ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 13

1ቢያ ዎዴ ዎሊኮ ጌርሲ ሃሣ ጌሮጉዲ ዎሊ ናሽኩዋቴ፤ 2ሾኦቺ፡ ሾኦቺንሢ ዔኪሢ ዋሊፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬያጉዲ ሾኦቺ ሾኦቺንሣ ዓሳ ዔሩዋዖ ፆሲ ኪኢታንቾ ሾኦቺንሢ ዔኬኔ። 3ቱዞ ማኣራ ቱቴ ዓሶና ዎላ ዒንሢያ ቱቴ ዓሲ ማዒ ዔያቶም ማሉዋቴ፤ ሃሣ ዔያቶና ዎላ ሜታዻያ ማዒ ሜታሢዳ ዓኣ ዓሶም ማሉዋቴ። 4ላኣሊ ዔኪ ዎላ ናንጎ ናንጎ ቢያሢ ቦንቻያ ማዖንጎ፤ ዓኒና ማቾና ዎሊ ጉሙርቁዋያ ማዒ፥ ዎሊ ዔኪ ናንጎ ናንጎ ዒኢሶፓ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲ፡ ዞኦስካ ኮኦማ ፑርቶ ሱኡኮና ዓኣ ዓሶና ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣ ዓሶና ላሃ ዓሶ ፑርታና ዎጋንዳሢሮኬ። 5ሚኢሼ ፔቶ ናሽኪሢ ሃሹዋቴ፤ ዒንሢኮ ዓኣ ባኮና ዎዛዺ ናንጉዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲ፡- “ማሊ ታ ኔና ኬኤራዓኬ፤ ሃሻዓኬ” ጌዔኔ። 6ዬያሮ ጉሙርቂ፡- “ጎዳ ታና ማኣዳሢኬ፥ ታ ዒጊጫዓ፤ ዓሲ ታና ዓይጎ ዎኦታንዳይ?” ኑ ጋዓኔ። 7ቤርታ ዒንሢም ፆሲ ቃኣሎ ኬኤዜ፥ ዓርና ማዔ ዓሶ ዋሊፖቴ፤ ዔያቶኮ ናንጎና ዔያታ ማዼ ማዾኮ ዓኣፖ ጶቂሢ ሃሣ ዔያታ ጉሙርቄ ጎይጾ ጉሙርቁዋቴ። 8ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዚጊኖዋ ሃኖዋ ሃጋ ናንጊና ዓኣ ጎይፆማኬ፤ ላኣሚንቱዋሴ። 9ዱማ ዱማ ዔርቲባኣ ዔርዞ ዔርዚሢና ዲዒንቲ ዔውቲፖቴ፤ ዒና ኑኡኮ ሙኡዚ ዳምቤ ካፒሢናቱዋንቴ ፆሲ ኮሹሞና ዒንጌ ዒንጊጾና ዶዴቴ ቃራኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬያ ሙዖ ዳምቦ ካፔ ዓሶ ዬይ ዓይጎዋ ማኣዲባኣሢሮኬ። 10ኑኡኮ ፆሲም ዒንጎ ባኮ ዒንጎ ቤሲ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ዓፒሎና ማዦና ማኣሮኮ ጋሮይዳ ማዻ ቄኤሳ፡ ዬኖ ፆሲም ዒንጎ ቤዞይዳ ዓኣ ሙዖ ዔኪ ሙዓንዳጉዲ ዓይሢንቲባኣሴ። 11ዓይሁዶ ዓሶ ቄኤሶኮ ዑጻሢ ጎሜ ጌኤሻ፥ ቆልሞ ሱጉፆ ዔኪ ፆሲም ዑሣ ዓኣዼ ዱማዼ ቤዜሎ ጌላኔ፤ ቆልሞኮ ዓሽካ ጋዓንቴ ጉርዶ ዙላ ኬሲ ሚቺንታኔ። 12ዬያጉዲ ዬሱሴ ዴሮኮ ፔ ሱጉፆና ጎሞ ጌኤሻኒ ካታሞኮ ዙላ ሓይቦ ሜታሢ ዔኬኔ። 13ዬያሮ ኑኡኒ ጉርዳፓ ዙሎ ኬስኪ፥ ዒዛ ባንሢ ዴንዶም፤ ዒዛና ዎላ ቦሂንቲ፥ ቦሂንቲጾ ኑዋ ዔካያ ማዖም። 14ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑ ሃጊ ሙካ ካታሞ ካፓኣፓዓቴም ሓይካ ሳዓ ባይቁዋዖ ዶዲ ናንጋ ካታማ ኑኡኮ ባኣሴ። 15ዓካሪ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ጋላታ ፆሲም ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ቢያ ዎዴ ኑ ዒዛም ዒንጎም፤ ዬይያ ዒዛ ሱንፆ ዛሎ ኑ ዻንጎና ኑ ማርካዻ ጋላቶኬ። 16ሃሣ ኮሺ ባኣዚ ማዺሢና ዒንሢኮ ዓኣ ባኮ ሜሌ ዓሶም ጊሽኪ ዒንጊሢ ዋሊፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲ ዎዛሳ ዒንጊጻ ዬያጉዴ ዒንጊፆ ማዔርሢሮኬ። 17ዒንሢኮ ዓርኖ ማዔ ዓሶም ዓይሢንቲ፥ ዔያቶም ዎርቃያ ማዑዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ማዻ ማዾ ዛሎ ሚርጌና ዔያታ ዖኦጪንታንዳያ ማዔሢሮ ዒንሢ ሼምፖ ዛሎ ቢያ ዎዴ ዔያታ ዶዲ ማዻኔ፤ ዒንሢ ዔያቶም ዓይሢንታያ ማዔቴ ዔያታ ፔኤኮ ማዾ ዎዛና ማዻንዳኔ። ያዺ ማዒባኣያታቴ ማዻ ዔያቶኮ ዖዪሢና ማዓንዳኔ፤ ዬይ ዒንሢም ጊኢጋዓኬ። 18ኑም ሺኢቁዋቴ፤ ቢያ ጎይሢና ኮሺ ናንጊ ናንጋኒ ኮዓ፥ ጌኤሺ ማሊሢ ኑኡኮ ዓኣሢ ኑ ዔራኔ። 19ባሼ ዶዲ ዒንሢ ሺኢቃንዳጉዲ ታ ጋዓሢ ዑኬና ዒንሢ ኮይላ ታ ማዒ ሙካንዳጉዲኬ። 20ናንጊና ናንጎ ጫኣቁሞ ሱጉፆና ማራቶኮ ዼኤፒ ሄንቃያ ማዔ ኑ ጎዳሢ ዬሱሴ ሓይባፓ ዔቂሴ ኮሹሞኮ ፆዛሢ፥ 21ዒዛ ማሊፆ ኩንሣያ ዒንሢ ማዓንዳጉዲ ኮሺ ባኣዚ ማዻያ ዒንሢ ማሆንጎ፤ ሃሣ ዒዛ ዎዛሳ ባኣዚ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒ ኑ ጊዳ ማዾንጎ፤ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ናንጊና ቦንቾ ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 22ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሃይ ታ ዒንሢም ፃኣፔ ኪኢታ ዻካ ማዔሢሮ ሓያ ታኣኮ ዞሮ ሃይሶ ጊቢ ዳንዳዒ ዒንሢ ዔካንዳጉዲ ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 23ኑ ዒሻሢ፥ ፂሞቴዎሴ ቱዞ ማኣራፓ ቡሊንቴሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ኮዓኔ፤ ሃሢ ዑኬና ዒ ሃይካ ሙኬቶ ዒዛና ዎላ ሙኪ ታ ዒንሢ ዛጋንዳኔ። 24ዒንሢኮ ዓርኖና ፆሲም ዱማዼ ዓሶናም ቢያ “ኮሺዳ?” ጋዓኔ፥ ጎዑዋቴ። ዒፃሊያ ዓጮይዳፓ ሙኪ፥ ታኣና ዎላ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ “ኮሺዳ?” ዒንሢ ጋዓኔ። 25ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢ ቢያሢና ዎላ ማዖንጎ።


Copyright
Learn More

will be added

X\