ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 7

1ዬይ ሜልኬፃዲቄ ጎዖሢ ሳላሜ ጌይንታ ካታሞኮ ካኣቲ፤ ሃሣ ዼኤፖ ፆዛሢማኣ ማዻ ቄኤሴኬ፤ ዬይ ዓሢ፡ ሚና ዓብራሃሜ ካኣቶ ዖሎና ባሺ፥ ማዒ ሙካንቴ ጎይጻ ካኣሚ ዓብራሃሜ ዓንጄኔ። 2ዓብራሃሜያ ዒማና ዔኪ ሙኬ ባካፓ ታጶይዳፓ ፔቴማ ኬሲ ኬሲ ዒዛም ዒንጌኔ፤ ዒዛ ሱንፆኮ ቡሊጻ ላምዖኬ፤ ፔቴዛ፦ “ፂሉሞ ካኣቲ” ጌይንታዛ፥ ባጋ፦ “ሳላሜ ካታሞ ካኣቲኬ”፥ ዬና ጌይፃ ኮሹሞ ካኣቲ ጌይሢኬ። 3ሜልኬፃዲቄኮ ዓዶና ዒንዶና ሃሣ ዒ ሾይንቴ ዜርሢያ ባኣያኬ፤ ዒዚ “ዬማፓ ዬማ ሄላንዳኣና ናንጌኔ” ጌይንቲ ዔርቱዋያ፥ ናንጎኮ ዒዛኮ ጋፒንሢ ባኣያኬ፤ ዒዚ ፆሲ ናዓሢኮ ኮኦኪንሢ ማዒ ናንጊና ቄኤሴ ማዒ ናንጋኔ። 4ሂንዳ ዬይ ዓሢ ዎማዒ ዼኤፒታቴያ ዛጉዋቴ! ዒስራዔሌ ማኣሮ ዓሶ ፃጶኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ዓብራሃሜታዖ ዒዚ ዖሎና ዲዒ ዔኬ ባኮይዳፓ ታጶይዳፓ ፔቴማ ዒዛም ዒንጌኔ። 5ቄኤሴ ማዓንዳጉዲ ጌሢንቴ ሌዊ ዜርጻ ፔ ዓሶይዳፓ ታጶፓ ፔቴማ ፔቴማ ዔካንዳጉዲ ዔያቶም ዓይሢንቴኔ፤ ዬይ ያዺ ጌይንቴሢ ዓብራሃሜ ዜርጻፓ ዔካንዳጉዲኬ። 6ዬይ ሜልኬፃዲቄ ሌዊ ዜርጻፓ ማዒባኣያታቴያ ዓብራሃሜ ዒንጌ ታጳሢዳፓ ፔቴማ ፔቴማ ዔኬኔ፤ ሃሣ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዒንጊንቴ ዓብራሃሜያ ዒ ዓንጄኔ። 7ዓንጆ ዓንጂንታሢዳፓ ዓንጃሢ ባሼሢ ማዔሢ ዔርቴያኬ። 8ቄኤሳ ማዻ ጎይጾና ታጳፓ ፔቴማ ፔቴማ ዔካዞንሢ ሓይቃ ዓሲ ማዔ፥ ሌዊ ዓሶኬ፤ ፔቴ ዛሎና ጊንሣ ታጶይዳፓ ፔቴማ ፔቴማ ዔካሢ ባይቁዋያ ማዒ ናንጋያታሢ ማርካዺንቴ ሜልኬፃዲቄኬ። 9ዓካሪ፡ ታጶይዳፓ ፔቴማ ዔካንዳያ ኮይሳሢ ሌዊ ፔ ቶኦኪና ዓብራሃሜ ዛሎና ሜልኬፃዲቄም ዒንጌኔ ጌይሢኬ። 10ዎይቲ ጌዔቴ ሜልኬፃዲቄ ዓብራሃሜና ካኣሜ ዎዶና ሌዊ ሃጊ ፔ ዓዶ፥ ዓብራሃሜይዳፓ ሾይንቲ ባኣያታሢሮኬ። 11ዓካሪ ዒስራዔሌ ዴሮም ዎጋ ዒንጊንቴሢ ሌዊ ዜርጻ ቄኤሴ ማዒ ማዻ ዳምቦናኬ፤ ዬይ ዜርጻ ቢያ ባኮ ኩንሢ ማዻኒ ዳንዳዔያ ማዔያታቴ ዓኣሮኔ ቄኤሴ ማዒ ማዼ ጎይፆቱዋንቴ ሜልኬፃዲቄጉዲ ዶኦሪንቴ ሜሌ ቄኤሴ ሙካኒ ኮይሲንዱዋያታንቴኬ። 12ሃሢ ጋዓንቴ ቄኤሳ ላኣሚንቲ፥ ሜሌ ሙካኣና ዎጋኣ ላኣሚንታንዳያ ኮይሳኔ። 13ሓይ ቢያ ዒዛ ዛሎ ኬኤዚንቴ ቄኤሳሢ ሜሌ ፃጳፓኬ፤ ዬኖ ፃጳፓ ዖኦኒያ ፆሲም ዒንጊ ካኣሽኮ ቤዛ ሙኪ ፆሲም ማዼይ ባኣሴ። 14ኑ ጎዳሢ ዪሁዳ ዜርፃፓ ሙኬሢ ዔርቴያኬ፤ ጋዓንቴ ሙሴ ቄኤሶ ዛሎ ኬኤዛዖ ዪሁዳ ማኣሮ ዛሎ ኬኤዜ ባኣዚ ፔቴታዖ ባኣሴ። 15ዬይ ባካ ኮሺ ፔጋዺ ዔርታንዳሢ ሜልኬፃዲቄጉዴያ ሜሌ ቄኤሴ ሙካዛኬ፤ 16ዒዚ ቄኤሴ ማዔሢ ዓሲ ዎጌና ዶኦሪንቲቱዋንቴ ባይቁዋያ ማዔ፥ ናንጊና ናንጋ ዎልቄና ዶኦሪንቲኬ፤ 17ዎይቲ ጌዔቴ፡- “ሜልኬፃዲቄ ቄኤሴ ማዒ ዶኦሪንቴሢጉዲ፥ ኔኤኒ ናንጊና ናንጋንዳ ቄኤሴኬ” ጌይንቲ ዒዛ ዛሎ ማርካዺንቴኔ። 18ቤርታኣ ዎጋ ዶዲ ማዒ ዴዓኒ ዳንዳዒባኣሢሮ ሃሣ ፓሡዋያ ማዔሢሮ ዓቴኔ፤ 19ዓይጎሮ ጌዔቴ ሙሴ ዎጋ ዓይጎ ባኣዚያ ፒዚሲ ጊኢጊሻኒ ዳንዳዒባኣሢሮኬ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ፆሲ ባንሢ ዒዛና ኑ ዑካንዳያ ባሼ ኮሺ ማዔ፥ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኑም ሙኬኔ። 20ዬይ ቄኤሴ ማዒጻ ዒዛም ፆሲ ጫኣቂባኣንቴ ማዔያቱዋሴ፤ ሜሌ ቄኤሳ ጋዓንቴ ሃያኮ ቤርታ ቄኤሴ ማዓሢ ጫኣቆና ባኣዚ ባኣንቴኬ፤ 21ዒዚ ቄኤሴ ማዔሢ ዒዛም ጫኣቆምኬ፤ ዎይቲ ጌዔቴ፡- “ጎዳ ‘ኔኤኒ ናንጊና ናንጋ ቄኤሴኬ’ ጌዒ ዒዛም ጫኣቄኔ፤ ዬያ ማሊፆ ዒ ሺርሹዋሴ” ጌይንቲ ዒዛ ዛሎ ኬኤዚንቴያኬ። 22ዬያ ጫኣቁሞ ዛሎና ዬሱሴ ቢያፓ ባሼ ማዔ፥ ፆሲ ጫኣቁሞኮ ዖኦጪንታኒ ዔቄያ ማዔኔ። 23ፔቴ ቄኤሴ ሓይቁዋዖ ማዺ ማዺ ናንጋኒ ዳንዳዒባኣሢሮ ቤርታ ዎንዴ ማዼ ቄኤሶኮ ፓይዳ ሚርጌኬ፤ 24ዬሱሴ ጋዓንቴ ናንጊና ናንጋያ ማዔሢሮ ቄኤሴ ማዒጻ ዒዛኮ ላኣሚንቱዋያኬ። 25ዬያሮ ዒዛ ባንሢ ሙካ ዓሶ ዛሎ ሺኢቃኒ ናንጊና ባይቁዋያ ማዒ ናንጋሢሮ ዒዛ ዛሎና ፆሲ ባንሢ ሙካዞንሢ ቢያ ጎኔና ዻቂሻኒ ዒ ዳንዳዓኔ። 26ዓካሪ፤ ኑም ኮይሳያ፥ ፆሲም ዱማዼያ፥ ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያ ማዔያ፥ ጌኤሺ ማዔያ፥ ጎሞ ዓሶፓ ዱማዼያ፥ ጫሪንጮኮ ዑጻ ዼግ ጌዒ ቦንቺንቴያ፤ ያዺ ማዔ፥ ቄኤሴኮ ዑሢ ማዔያኬ ኑም ኮይሳሢ። 27ዒዚ ሜሌ ቄኤሶኮ ዑጻ ማዔ ዓሶጉዲ ቤርታዺ ፔ ጎሞ ዛሎሮ፥ ዬካፓ ዴሮ ጎሞ ዛሎሮ ቢያ ኬሊና ፆሲም ዒንጎ ባኮ ዒንጋኒ ዒዛ ኮይሱዋያኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዚ ፔና ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ዒንጌ ዎዶና ዬይ ባካ ላሚ ማይ ማዺንቱዋጉዲ፥ ፔቴና ማዺ ዬያ ኩንሤሢሮኬ። 28ሙሴ ዎጋ ቄኤሶኮ ዑጻ ማሂ ዶኦራሢ ላቤያ ማዔ ዓሶኬ፤ ዎጎኮ ጊንፃፓ ሙኬ ፆሲ ጫኣቁማ ጋዓንቴ ናንጊና ናንጋያ ማዔ፥ ፒዜ ፆሲ ናዓሢ ዶኦሬኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\