ዮሓኒሴ 20

1ዉዴ ኬሊ ጉቴ ዓሚ ዹማ ሚኢሪ ሜግዴላ ዓጮ ማይራማ ዬሱሴኮ ዱኡፖ ቤዞ ዴንዴኔ፤ ዒኢካ ዒዛ ሄላዖ ዱኡፖ ዔቶ ካሮ ዎዾና ሹጫሢ ዱኡፖ ዔቶ ካራፓ ኮላዺ ዓኣንቴ ዴንቄኔ። 2ዬያሮ ዒዛ ሲሞኔ ጌይንታ ጴፂሮሴና ዬሱሴ ዒዛ ናሽካያ ማዔ፥ ሜሌ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታሢና ኮራ ጳሽኪ ዴንዳዖ፦ “ጎዳ ዱኡፖይዳፓ ኬሲ ዔኮናኔ፤ ዓንካ ዒዛ ጌሦናቴያ ኑ ዔሩዋሴ” ጌዔኔ። 3ዬማና ጴፂሮሴና ሓንጎ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታሢና ዎላ ኬስካዖ ዱኡፖ ቤዞ ዴንዴኔ። 4ዒማና ላምዖንሢ ዎላ ጳሽኬኔ፤ ጋዓንቴ ባጋሢ ጴፂሮሴ ጳሽኪ ቢራዖ፥ ቤርታዺ ዱኡፖ ቤዞ ሄሌኔ። 5ሂርክ ጌይ ዒዚ ዱኡፖ ዔቶ ዛጋዖ፥ ዬሱሴ ሱኡዶና ዓፒላ ሌሊ ዓኣንቴ ዴንቄኔ፤ ጋዓንቴ ዒ ዔቶ ጋሮ ጌሊባኣሴ። 6ዬካፓ ሲሞኔ ጎዖ ጴፂሮሴ ጊንፆ ሙኪ ዒኢካ ሄላዖ፥ ዱኡፖ ዔቶ ጋሮ ጌሌኔ፤ ዒዚያ ዬሱሴ ሱኡዶና ዓፒላ ሌሊ ዓቲ ዓኣንቴ ዴንቄኔ፤ 7ዬሱሴኮ ቶኦኮ ማሮና ቱርጫ ሃንጎ ዑፆ ሱኡዶና ቱርጮና ዎላቱዋንቴ ዱማዺ ሜሌ ቤስካ ቁሪንቲ ዓኣንቴ ዒ ዴንቄኔ። 8ዬካፓ ሓሣ ዬይ ቤርታ ሄሌ፥ ዬሱሴ ጊንፆ ሃንታሢ ዱኡፖ ዔቶ ጌሊ ዛጋዖ ዬይ ጎኔ ማዔሢ ጉሙርቄኔ። 9ዒማና፦ “ሓይባፓ ዒዚ ዔቃንዳያ ኮይሳኔ” ጋዓ ጌኤዦ ማፃኣፖ ቃኣሎ ዔያታ ማሊ ጶቂሢ ዔሪባኣያኬ። 10ዬካፓ ዬንሢ ላምዖ ዬሱሴ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ማዒ ፔ ማኣሪ ዓኣዼኔ። 11ዒማና ሜግዴላ ዓጮ ማይራማ ዬኤኪ ዬኤኪ ዱኡፖ ኮይላ ዔቂ ዓኣዖ፥ ሂርኪ ጌይ ዱኡፖ ዔቶ ጋሮ ዛጌኔ። 12ዒዛ ዛጋንቴ ዬሱሴኮ ሌዛ ዓኣ ቤዞይዳ ቦኦሬ ማኣዖ ማይንቴያ፥ ላምዖ ኪኢታንቾስኬንሢ ፔቴ ኬሮ ኬዴ ፔቴሢ ቶኮ ዛላ ዴዒ ዓኣንቴ ዒዛ ዴንቄኔ። 13ዬንሢ ማይራሞ ኮራ፦ “ዔና! ዓይጎሮ ኔ ዬኤካይ?” ጋዓዛ፥ ዒዛ ማሃዖ፦ “ታ ጎዳሢ ሃካፓ ዔኮናኔ፤ ዓንካ ጌሦናቴያ ታ ዔሩዋሴ” ጌዔኔ። 14ዬያ ዒዛ ጋዓዖ ጊንሢም ሺሪ፥ ዬሱሴ ዔቂ ዓኣንቴ ዴንቄኔ፤ ጋዓንቴ ዬይ ዬሱሴ ማዔሢ ዒዛ ዔሪባኣሴ። 15ዬሱሴ ዒዞ ኮራ፦ “ዔና ኔ ዓይጎሮ ዬኤካይ? ሓሣ ኔ ዖና ኮዓይ?” ጌዔኔ፤ ዒዞም ዬይ ዓሢ ሚፆ ቱኮና ቤዛ ማዻ ዓሲ ማሌሢሮ፦ “ጎዳሢዮ! ኔኤኒ ዒዛ ዔኬቴ ዎካ ኔ ዒዛ ጌሤቶ ሓዳራ ታኣም ኬኤዜ፤ ታኣኒ ዒዛ ዔካንዳኔ” ጌዔኔ። 16ዒማና ዬሱሴ፦ “ማይራሜ” ዒዞ ኮራ ጋዓዛ፥ ዒዛ ዒዛ ባንሢ ሺራዖ ዔብሬ ዓሲ ሙኡቺና “ሬቡኒ” ጌዔኔ፤ ዬኖኮ ቡሊጻ “ዔርዛሢዮ!” ጌይሢኬ። 17ዬሱሴ ዒዞም፦ “ሓጊ ታኣኒ ሌካ ታ ዓዶ ባንሢ ኬስኪባኣሢሮ ታና ዓርቂፖ፤ ጋዓንቴ ታ ጌርሲንሢ ኮራ ዓኣዺጋፓ ‘ታኣኒ ሌካ ታ ዓዶና ዒንሢ ዓዶና ባንሢ፤ ሃሣ ታ ጎዳ፥ ፆዛሢና ዒንሢኮዋ ጎዳ ማዔ ፆዛሢ ባንሢ ታ ዔውታንዳኔ ጌዔኔ’ ጌይ ዔያቶም ኬኤዜ” ጌዔኔ። 18ዬያሮ ሜግዴላ ዓጮ ማይራማ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮይላ ዴንዳዖ ጎዳ ዒዛ ዛጌሢና ዒዚ ዒዞም ጌዔ ባኮዋ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 19ዬኖ ዉዶ ኬሎ ዋንቶ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዓይሁዶኮ ዎይሣ ዓሶ ዒጊጬሢሮ ካሮ ፔኤኮ ዑፃ ዎዺ ጋራ ቡኪንቲ ዓኣንቴ ዬሱሴ ዔያታ ቡኪንቲ ዴዒ ዓኣ ማኣሬሎ ጌላዖ ባኣካ ዔያቶኮ ዔቂ፦ “ኮሹሞ ዒንሢም ማዖንጎ!” ዔያቶም ጌዔኔ። 20ዬያ ጋዓዖ ፔኤኮ ኩጮና ጎኦቦና ዔያቶ ዻዋዛ፥ ዔያታ ጎዳ ዛጊ ሚርጌና ዎዛዼኔ። 21ዬካፓ ዬሱሴ ላሚ ሃሣ፦ “ኮሹሞ ዒንሢም ማዖንጎ! ታ ዓዴ ታና ዳኬሢጉዲ ታኣኒያ ዒንሢ ዳካኔ” ዔያቶም ጌዔኔ። 22ዬያ ጌይ ዔያቶ ዑጻ ዑኡዛዖ፦ “ዓያና ጌኤሺ ዔኩዋቴ፤ 23ዒንሢ ዓሶኮ ጎሞ ዓቶም ጌዔቶ ዔያቶም ዓቶም ጌይንታንዳኔ፤ ዓሶኮ ጎሞ ዒንሢ ዓቶም ጌይባኣቶ ጎማ ዔያቶኮ ዓቶም ጌይንታዓኬ” ጌዔኔ። 24ዬሱሴ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮይላ ሙኬ ኬሌሎ ታጶ ላምዖንሢዳፓ ፔቴሢ፥ ሱንፃ “ሜንቴ” ጌይንታ ቶማሴ ዔያቶና ዎላ ባኣሴ። 25ዬያሮ ሃንጎ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ቶማሴ ኮራ፦ “ጎዳ ኑ ዛጊስካይ!” ጋዓዛ፥ ዒዚ፦ “ዓጬ ዓንጎና ዒዛኮ ጳርቂንቴ ኩጮ ታ ኬኤሎና ሄሊ ዛጉዋዖ ሃሣ ዒዛኮ ጎኦቦ ዲኢዶዋ ኩቻ ዓርቂ ዛጉዋዖ ታ ዬያ ጎኔኬ ጋዓዓኬ” ጌዔኔ። 26ሳሊ ኬሊኮ ጊንፃፓ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ሃሣ ፔቴ ማኣሪዳ ዓኣንቴ ቶማሴ ዔያቶና ዎላ ዓኣኔ፤ ዒማና ዔያታ ዓኣ ማኣሮኮ ካራ ዎዺንቲ ዓኣንቴ ዬሱሴ ሙኪ ዔያቶኮ ባኣካ ዔቃዖ፦ “ኮሹሞ ዒንሢም ማዖንጎ!” ጌዔኔ። 27ዬካፓ ቶማሴ ኮራ፦ “ሓኒ ሙኪ፥ ኔ ኬኤሎና ታ ኩጮ ካኣሚ ዛጌ፤ ሓሣ ኔ ኩጮና ታ ጎኦቦ ዓርቂ ዛጌ፤ ዓልቲፆ ሃሺ ጉሙርቃ ዓሲ ማዔ” ጌዔኔ። 28ቶማሴ ዬማና፦ “ኔ ታኣኮ ጎዳ ሃሣ ፆዛሢኬ!” ጌዔኔ። 29ዬሱሴያ ቶማሴም፦ “ኔ ታና ዛጌሢሮ ጉሙርቄኔ፤ ጋዓንቴ ታና ዛጉዋዖ ጉሙርቃዞንሢ ጋላቲንቴያኬ” ጌዔኔ። 30ዬሱሴ ሃኖ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቲባኣ ሚርጌ ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ቤርታ ማዼኔ፤ 31ጋዓንቴ ዬሱሴ ፆሲ ናይ ሃሣ ሜሲሔ ማዔሢ ዒንሢ ጉሙርቃንዳጉዲና ጉሙርቂ ዔኪ ዒዛ ሱንፆና ናንጊና ናንጊ ሼምፖ ዒንሢ ዴንቃንዳጉዲ ሓይ ፃኣፒንቴኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\