ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 10

1ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጋ ሃጊ ሙካንዳ ኮዦ ባኮኮ ኮኦኪንሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ጎኔ ዬያ ኮዦ ባኮቱዋሴ፤ ዬያሮ ሌዓ ሌዓ ቢያ ዎዴ ፆሲም ዒንጊንታ ባካ ዒንጋ ዓሶ ጌኤሺ፥ ፒዚሳኒ ዳንዳዑዋሴ። 2ዬይ ዎጋ ዎንዴ ጌኤሺ፥ ፒዚሳኒ ዳንዳዓያ ማዔቴ ዔያታ ፆሲም ዒንጎ ባኮ ሓሼያ ናንዳንቴኬ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ካኣዦሮ ጌላ ዓሳ ላሚሱዋ ጎይሢ ጎማፓ ጌኤሽኬያ ማዓንዳሢሮ ዔያቶ ዒኖይዳ ጎሜ ዔያቶኮ ባኣያ ማዔሢ ዔያቶም ዔርታንዳኔ። 3ዬይ ፆሲም ዒንጎ ባካ ጋዓንቴ ሌዖይዳ ሌዖይዳ ዔያቶኮ ጎሞ ጶቂሣያኬ። 4ዎይቲ ጌዔቴ ጌማቶ ዚዮና ዋኣሮናኮ ሱጉጻ ጎሜ ጌኤሻኒ ዳንዳዑዋኣሢሮኬ። 5ዬያሮ ኪሪስቶሴ ዓጮ ሙኬ ዎዶና፡- “ኔኤኒ ኔም ዒንጎ ባኣዚ ኮይባኣሴ፤ ጋዓንቴ ኔ ታኣም ዓሲ ዑሢ ዒንጌኔ። 6ኔም ሚቺ ዒንጎ ባኮና ጎሜ ጌኤሻኒ ዒንጎ ባኮና ኔ ዎዛዺባኣሴ፤ 7ዬማና ታ፡- ‘ታ ፆዛሢዮ! ማፃኣፖይዳ ታ ዛሎ ፃኣፒንቴሢጉዲ ኔ ማሊፆ ኩንሣኒ ሃይሾ ታ ሙኬኔ’ ” ጌዔኔ። 8ዎጋ ዬይ ማዺንታንዳጉዲ ዓይሤቴያ ዒዚ ጋዓንቴ ቤርታ፦ “ፆሲም ዒንጎ ባኮና ሚቺ ዒንጎ ባኮና ሃሣ ጎሞ ዛሎ ዒንጎ ባኮና ኔ ኮይባኣሴ፤ ዬያና ሃሣ ኔ ዎዛዺባኣሴ” ጌዔኔ። 9ዬካፓ ሃሣ፦ “ሓይሾ፡ ኔ ማሊፆ ኩንሣኒ ታ ሙኬኔ” ጌዔኔ፤ ዬያይዲ ላምዓሶ፥ ፆሲም ዒንጎ ጎይፆ ቤዞ ጌልዛኒ ቤርታ ፆሲም ዒንጎ ጎይፆ ላኣሜኔ። 10ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፔ ዑጾ ላሚ ዒንጊንቱዋ ጎይሢ ፔቴና ፆሲም ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ዒንጌሢሮ ኑኡኒ ፆሲም ዱማዼያ ማዔኔ፤ ዬኖ ፆሲ ዒ ማዻንዳጉዲ ኮዔ ማሊፆኬ። 11ፔቴ ፔቴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቄኤሳ ጎሜ ጌኤሻኒ ዳንዳዑዋ ዬንሢ ዒንጊፆንሢ ቢያ ኬሊ ዒንጊ ዒንጊ ዓቱዋዖ ማዻኔ። 12ኪሪስቶሴ ጋዓንቴ ናንጊና ዒንጊንቴያ ማዓ፥ ዒንጊፆ ፔቴና ዒንጌስካፓ ፆሲ፥ ዓዳሢኮ ሚዛቆ ዛላ ቦንቺንቲ ዴዔኔ። 13ዬማፓ ዓርቃዖ ዴንዲ ዒዛኮ ሞርኮ ፆሲ ዒዛ ባሺሳንዳያ ሄላንዳኣና ዒኢካ ዴዒ ዒ ካፓኔ፤ 14ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲም ዱማዼዞንሢ ፔቴና ፆሲም ዒንጎ ዒንጊፆ ዛሎና ናንጊና ዔያቶ ዒ ጌኤሺ፥ ፒዚሴሢሮኬ። 15ዓያኖ ጌኤዣ ዬያ ባኮ ዛሎ ኑም ማርካዻዖ ቤርታዺ፦ 16“ዬካፓ ታ ዔያቶና ዎላ ጫኣቃንዳ ጫኣቁማ ያዺኬ፤ ታኣኮ ዎጎ ዒና ታ ዔያቶኮ ጌሣንዳኔ፤ ማሊፆይዳኣ ታ ዔያቶኮ ፃኣፓንዳኔ።” 17ሃሣ፡- “ዔያቶኮ ጎሞና ፑርቶ ማዾና ሓካፓ ሴካ ታ ጶቂሣዓኬ” ጎዳ ጋዓኔ፤ ጌዔኔ። 18ዬያሮ ጎሜ ጌኤሽኬሢኮ ጊንጻ ጎሜ ጌኤሻኒ ፆሲም ዒንጊንታ ዒንጊሢ ዓታንዳኔ። 19ዓካሪ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዬሱሴ ሱጉፆ ዛሎና ፆሲም ዑሣ ዓኣዼ ዱማዼ ጋሬሎ ጌልዛንዳ ጉሙርሳ ባኣዚ ኑ ዴንቄኔ፤ 20ኑኡኒ ጌላንዳሢ፡- ጎኦቦ ዓፒሎይዴና ጌይጻ፥ ዒዛኮ ዑፆ ጊዴና ዒ ኑም ቡሌ፥ ዓኪ ሃሣ ናንጊና ናንጋያ ማዔ ጎይጾናኬ። 21ፆሲ ማኣሮ፥ ጫሪንጮሲዳ ቢታንቶ ዓኣ ዼኤፒ ቄኤሴ ኑኡኮ ዓኣኔ፤ 22ዬያሮ ኑኡኮ ፑርቶ ዒና ጌኤሽካንዳጉዲ ዒኖ ፑጪንቲ፥ ዑፆዋ ኑኡኮ ጌኤሺ ዋኣሢና ማስቲ፥ ፒዜ ዒናና ሃሣ ጎኔ ጉሙርቂሢና ፆሲ ባንሢ ኑ ሙኮም። 23ኑም ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎ ዒንጌ ፆዛሢ፡ ጉሙርቂንታያ ማዔሢሮ ሃሢ ኑ ጉሙርቂ ማርካዻ፥ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዶዲሺ ኑ ዓርቆም። 24ናሹሞና ኮሺ ማዾ ማዺሢና ጴጪ ኑ ናንጋንዳጉዲ ፔቴይ ባጋሢ ጴቻያ ማዖንጎ። 25ቢያ ዎዴ ዎላ ኑ ካኣሚ ካኣሚ ዎሊ ኑ ዶዲሾም፤ ጋዓንቴ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ማዻ ጎይፆ ኑኡኮ ዎላ ቡኪንታ ቡኪንቶ ኑ ሃሺባኣያታቴ ቃራኬ፤ ጎዳኮ ሙኮ ኬላ ዑኬሢ ዒንሢ ዛጋያታሢሮ ዬያ ባኮ ዑሣ ዓኣዼ ማዹዋቴ። 26ጎኔ ማዔ ባኮ ኑ ዔሬሢኮ ጊንጻ ዔሬዖ ኑ ጎሜ ማዼቴ ሃካፓ ሴካ ጎሜ ዛላ ፆሲም ዒንጊንታንዳ ባኣዚ ዓይጌያ ኑም ባኣሴ። 27ጋዓንቴ ኑና ካፔሢ ሃጊ ሙካንዳ፥ ዒጊቻ ፆሲኮ ዎጊፆና ዒዛ ዒጻ ሞርኮ ዒ ሚቻንዳ ዒጊቻ ዼኤፖ ታሞናኬ። 28ሙሴ ዎጎ ዻቤ ዓሲዳ ላምዖ ሓንጎ ሃይሦ ዓሲ ማርካዼቴ ሃሺሢ ባኣያ ዬያ ዓሢ ዎዎዾኔ። 29ዬይ ያዺ ማዓያ ማዔቴ ፆሲ ናዓሢ ቦሄሢ፤ ሃሣ ፆሲም ዱማዼ ጫኣቁሞ ሱጉፆ ፓሡዋ ባኣዚ ማሂ ዛጌሢ፤ ጊንሣ ሃሣ ኮሹሞ ዓያኖ ጫሽኬሢ ዎማዺ ፑርታ ዎጌ ሄላንዳያ ዒንሢም ማላይ? 30ዎይቲ ጌዔቴ፦ “ኮሜ ዔካሢ ታናኬ፤ ኮሞ ታ ማሃንዳኔ” ጌዔሢ ዖና ማዔቴያ ኑ ዔራኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ፦ “ፆሲ ፔ ዴሮይዳ ዎጋንዳኔ” ጋዓኔ። 31ናንጊና ናንጋ ፆዛሢና ዎጊንቲሢ ሚርጌ ዒጊቻያኬ። 32ፖዓ ዒንሢም ፖዔሢኮ ጊንጻ ሚርጌ ሜቶ ዒንሢ ዔኪ፥ ዳንዳዒ ዓኣሤ፥ ዬንሢ ቤርታኣ ዎዶንሢ ማሊ ጶቂሡዋቴ። 33ፔቴ ፔቴ ዎዴና ዓሲ ቤርቲዳ ዒንሢ ጫሽኪንቴኔ፤ ሚርጌ ሜቶዋ ዒንሢ ዛጌኔ፤ ሃሣ ዬያጉዴ ሜታሢ ሄሌ ዓሶና ዎላ ፔቴ ማዒ ዔያቶ ሜታሢ ዒንሢያ ዔኬኔ። 34ዒንሢ ባሼ ኮሺ፥ ሃሣ ቢያ ዎዴ ናንጋ ቆሎ ጫሪንጮይዳ ዓኣሢ ዔሬሢሮ ቱቴ ዓሶ ሚጪንቲ ዒንሢ ማኣዴኔ፤ ቆላ ዒንሢኮ ቡሪንቲ ዔውቴ ዎዶና ዎዛና ዒንሢ ዬያ ጊቢ ዳንዳዔኔ። 35ዓካሪ ዬያ ዒንሢ ማዼሢ ዛሎ ዒንጎንዶ ዼኤፖ ባኮ ዴንቃኒ ጉሙርቂ ዒንሢ ጫርቃ ጫርሹሞ ሃሺፖቴ። 36ፆሲኮ ማሊፆ ኩንሢ፡ ፆሲ ዒንሢም “ዒንጋንዳኔ” ጌዒ ጫኣቄ ባኮ ዴንቃኒ ዶዳንዳያ ዒንሢም ኮይሳኔ። 37ዓይጎሮ ጌዔቴ፡- “ሙካኒ ኮይሳሢ ዻካ ዎዴኮ ጊንጻ ሙካንዳኔ፤ ኔጊንዱዋሴ፤ 38ፂሎ ዓሲ ጋዓንቴ ጉሙርቂሢና ሼምፖ ዴንቃንዳኔ፤ ጊንሢም ሎኦሼቴ ጋዓንቴ ዬይ፥ ታና ዎዛሳያቱዋሴ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 39ጋዓንቴ ኑኡኒ ጉሙርቂ ዻቃ ዓሶ ዛላ ማዔያኬ፤ ጊንሢም ሎኦሺ ባይቃ ዓሶ ዛላ ማዔያቱዋሴ።


Copyright
Learn More

will be added

X\