ያይቆቤ ኪኢቶ 4

1ዒንሢ ባኣኮይዳ ዓኣ ዖሎና ዑሮና ዓንካፓ ሙኬያዳይ? ዒንሢ ዒኖይዳ ዖልታ ዒንሢ ሱኡኮይዳፓ ዔቄያቱዋዓዳ? 2ዒንሢ ኮዓ ባኮ ዴንቂፃ ባሻዛ ዒንሢ ዎላ ዖልታኔ፤ ሚርጌና ሱኡካዺ ዴንቆ ባሻዛ ዒንሢ ዎላ ዣላኔ፤ ሃሣ ዎላ ዒንሢ ማርማኔ። ዒንሢ ሺኢጲሢ ሺኢቁዋያ ማዔሢሮ ዒንሢ ኮዓ ባኮ ዒንሢ ዴንቁዋሴ። 3ዒንሢ ሺኢቄቶዋ ሺኢጲጾኮ ማሂፆ ዒንሢ ዴንቁዋኣሢ፦ ዒንሢ ሺኢቄ ባኮ ዒንሢ ዎዛሲሢዳ ፔኤሻኒ ፑርታ ማሊሢና ዒንሢ ሺኢቃሢሮኬ። 4ዒንሢ ሃይ ጉሙርቂፃ ባኣ ዓሳ! ዓጮ ናሽካሢ ፆሲኮ ሞርኬታሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? ዬያሮ ዓጮ ናሽካሢ ቢያ ፆሲኮ ሞርኬ ማዓኔ። 5ሃሣ ጊንሣ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ “ፆሲ ዒንሢኮ ዒኖ ጋሮይዳ ጌሤ ዓያና ዒዛም ሌሊ ኑ ማዓንዳጉዲ ሚርጌና ኮዓኔ” ጌይንቴሢ ጉሪዳ? 6ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ “ፆሲ ዖቶርቃ ዓሶ ዒፃኔ፤ ሼሌዔ ኮሺ ማዔ ዓሶም ጋዓንቴ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዒንጋኔ” ጋዓሢሮ፥ ፆሲ ዒንጋ ኮሹሞ ዒንጊፃ ቢያፓ ባሼኬ። 7ዬያሮ ፆሲም ዓይሢንቲ ዎርቁዋቴ፤ ፃላሄ ጋዓንቴ ዒፂ ማኩዋቴ፤ ዒንሢዳፓኣ ዒዚ ሃካንዳኔ። 8ፆሲ ባንሢ ዑኩዋቴ ፆሲያ ዒንሢ ባንሢ ዑካንዳኔ፤ ዒንሢ ጎሞ ዓሳ! ዒንሢኮ ኩጮ ማስኪ ጌኤሹዋቴ፤ ዒንሢ ሴካ ሃንጋ ጋዓ ዓሳ! ዒኖ ዒንሢኮ ፒዚሱዋቴ። 9ሃሣ ዒናፓ ጎኔና ማሊ ሜታዹዋቴ፤ ዖዩዋቴ፤ ሚኢጫ ዒንሢኮ ዬኤፒ ባንሢ፥ ዎዛ ዒንሢኮ ዖዪሢ ባንሢ ላኣሚንቶንጎ። 10ጎዳሢ ቤርቶይዳ ዒንሢ ቶኦኮ ሂርኪዱዋቴ፤ ዒዚያ ዒንሢ ዼጊዳንዳኔ። 11ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሴካና ሃንጋና ዎሊ ዾንኪፖቴ፤ ዓሲ ዾንካ ዓሲ ሃሣ ዓሲዳ ኮይሱዋ ጎይሢና ዎጋ ዓሲ ዎጎ ዾንካኔ፤ ዎጎይዳኣ ዎጋኔ፤ ዎጎይዳ ኔኤኒ ዎጋያ ማዔቶ፥ ዎጌ ኔ ዎጋያ ማዓንዳኣፓዓቴም ዎጌ ኔ ኩኩንሣያቱዋሴ። 12ዎጎ ዒንጋሢና ዎጋሢ ፔቴ ፆዛሢ ሌሊኬ፤ ዻቂሻኒያ ባይዛኒያ ዳንዳዓሢ ዒዛ ሌሊኬ፤ ሂዳዖ ዓሲዳ ኮይሱዋ ጎይሢና ዎጋሢ ኔ ዖናዳይ? 13ዒንሢ፦ “ሃኖ ታቴያ ዚሮ ሜሌ ዓጪ ኑ ዓኣዺ ዒኢካ ፔቴ ሌዔ ዴዓንዳኔ፤ ኮርሚያ ዑሣ ዓኣዼ ሚኢሼ ዴንቃንዳኔ” ጋዓ ዓሳ ዒንሢ ኮሺ ዋይዙዋቴ። 14ዓይጎሮ ጌዔቶ ዚሮ ማዓንዳ ባኮ ዒንሢ ዔሩዋሴ፤ ዒንሢኮ ሼምፓሢ ፔቴና ጴዻዖ ባይቃ ሱኡሌ ጉዴያኬ። 15ባሼ ዒንሢ ጋዓንዳያ ኮይሳሢ፦ “ፆሲ ጌዔቶ ሃሣ ሼምፓሢ ኑኡኮ ዓኣያ ማዔቶ ሃያንታ ዬያንታ ኑ ማዻንዳኔ” ጌይሢኬ። 16ዒንሢ ጋዓንቴ ዬያ ጎዖንዶሢ ሃሺ ዒንሢኮ ዓኣ ባኮና ሄርሺንታኔ፤ ዬያ ጉዴ ሄርሺንታ ቢያ ፑርታኬ። 17ዓካሪ ኮሺ ባኣዚ ማዺሢ ዔራያታዖ ማዹዋ ዓሢኮ፥ ማዹዋዖ ሃሺፃ ጎሜ ማዓኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\