ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 8

1ኑኡኒ ሃሢ ጌስታ ባኮኮ ዼኤፖ ባካ ሃያኬ፤ ዬይያ፡- ጫሪንጮይዳ ዼኤፖ ፆዛሢኮ ካኣቱሞ ዖይቶኮ ሚዛቆ ዛላ ቦንቺንቲ ዴዔያ፥ ቄኤሴኮ ቢያ ዑሢ ማዓያ ኑኡኮ ዓኣያ ማዔሢ ዛሎኬ። 2ዒዚ ማዻሢ ጎኔ ማዔ፥ ዓፒላፓ ማዦና ማኣሮይዳኬ፤ ዬያ ዓፒላፓ ማዦና ማኣሮ ዾቄሢ ዓሲቱዋንቴ ፆሲኬ። 3ፔቴ ፔቴ ቄኤሶኮ ዑጻ ማዓ ዓሳ ዶኦሪንታሢ ፆሲም ዒንጎ ባኮ ዒንጋኒኬ፤ ዬያሮ ዬያ ቄኤሶኮዋ ፔቴ ዒንጎ ባኣዚ ዎይቴቴያ ዓኣያ ማዓኒ ኮይሳኔ። 4ዒዚ ሳዖይዳታቴ ቄኤሶኮ ዑሢ ማዒንዱዋያታንቴኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ሙሴ ዎጎ ጎይፆና ዒንጎ ባኮ ፆሲም ዒንጋ ሃንጎ ቄኤሳ ዓኣሢሮኬ። 5ዔያታ ማዻሢ ጫሪንጫ ማዺንታ ባኮኮ ኮኦኪንሢ ማዓያና ዬያ ባኮኮ ሺቢ ማዔያኬ፤ ዬይያ፦ ሙሴ ዓፒላፓ ማዢንቴ ማኣሮ ኮሻኒ ጌዔ ዎዶና ፆሲ፦ “ዹኮይዳ ኔም ጴዼም፥ ኔ ዛጌ ጎይፆ ቢያ ባኮ ኮሺ ዛጊ ማዼ” ጌዒ ዓይሤ ጎይፆናኬ። 6ሃሢ ጋዓንቴ ዬሱሴ ፆሲና ዓሲናኮ ባኣካ ማዔ፥ ጫኣቁማ ቤርታኣስካፓ ባሼ ማዔሢጉዲ ዒ ሃሢ ማዻ ማዻኣ ዔያቶ ማዾይዳፓ ባሼኬ፤ ዬይ ዓርቂንቲ ማዺንታሢ ሚርጌና ኮሺ ማዔ፥ ዒንጊንቴ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎናኬ። 7ዎንዳኣ ጫኣቁሞይዳ ፔቴታዖ ፓጬ ባኣዚ ባኣያ ማዔያታቴ ላምዓሳ ጫኣቁማ ሃሢ ኮይሲንዱዋያታንቴኬ። 8ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲ፡ ዴሮይዳ ፓጬ ባኣዚ ዓኣሢ ዴንቄሢሮ፥ “ዓካሪ ታኣኒ ዒስራዔሌ ዴሮና ዪሁዳ ዴሮና ዎላ ዓኪ ጫኣቁሞ ጫኣቃንዳ ዎዴ ሙካንዳኔ፤ ጌዔኔ። 9ዬይ ጫኣቁማ ዔያቶ ታ ጊብፄይዳፓ ኩጮ ዔያቶኮ ዓርቂ ኬሴ ዎዶና ዔያቶኮ ዓዶንሢና ዎላ ታ ጫኣቄ ጫኣቁሞጉዲቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ታኣኒ ጫኣቄ ጫኣቁሞ ዶዲ ካፒባኣሢሮ ታ ዔያቶ ቶኦዛዺ፥ ዙሌ ዔያቶም ጌሤኔ። 10ዓካሪ ሃካፓ ሴካ ዒስራዔሌ ዴሮና ዎላ ታ ጫኣቃንዳ ጫኣቁማ ሃያኬ፤ ጋዓኔ ጎዳ። ታኣኒ ታ ዎጎ ዔያቶ ዒና ጌሣንዳኔ፤ ዔያቶኮ ማሊፆይዳ ታ ፃኣፓንዳኔ፤ ታ ዔያቶኮ ፆዛሢያ ማዓንዳኔ፤ ዔያታ ታ ዴሬ ማዓንዳኔ። 11‘ፆሲ ዔሬ’ ጌዒ ፔ ዓጪ ዓሲም ማዖም ፔ ጌርሲምታቴያ ዔርዛንዳይ ባኣሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዻኮ ዓሶ ጌይንታስካፓ ዴንዲ ዼኤፖ ሄላንዳኣና ቢያሢ ታና ዔራንዳኔ። 12ዔያቶኮ ዻቢንቶ ታ ዓቶም ጋዓንዳኔ፤ ጎሞዋ ዔያቶኮ ሃካፓ ሴካ ታ ዋላንዳኔ” ጎዳ ጋዓኔ። 13ዓካሪ፡- “ዓኪ ጫኣቁሞ” ጌይፆና ቤርታኣ ጫኣቁሞ ጪንቄያ ማሄኔ ጌይሢኬ፤ ዬያሮ ማዺ ጪንቄ ባካ ቢያ ባይቃንዳ ዎዳ ዑኬኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\