ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 4

1ዓካሪ፡ ዒዚ ኑም ዒንጋ ሃውሾይዳ ጌላንዳጉዲ ጌዒ ኑም ዒንጎና ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ሃጊ ዓኣ ጎይሣ ዓኣሢሮ ዒንሢዳፓ ዖኦኒያ ዬኖ ሃውሾይዳ ጌሉዋዖ ዓቱዋጉዲ ቢያሢ ሂርጊ ኑና ኑ ካፖም። 2ዓይጎሮ ጌዔቴ ኮዦ ሓይሶ ዬኖ ዎዶና ዔያታ ዋይዜ ጎይፆ ኑኡኒያ ዋይዜኔ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ዋይዜ ባኮ ጉሙርቂ ዔኪባኣሢሮ ዔያቶ ማኣዲባኣሴ። 3ፆሲ፡- “ታኣኒ ዔያቶም ዒንጋንዳ ሃውሾ ቤዜሎ ፔቴታዖ ዔያታ ጌላዓ ጌዒ ዻጋና ታ ጫኣቄኔ” ጌዔኔ። ፆሲኮ ማዻ ሳዓ ማዢንቴሢዳፓ ዓርቃዖ ማዺንቲ ኩሜያ ማዔቴያ ኑኡኒ ጉሙርቃ ዓሳ ጋዓንቴ ዬኖ ሃውሾ ቤዜሎ ጌላንዳኔ። 4ዎይቲ ጌዔቴ ላንካሳ ኬሎ ዛሎ ፔቴ ቤሲዳ “ፆሲ ላንካሳ ኬሎና ማዾ ሃሼኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 5ዬያጉዲ ላሚ ሃሣ፡- “ታ ዔያቶም ዒንጋ ሃውሾ ቤዞ ፔቴታዖ ዔያታ ጌላዓ” ጋዓኔ። 6ዔያታ ኮዦ ሃይሶ ቤርታ ዋይዚ ዓይሢንቲባኣሢሮ ፆሲ ዔያቶም ዒንጋኒ ጌዔ ሃውሾ ቤዞ ዔያታ ጌሊባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዒኢካ ጌላንዳጉዲ ጌይንቴ ፔቴ ፔቴ ዓሲ ዓኣኔ። 7ቤርታ ዳውቴ ዛሎና፥ “ሓኖ ዒንሢ ፆሲኮ ዑኡዞ ዋይዛያ ማዔቴ፥ ዒኖ ዒንሢኮ ዶዲሺ ዋይዚ ዒፃያ ማሂፖቴ” ጌይንቴሢጉዲ፥ ፆሲ፡ ሚርጌ ዎዴኮ ጊንፃፓ “ሓኖ” ጌይ ሜሌ ኬሊ ጌሤኔ። 8ዒያሱ ፆሲ ዔያቶም ዒንጋንዳኔ ጌዔ ሃውሾ ዔያቶም ዒንጌያ ማዔያታቴ ፆሲ ሃሣ “ሓኖ” ጌዒ ሜሌ ኬሊ ኬኤዚንዱዋያታንቴኬ። 9ዓካሪ፡ ፆሲ ዴሮኮ ዓይሁዶ ዓሶ ሃውሾ ኬሎ ማላ ሃውሾ ኬሊ ሃጊ ዓኣኔ፤ 10ዬያሮ ፆሲ፡ ማዾ ሃሼሢጉዲ ፆሲ ዒንጋ ሃውሾይዳ ጌላሢያ ማዾ ሃሻንዳኔ። 11ዓካሪ ዬንሢ ዓሶንሢ ዓይሢንቶ ዒፄሢጉዲ ማዒ ኑ ዓቱዋጉዲ ፆሲ ዒንጋ ሃውሾይዳ ጌላኒ ኑ ዶዶም። 12ፆሲኮ ቃኣላ ናንጊና ናንጋያ ሃሣ ማዾዋ ማዻያኬ፤ ላምዖ ዛላ ጉቤ ዓጬ ማዔ፥ ጬንቻ ዓፓሮይዳፓ ባሼ ዓጫያኬ፤ ሼምፓሢና ዓያኖና፥ ሻዦና ጪጊጫ ካኣማ ካሮና ዱማሳንዳያ ሄላንዳኣና ቲቃያኬ፤ ዒናይዳ ዓኣ ማሊሢና ሱኡኬና ዔሪ ዎጋያኬ። 13ፆሲ ቤርቶይዳፓ ዓኣሺንታ፥ ዓይጎ ማዢንቲያ ባኣሴ፤ ዒዛ ቤርታ ቢያ ባኣዚ ፔጋዼያ ሃሣ ካሎ ማዒ ጴዻያኬ፤ ኑኡኒያ ኑ ዖኦጪንታ ባኮ ማሂ ኬኤዛኒ ኮይሳሢ ዒዛ ቤርቶይዳኬ። 14ዓካሪ ሌካ ጫሪንጮ ኬስኬ፥ ቄኤሶኮ ዑጻ ማዔ፥ ዼኤፒ ኑኡኮ ዓኣሢሮ ኑኡኮ ጉሙርቂፆ ዶዲ ኑ ዓርቆም፤ ዬይያ ፆሲ ናዓሢ፥ ዬሱሴኬ። 15ኑኡኮ ዓኣ ቄኤሶኮ ዑጻሢ ማዔሢ፡- ኑ ላቤቴ ሚጪንቲ ኑና ማኣዳኒ ዳንዳዓያኬ፤ ዒዚ ቢያ ባኣዚና ኑጉዲ ዻቢሻኒ ጌሾያይዳ ጌሌያኬ፤ ጋዓንቴ ዒ ዓይጎ ጎሜያ ማዺባኣሴ። 16ዓካሪ ጎሜኮ ዓቶም ጌይሢ ኑ ዴንቃንዳጉዲና ኑም ኮይሳ ዎዶና ኑና ማኣዳ ፆሲ ኮሹሞ ዒንጊፆ ኑ ዴንቃንዳጉዲ ዒዛኮ ኮሹማ ጴዻ ካኣቱሞ ዖይቶ ባንሢ ጉሙርቂሢና ኑ ሺኢኮም።


Copyright
Learn More

will be added

X\