ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 6

1ኪሪስቶሴ ዛሎ ኬኤዚንቴ፥ ቤርታሳ ዔርዚፆ ሃሺ ሚርጌና ዔርዛ ዔርዚፆ ባንሢ ኑ ዓኣዾም፤ ፓሡዋ ማዾ ማዔ፥ ጎሜ ቡኡፂሢ ዛላና ፆሲ ጉሙርቂሢ ዛላና ጊንሣ ኑ ሺሪ ሺሪ ዒዞ ዒንሢም ኬኤዛዓኬ። 2ዬያጉዲ ዋኣሢ ማስቲሢ ዛላ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዑጻ ኩቺ ጌሥሢ ዛላ፥ ሓይቄ ዓሶኮ ዔቂሢ ዛላ፥ ፆሲ፡ ናንጊና ዎጋንዳ ዎጎ ዛሎ ላሚ ዒንሢም ኑ ኬኤዛኒ ኮይሱዋሴ። 3ፆሲ ጌዔቴ ዬያ ኑ ማዻንዳኔ። 4ጉሙርቂፆ ሃሺ፥ ፆሲ ጎይፃፓ ኬስኬ ዓሶ ላሚ ፆሲ ባንሢ ማሃኒ ዳንዳዒንቱዋያኬ፤ ዬያቶም ሃያኮ ቤርታ ፖዒ ፖዔያኬ፤ ሃሣ ዔያታ ጫሪንጫፓ ዒንጊንታ ዒንጊፆዋ ዔኪ ዛጌያ፥ ዓያኖ ጌኤዦናኣ ዎላ ፔቴ ማዔያኬ፤ 5ሓሣ ዔያታ ፆሲኮ ኮዦ ቃኣሎና ሃጊ ሙካንዳ ዓጮኮ ዎልቆ ዛጊ ዔሬያኬ፤ 6ዬያ ቢያ ዛጌስካፓ ጉሙርቂፆ ሃሺ፥ ኬስኬ ዓሶ ላሚ ጊንሣ ፆሲ ባንሢ ማሃኒ ዳንዳዒንቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ፆሲኮ ናዓሢ ላሚ ጊንሣ ሱፂ፥ ዒዛኮ ቶኦኪያ ባይዚሳሢሮኬ። 7ሚርጌ ዎዴ ዒዞይዳ ዋርቃ ዒሮ ዑሽካያ፤ ሃሣ ዒዞ ጎሽካሢም ኮይሳ ባኣዚ ባቃልሳያ ማዔ ሳዔሎ ፆሲ ዓንጃኔ። 8ዓንጊሢና ጋውዲና ባቃልሳ ሳዔላ ጋዓንቴ ፓሣ ባኣዚ ባኣያ ጉሪ ማዓንዳኔ፤ ሃሣ ዒዛ ጋዳንቂንታኒያ ዑኬኔ፤ ጋፒንፃ ዒዞኮ ታሚና ሚቺንቲ ማዓንዳኔ። 9ዒጊኖንሢዮቴ! ዎዚ ኑ ያዺ ጌዔቴያ ዒንሢኮ ዻቂንቶና ዎላ ዒንሢም ዒንጊንቴ ኮሺ ባኣዚ ዓኣሢ ኑ ዔራኔ። 10ፆሲ ፒዜ ዎጋያታሢሮ ቤርታ ማዔቴያ ሓሢ፡ ዒዛም ዱማዼ ዓሶ ናሽኪ፥ ዒዛ ሱንፆሮ ዒንሢ ማኣዴ ማኣዲፆ ዒ ዋሊንዱዋሴ። 11ዒንሢ ቢያሢ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ጌሢ ካፓ ባኮ ዴንቃንዳያ ሄላንዳኣና ዒንሢ ዶዲ ማዻ ማዾ ጋፒንሢ ሄሊሲ ማዻንዳጉዲ ኑ ኮዓኔ፤ 12ኑ ኮዓሢ፡ ጉሙርቂሢና ጊቢ ዳንዳዒሢና ዶዲ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ማሂ ዔያቶም ዒንጊንቴ ባኮ ዴንቄ ዓሶጉዲ ማዖም ጌዒ ማዓንዳኣፓዓቴም ዋይዜ ባኮ ዑኬና ዔኩዋ ዓሲ ዒንሢ ማዓንዳጉዲቱዋሴ። 13ፆሲ ዓብራሃሜም ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዒንጋ ዎዶና ዒ ሜሌ ዔኤሊ ጫኣቃንዳ ባኣዚ ባኣሢሮ ፔና ዔኤሊ፦ 14“ጎኔና ታ ኔና ዓንጃንዳኔ፤ ኔኤኮ ዜርፆዋ ታ ሚርጊሻንዳኔ” ጌዒ ጫኣቄኔ። 15ዓብራሃሜ ጊቢ ዳንዳዒ ካፒ፥ ዒዛም ዒንጊንታንዳኔ ጌይንቲ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ማሂ ኬኤዚንቴ ባኮ ዴንቄኔ። 16ዓሲ ጫኣቃዖ ፔ ጊዳፓ ዑሣ ባሼ ማዔ ባኣዚ ዔኤሊ ጫኣቃኔ፤ ዔያታ ጫኣቃ ጫኣቁማ ዔያቶ ባኣካ ዓኣ ጌኤዞ ጎናሳሢሮ ዔያቶኮ ማርማሢ ጋፓኔ። 17ዬኖ ጎይጾ ፆሲ፡ ጌዔ ባኮ ሺርሺ ላኣሙዋያ ማዔሢ ዔርዛኒ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዴንቃ ዓሶም ዬያ ዎዞ ጫኣቁሞና ጎናሴኔ። 18ፆሲ ፔቴታዖ ሉኡቁዋያኬ፤ ዒዚ ላምዖ ዬንሢ ላኣሚንቱዋ ባኮንሢና ኑኡኮ ቤርታ ሃጊ ዓኣ ዎዞ ኑ ዴንቃኒ ዒዛ ባንሢ ዓኣሺንቲ ጌሌ ዓሶ፥ ኑም ዼኤፒ ዶዱሞ ዒዛፓ ዴንቃንዳጉዲ ኑና ማሄኔ። 19ዬይ ሃጋኣ ዎዛ ኑኡኮ ናንጎ ዓጊፁዋያ ማሃ ጉሙርሳ ቱርቱሪኬ፤ ዬይያ፡- ጎኦቦና ዓፒሎ ጊዴና ዓኣዺ ጌኤዦ ማኣሮኮ ጋራ ዓኣ ጋሮ ጌላኔ። 20ዬያ ጌኤዦ ማኣሮ ዬሱሴ ሜልኬፃዲቄጉዲ፥ ቄኤሴ ማዒ ዶኦሪንቲ ኑ ዛሎሮ ቤርታዺ ቄኤሴኮ ቢያ ዑሢ ማዒ ናንጊና ማዻኒ ዒኢካ ጌሌኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\