ዮሓኒሴ 16

1ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ፦ “ዓካሪ ሃይሾ ሓያ ቢያ ታ ዒንሢም ኬኤዛሢ ዒንሢ ዻቢንቱዋጉዲ ጌይኬ። 2ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛፓ ዒንሢ ኬሲ ዳውሶንዶኔ፤ ዬካፓ ዑሣ ሓሣ ዒንሢ ዎዻሢ ቢያ ፆሲም ኮሺ ማዼያ ማዒ ፓይዲንታንዳ ዎዴ ሙካንዳኔ። 3ዬያ ዔያታ ማዻንዳሢ ዓዶንታ ታናንታ ዔሩዋኣሢሮኬ። 4ሓያ ታ ዒንሢም ኬኤዛሢ ዎዳ ሄላዛ ታ ዒንሢም ዓይጎ ጌዔቴያ ዒንሢ ጶቂሣንዳጉዲኬ። “ሓያ ባኮ ቤርታ ታ ዒንሢም ኬኤዚባኣሢ ታኣኒ ዒንሢና ዎላ ዓኣሢሮኬ” ጌዔኔ። 5ዬሱሴ ሃሣ፦ “ታና ዳኬሢ ባንሢ ታ ዴንዳንዳኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢዳፓ ‘ኔኤኒ ዓንኮ ዓኣዻይ?’ ጌይ ታና ዖኦጫንዳያ ባኣሴ። 6ማዔቶዋ ሓያ ቢያ ታ ዒንሢም ኬኤዜሢሮ ዒንሢኮ ዒና ዖዪ ማሊሢና ኩሜኔ። 7ታኣኒ ጋዓንቴ ጎኔ ዒንሢም ጋዓኔ፥ ታኣኮ ዓኣዺፃ ዒንሢ ማኣዳንዳያኬ፤ ዎይቲ ጌዔቶ ታኣኒ ዓኣዺባኣያታቴ ዒንሢ ዶዲሻሢ ዒንሢ ኮራ ሙካዓኬ፤ ታኣኒ ዓኣዼቴ ጋዓንቴ ዬያ ዒንሢ ኮራ ታ ዳካንዳኔ። 8ዬይ ሙኬ ዎዶና ጎሜ ዛላ፥ ፂሉሞ ዛላና ሃሣ ፆሲ ዎጋንዳ ዎጎ ዛሎዋ ዓሶም ኬኤዛንዳኔ። 9ጎሞ ዛሎሮ ኬኤዛንዳሢ ታና ዔያታ ጉሙርቁዋኣሢ ጎሜ ማዔሢኬ፤ 10ጌኤሹሞ ዛሎሮ ኬኤዛንዳሢ ታኣኮ ዓዶ ባንሢ ዓኣዺፆና ሃይካፓ ሴካ ዒንሢ ታና ዛጊንዱዋኣሢ ዛሎኬ፤ 11ዎጊፆ ዛሎ ኬኤዛንዳሢ ሓያ ዓጮ ዎይሣ ፃላሄ ፑርታና ዎጊንቴሢ ዛሎኬ። 12“ሓጊ ታ ዒንሢም ኬኤዛንዳ ሚርጌ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ሃሢ ዒንሢም ዴኤፃንዳኔ፤ 13ጎኑሞ ዔርዛ ዓያና ሙኬ ዎዶና ጎኑሞ ባንሢ ዒንሢ ዔኪ ዓኣዻንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬይ ኬኤዛንዳሢ ዒ ዋይዜሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ፔ ቶኦካፓ ዔኪቱዋሴ። ዒዚ ሴካ ቤርቲም ማዓንዳ ባኮ ኬኤዛንዳኔ። 14ታ ጊዳፓ ዔኪ ዒንሢም ኬኤዛንዳሢሮ ታና ዒዚ ቦንቻንዳኔ። 15ዓዶሮ ማዔ ባካ ቢያ ታኣሮኬ፤ ‘ታ ጊዳፓ ዔኪ ዒንሢም ኬኤዛንዳኔ’ ታ ዒንሢም ጌዔሢ ዬያሮኬ” ጌዔኔ። 16ሓሣ ዬሱሴ ኬኤዛዖ፦ “ዻካ ዎዴኮ ጊንጻ ታና ዒንሢ ዴንቂንዱዋሴ፤ ጊንሣ ዻካ ዎዴኮ ጊንጻፓ ታና ዒንሢ ዴንቃንዳኔ” ጌዔኔ። 17ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ፦ “ሓይ ‘ዻካ ዎዴኮ ጊንጻፓ ዒንሢ ታና ዴንቃዓኬ፤ ጊንሣ ዻካ ዎዴኮ ጊንጻፓ ታና ዒንሢ ዴንቃንዳኔ፤ ሓሣ ሌካ ዓዶ ባንሢ ታ ዓኣዻንዳኔ’ ኑም ጌይንታ ባካ ዓይጌንዴዳይ?” ዎሊ ኮይላ ጌዔኔ። 18ሓሣ ዔያታ፦ “ዓካሪ ሓይ ‘ዻካ ዎዴኮ ጊንጻፓ’ ጌይንታ ባካ ዓይጌንዴዳይ? ዬይ ኑም ዔርታ ባኣዚቱዋሴ” ጌዔኔ። 19ዬሱሴ ዔያታ ዒዛ ዖኦጫኒ ማላሢ ዔራዖ፦ “ዒንሢ ዎሊ ዖኦጫሢ ‘ዻካ ዎዴኮ ጊንጻፓ ታና ዒንሢ ዴንቂዱዋሴ፤ ጊንሣ ዻካ ዎዴኮ ጊንጻፓ ታና ዒንሢ ዴንቃንዳኔ’ ታ ዒንሢም ጌዔሢሮዳ? 20ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፤ ዒንሢ ዬኤካንዳኔ፤ ዓጫ ጋዓንቴ ዎዛዻንዳኔ፤ ዒንሢ ዖያንዳኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢኮ ዖዪጻ ዎዛና ላኣሚንታንዳኔ። 21ላኣሊ ሾዓ ዎዶና ቆፃ ቆፂጾና ሜታዻኔ፤ ሾዔሢኮ ጊንጻ ጋዓንቴ ዓጮይዳ ናይ ሾይንቴሢሮ ዎዛፓ ዔቄያና ዒዛ ፔኤኮ ቤርታኣ ሜታሢ ዋላኔ። 22ዬያጉዲ ዒንሢ ሃሢ ዖያንዳኔ፤ ላሚ ታ ዒንሢ ጊንሣ ዛጋንዳኔ፤ ዒናኣ ዒንሢኮ ዎዛዻንዳኔ፤ ዒንሢኮ ዎዞዋ ዒንሢዳፓ ዔካንዳይ ባኣሴ። 23ዬኖና ዒንሢ ዓይጎዋ ታና ዖኦጫዓኬ፤ ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፥ ታ ዓዶ ታ ሱንፆና ዒንሢ ሺኢቄቶ ቢያ ባኣዚ ዒንሢም ዒ ዒንጋንዳኔ። 24ሓሢ ሃይማ ሄላንዳኣና ዓይጎ ባኣዚያ ታ ሱንፆና ዒንሢ ሺኢቂባኣሴ፤ ሺኢቁዋቴ ዒንሢ ዔካንዳኔ፤ ዎዛኣ ዒንሢኮ ኩሙሢ ማዓንዳኔ። 25ሓኖ ሄላንዳኣና ኮኦኪንሢና ታ ዒንሢም ኬኤዜኔ፤ ዓካሪ ሃካፓ ሴካ ኮኦኪንሢና ታ ዒንሢም ኬኤዚንዱዋ ዎዴ ሙካንዳኔ፤ ጋዓንቴ ዓዶ ዛሎ ቢያ ባኣዚ ፔጋሲ ታ ዒንሢም ኬኤዛንዳኔ። 26ዬኖና ዒንሢ ታ ሱንፆና ሺኢቃንዳኔ፤ ታኣኒያ ‘ዓዶ ዒንሢም ታ ሺኢቃንዳኔ’ ጌይንዱዋሴ። 27ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓዴ ፔ ቶኦኪና ዒንሢ ናሽካሢሮኬ፤ ዓዴ ዒንሢ ናሽካሢ ዒንሢ ታና ናሽኬሢሮና ፆሲ ኮራፓ ታ ሙኬያ ማዔሢ ዒንሢ ጉሙርቄሢሮኬ። 28ታ ዓዶ ኮራፓ ሓያ ዓጮ ታ ሙኬኔ፤ ጊንሣ ሃሣ ሓያ ዓጮ ሃሺ ሌካ ዓዶ ባንሢ ታ ዓኣዻንዳኔ” ዔያቶም ጌዔኔ። 29ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታዞንሢያ፦ “ሃይሾ፥ ሃሢ ኔ ኮኦኪንሢናቱዋንቴ ፔጌና ኑም ኬኤዛኔ፤ 30ኔኤኒ ቢያ ባኣዚ ዔራያታሢ ሃሣ ዖኦኒያ ኔና ዖኦጫኒ ኮይሱዋኣሢ ኑ ሃሢ ዔሬኔ፤ ዬያሮ ፆሲ ኮራፓ ኔ ሙኬሢ ኑ ጉሙርቃኔ” ጌዔኔ። 31ዬሱሴ ዔያቶም፦ “ሓሢ ዒንሢ ጎኔ ታና ጉሙርቄኔ ጌይፆዳ? 32ጋዓንቴ ዒንሢ ፔቴ ፔቴሢ ዒንሢሮ ዒንሢሮ ዣኣሊ፥ ታና ታኣሮ ሃሻንዳ ዎዴ ሙካንዳኔ፤ ዬና ዎዴላ ሃሢኬ፤ ጋዓንቴ ዓዴ ታኣና ዎላ ዓኣሢሮ ታ ታኣሮ ሌሊ ማዓዓኬ። 33ሓያ ታ ዒንሢም ኬኤዛሢ ዒንሢ ታኣና ዎላ ማዔም ዎዛ ዒንሢኮ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ጌይኬ፤ ዓጮይዳ ዒንሢ ዓኣንቴ ሜታ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ዒጊጪፖቴ፥ ታኣኒ ዓጮ ባሼኔ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\