ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ 1

1ፆሲ ሚና ዱማ ዱማ ጎይሢና፥ ፔ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና፥ ኑ ዓዶንሢም ሚርጌ ዎዴ ኬኤዜኔ፤ 2ሓሢ ጋዓንቴ ሃኖ ጋፒንፆ ዎዶና ቢያ ባኮ ዒዛም ዒ ማሄ፥ ፔ ናዓሢ ዛሎና ኑም ኬኤዜኔ፤ ዓጫ ቢያ ማዢንቴሢ ዒዛናኬ። 3ዒዚ ፆሲ ቦንቾኮ ማላታ ሃሣ ዒዛኮ ዓኣ ዖኑማኣ ፆሲና ዎላ ፔቴ ማዓያኬ፤ ጊንሣ ሃሣ ቢታንታ ዓኣ ቃኣሎና ሳዖንታ ዓኣ ባኮ ቢያ ፔቴይዳ ዒ ዓርቄያኬ፤ ዓሶኮዋ ዒ ጎሞ ጌኤሼስካፓ ጫሪንጮይዳ ዼኤፖ ፆዛሢኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዔኔ። 4ዒዛም ጌሢንቴ ሱንፃ ኪኢታንቾ ሱንፆይዳፓ ባሼ ማዔ ጎይፆና ፆሲኮ ናዓሢ ኪኢታንቾይዳፓ ቢያ ባሻያኬ። 5ዎይቲ ጌዔቴ ፆሲ ኪኢታንቾ ባኣካፓ፡- “ኔኤኒ ታኣኮ ናዓሢኬ፤ ታ ኔኤኮ ሃኖ ዓዶ ማዔኔ።” ሃሣ ጊንሣ፡- “ታ ዒዛኮ ዓዶ ማዓንዳኔ፤ ዒ ታኣኮ ናኣዚ ማዓንዳኔ” ጌዔይ ፔቴታዖ ባኣሴ። 6ፆሲ ፔኤኮ ቶይዶ ናዓሢ ዓጮ ዳካኣና፡- “ፆሲ ኪኢታንቻ ቢያ ዒዛም ዚጎንጎ” ጌዔኔ። 7ኪኢታንቾ ዛሎ ጋዓንቴ፡- “ኪኢታንቾ ዢባሬ፥ ዒዛም ማዻ ዓሶዋ ታሚ ሎስቶ ታ ማሃንዳኔ” ጌዔኔ። 8ፔ ናዓሢ ዛሎ ጋዓንቴ፡- “ፆሲዮ! ኔኤኮ ካኣቱሞ ዖይታ ናንጊና ባይቁዋዖ ናንጋንዳኔ፤ ኔኤኮ ካኣቱሞ ፂሉሞና ኔ ዔኪ ዓኣዻንዳኔ፤ 9ፂሉሞ ኔ ናሽኪ ፑርቱሞ ኔ ዒፄኔ፤ ዬያሮ ፆሲ፥ ኔ ፆዛሢ ኔና ዶኦሬኔ፤ ኔኤኮ ላጎይዳፓ ባሼ ዎዛ ዺቢሺ ኔም ዒዚ ዒንጌኔ” ጌዔኔ። 10ዬያጉዲ ሃሣ፡- “ጎዳሢዮ! ኔኤኒ ቤርታ ሳዖ ማዤኔ፤ ጫሪንጮዋ ኔ ኩቻ ኔ ማዤያኬ። 11ዬያታ ቢያ ባይቃንዳኔ፤ ኔኤኒ ጋዓንቴ ናንጊና ናንጋንዳኔ፤ ዔያታ ዓፒላጉዲ ጪንቃንዳኔ። 12ሃሣ ኔ ዔያቶ ዼኤፒ ኮኦቴጉዲ ጳንጫንዳኔ፤ ዓፒላጉዲ ዔያታ ላኣሚንታንዳኔ፤ ኔኤኒ ጋዓንቴ ቢያ ዎዴ ኔናኬ፤ ፔቴታዖ ኔ ጋርቹዋያኬ” ጋዓኔ። 13ፆሲ ፔኤኮ ኪኢታንቾ ባኣካፓ፡- “ኔ ሞርኮ ታ ኔና ባሺሳንዳያ ሄላንዳኣና ታኣኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዔ” ጌዔያ ፔቴታዖ ባኣሴ። 14ዓካሪ ኪኢታንቻ ዻቃዞንሢ ማኣዳኒ ፆሲፓ ዳኪንቲ ማዻ፥ ዓያኖቱዋዓዳ?


Copyright
Learn More

will be added

X\