ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 9

1ሚናኣ ጫኣቃሢኮ ፆሲ ካኣሽኮ ጎይሢና ዬያኮ ሳዓ ማዢንቴ ጌኤሺ ማኣሪያ ዓኣኔ። 2ዬይ ማዢንቴ ማኣራ ላምዖ ጋርሲ ዓኣ ዓፒላፓ ማዦና ማኣሪኬ፤ ዬኖኮ ቤርታሳ ጋሮይዳ ዼጌ ሎኦዤ ዖይታንታ፥ ፖዒ ጌሦ ሻርናንታ ፆሲም ዒንጊንቴ ካሣንታ ጌሢንታያኬ፤ ዬና ቤዛ “ፆሲም ዱማዼ ጋርሲ” ጌይንታኔ። 3ላምዓሳ፥ ጎኦቦ ዓፒሎኮ ሶንጌኖ ጋራ ሜሌ ጋርሲ ዓኣኔ፤ ዬና ጋሬላ “ዑሣ ዓኣዼ ፆሲም ዱማዼ ጋርሲ” ጌይንታኔ። 4ዬኖ ጋሬሎይዳ ዑንጆ ጩቢሶ ቤዞንታ ዎርቆና ዑጻ ጳርቂንቴ ታኣቦቶንታ ዓኣኔ፤ ዬኖ ታኣቦቴሎ ጋራ “ማና” ጌይንታ ሙዖ ዓርቄያ ዎርቄፓ ኮሺንቴ ሌማቴንታ ዓኣዒ፥ ቶሺ ዓኣ ዓኣሮኔ ኮኦሎንታ ፆሲኮ ጫኣቁማ ፃኣፒንቲ ዓኣ ሹጮ ቆኦቂ ፃኣፖና ዓርሲንቴ ሹጫኣ ዓኣኔ። 5ታኣቦቶ ዑጻ ዓኣ፥ ጎሞ ጌኤሺፆ ዔርዛ ጉኡፖ፡ ጋኣዞና ካንቃ ቦንቺንታ ኪሩቤሌ ጌይንታዞንሢ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ዬያ ባኮ ኑ ቢያ ፓይዲ ፓይዲ ኬኤዚ ጋፒሳኒ ዳንዳዑዋሴ። 6ቢያ ባካ ያዺዲ ጊኢጌሢኮ ጊንጻ ቄኤሳ ማዻ ማዾ ማዻኒ ዓፒላፓ ማዦና ማኣሮኮ ቤርታሳ ጋሬሎ ቢያ ኬሊ ጌላኔ። 7ሶንጌኖ ጋራ ዓኣ ላምዓሳ ጋሬሎ ጌላሢ ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢ ሌሊኬ፤ ዒዚ ጌላሢ፡- ሌዔይዳ ፔቴና ሌሊኬ፤ ዒዚ ፔ ጎሞና ዴራ ዔሩዋዖ ማዼ ጎሞሮ ፆሲም ዒንጎ ሱጉሢ ዔኩዋኣዖ ዒኢካ ጌሉዋሴ። 8ዓፒሎና ማዦና ቤርታሳ ማኣሬላ ዓኣ ጎይሣ ዓኣንቴ ዑሣ ዓኣዼ ፆሲም ዱማዼ ቤዜሎ ባንሢ ዔኪ ጌልዛ ጎይጻ ሃጊ ፔጋዺ ዔርቲባኣያ ማዒፆ ዓያኖ ጌኤዣ ዻዋኔ። 9ዬይ ሃሣኣ ዎዶኮ ኮኦኪንሢኬ፤ ዬያ ጎይፆና ፆሲም ዒንጊንታ ዒንጊጻ ዒንጋ ዓሢኮ ዒኖ ጌኤሺ፥ ፒዚሳኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 10ዬይ ቢያ፡ ዓኮ ማዻ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ማዺንታንዳ ዓጪ ዳምቤኬ፤ ዬንሢ ባካ ሙኡዚና ዑሺና ዛላ ሃሣ ዱማ ዱማ ዑሢ ጌኤሺሢ ዛላ ማዺንታ ዳምቤ ሌሊኬ። 11ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ሃሢ ማዺንታ ኮዦ ባኮኮ ቄኤሶኮ ቢያ ዑሢ ማዒ ሙኬኔ፤ ዒዚ ጌሌ ዓፒላፓ ማዦና ማኣራ ዼኤፒ ሃሣ ፓጬ ባኣዚ ባኣያኬ፤ ዬና ማኣራ ዓሲ ማዢባኣያ ሃሣ ጊንሣ ሓያ ዓጮ ባኣዚና ማዢንቲባኣያኬ። 12ዒዚ ዑሣ ዓኣዼ ፆሲም ዱማዼ ጋሬሎ ላሚ ማዺሱዋ ጎይሢ ፔ ሱጉፆ ዔኪ ጌሊ ኩንሤያፓዓቴም ዋኣሮና ዚዮ ጌማቶ ሱጉፆ ዔኪ ጌሊባኣሴ፤ ዬያይዲ ናንጊና ዻቂንታ ኑም ዒ ጴዺሼኔ። 13ዋኣሮና ጌማቶ ዚዮ ሱጉፆ ሃሣ ቢዲንሢ ማሂ ሚቾ ባኣቶ ማራሢ ቢዲንፆ ዻቢንቲ ዒኢቴ ዓሶ ዑፆይዳ ፑጪፃ ዔያታ ዓሽኮና ማዺ ዻቢንቴ ዒኢቲፆይዳፓ ጌኤሺ ፆሲም ዔያቶ ዱማሳያ ማዔቴ፥ 14ናንጊና ናንጋ ዓያኖ ዛሎና ፔና ዾንኪሳ ባኣዚ ባኣ፥ ፆሲም ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ፔና ዒንጌ፥ ኪሪስቶሴኮ ሱጉጻ ባይቁዋ ፆዛሢም ኑ ማዻንዳጉዲ ኑኡኮ ዒኖ ዬያ ሃይቄያ ማዔ ማዾይዳፓ ዑሣ ዓኣዼ ዎዚ ጌኤሻንዳይ! 15ፆሲ ዔኤሌዞንሢ፡ ዒዚ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞና ዒንጌ ናንጊና ናንጎ ቤዞ ዴንቃንዳጉዲ ኪሪስቶሴ ፆሲና ዓሲናኮ ባኣካ ዓኮ ጫኣቁሞ ጊኢጊሼሢ ማዔኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔሢ፡- ዓሳ ቤርታኣ ጫኣቁሞ ዎጎ ጎይጾ ናንጌ ዎዶና ማዼ ጎሞይዳፓ ዻቂሻኒ ዔያቶ ዛሎ ዒዚ ሃይቄሢሮኬ። 16ዔልቃሚ ዔልቃሚንቴቴ ዔልቃሜ ዓሢ ሃይቄያ ማዒጻ ዔርታኒ ኮይሳኔ፤ 17ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔልቃማ ዔልቃሚ ማዓሢ፡ ዔልቃሜ ዓሢ ሃይቄቶኬ፤ ዔልቃሜ ዓሢ ሼምፔና ዓኣቴ ዬና ዔልቃማ ጉሪ ማዓኔ። 18ዬያ ጎይጾ ቤርታኣ ጫኣቁማታዖ ሱጉሢ ባኣያ ጎኔ ጫኣቁሞ ማዑዋያኬ። 19ሙሴ ፆሲ ዒንጌ ዓይሢጾ ቢያ ቤርታ ዴሮም ኬኤዜስካፓ ጌማቶ ዚዮና ዋኣሮ ሱጉፆናይዳ ዋኣሢ ዋሂ፥ ዎጎ ማፃኣፖና ዴሮ ዑፆናይዳ ቢያ ሂሶጴ ሚፆኮ ዒላዦና ዞቄ ማራቶኮ ጋፓኖና ዔኪ ዔኪ ፑጬኔ። 20ዒዚ ፑጬሢያ፦ “ፆሲ ዒንሢ ካፓንዳጉዲ፥ ዒንሢ ዓይሤ ጫኣቁሞ ሱጉጻ ሃያኬ” ጌይኬ። 21ዬኖ ጎይጾ ዓፒላፓ ማዦና ማኣሮና ጋራ ማዾ ሜሆ ቢያሢዳ ሱጉፆ ዒ ፑጬኔ። 22ጎኔ፡ ሙሴ ዎጎና ዻካ ባኣዚዳፓ ዓታዛ ቢያ ባካ ሱጉሢና ጌኤሽካኔ፤ ሱጉሢ ላኣሊንቲባኣንቴ፥ ጎሜ ዓቶም ጌይንቱዋያኬ። 23ጫሪንጫ ማዺንታ ባኮኮ ኮኦኪንሢ ማዔ ባካ ቢያ ዬያ ዎጎና ያዼይዲ ጌኤሽካያ ማዔኔ፤ ጫሪንጮ ባካ ጋዓንቴ ዬያፓ ዑሣ ዓኣዼ፥ ፆሲም ዒንጎ ባኣዚና ጌኤሽካኒ ኮይሳኔ። 24ኪሪስቶሴ ጎኔ ማዔ፥ ፆሲም ዱማዼያ ማዔ ጋሬሎኮ ኮኦኪንሢ ማዔያ ሃሣ ዓሲ ማዤ ጋሬሎ ጌሊባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዒዚ ሃሢ ኑ ጋይቴ ፆሲ ቤርቶይዳ ዔቃኒ ጎኔና ዑሣ ዓኣዼ ፆዛሢም ዱማዼያ ማዔ፥ ጫሪንጮ ዓኣዼኔ። 25ዓይሁዶ ዓሶኮ ቄኤሶ ሱኡጋሢ ፔ ሱጉሢ ማዒባኣ ሱጉሢ ዔኪ ሌዓ ሌዓ ዑሣ ዓኣዼ ፆሲም ዱማዼ ቤዞ ጌላያኬ፤ ኪሪስቶሴ ጋዓንቴ ፔና ሚርጌ ዎዴ ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ዒንጋኒ ዒኢካ ጌሊባኣሴ። 26ያዺ ማዔያታቴ ዓጫ ማዢንቴማፓ ዓርቃዖ ሜቶ ዔኪ ዔኪ ናንጋንዳያ ዒዛም ኮይሳንዳያታንቴኬ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ዎዶኮ ጋፒንፆይዳ ጎሜ ጌኤሻኒ፥ ፔና ፆሲም ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ዒንጋኒ ላሚንቱዋ ጎይሢ ፔቴና ሙኪ ጴዼኔ። 27ዓሲ ፔቴና ሓይቂ፥ ዬካፓ ጋፒንሢ ዎጌም ሺኢካንዳጉዲ ጌይንቴያኬ። 28ዬያጉዲ ኪሪስቶሴ ሚርጌ ዓሶኮ ጎሞ ጌኤሻኒ ፔቴና ሓይቄኔ፤ ላሚ ዓሲኮ ጎሞ ፔ ዑጻ ማሃኒቱዋንቴ ጉሙርቂ ዒዛ ካፓዞንሢ ሃይቢፓ ዓውሳኒ ላሚሣ ዒዚ ሙካንዳኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\