ያይቆቤ ኪኢቶ 5

1ሃሣ ዒንሢ ዖርጎጮ ዓሳ ሃኒ ዬዒ ዋይዙዋቴ፤ ፑርታ ሜታ ዒንሢዳ ሄላንዳሢሮ ዒላቲ ዒላቲ ዬኤኩዋቴ። 2ዒንሢኮ ቆላ ቢያ ዎዒ ፑርቴኔ፤ ዓፒሎዋ ዒንሢኮ ቁንቁና ሙዔኔ። 3ዒንሢኮ ዓኣ ዎርቆና ቢሮና ሳልፔኔ፤ ዬይ ሳልፒፃ ዒንሢም ማርካ ማዓንዳኔ። ሃሣ ዒንሢኮ ዓሽኮ ዓዳ ታሚ ጉዲ ሙዓንዳኔ፤ ጋፒንፆ ኬሎም ዬያ ዺቦ ቆሎ ዒንሢ ቡኩሴኔ። 4ያዺ ማዓዛ ሃሣ ጎዦይዳ ዒንሢም ሃኣኮ ታይዚ ፔኤቄ ማዻ ዓሶም ኮይሳ ባኮ ዒንሢ ጪጊባኣሢሮ ሃይሾ ዒንሢ ዔያታ ቆፂ ዒላታ ዒላቶ ዔያቶኮ ዼኤፖ ፆዛሢያ ዋይዜኔ። 5ሳዖይዳ ኮሺ፤ ሃሣ ሚርጌና ዎዛሳ ናንጊ ዒንሢ ናንጊፆና ዑፆ ዒንሢሲ ዒንሢ ዓዳ ሹኪንታኒ ጊኢጌ ቡዋ ጉዲ ማሊሴኔ። 6ጌኤዣሢ ዒንሢ ሉኡዙሞና ዻቤያ ማሂ፥ ዎዺያ ዒንሢ ዒዛ ዎዼኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ዒዚ ዒፂ ማኩዋሴ። 7ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓካሪ ጎዳሢኮ ሙኮ ጊቢ ካፑዋቴ፤ ጎሽካ ዓሲ ሌዖ ዒሮና ሲሎ ዒሮና ዴንቃንዳያ ሄላንዳኣና ጊቢ ቃራ ዓኣፒ ሳዓፓ ዴንቃኒ ካፓኔ፤ 8ዒንሢያ ዬያጉዲ ጊቡዋቴ፤ ጎዳኮ ሙኮ ዎዳ ዑኬሢሮ ዎዛና ዶዱዋቴ። 9ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢ ጊዶይዳ ዎጊንቱዋጉዲ ሴካና ሃንጋና ዎላ ማርሚፖቴ፤ ሃይሾ ዎጋሢ ሙካንዳ ዎዳ ሄሌኔ። 10ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ጎዳሢ ሱንፆና ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ሜቶ ጊቢ ዔኪፆና ኮኦኪንሢ ዒንሢም ማዔያታሢ ዔሩዋቴ። 11ሃሢ ጊቢ ዶዴ ዓሶ “ዓንጂንቴያኬ” ኑ ጋዓኔ፤ ዒዮቤ ጎዖሢ ዎዲ ጊቤያታቴያ ዒንሢ ዋይዜኔ። ጊንሣ ጋፒንፆይዳ ፆሲ ዒዛም ማዼ ኮዦ ባኮዋ ዒንሢ ዛጌኔ፤ ዬያይዲፆና ጎዳ ማኣራያ ሃሣ ሚርጌ ሚጪንታያ ማዔሢ ዒንሢ ዔሬኔ። 12ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ቢያ ባኣዚኮ ቤርታ ጫሪንቺና ማዖም ሳዓና ሃሣ ሜሌ ዓይጎ ባኣዚናታዖ ጫኣቂፖቴ፤ ጌኤዛ ዒንሢኮ ጎኔና “ሂዮ” ማዔቶ ሂዮ ማዖንጎ፤ ሃሣ “ዔይዔ” ማዔቶ ጎኔና ዔይዔ ማዖንጎ፤ ያዺ ማዒባኣቶ ጋዓንቴ ዒንሢዳ ዎጊንታንዳኔ። 13ዒንሢ ባኣኮይዳ ሜታ ሄሌ ዓሲ ዓኣቶ ሺኢቆንጎ፤ ሃሣ ዎዛዻ ዓሲ ዓኣቶ ፆሲ ጋላቲ ጋላቲ ዓይናዾንጎ። 14ዬያጉዲ ዒንሢ ባኣኮይዳ ሃርጊንቴ ዓሲ ዓኣቶ ሺኢጲጾ ማኣሮ ጪሞ ፔ ባንሢ ዔኤሎንጎ፤ ዔያታ ሙካዖ ሃርጊንቴ ዓሢ ጎዳ ሱንጾና ዛይቶ ቲዦ ቲሽኪ ዒዛም ሺኢቆንጎ። 15ዬያጉዴ ጉሙርቂሢዳ ዶዲ ዔቂ ሺኢቆ ሺኢጲሢ ሃርጌ ዓሢ ዻቂሻኔ፤ ጎዳሢያ ዒዛ ሃርጎይዳፓ ፖዒሳንዳኔ፤ ሃሣ ዬይ ዓሢ ማዼ ጎሜ ዓኣቶዋ ዓቶም ጌይንታኔ። 16ዬያሮ ዒንሢ ሃርጎፓ ፖዓኒ ዒንሢኮ ጎሞ ሴካና ሃንጋና ዎሊም ቡኡፂንቱዋቴ፤ ሃሣ ፔቴሢ ባጋሢም ሺኢቆንጎ፤ ጌኤሺ ዓሲ ሺኢጲሢኮ ሚርጌ ባኣዚ ማዻ፥ ዼኤፒ ዎልቄ ዓኣኔ። 17ዔኤሊያሴ ጎዖሢ ኑ ጉዴያ ዓሲታዖ፥ ዒርዚ ሳዖይዳ ዋርቁዋጉዲ ሺኢቄ ዎዶና ሃይሦ ሌዔና ላሆ ዓጊኒና ፔቴታዖ ዒርዚ ዋርቂባኣሴ። 18ሃሣ ጊንሣ ዒዚ ሺኢቄ ዎዶና ጫሪንጫፓ ዒርዚ ዋርቄኔ፤ ሳዓ ጊንሣ ሃኣኮ ካሤኔ። 19ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢዳፓ ፔቴ ዓሲ ጎኑሞ ጎይጻፓ ኬስኬያ ማዔም ባጋሢ ዬያ ዓሢ ጎኑሞ ጎይጾ ባንሢ ማሄቶ፥ 20ጎሞ ዓሢ ዻቢንቴ ጎይጻፓ ማሃሢ፥ ጎሞ ዓሢኮ ሼምፖ ሃይቢዳፓ ዻቂሻያ ማዒጾና ሃሣ ዬያ ዓሢም ሚርጌ ጎሜኮ ዓቶም ጌዒሢ ዴንቂሳያ ማዔሢ ዔሮንጎ።


Copyright
Learn More

will be added

X\