ያይቆቤ ኪኢቶ 2

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ቦንቺንቴ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢ ጉሙርቃያ ማዔሢሮ ፔቴሢ ባጋሢዳፓ ባሻያ ማሂ ዛጊ ዱሙሞ ሳዛ ጌሢፖቴ። 2ጎዖንቴ ላምዖ ዓሲ ዒንሢ ቡኪንቴ ቤዞ ሙኬኔ ኑ ጎዖም፤ ፔቴ ዓሢ ኬኤሎይዳ ዎርቄፓ ኮሾና ዢኢሮ ዓኣሢ ሃሣ ሚዛጲ ማኣዖ ማይንቴ ዖርጎቺ ዓሲ፥ ባጋሢ ቱርጫዺ ሃሣ ኪንቄ ማኣዖ ማይንቴያ ማንቆ ዓሲ ማዔቶ፥ 3ዒንሢ፡ ሚዛጶ ዓፒሎ ማይንቴ ዓሢ ቦንቺ፦ “ሃኖ ኮዦ ቤዜሎይዳ ዴዔ” ጌዒ ጋፓ ማንቆ ዓሢም ጋዓንቴ፦ “ኔኤኒ ያኣሶ ዔቄ ጋዓንዳኔ፤ ሃንጎ ዒንሢ ዒዛ ሃይካ ሙኪ ቶኮ ዴማ ዴዔ” ጋዓንዳኔ። 4ዬያይዲፆና ዒንሢ ባኣኮይዳ ዒንሢ ፔቴሢ ሂርኪዲ ፔቴሢ ባሼ ማሂ ዱሙሞ ሳዛ ጌሣያ ሃሣ ፑርቱሞና ዓሲዳ ዎጋያ ዒንሢ ማዒባኣዓዳ? 5ታኣኒ ዒንሢ ናሽካ፥ ታኣኮ ዒሾንሦ! ሚሾንሦ! ዋይዙዋቴ፤ ፆሲ ዒዛ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኪፆና ዔያታ ዖርጎቺ ማዓንዳጉዲና ዒዛ ናሽካ ዓሶም ዒዚ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ማሂ ዒንጌ ካኣቱሞ ዔያታ ዻካላንዳጉዲ ሃያ ሳዖይዳ ዓኣ ማንቆ ዓሶ ዒዚ ዶኦሪባኣዓዳ? 6ዒንሢ ጋዓንቴ ማንቆ ዓሶ ቦሃኔ፤ ዒንሢ ሜታሳ ዓሶና ሃሣ ዎጎ ቤዞ ዒንሢ ዔኪ ዔኪ ዓኣዻ ዓሳ ዖርጎጮ ዓሶቱዋዓዳ? 7ዒንሢ ዛሎና ዔኤሊንታ ቦንቺንቴ ሱንፆ ዒንሢኮ ጫሽካሢ ዔያቶቱዋዓዳ? 8ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ “ዓሲ ዓዳ ኔና ማሂ ናሽኬ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴ ፆሲኮ ቦንቺንቴ ዎጎ ዒንሢ ኩንሣያ ማዔቶ ኮሺ ዒንሢ ማዻኔ። 9ዓሶ ባኣካ ዒንሢ ዱማሲሢ ጌሤቶ ጋዓንቴ ጎሜ ዒንሢ ማዻኔ፤ ዎጎኮ ዒንሢ ዑሣ ዓኣዺፆና ዎጋ ፔ ቶኦኪና ዒንሢም ዻቢንቶ ዻዋንዳኔ። 10ዓሲ ፆሲ ዓይሢፆ ቢያሢዳፓ ፔቴ ዻባዖ ሃንጎ ዓቴሢ ቢያ ኩንሤያታቶዋ ቢያሢ ዒዚ ዻቤያ ማዓንዳኔ። 11“ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒ ባኣ ዓሲና ላሂፖ” ጌዔ ጎዳሢ ዬያጉዲ ሃሣ “ዓሲ ዎዺፖ” ጌዔኔ፤ ኔኤኒ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሂባኣያ ማዔቶዋ ዓሲ ኔ ዎዼቴ ዎጎ ኔ ዻቤኔ። 12ዒንሢ ጌስታኣና ሃሣ ማዻኣና ዎጋ ጎሜ ዓይላቶይዳፓ ጉቤ ኬሴ ዓሲጉዲ ማዑዋቴ። 13ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆሲኮ ዎጋ ዓቶም ጎውዋ ዓሲም ፔኤሮ ዓቶም ጎውዋሴ፤ ያዺ ማዔቶዋ ዓቶም ጌይሢ ዎጌ ባባሻኔ። 14ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓሲ፦ “ዬሱሴ ታ ጉሙርቃኔ” ጋዓዖ፥ ጉሙርቂፆ ኮሺ ማዾና ፔጋሲባኣቶ ዒዛ ዓይጎ ማኣዳንዳይ? ጉሙርቂፃ ዒዛኮ ዒዛ ዻቂሻኒ ዳንዳዓ? 15ኮኦኪንሢና፡ ማኣዓ ባኣዚና ሙዓ ባኣዚና ባኣ ጌርሲንሢ ሃሣ ጌሮንሢ ማዓ ዓሲ ዒንሢኮ ዓኣንቴ፥ 16ዒንሢ ዔያቶ ናንጎም ኮይሳ ባኮ ዒንጉዋዖ ጉሪ፦ “ኮሺ ዓኣዹዋቴ! ዒንሢም ዖይዾንጎ! ሙዒ ሚሽኩዋቴ!” ጌዔያታቶ ዔያቶ ዓይጎ ማኣዳንዳይ? 17ዬያሮ ኮሺ ማዾይዳፓ ዱማዼ ዬሱሴ ጉሙርቂሢ ፔ ቶኦኪና ሃይቄያኬ። 18ጋዓንቴ፦ “ኔኤኒ ‘ታ ዬሱሴ ጉሙርቃኔ’ ጌዒ ዖቶርቃያታቶ፥ ታ ኮሺ ማዾ ማዻያኬ” ጋዓ ዓሲ ዓኣቶ፥ ታኣኒ ዒዛም ኔኤኮ ዬሱሴ ጉሙርቂፆ ኔ ማዾይዳፓ ዱማሲ ታና ቤኤዜ፤ ታኣኒያ ታ ማዾና ዬሱሴ ጉሙርቂፆ ታሲ ታ ኔና ቤኤዛንዳኔ” ጋዓንዳኔ። 19ኔኤኒ፦ “ፔቴ ፆሲ ዓኣኔ ጌዒ ጉሙርቃኔ” ዬይ ኮሺኬ፤ ጋዓንቴ ጉሙርቂፆ ፑርቶ ዓያናኣ ጉጉሙርቃኔ፤ ሃሣ ዒጊጪያ ጎጎጋይቃኔ። 20ኔኤኒ ሃይ ዔኤያሢ! ማዾይዳፓ ዱማዼ ጉሙርቂሢ ዓኣፒ ባኣያ ማዔሢ ኔ ዛጋ? 21ኑ ዓዳሢ ዓብራሃሜ ናኣዚ ዪሳቄ ታሚና ሚቺ ዒንጊ ካኣሽኮ ቤዞይዳ ፆሲም ዒንጎ ባኣዚ ማዓንዳጉዲ ሺኢሼ ዎዶና፥ ማዾና ፂሊባኣዓዳ? 22ዬይ ጉሙርቂፃ ማዾና ዎላ ማዔሢና ጉሙርቂጻኣ ማዾና ጎናዼሢ ኔ ዛጋ? 23ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ “ዓብራሃሜ ፆሲ ጉሙርቄኔ፤ ፆሲያ ዒዛ ፔ ዓሲ ማሄኔ” ጌይንቴ ቃኣላ ኩሜኔ፤ ዬያይዲፆና ዓብራሃሜ ፆሲና ዎላ ናሽኪንታ ዓሲ ጌይንቴኔ። 24ዓካሪ ዓሲ ፂላሢ ጉሙርቂሢና ሌሊቱዋንቴ ማዾና ዎላ ማዔሢ ኔ ዛጋኔ። 25ዓኒ ባኣንቴ ሳያቶና ዞኦዛ ናንጋ ሬዓባ ጌይንታ ላኣሌላ ዒሳራዔኤሌኮ ኪኢቶ ዓሶ ፔ ማኣራ ዔኪ ሾኦቺንሤ ዎዶና ሃሣ ጊንሣ ሜሌ ጎይሢና ፑኒንቲ ዔያታ ቶሊ ዴንዳንዳጉዲ ማሄያና ዒዛ ፔ ማዾና ፂሊባኣዓዳ? 26ሼምፖይዳፓ ዱማዼ ዓሽኪ ሃይቄያታሢጉዲ ማዾይዳፓ ዱማዼ ጉሙርቂሢ ያዼ ሃይቄያኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\