳዓ?” ጌይ ዖኦጬኔ። 5ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ጎኔ ታ ኔም ጋዓኔ፡ ዓሲ ዋኣሢና ዓያና ጌኤሺናይዳፓ ሾይንቲባኣዖ ፆሲ ካኣቱሞይዳ ጌላኒ ዳንዳዑዋሴ። 6ዓሲዳፓ ሾይንቴሢ ዓሲኬ፤ ዓያናይዳፓ ሾይንቴሢ ዓያናኬ። 7ዬያሮ ‘ላሚ ሾይንታንዳያ ዒንሢም ኮይሳኔ’ ታ ኔም ጌዔሢሮ ዲቃቲ ሄርሺፖ። 8ዢባሬ ኮዔ ዛላ ዢባርሻኔ፤ ዑኡዞ ኔ ዋይዛኔ፤ ጋዓንቴ ዓንካፓ ሙካቴ ሃሣ ዓንኮ ዓኣዻቴያ ኔ ዔሩዋሴ፤ ዓያናፓ ሾይንታሢ ቢያ ዬያጉዲኬ” ጌዔኔ። 9ኒቆዲሞሴ፦ “ዬይ ዎይቲ ማዓኒ ዳንዳዓይ?” ጌይ ዒዛ ዖኦጬኔ። 10ዬሱሴ ዒዛም፦ “ኔኤኒ ዒስራዔሌ ዓሶ ዔርዛሢ ማዓዖ ዬያ ኔ ዔሩዋዓዳ? 11ጎኔ ታ ኔም ጋዓኔ፡ ኑ ዔራ ባኮ ኬኤዛኔ፤ ኑ ዛጌ ባኮዋ ኑ ማርካዻኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ኑኡኮ ማርካዺፆ ዔኩዋሴ። 12ሳዓ ዓኣ ባኣዚ ታ ዒንሢም ኬኤዛኣና ዒንሢ ጉሙርቁዋያ ማዔቴ ጫሪንቺ ባኣዚ ታ ዒንሢም ኬኤዜም ዎይቲ ዒንሢ ጉሙርቃንዳይ? 13ጫሪንጫፓ ኬዴ ዓሲ ናዓሢዳፓ ዓታዛ ሌካ ጫሪንጮ ኬስኬይ ዖኦኒያ ባኣሴ። 14“ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ሙሴ ሾኦዦ ሚፆና ዼጊዲ ዓርቄሢጉዲ ዓሲኮ ናዓሢ ሱፂንታንዳያ ኮይሳኔ። 15ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዛ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኬዞንሢ ቢያ ናንጊና ናንጊ ዴንቃንዳጉዲኬ” ጌዔኔ። 16ሓሣ ዬሱሴ፦ “ፆሲ ዓጮ ሚርጌ ናሽኬሢሮ ፔኤኮ ፔቴ ናዓሢ ዒንጌኔ፤ ዬያሮ ዒዛኮ ናዓሢ ጉሙርቃሢ ቢያ ናንጊና ናንጋያ ማዓንዳኣፓዓቴም ባይቃዓኬ። 17ፆሲ ፔኤኮ ናዖ ዓጮ ባንሢ ዳኬሢ፡ ዓጫ ዒዛ ናዖና ዻቃንዳጉዲ ማዓንዳፓ ዓቴም ዓጮ ዒ ፑርታና ዎጋንዳጉዲቱዋሴ። 18“ዒዛ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኬይ ፑርታና ዎጊንታዓኬ፤ ዒዛ ጉሙርቂ ዔኩዋኣሢ ጋዓንቴ ፆሲ ናዓሢ ጉሙርቂ ዔኪባኣሢሮ ሓሢ ዓኣንቴ ፑርታና ዎጊንቴያኬ። 19ፖዒ ዓጮ ሙኬኔ፤ ዓሳ ጋዓንቴ ዔያቶኮ ማዻ ፑርታ ማዔሢሮ ፖዒዳፓ ባሼ ዹሚ ናሽኬኔ፤ ዎጊንቴ ፑርቶ ዎጋኣ ዬያኬ። 20ፑርታ ባኣዚ ማዻሢ ቢያ ፖዒ ዒፃኔ፤ ፔኤኮ ፑርቶ ማዻ ዔርቱዋጉዲ ፖዖ ባንሢ ሙካኒ ኮውዋሴ። 21ጎኔ ማዔ ባኣዚ ማዻሢ ጋዓንቴ ሃንጋ ፖዒ ባንሢ ሙካኔ፤ ሃንጋ ፖዖ ባንሢ ዒ ሙካሢ ፆሲ ዓይሢፆ ጎይጾ ማዺንቴ ዒዛኮ ማዻ ዔርታንዳጉዲኬ” ጌዔኔ። 22ዬካፓ ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶና ዎላ ዪሁዳ ዓጮ ዓኣዺ ዒኢካ ዔያታ ዋኣፆና ዓሶ ማስኪ ማስኪ ዻካ ኬሊ ዴዔኔ። 23ዬኖ ዎዶና ዮሓኒሴያ ሜርጌ ዋኣሢ ዓኣሢሮ ሳላሜ ጌይንታ ዓጮ ኮይሎይዳ ሄኖኔ ጎዖ ቤዛ ዋኣሢና ማስካኔ፤ ዓሳኣ ዒዛ ባንሢ ዓኣዺ ዓኣዺ ዋኣፆና ማስታኔ። 24ዬማና ዮሓኒሴ ሓጊ ቱዞ ማኣራ ቱቲባኣሴ። 25ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ፔቴ ዓይሁዴ ዓሲስኬያና ባኣካ ዑፆ ጌኤሺፆ ካኣዦ ዛሎ ማርማ ዔቄኔ። 26ዮሓኒሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዮሓኒሴ ኮራ ሙካዖ፦ “ዔርዛሢዮ! ዬይ ዮርዳኖሴ ዎሮ ሱኮይዳ ኔኤና ዎላ ዓኣሢ፥ ኔኤኒ ዒዛ ዛሎ ማርካዼሢ፥ ሓይሾ ዒዚያ ዋኣሢና ማስካኔ፤ ዓሳ ቢያ ሴካ ዒዛ ባንሢ ዓኣዻኔ” ጌዔኔ። 27ዮሓኒሴ ማሃዖ፦ “ዓይጎ ዓሲታቶዋ ፆሲ ዒዛም ዒንጊባኣታቴ ዓይጎ ባኣዚያ ዒዛኮ ዓኣያ ማዓኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 28‘ዒዛኮ ቤርታ ታ ዳኪንቴያፓ ዓቴም ታኣኒ ሜሲሔቱዋሴ’ ጌዒ ታ ዒንሢም ኬኤዜሢኮ ዒንሢ፡ ዒንሢ ቶኦኪና ታኣኮ ማርካኬ። 29ዑኡቴላ ዑኡታሢሮኬ፤ ዑኡታሢኮ ዔርጎና ዓሢ ጋዓንቴ ዑኡታሢኮ ዓጫ ዔቂ፥ ዑኡታሢ ዑኡዞ ዋይዛኣና ዎዛዻኔ፤ ዬያጉዲ ታኣኮዋ ዎዛ ሃሢ ጎኔ ዎዛ ማዔኔ። 30ዒዚ ዼግ ዼግ ጌዔም፥ ታኣኒ ሂርክ ሂርክ ጋዓንዳያ ኮይሳኔ” ጌዔኔ። 31ዮሓኒሴ ሓሣ፦ “ዑፃፓ ሙካሢ ቢያኮ ዑሣኬ፤ ሳዓፓ ማዔሢ ሳዓ ዓሲኬ፤ ሳዓ ባኣዚ ዒ ኬኤዛኔ፤ ጫሪንጫፓ ሙካሢ ቢያኮ ዑፃኣኬ። 32ዒዚ ዛጌሢና ዋይዜሢ ማርካዻኔ፤ ጋዓንቴ ዒዛኮ ማርካዺፆ ዔካይ ባኣሴ፤ 33ዒዛኮ ማርካዺፆ ዔካሢ ጋዓንቴ ፆሲ ጎኔ ማዔሢ ጌኤሺ ዔሬኔ። 34ፆሲ ዳኬሢ፡ ፆሲ ቃኣላ ኬኤዛኔ፤ ፆሲያ ፔኤኮ ዓያኖ ሚርጌና ዒዛም ዒንጋኔ። 35ዓዴ፡ ፔኤኮ ናዓሢ ናሽካኔ፤ ቢያ ባኮ ዒዛ ኩጫ ዒንጌኔ። 36ናዓሢ ጉሙርቂ ዔካሢኮ ናንጊና ናንጊ ዓኣኔ፤ ናዓሢ ጉሙርቂ ዔኩዋኣሢ ጋዓንቴ ፆሲ ዒንጋ ሜቶይዳ ናንጋንዳኣፓዓቴም ኮሺ ናንጊ ዴንቃዓኬ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\