ዮሓኒሴ 1

1ቢያ ማዢንቴ ባኮኮ ቤርታ ቃኣላ ዓኣኔ፤ ዬይ ቃኣላ ፆሲና ዎላ ፔቴኬ፤ ዬይ ቃኣላኣ ፆሲኬ። 2ዬይ ቤርታዺ ፆሲና ዎላ ዓኣኔ። 3ቢያ ባኣዚ ዒዛና ማዢንቴኔ፤ ማዢንቴ ባኮይዳፓ ቢያ ፔቴ ባኣዚታዖ ዒዛናቱዋዖ ማዢንቴ ባኣዚ ባኣሴ። 4ዒዛና ናንጊ ዓኣኔ፤ ዬና ናንጌላኣ ዓሲኮ ፖዒኬ። 5ፖዒ ዹሚና ፖፖዓኔ፤ ዹሚ ፖዒ ፔቴታዖ ባሹዋሴ። 6ፆሲዳፓ ዳኪንቴ፥ ዮሓኒሴ ጌይንታ ፔቴ ዓሲስኬይ ዓኣኔ፤ 7ዬያ ዓሢኮ ማርካዺፆና ዓሲ ቢያ ዬሱሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ፖዖ ዛሎ ማርካዻያ ማዒ ሙኬኔ። 8ዒዚ ፖዖ ዛሎ ማርካዻኒ ሙካንዳኣፓዓቴም ዒ ፔ ቶኦኪና ፖዒቱዋሴ። 9ዓሲም ቢያ ፖዒ ፖዓ ጎኔ ፖዒ ዓጮ ሙካኔ። 10ዬይ ፖዓሢ፦ ቤርታ ዓጮይዳ ዓኣያኬ፤ ዓጫ ማዢንቴሢያ ዒዛናኬ፤ ዓጫ ጋዓንቴ ዒዛ ዔሪባኣሴ። 11ዒዚ ፔኤኮ ፃጶ ባንሢ ሙካዛ ፃጳ ዒዛኮ ጋዓንቴ ዒዛ ጎኔኬ ጌይ ዔኪባኣሴ። 12ያዺ ማዔያታቴያ ዒዛ ጎናሲ ዔኬዞንሢና ዒዛኮ ሱንፆ ጉሙርቃዞንሢም ፆሲ ናይ ማዓንዳ ቢታንቶ ዒንጌኔ። 13ዔያታ ፆሲዳፓ ሾይንቴያፓ ዓቴም ዓሲ ዜርሢዳፓ፤ ጌይፃ፦ ዓሲ ማሊሢና ዓዶና ዒንዶናፓ ሾይንቲባኣሴ። 14ዬይ ቃኣላ ዓሲ ማዔኔ፤ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጾና ጎኑሞና ኩሙሢ ማዒ ኑ ጊዳ ዒ ናንጌኔ፤ ፔቴ ናዓሢ፡ ፔኤኮ ዓዶ ኮራ ዓኣ ቦንቺንቶጉዴያ ማዔ ቦንቺንቶ ዒዛኮ ኑ ዛጌኔ። 15ዮሓኒሴ፦ “ታኣኮ ጊንፆ ሙካንዳሢ ታ ጊዳፓ ባሻያኬ፤ ታኣኮ ቤርታ ዒ ዓኣኔ ጌዒ ታ ዒንሢም ኬኤዜሢያ ሃያኬ!” ጌዒ ዒላቲ ኬኤዜኔ። 16ዒዛኮ ሚርጌ ኮሹሞ ዒንጊጾይዳፓ ኮሹሞ ዒንጊሢ ኑም ቃሲንቲ ቃሲንቲ ዒንጊንቴኔ። 17ፆሲ፡ ሙሴ ዛሎና ቤርታ ዎጌ ኑም ዒንጌኔ፤ ጋዓንቴ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጾና ጎኑሞና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ኑም ሙኬኔ። 18ፆሲ ዛጌይ ፔቴታዖ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ማዔቴያ ዓዶ ኮራ ዓኣ ዒዛኮ ፔቴ ናዓሢ ማዔ፥ ጎዳሢ ፔጋሲ ዒዛ ዔርዜኔ። 19ዓይሁዶ ዓሶ ዎይሣ ዓሳ ዬሩሳላሜይዳፓ ቄኤሶና ሌዊ ዓሶይዳፓ ዮሓኒሴ ኮራ ዳኪ፦ “ኔ ዖናዳይ?” ጌዒ ዖኦጪሴኔ። 20ዮሓኒሴያ፦ “ታኣኒ ሜሲሔቱዋሴ” ጌዒ ማርካዼያፓ ዓቴም ሉኡቂ ኬኤዚባኣሴ። 21ዔያታ፦ “ሂዳዖ ኔ ዖናዳይ? ኔ ዔኤሊያሴዳ?” ጌዒ ዒዛ ዖኦጫዛ፥ ዒዚ፦ “ታ ዒዛቱዋሴ” ጌይ ማሄኔ፤ ዔያታ፦ “ ‘ሙካንዳኔ’ ጌይንቴ፥ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ኔናዳ?” ጌዔኔ። ዒዚያ፦ “ታናቱዋሴ” ጌዔኔ። 22ጋፒንፆይዳ ዔያታ፦ “ሂዳዖ ኔ ዖናዳይ? ኑና ዳኬ ዓሶም ማሂ ኑ ኬኤዛንዳጉዲ፥ ኔ ኔ ዛሎ ዎዚ ጋዓይ?” ዒዛም ጌዔኔ። 23ዒዚያ ዔያቶም ማሃዖ፦ “ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎና፦ ‘ፆሲኮ ጎይፆ ፒዚሱዋቴ’ ጌዒ ጌዒ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዒላታ ዓሲ ዑኡሲ ጌይንቴሢ ታናኬ” ጌዔኔ። 24ዳኪንቴ ፔርሴ ዓሶይዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ፦ 25“ኔኤኒ ሜሲሔ ሓሣ ዔኤሊያሴ፤ ጊንሣ ሓሣ ‘ሙካንዳኔ’ ጌይንቴ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ማዒባኣቴ ሂዳዖ ኔ ዓይጎሮ ዋኣፆና ማስካይ?” ጌይ ዒዛ ዖኦጬኔ። 26ዮሓኒሴ ማሃዖ፦ “ታኣኒ ማስካሢ ዋኣሢናኬ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ዔሩዋይ፥ ዒንሢኮ ባኣካ ሓሢ ዔቂ ዓኣኔ። 27ታኣኮ ጊንፃፓ ሙካንዳሢ ዒዛኬ፤ ታኣኒ ዒዛኮ ዱርዞ ቱኮ ሱዞ ቡላኒታዖ ኮይሱዋያኬ” ጌዔኔ። 28ዬይ ቢያ ማዔሢ ዮሓኒሴ ዋኣፆና ማስካ ቤዞ፥ ቢታኒያይዳኬ፤ ቢታኒያ ጌይንታዛ፦ ዮርዳኖሴ ዎሮ ሱካ ዓኣ ካታማኬ። 29ዚሮ ጉቴሎ ዮሓኒሴ ዒዛ ባንሢ ዬሱሴ ሙካንቴ ዛጋዖ፦ “ሓይሾ ዓሶኮ ጎሞ ጌኤሻንዳ ፆሲ ማራዓሢ ሓያኬ! 30‘ታኣኮ ጊንፃፓ ሙካንዳሢ ታ ጊዳፓ ባሼኬ፤ ዒ ታኣኮ ቤርታ ዓኣያኬ’ ታ ዒንሢም ጌዔሢ ሓያኬ። 31ታኣኒያ ታ ቶኦኪና ዒዛ ቤርታ ዔሩዋሴ፤ ጋዓንቴ ዒዚ ዒስራዔሌ ዴሮም ፔጋዺ ዔርታንዳጉዲ ታኣኒ ዋኣፆና ማስኪ ማስኪ ሙኬኔ” ጌዔኔ። 32ሄሊሳዖ ዮሓኒሴ፦ “ዓያና ጌኤሺ ጫሪንቺዳፓ ዶኦሌ ኬዳያ ጉዲ ዒዛይዳ ኬዲ ዴዓንቴ ታ ዛጌኔ፤ 33ታ ታ ቶኦኪና ቤርታዺ ዒዛ ዔሪባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዋኣፆና ታ ማስካንዳጉዲ ታና ዳኬሢ፦ ‘ዓያኖ ጌኤዣ ኬዲ ዒዛ ዑፃ ዴዓንቴ ኔ ዛጋንዳሢ ሓሣ ዓያኖ ጌኤዦናኣ ማስካንዳሢ ዒዛኬ’ ታኣም ጌዔኔ። 34ታኣኒያ ዬያ ዛጌኔ፤ ዬያሮ ዒዚ ፆሲ ናይታሢ ታ ማርካዻኔ” ጌዔኔ። 35ዚሮ ጉቴሎ ዮሓኒሴ ላምዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ዒኢካ ዔቂ ዓኣዖ፦ 36ዬሱሴ ዒኢና ዓኣዻንቴ ዛጊ፦ “ሓይሾ ፆሲኮ ማራዓሢ!” ጌዔኔ። 37ላምዖ ዮሓኒሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዮሓኒሴ ዬያ ጋዓሢ ዋይዛዖ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 38ዬሱሴ፡ ዔያታ ዒዛ ጊንፆ ሙካሢ ሺሪ ዛጋዖ፦ “ዓይጎ ዒንሢ ኮዓይ?” ጋዓዛ፥ ዔያታ፦ “ሬቢ! ኔኤኒ ናንጋሢ ዓንካዳይ?” ጌዔኔ። [ሬቢ ጌይጻ፦ ዔብሬ ዓሶ ሙኡጮና ‘ዔርዛሢዮ’ ጌይሢኬ።] 39ዒዚያ፦ “ሓኒ ሙኪ ዛጉዋቴ” ዔያቶም ጌዔኔ፤ ዒማና ዓባ ኬዴያኬ። ዬያሮ ዔያታ ዓኣዺ ዒዚ ዎካ ናንጋቴያ ዛጌኔ። ዬኖ ኬሎ ዒዛና ዎላ ዴንዲ ዓባ ጌላንዳያ ሄላንዳኣና ዔያታ ፔኤቄኔ። 40ዮሓኒሴ ጌዔሢ ዋይዚ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዼ፥ ጊንፆ ሃንታዞንሢፓ ፔቴሢ፡ ሲሞኔ ጌይንታ ጴፂሮሴኮ ጌርሲ ዒንዲራሴኬ። 41ዒንዲሪያሴ ቤርታዺ ፔኤኮ ጌርሲ ሲሞኔ ኮራ ዓኣዻዖ፦ “ኑኡኒ ሜሲሔ ዴንቄንቴሞ!” ጌዔኔ። ሜሲሔ ጌይፃ፦ ካኣቱሞም ዓርቆናያ ጌይሢኬ። 42ዬካፓ ዒንዲሪያሴ ፔኤኮ ጌርሲ ሲሞኔ ዬሱሴ ኮራ ዔኪ ሙኬኔ። ዬሱሴ ዒማና ዒዛ ጊዥ ጌይ ዛጋዖ፦ “ኔኤኒ ዮና ናዓሢ ሲሞኔ ጎዖሢኬ፤ ሃይፓ ሴካ ጋዓንቴ ኔ ኬፓ ጌይንታንዳኔ” ጌዔኔ። [ኬፓ ጌይፃ፦ ዔብሬ ዓሶ ሙኡቺና “ላሌ” ጌሢኬ። 43ዚሮ ጉቴሎ ዬሱሴ ጌሊላ ዓኣዻዖ ፒልጶሴ ጎዖሢ ዴንቂ፦ “ታ ጊንፆ ሙኬ” ጌዔኔ። 44ፒልጶሴያ ዒንዲራሴና ጴፂሮሴናጉዲ ቤቴሳይዳ ጌይንታ ካታሜሎይዳ ናንጋ ዓሲኬ። 45ፒልጶሴ ናቲናዔኤሌ ጎዖሢ ዴንቃዖ፦ “ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ማፃኣፖይዳ ሓሣ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ማፃኣፖይዳ ዒዛ ዛሎ ፃኣፒንቴሢ፥ ዮሴፔ ናዓሢ፥ ናዚሬቶ ዓጮ ዓሢ ዬሱሴ ኑ ዴንቄኔ” ዒዛም ጌዔኔ። 46ናቲናዔኤሌ ጋዓንቴ ማሃዖ፦ “ናዚሬቴ ዓጮይዳፓ ኮሺ ባኣዚ ጴዻኒ ዳንዳዓያዳ?” ጋዓዛ፥ ፒልጶሴ፦ “ሂንዳ ሙኪ ዛጌ” ዒዛም ጌዔኔ። 47ዬሱሴ ናቲናዔኤሌ ዒዛ ባንሢ ሙካንቴ ዛጋዖ፦ “ሃይሾ ፑርቱሞባኣ፥ ጎኔ ዒስራዔሌ ዓሲ!” ጌዒ ዒዛ ዛሎ ኬኤዜኔ። 48ናቲናዔኤሌ፦ “ኔ ታና ዎዲ ዔሬይ?” ጋዓዛ፥ ዬሱሴ ማሃዖ፦ “ፒልጶሴ ኔና ዔኤላንዳሢኮ ቤርታ ቤሌሶ ሚፄሎ ዴማ ዴዒ ዓኣንቴ ታ ኔና ዛጌኔ” ጌዔኔ። 49ዬማና ናቲናዔኤሌ፦ “ዔርዛሢዮ! ኔኤኒ ፆሲ ናይኬ! ሓሣ ኔኤኒ ዒስራዔሌ ዓሶኮ ካኣቲኬ!” ጌዔኔ። 50ዬሱሴ ዒዛም፦ “ኔኤኒ ጎኔኬ ጌዔሢ ‘ቤሌሶ ሚፄሎ ዴማ ታ ኔና ዛጌኔ’ ታ ኔም ጌዔሢሮዳ? ዬያፓ ባሼ ባኣዚ ኔ ሃጊ ዛጋንዳኔ። 51ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ጫሪንቺ ቡሊንቲ ፆሲኮ ኪኢታንቻ ዓሲኮ ናዓሢ ዑፃ ኬዲ ኬስካንቴ ዒንሢ ዛጋንዳኔ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\