ዮሓኒሴ 11

1ቢታኒያ ጌይንታ ጉርዴሎይዳ ናንጋ፥ ዓላዜሬ ጎዖ ዓሢ ሃርጊንቴኔ፤ ቢታኒያ ጎዖዛ ማይራሞና ዒዞኮ ጌሮ ማርታና ናንጋ ጉርዳኬ። 2ዬና ማይራማ ጎዳኮ ዑጻ ሳውቃ ቲዦ ዋሂ፥ ዒዛኮ ቶኮዋ ዒዞኮ ቶኦኮ ጋፓኖና ዑጬዜሎኬ፤ ሃርጊንቴሢ ዒዞኮ ጌርሲ ዓላዜሬኬ። 3ዬንሢ ዎሊኮ ጌኤዶና ሚሾና ማዔዞንሢ፦ “ጎዳሢዮ! ኔ ናሽካ ኔኤኮ ላጋሢ ሓርጊንቴኔ” ጌይ ዔያታ ዬሱሴ ባንሢ ዔኤሊሢ ዳኬኔ። 4ዬሱሴ ዬያ ዋይዛዖ፦ “ዬይ ሃርጋ ዎዻያቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ፆሲ ቦንቾም ማዓንዳጉዲና ፆሲ ናዓሢያ ዬያ ዛሎና ቦንቺንታንዳጉዲኬ” ጌዔኔ። 5ዬሱሴ ማርታና ጌሮ ማይራሞና ሃሣ ዔያቶኮ ጌርሲ ዓላዜሬያ ሚርጌ ናሽካያኬ። 6ማዔቴያ ዓላዜሬ ሓርጌሢ ዋይዜዖ ዒ ዓኣ ቤዞይዳ ላምዖ ኬሊ ፔኤቄኔ። 7ዬካፓ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮራ፦ “ዪሁዳ ዓጮ ላሚ ኑ ዓኣዾም” ጌዔኔ። 8ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢያ ማሃዖ፦ “ዔርዛሢዮ! ዓይሁዶ ዓሳ ዻካ ኬሊኮ ቤርታ ዹይ ኔና ዎዻኒ ኮዔኔ፤ ሃሢ ኔ ላሚ ዒኢካ ዓዓኣዻኒ ጋዓ?” ጌዔኔ። 9ዬሱሴ ዔያቶም ማሃዖ፦ “ዓባ ኬስኪ ጌላንዳሢኮ ጋራ ታጶ ላምዖ ፓቂንታ ዎዳ ቢያ ፖዔቱዋይ? ዓካሪ ዬያ፥ ሓያ ዓጮ ፖዖይዳ ሃንታሢ ዛጋያታሢሮ ዹቂንቱዋሴ። 10ጋዓንቴ ዹሚና ሃንታሢ ፖዒ ባኣያታሢሮ ዹቂንታኔ” ጌዔኔ። 11ዬሱሴ ዬያ ጌዔስካፓ፦ “ኑኡኮ ላጋሢ ዓላዜሬ ጊንዔኔ፤ ታኣኒ ጋዓንቴ ጊንዓስካፓ ዒዛ ጴቻኒ ዓኣዻንዳኔ” ጌዔኔ። 12ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢያ፦ “ጎዳሢዮ! ጊንዔያ ማዔቴ ዒዚ ፖዔኔ ጌይሢኬ” ዒዛም ጌዔኔ። 13ዬሱሴኮ ዬያ ጌይጻ ዓላዜሬ ሃይቄኔ ጌይጾኬ፤ ዔያቶም ጋዓንቴ ጊንዖ ዛላ ኬኤዚንቴያ ማሌኔ። 14ዬያሮ ዬሱሴ ፔጌና ዔያቶም፦ “ዓላዜሬ ሃይቄኔ፤ 15ዒንሢ ጉሙርቃንዳጉዲ ታኣኮ ዒኢካ ባኣያ ማዒፃ ዒንሢ ዛሎሮ ሚርጌ ታኣም ኮሺ ማዔኔ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ኑኡኒ ዒዛ ባንሢ ዓኣዾም” ጌዔኔ። 16ዬማና ሱንፃ “ሜንቴ” ጌይንታ፥ ቶማሴ ሃንጎዋቶ ኮራ፦ “ኑኡኒያ ዬሱሴና ዎላ ሃይቃኒ ዓኣዾም” ጌዔኔ። 17ዬሱሴ ዓላዜሬ ዓኣ ቤዞ ሄላኣና ዓላዜሬ ዱኡኪንቴንቴ ዖይዳሳ ኬሊ ማዔያኬ። 18ቢታኒያ ዬሩሳላሜይዳፓ ሃካሢ ሃይሦ ሺያ ታኣኪሢ ማዓያኬ። 19ማርታና ጌሮ ማይራሞና ዒሻሢ ሃይቦሮ ዶዲሻኒ ሚርጌ ዓይሁዴ ዓሲ ዔያቶ ኮይላ ሙኪ ዓኣኔ። 20ማርታ ዬሱሴኮ ሙኪፆ ዋይዛዖ ጎይሣ ዔካኒ ዴንዴኔ፤ ማይራማ ጋዓንቴ ጋራ ዓቴኔ። 21ማርታ ዬሱሴ ኮራ፦ “ጎዳሢዮ! ኔኤኒ ዎንዴ ሃይካ ዓኣቴ ታ ጌርሲ ሃይቂንዱዋያታንቴኬ፤ 22ሓሢታቴያ ኔኤኒ ሺኢቃ ባኮ ቢያ ፆሲ ኔም ዒንጋንዳሢ ታ ዔራኔ” ጌዔኔ። 23ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ጌርሲ ኔኤኮ ሃይባፓ ዔቃንዳኔ” ጌዔኔ። 24ማርታ ዒማና፦ “ጋፒንፆ ዎዶና ሃይባፓ ዔቃንዳሢ ታ ዔራኔ” ጌዔኔ። 25ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ሃይቢፓ ዔቂሳሢና ናንጊና ናንጊ ዒንጋሢ ታናኬ፤ ታና ጉሙርቃሢ ሃይቄቴታዖ ናንጊና ናንጋንዳኔ፤ 26ታኣና ናንጋሢ ሃሣ ታና ጉሙርቃሢ ቢያ ፔቴታዖ ሃይቃዓኬ፤ ዬያ ኔ ጉሙርቃ?” ጌዔኔ። 27ዒዛኣ፦ “ሂዮ፥ ጎዳ! ኔኤኒ ሃያ ዓጮ ‘ሙካንዳኔ’ ጌይ ኑ ካፓ፥ ፆሲ ናኣዚ፥ ሜሲሔ ማዔሢ ታ ኔና ጉሙርቃኔ” ዒዛም ጌዔኔ። 28ማርታ ዬያ ጌዔሢኮ ጊንጻ ዴንዲ ጌሮ ማይራሞ ኮራ፦ “ዔርዛሢ ሙኪ ኔና ዔኤላኔ” ጌይ ዴሚና ዒዞ ዔኤሌኔ። 29ማይራማ ዬያ ዋይዛዖ ዑኬ ዔቂ ዒዚ ዓኣ ቤዞ ዴንዴኔ። 30ዬሱሴ ዒማና ማርታ ዎንዴ ዒዛ ጎይሢና ዔኬ ቤዞይዳፓ ሃጊ ሃንጋ ጉርዶ ጌሊባኣሴ። 31ዒዞ ዶዲሻኒ፥ ማኣሮይዳ ዎላ ዓኣ፥ ዓይሁዶ ዓሳ ማይራማ ዑኬና ዔቂ ኬስካሢ ዛጋዖ ዓላዜሬኮ ዱኡፖ ቤዞ ዓኣዺ ዬኤካንዳያ ዔያቶም ማሌሢሮ ዒዞ ጊንፆ ኬስኬኔ። 32ማይራማ ዬሱሴ ዓኣ ቤዞ ሙኪ ዒዛ ዴንቄስካፓ ቶኮ ዴማ ሎኦማዖ፦ “ጎዳሢዮ! ኔኤኒ ዎንዴ ሃይካ ዓኣያታቶ ታኣኮ ጌርሲ ሃይቂንዱዋያታንቴኬ” ዒዛም ጌዔኔ። 33ዬሱሴ ዒዞንታ ዒዞ ኮይላ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሳ ዬኤካሢ ዛጊ ዒናፓ ዲቃቲ ዖያዖ፦ 34“ዒንሢ ዒዛ ዎካ ዱኡኬይ?” ጋዓዛ፥ ዔያታ ማሃዖ፦ “ጎዳሢዮ! ሃኒ ሙኪ ዛጌ” ጌዔኔ። 35ዒማና ዬሱሴ ዓቢቲ ዬኤኬኔ። 36ዬያሮ ዓይሁዶ ዓሳ፦ “ዎዚ ዒዛ ናሽካቴያ ሂንዳ ዛጉዋቴ!” ጌዔኔ። 37ዔያቶይዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ ጋዓንቴ፦ “ዓኣፖ ባይቄሢኮ ዓኣፖ ዒ ቡሌኔ፤ ዓካሪ ሃይ ዓሢ ሃይቁዋጉዲ ቃዙዋዖ ዓይጋ ዒ ሃሼራ?” ጌዔኔ። 38ዬሱሴ ዒማና ዻጋዺ ዱኡፖ ቤዞ ዓኣዻኔ፤ ዒማና ዱኡፖ ዔቶ ካራ ሹቺና ዎዺንቴያ ዴኔ ቆኦፔኬ። 39ዬሱሴ ዔያቶ ኮራ፦ “ሹጫሢ ሺኢሹዋቴ” ጋዓዛ፥ ሃይቄሢኮ ጌራ፥ ማርታ፡- “ጎዳሢዮ! ዒዚ ሃይቄንቴ ዖይዶ ኬሊኬ፤ ሃሢ ዛዛዓንዳኔ” ጌዔኔ። 40ዬሱሴ ዒዞም ማሃዖ፦ “ኔኤኒ ጉሙርቄቶ ፆሲኮ ቦንቾ ኔ ዛጋንዳኔ፤ ቤርታ ታ ኔም ጌይባይ?” ጌዔኔ። 41ዓሳ ዬማና ሹጫሢ ሺኢሼኔ፤ ዬካፓ ዬሱሴ ሌካ ዼግ ጌይ ዛጋዖ፦ “ታ ዓዳሢዮ! ኔ ታኣም ዋይዜሢሮ ታ ጋላታኔ፤ 42ቢያ ዎዴና ኔ ታኣም ዋይዛሢያ ታ ዔራኔ፤ ጋዓንቴ ዬያ ታ ጋዓሢ ሃይካ ዔቂ ዓኣ ዓሳ ኔኤኒ ታና ዳኬያ ማዔሢ ዔሪ ጉሙርቃንዳጉዲ ጌይኬ” ጌዔኔ። 43ዬሱሴ ዬያ ጌዔስካፓ፦ “ዓላዜሬ! ሃኒ ኬስኬ!” ጌይ ዑኡዞ ዼግዲ ዔኤሌኔ። 44ሃይቄ፥ ዓላዜሬያ ዱኡፓፓ ኩጮና ቶኮና ዒዛኮ ሱኡዲ ቱኮና ጎይሣ ዓኣፖ ካራኣ ዓፒሎ ቱርጮና ማርቴ ጎይሣ ዓኣንቴ ኬስኬኔ፤ ዬካፓ ዬሱሴ፦ “ቡሊ ዒዛ ሃሹዋቴ፥ ዒ ዴንዶም” ዔያቶም ጌዔኔ። 45ማይራሞ ዶዲሻኒ ሙኬ፥ ዓይሁዶ ዓሶይዳፓ ሚርጌሢ ዒ ማዼ ባኮ ዛጋዖ ዬሱሴ ጉሙርቄኔ። 46ፔቴ ፔቴ ዓሳ ጋዓንቴ ፔርሴ ዓሶ ባንሢ ዴንዲ ዬሱሴ ማዼ ባኮ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 47ዬያሮ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ፔርሴ ዓሶና ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቡኩሳዖ፦ “ሓይ ዓሢ ሚርጌ ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ፥ ዓኪ ባኣዚ ማዻሢሮ ኑ ዎዴቴ ኮሽካንዳይ? 48ጉሪ ኑ ዒዛ ሃሼቴ ዓሲ ቢያ ዒዛ ጉሙርቃንዳኔ፤ ሮሜ ዓሳኣ ሙኪ ኑኡኮ ጌኤዦ ማኣሮና ኑኡኮ ዴሮና ቢያ ባይዛንዳኔ” ጌዔኔ። 49ዬኖ ሌዖና ቄኤሶኮ ሱኡጎ ማዔ፥ ዔያቶይዳፓ ፔቴሢ፥ ቃያፓ፦ “ዒንሢ ዔኤቢ ፔቴታዖ ዔሩዋሴ፤ 50ዴራ ቢያ ባይቃሢዳፓ ፔቴ ዓሲ ዴሮ ዛሎሮ ሓይቄቴ ኮሺ ማዔሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ?” ጌዔኔ። 51ዒዚ ዬያ ጌዔሢ ፔ ቶኦካፓ ማሊ ዔኪቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ዬኖ ሌዖና ዒዚ ቄኤሶኮ ሱኡጌ ማዔሢሮ ዬሱሴ ዴሮ ዛሎ ሃይቃንዳሢ ፆሲ ማሊሢ ዒ ኬኬኤዜኔ። 52ዒ ሃይቃንዳሢ ዴሮ ዛሎ ሌሊ ማዒባኣንቴ ዳኪንቴ ዱማ ዱማ ላኣሊንቲ ዓኣ ፆሲ ናኣቶ ፔቴይዳ ቡኩሳኒኬ። 53ዬያሮ ዬኖ ኬላፓ ዓርቃዖ ዔያታ ዬሱሴ ዎዻኒ ዞርቴኔ። 54ዬካፓ ሴካ ዬሱሴ ዓይሁዴ ዓሶኮ ባኣካ ፔጌና ሃንቲባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዬካፓ ኬስኪ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ኮይላ ዓኣ ዔፕሬሜ ጌይንታ ካታሜሎ ዴንዲ፥ ዒኢካ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ዴዔኔ። 55ዓይሁዶ ዓሶኮ ዑሣ ዓኣዺፆ ቦንቾ ኬላ ዑኬሢሮ ሚርጌ ዓሳ ዬና ቦንቾ ኬሌላ ሄላንዳሢኮ ቤርታ ፔና ጌኤሺፆ ዎጎ ኩንሣኒ ዓኣ ዓጫፓ ዓጫፓ ዬሩሳላሜ ዴንዴኔ፤ 56ዔያታ ዬሱሴ ኮዓያታሢሮ ጌኤዦ ማኣሮይዳ፦ “ዓይጎ ዒንሢም ማላይ? ሃኖ ቦንቾ ኬሎ ቤዞ ዒ ሙካንዳያ ዒንሢም ማሉዋይ?” ጌይ ጌይ ዎሊ ዖኦጫኔ። 57ቄኤሶኮ ሱኡጎና ፔርሴ ዓሶና ዬሱሴ ዓርቃኒ ዒ ዓኣ ቤዞ ዔራ ዓሲ ዓኣቶ ዔያቶም ኬኤዛንዳጉዲ ዓሲ ቢያም ቤርታ ኬኤዜያኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\