ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 12

1ዬያጉዴ ሻኣሬ ማዔ፥ ሚርጌ ማርካ ኑኡኮ ዓኣሢሮ ኑኡኒያ ኬዲ ኑም ማዔ ባኮ ቢያ ሃሣ ኑና ቱኪ ዓርቄ ጎሞይዳፓ ዱማዺ ኑኡኮ ቤርታ ዓኣ ጳዦ ጊቢ ዳንዳዒሢና ዶዲ ኑ ጳሽኮም። 2ኑ ጳሽካንዳሢያ፡- ኑኡኮ ጉሙርቂፆኮ ካራ ማዔሢና ኩንሣንዳሢ ማዔ፥ ዬሱሴ ዛጊኬ፤ ሃጊ ዒ ዴንቃንዳ ዎዞሮ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ዓኣ ዻውሲንቶ ሃይቦ ዔኤቢ ማሂ ዛጉዋዖ ሃሣ ዒኢካ ዒ ሃይቄ ሃይቦና ሜታሢና ጉቤ ዳንዳዒ ፆሲኮ ካኣቱሞ ዖይቶ ኬስኪ፥ ዒዛኮ ሚዛቆ ዛላ ቦንቾና ዴዔኔ። 3ዓካሪ ዒንሢ ቶኦዛዹዋያ ሃሣ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛባኣ ዓሲጉዲያ ማዒፖቴ፤ ጋዓንቴ ዬያ ቢያ ጎሞ ዓሳ ዒዛ ዒፂ ማዼ ባኮ ጊቢ ዳንዳዔ፥ ዬሱሴ ዛጉዋቴ። 4ዒንሢ ጎሜ ዒፂ፥ ሃይቢ ሄላንዳኣና ማሹምቦ ዓርቂባኣሴ። 5ፆሲ ዒንሢ ፔኤኮ ናኣቶ ማሂ፡- “ታ ናዓሢዮ! ጎዳ ጎራ ጎሮ ቦሂፖ፤ ዒ ኔና ሜቶና ጎራ ዎዶና ሃጋኣ ዎዛ ባኣያ ማዒፖ፤ 6ዓይጎሮ ጌዔቴ፡- ጎዳ ፔ ናሽካሢ ጎራኔ፤ ፔ ናይ ማሂ ዛጋሢያ ዒ ሜቶና ጎራኔ” ጌዒ ዞሬ ዞሮ ዒንሢ ዋሌኔ። 7ፆሲ ዒንሢ ፔኤኮ ናይ ማሂ ዛጋሢሮ ዒዚ ሜቶና ዒንሢ ጎራ ዎዶና ጊቢ ዳንዳዑዋቴ፤ ዓዴ ጎሪ ጳርቁዋ ናይ ዓኣ? 8ናኣቶ ማዔዞንሢ ዔካ ሜታሢ ዒንሢ ዔኩዋያ ማዔቴ ዓሌ ናይ ዒንሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ሾዖና ናይቱዋሴ። 9ዬይ ዓታዛ፡ ኑና ቢያሢ ጎሪ ጳርቃ፥ ኑና ሾዔ ዓዶንሢ ዓኣኔ፤ ያዺ ማዔቴያ ኑ ዔያቶ ቦንቻኔ። ዓካሪ ሼምፖና ናንጋኒ ኑኡኮ ዓያኖ ዓዳሢም ባሼ ዓይሢንታንዳያ ኑም ኮይሱዋዓዳ? 10ኑ ዓዶንሢ፡ ዔያቶም ኮሺ ማዒ ጴዼ ጎይፆ ዻካ ዎዴም ኑና ጎሪ ጳርቃኔ፤ ፆሲ ጋዓንቴ ዒዛና ዎላ ኑ ጌኤሺ ማዓንዳጉዲ፥ ኑና ማኣዳ ባኣዚሮ ሜቶና ኑና ጳርቃኔ። 11ጎሪ ጳርቆ ጳዺ ቢያ ዒማና ዖዪሳያኬ፥ ዎዛሳያቱዋሴ፤ ጊንፃፓ ጋዓንቴ ጊቢ ዳንዳዒ ዔሬ ዓሶም ኮሹሞ ኩሜ፥ ፂሉሞ ናንጊ ጴዺሻኔ። 12ዬያሮ ዒንሢ ዓያኖ ዛሎና ላቤ ላቢፃፓ ዶዱዋቴ። 13ዎቦ ማዔሢ ዻቂ ፒዛንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ፔቶ ዣኣሉዋጉዲ ዒኖ ዒንሢኮ ፒዜ ጎይሢ ዔኪ ዓኣዹዋቴ። 14ዓሲ ቢያና ኮሺ ናንጋኒ ማሉዋቴ፤ ፆሲም ዱማዼያ ማዓኒያ ዶዱዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲም ዱማዺባኣዖ ዖኦኒያ ዒዛ ዛጋኒ ዳንዳዑዋኣሢሮኬ። 15ዒንሢዳፓ ዖጊዳኣ ፆሲ ኮሹሞና ዒንጋ ዒንጊፃ ፓጪ ጴዹዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዓይጎ ዓሲያ ዒንሢ ባኣካ ጫንቃ ሚሢጉዲ ማዒ ኬስኪ ዒንሢ ሜታሱዋጉዲና ሚርጌሢ ፑርቲሱዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ። 16ዒንሢ ባኣካ ፔቴና ሙዖ ሙኡዚሮ ጌዒ ቶይዱሞ ሻንቼ፥ ዔሳዎጉዲ ዻቢንታያ ሃሣ ጊንሣ ፆሲ ቦንቺሱዋያ ማዔ ዓሲ ጴዹዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ። 17ጊንጻፓ ዔሳዎ ዓንጆ ዔካኒ ኮዔ ዎዶና ዓንጆ ዒዚ ላኣጊንቴሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ ዎዚ ዒ ዬኤኪ ዬኤኪ ዬኖ ዓንጆ ዶዲ ኮዔቴያ ዴንቃኒ ዒ ዳንዳዒባኣሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒ ቤርታ ዻቤ ዻቢንቶ ቡኡፆንዶ ካራ ዒዛም ጴዺባኣሢሮኬ። 18ዒንሢ ኩቻ ዓርቂንታኒ ዳንዳዑዋያ ሃሣ ጊንሣ ታማ ዔኤታ ሲና ዹኮ ዒንሢ ሄሊባኣሴ፤ ጌይጻ፡- ቃኣያሢ ቤዞ፥ ዹሞ ቤዞ፥ ዓልጋሢ ዔቄ ቤዞ፥ 19ዛዮ ዑኡዛ ጊንሣ ሃሣ ጌይንታ ባካ ዋይዚንታ ዑኡዛ ዓኣ ቤዞ ባንሢ ዒንሢ ሄሊባኣሴ፤ ዬያ ባኮ ዋይዜ ዓሳ፦ “ሓይፓ ሴካ ሜሌ ባኣዚ ኑም ኬኤዚንቶፓ” ጌይ ሺኢቄኔ። 20ዓይጎሮ ጌዔቴ፡- “ዹኮ ቆልሞ ሄሌቴታዖ ሹቺና ዹይንቲ ሃይቆንጎ” ጋዓ ዓይሢጻ ዔያቶም ዴኤፄሢሮ ዔካኒ ዔያታ ዳንዳዒባኣሢሮኬ። 21ዬካ ጴዻ ባካ ሚርጌ ዒጊቻያ ማዔሢሮ ሙሴታዖ “ታ ዒጊጪ፥ ጎጋይቄኔ” ጌዔኔ። 22ዒንሢ ጋዓንቴ ፂዮኔ ዹኮ ባንሢ ሙኬኔ፤ ዬይያ፡- ባይቁዋ ፆዛሢ ካታሞ ማዔ፥ ጫሪንጮ ዬሩሳላሜኬ፤ ዒኢካ ዎዛና ቡኪንቴ፥ ፓይዲንቱዋ ዺቦ ኪኢታንቾ ባንሢ ዒንሢ ሙኬኔ። 23ሃሣ ሱንፃ ዔያቶኮ ጫሪጮይዳ ፃኣፒንቴ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶኮ ቶይዶ ማዔ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ቡኪንቶ ባንሢ ጊንሣ ሃሣ ቢያሢም ዎጋያ ማዔ፥ ፆዛሢና ፆሲ ዔያቶ ማዖም ጌዔ ጎይፆ ማዔ፥ ኮዦ ዓሶ ዓያኖና ባንሢ ዒንሢ ሙኬኔ፤ 24ሃሣ ፆሲና ዓሲናኮ ባኣካ ዓኣ ዓኮ ጫኣቁሞ ጊኢጊሼ፥ ዬሱሴ ባንሢ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዓኣቤሌ ሱጉጻፓ ባሼ ኬኤዛ፥ ጎሜ ጌኤሻኒ ፑጪንቴ ዒዛኮ ሱጉፆ ባንሢ ዒንሢ ሙኬኔ። 25ዬያ ኬኤዛ ባኮ ዒንሢ ዒፁዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬያታ ሳዓፓ ዔያቶም ኬኤዛ ዎዶና ዒፂ ዔያታ ቶሊ ዓቲባኣያ ማዔቴ፥ ጫሪንጫፓ ኑም ኬኤዛሢዳፓ ኑ ሃኬቴ ዎይቲ ኑ ቶላንዳይ! 26ዒማና ዒዛኮ ዑኡዛ ሳዖ ዓጊሤኔ፤ ሃሢ ጋዓንቴ፦ “ሳዖ ሌሊቱዋንቴ ፔቴና ላሚ ጫሪንጮንታ ዎላ ታ ዓጊሣንዳኔ” ጌዒ ጫኣቄኔ። 27ዬይ “ፔቴና ላሚ” ጌይንቴ ባካ ዔርዛሢ ዓጊፁዋ ባካ ዶዲ ናንጋንዳጉዲ ሃሣ ዓጊጻያ ማዔ፥ ማዢንቴ ባካ ባይቃንዳያ ማዔሢኬ። 28ዓካሪ ኑኡኒ ዓጊጹዋ ቤዞ፥ ፆሲ ዎይሣሢዳ ኑ ጌላንዳሢሮ ዒዛ ኑ ጋላቶም፤ ሓሣ ዒ ዎዛዻ ጎይሢ ዒዛ ቦንቺሢና ዒጊጪሢና ዒዛ ኑ ካኣሽኮም። 29ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑ ፆዛሢ ሚቺ ባይዛ ታሚ ማዔሢሮኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\