ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 5

1ቄኤሶኮ ቢያ ዑሢ ማዓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ፔ ዓሶ ባኣካፓ ዶኦሪንታኔ፤ ዬያታ ፆሲም ማዺንታ ባኮና ዓሲ ዛላ ዔቂ ጎሜ ዓቶም ጌይሳ ዒንጊፆ ዒንጋኒ ዶኦሪንታኔ። 2ዒዚ ፔ ቶኦኪና ላቢንታያ ማዔሢሮ ዔሩዋ ዓሶና ላቢንታ ዓሶናም ሚጪንቲ ማኣዳኒ ዳንዳዓኔ። 3ዒዚ ፔ ጎሞና ሜሌ ዓሶ ጎሞና ዛሎ ዒንጎ ባኮ ዒንጋኒ ዒዛ ኮይሴሢ ዬያ ዛሎናኬ። 4ዓኣሮኔጉዲ ፆሲ ዔኤሊባኣያ ማዔቴ ዖኦኒያ ዬያ ቦንቾ ፔኤሮ ዴንቃ ዓሲ ባኣሴ፤ 5ዬያጉዲ ኪሪስቶሴ ቄኤሶኮ ቢያ ዑሢ ማሃ፥ ቦንቾ ፔኤሮ ዔኪ ቦንቺንቲባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዒዚ ቄኤሶኮ ቢያ ዑሢ ማሃ ቦንቾ ዔኬሢ፡- “ኔኤኒ ታኣኮ ናዓሢኬ፤ ታኣኒ ኔኤኮ ሃኖ ዓዶ ማዔኔ” ጌዔ ፆዛሢዳፓኬ። 6ዬያጉዲ ሃሣ ሜሌ ቤስካ ፆሲ፡- “ሜልኬፃዲቄ ቄኤሴ ማዒ ዶኦሪንቴሢጉዲ ኔኤኒ ናንጊና ናንጋንዳ ቄኤሴኬ” ጋዓኔ። 7ዬሱሴ ዓሲ ማዒ ሃያ ሳዖይዳ ናንጌ ዎዶና ሓይቢዳፓ ዒዛ ዻቂሻንዳ ፆዛሢ፡ ዼኤፒ ዒላቲና ሃሣ ዬኤኪ ዬኤኪ ፔ ማሊፆ ኬኤዚ ሺኢቄኔ፤ ዒዚ ሼሌዑሞና ዓይሢንቴሢሮ ፆሲ ዒዛኮ ዒማና ሺኢጲፆ ዋይዜኔ። 8ዎዚ ዒ ፆሲ ናይ ማዔቴያ ዒዛ ሄሌ ሜታሢ ዛሎና ዓይሢንቲሢ ዒ ዔሬኔ። 9ዬያና ዒ ጊኢጌያ ማዒ ጴዼስካፓ፥ ዓይሢንታዞንሢም ቢያ ናንጊና ዻቂንታኮ ካራ ዒ ማዔኔ። 10ሜልኬፃዲቄ ዶኦሪንቴሢጉዲ ፆሲ ዒዛ ቄኤሶኮ ቢያ ዑፃሢ ማሂ ዶኦሬኔ። 11ዬያ ዛሎ ሚርጌ ኑ ኬኤዛንዳ ባኣዚ ናንጊታንቴ ዑኬ ዒንሢም ዔኤቢ ጌሉዋኣሢሮ ዒንሢም ኬኤዚ ዔርዛኒ ሜቶኬ። 12ሄኤዶ ሄሊ ዒንሢ ናንጌ ጎይፆና ሴካ ዓሲ ዔዔርዛንዳያታዖ ፆሲ ቃኣሎኮ ዓይፆ ካሮ ሜሌ ዓሲ ሃጊ ዒንሢ ዔርዛንዳያ ኮይሳኔ፤ ዬይ ዒንሢም ኮይሳሢያ ዲኢቂ ማዓንዳኣፓዓቴም ዶዲ ሙኡዚቱዋሴ። 13ዓይጎሮ ጌዔቴ ዲኢቂ ሺሺንቂ ዑሾሢ ቢያ ናይ ማዔሢሮ ፂሉሞ ዛላ ዔራቶ ባኣዚ ሃጊ ዔሪባኣያኬ። 14ዶዲ ሙኡዚ ኮይሳሢ ጋዓንቴ ኮዦና ፑርቶና ዱማሲ ዔራ ዒናዼ ዓሲምኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\