ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 11

1ጉሙርቂሢ ጌይሢ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሢ ኑ ካፓ ባኮ ኑ ዴንቃንዳታሢ ዔሪሢ፤ ሃሣ ኑ ዛጊባኣ ባኮ ዓኣያ ማሂ ዛጊሢኬ። 2ቤርታኣ ዓሶም ማርካዺንቴሢ ዔያታ ጉሙርቄሢሮኬ። 3ሳዖንታ ጫሪንጮንታ ጊዳ ዓኣ ባካ ቢያ ፆሲ “ማዖንጎ” ጌዔሢና ማዢንቴያ ማዔሢ ኑ ዔራሢ ጉሙርቂሢናኬ፤ ዬያሮ ኑም ሃሢ ጴዻ ባካ ቢያ ጴዹዋ ባኣዚዳፓ ማዢንቴሢ ዬያና ኑ ዔራኔ። 4ዓኣቤሌ፡ ቃኣዔኤሌ ፆሲም ዒንጌ ዒንጊፆይዳፓ ባሻያ ፆሲም ዒንጌሢ ጉሙርቂሢናኬ፤ ፆሲ ዓኣቤሌ ዒንጌ ዒንጊፆ ዎዛና ዔኬ ዎዶና ዓኣቤሌ ጉሙርቂፆና ፂሎ ማዔሢ ማርካዺንቴኔ፤ ዓኣቤሌ ሓይቄያ ማዔቴያ ሃኖ ሄላንዳኣና ዒዛኮ ጉሙርቂፆ ዛሎና ዒ ኬኤዚ ኬኤዚ ዓኣኔ። 5ሄኖኬ ሃይቢ ሃይቁዋጉዲ ሌካ ጫሪንጮ ዔውቴሢ ዒ ጉሙርቄሢሮኬ፤ ፆሲ ዒዛ ዔኬሢሮ ዒ ጴዺባኣሴ፤ ዒ ዔውታንዳሢኮ ቤርታ ፆሲ ዒ ዎዛሴያ ማዔሢ ማርካዺንቴኔ። 6ጉሙርቂሢ ባኣንቴ ፆሲ ዎዛሳኒ ዳንዳዒንቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲ ባንሢ ሙካሢ ፆሲ ዓኣያ ማዔሢና ዒዛ ዒናፓ ኮዓዞንሢም ዒ ዒንጋንዳ ባኣዚ ዓኣሢ ጉሙርቃንዳያ ኮይሳሢሮኬ። 7ሃጊ ጴዺባኣ ባኮሮ ፆሲ ላቲ ዒዛም ኬኤዜ ዎዶና ኖሄ ፆሲ ዒጊጪሢና ማኣሮ ዓሶ ዻቂሻኒ ዋኣፆ ካኣሚሎ ኮሼሢ ጉሙርቂሢናኬ፤ ዬያ ጉሙርቂፆና ዓጮ ዓሶ ቢያ ዻቢንቴያ ማሂ ዒዚ ሃሼኔ፤ ጉሙርቂፆና ጴዻ ፂሉሞዋ ዒ ዴንቄኔ። 8ዓብራሃሜ ፔ ዓጪ ማሂ ዔካንዳ ቤዞ ዓኣዻንዳጉዲ ፆሲ ዒዛ ዔኤሌ ዎዶና ዓንኮ ዓኣዻቴያ ዔሪባኣያታዖ “ዔኤዔ” ጌዒ ዓይሢንቲ ዓኣዼሢ ጉሙርቂሢናኬ። 9ሓሣ ዒዛጉዲ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዴንቃንዳ፥ ዪሳቄና ያይቆቤና ዎላ ሃጋኣ ዎዛ ማሂ ዒንጎና ዓጬሎይዳ ሙኬ ዓሲ ማዒ፥ ዓፒላፓ ማዦና ማኣሮይዳ ዒ ናንጌሢ ጉሙርቂሢናኬ። 10ዓይጎሮ ጌዔቴ ዶዲ ቦኦኮሎና ማዢንቴ፥ ፆሲ ማዣኒ ዓርቂ ማዤ ካታሞ ዒ ካፓያታሢሮኬ። 11ዓብራሃሜ ዎዚ ጋርቼያ ማዔቴያ ሃሣ ሳራ ዞኦኮ ማዔቴያ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዒንጌሢ ጉሙርቂንታያ ማሂ ዒ ዛጌሢሮ ጉሙርቂሢና ናይ ዓዶ ማዔኔ። 12ዬያሮ ዬያ ሃይቄያጉዲ ማዔ፥ ዓብራሃሜይዳፓ ጫሪንጮ ዦኦጋሢጉዲ ሚርጌያ ሃሣ ባዞ ዓጫ ዓኣ ፓይዲንቱዋያ ማኣሻሎጉዴ ዺቢ ዜርሢ ዒዛይዳፓ ኬስኬኔ። 13ዬያታ ቢያ ሓይቄሢ ጉሙርቃ ጎይሣ ዓኣዖኬ፤ ፆሲ ዔያቶም ዒንጋኒ ጫኣቄ ጫኣቁሞ ባኮዋ ዔያታ ዴንቂባኣሴ፤ ጋዓንቴ ሃኬና ዛጊ፥ ዓዳ ዴንቄያ ማሂ ዔያታ ዎዛዼኔ፤ ሳዖይዳኣ ሾኦቺ ሃሣ ሙኬ ዓሲ ማዔያታሢያ ዔያታ ዔሪ ማርካዼኔ። 14ያዺ ጌዒ ማላ ዓሳ ዔያቶም ማዓ ዓጪ ዓኣያ ማዔም ዔያታ ካፓያታሢ ዔርታኔ። 15ዬኖ፥ ዔያታ ዎንዴ ሃሺ ኬስኬ ዓጬሎ ሄኤዶ ጶቂሢ ማላያታቴ ዒዞ ባንሢ ማዒ ዴንዳንዳያታዖኬ። 16ሃሢ ጋዓንቴ ባሼ ማዔያ፤ ሃሣ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ዓጮ ዔያታ ጶቂሢ ማላኔ፤ ዬያፓ ዔቄያና ፆሲ ዔያቶም ካታማ ጊኢጊሼሢሮ “ኑ ፆዛሢ” ጌዒ ዔያታ ዔኤሌቴ ዒዛ ቦርሳያቱዋሴ። 17ዓብራሃሜ፡ ዎይታቴያ ዛጋኒ ፆሲ ማዼ ዎዶና ዒዚ ዪሳቄ ፆሲም ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ዒንጌሢ ጉሙርቂሢናኬ፤ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዴንቄ፥ ዓብራሃሜ ፔኤኮ ፔቴ ናዓሢ ጎኔ ሹካኒ ዒማና ጊኢጌኔ። 18ዬይ ናዓሢ ፆሲ፦ “ኔ ዜርጻ ዪሳቄ ሱንፆና ዔኤሊንታንዳኔ” ጌዔሢኬ። 19ፆሲ ሃይቄ ዓሶ ሃይቢዳፓ ዔቂሳኒ ዳንዳዓሢ ዓብራሃሜ ጉሙርቄሢሮ ዒማና ዪሳቄ ሓይቢዳፓ ዔቄያ ማሂ ዒ ዛጌኔ። 20ዪሳቄ ሃጊ ማዓንዳ ባኮ ማሊ ያይቆቤና ዔሳዎና ዓንጄሢ ጉሙርቂሢናኬ። 21ያይቆቤ ሓይቃኒ ዑካዖ ዮሴፔ ናኣቶ፥ ፔቴ ፔቴሢ ዓንጄሢ ሃሣ ዒ ኮኦላዺ ሃንታ ኮኦሎና ዔቂ ፆሲም ዚጌሢያ ጉሙርቂሢናኬ። 22ዮሴፔ ሃሣ ሓይቃኒ ዑካዖ ዒስራዔሌ ዓሶም ዔያታ ጊብፄ ዓጮይዳፓ ኬስካንዳሢ ኬኤዜሢ ሃሣ ዒዛኮ ሜጌፆ ዔያታ ዎዳንዳቴያ ዓይሤሢ ጉሙርቂሢናኬ። 23ሙሴ ሾዔ ዓሳ፡ ሙሴ ሾይንቴ ዎዶና ሚዛጲ ናይ ማዔሢ ዔያታ ዛጋዖ፥ ካኣቲ ዓይሤ ዓይሢፆ ዒጊጩዋዖ ሃይሦ ዓጊኒ ዒዛ ዓኣቼሢ ጉሙርቂሢናኬ። 24ሙሴ ዒማና ዲጬሢኮ ጊንጻ፦ “ጊብፄ ዓጮ ካኣቲኮ ናዎ ናኣዚ” ጌይንቲ ዔኤሊንቲፆ ዒፄሢ ጉሙርቂሢናኬ። 25ዒዚ ዻካ ዎዴሮ ጎሜ ማዺ ማዺ ዴንቆ ዎዞይዳፓ ባሼ ፆሲ ዴሮና ዎላ ሜቶ ዔካኒ ኮዔኔ። 26ሓጊ ዒዛም ዒንጊንታንዳ ባኮ ዒ ዔሬሢሮ ጊብፄ ዓጮ ቆሎይዳፓ ባሼ ሜሲሔ ዛሎሮ ቦሂንቲጻ ባሼ ቆሎ ማዔሢ ዒ ዛጌኔ። 27ዒዚ ሃሣ ካኣቲኮ ጎሪንቶ ዒጊጩዋዖ ጊብፄ ዓጮይዳፓ ኬስኬሢ ጉሙርቂሢናኬ፤ ጴዹዋ ፆዛሢ ዴንቄያ ማሂ፥ ዒ ፔ ማሊፆና ዶዴኔ። 28ቶይዶ ናኣቶ ዎዻንዳጉዲ ዒማና ዓይሢንቴ ኪኢታንቻሢ ዒስራዔሌ ዓሶኮ ቶይዶ ናኣቶ ዎዹዋጉዲ ዑሣ ዓኣዺፆ ዎጎና ካሮ ዑፃ ሱጉፆ ፑጪፆ ዎጎዋ ዒ ኩንሤሢ ጉሙርቂሢናኬ። 29ዒስራዔሌ ናኣታ ፃኣዺ ሳዓይዳ ሃንቶጉዲ ሃንቲ ዞቄ ባዞና ፒንቄሢ ጉሙርቂሢናኬ፤ ጊብፄ ዓሳ ጋዓንቴ ዔያቶጉዲ ፒንቃኒ ማሌ ዎዶና ቢያሢ ዋኣፆና ሙይንቴኔ። 30ዒስራዔሌ ዓሳ ዒያርኮ ካታሞኮ ሹጮና ኬልቂ ዲርቆና ዲሮ ዙሎ ላንካይ ኬሊ ሺሬሢኮ ጊንጻ ዬያ ዲሮ ዔያታ ዶይሴሢ ጉሙርቂሢናኬ። 31ዞኦዛ ኮኦማ፥ ሬዓባ ጎዖዛ፡ ዒስራዔሌይዳፓ ሙሮ ሙኬ ዓሶ ሾኦቺንሢ ዔኪፆና ፆሲም ዓይሢንቱዋ ዓሶና ዎላ ሓይቁዋዖ ዓቴሢ ጉሙርቂሢናኬ። 32ዓካሪ ዬካፓ ዑሣ ታ ዎዚ ጎዖንዶይ! ጌዲዮኔ፥ ባርቄ፥ ሶምሶሜ፥ ዮፕታሄ፥ ዳውቴ፥ ሳሙዔሌንታ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶንታ ዛሎ ታ ኬኤዚ ጋፒሳኒ ዳንዳዑዋሴ። 33ዔያታ ጉሙርቂሢና ካኣቶ ዖልዚና ባሼኔ፥ ፒዜ ዎጊሢና ዓሶ ዎይሤኔ፥ ፆሲ ዔያቶም ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ባኮዋ ዴንቄኔ፥ ዞቦኮዋ ዻንጎ ዓይሤኔ፤ 34ታሚ ዎልቄያ ባሼኔ፥ ጬንቾ ዓፓሮና ሓይቂፆይዳፓ ቶሌኔ፥ ላቢፃፓ ዶዴኔ፥ ዖልዚና ዔርቴያ ማዔኔ፥ ዔያቶ ዖላኒ ሙኬ ሞርኮኮ ፖኦሊሶ ዳውሴኔ፤ 35ላኣላ ፔኤኮ ሓይቄ ዒጊኖ ሓይባፓ ዔቄም ዴንቄኔ። ሜሌ ዓሳ ሃይቢፓ ዔቂ ባሼ ናንጊ ዴንቃንዳኔ ጌዒ ዱማ ዱማ ሜቶ ዔኬኔ፤ ዬያይዳፓ ቶሊ ሜታ ባኣያ ናንጋኒያ ኮይባኣሴ። 36ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዓሲኮ ዓማሊ ማዒ ዢራፓና ጳርቂንቴኔ፤ ሃንጎዋታ ሃሣ ዓንጊ ዱፄና ቱቲ ቱሲ ማኣሪ ጌሌኔ፤ 37ሹቺናኣ ዹይንቴኔ፥ ማጋዜ ጌይንታ ዓንጎና ሄኮ ጳሊንቴኔ፥ ጬንቾ ዓፓሮናኣ ጫርጊንቲ ሃይቄኔ፥ ማራይና ዋኣሪናኮ ዒልዒ ማይንቲ ሜታዺ ሃንቴኔ፥ ማንቆ ሃሣ ቤሲ ባኣ ዓሲያ ማዒ ሃንቴኔ፤ 38ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ፥ ዹኮይዳ ሃሣ ኩቴጉዴ ዔቶና ዛሮናይዳ ዎርቂ ዎርቂ ሃንቴኔ፤ ዬያሮ ዓጫ ዔያቶም ኮሺ ቤሲ ማዒባኣሴ። 39ዬያታ ቢያ ፔ ጉሙርቂፆና ማርካዺንቴያ ታቴያ ዔያቶም ዒንጊንቴ ሃጊ ማዔ ዎዞ ጋዓንቴ ዔያቶይዳ ዴንቄይ ባኣሴ። 40ፆሲ ኑም ዑሣ ዓኣዼ ኮሺ ማዔ ባኣዚ ጊኢጊሼሢሮ ዔያታ ኑኡና ዎላ ማዓንዳኣፓዓቴም ዔያቶና ሌሊ ፆሲ ማሊፃ ኩማያቱዋሴ።


Copyright
Learn More

will be added

X\