ጋላቲያ ዓሶም 6

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓሲ ዓይጎ ባኣዚ ዻቤቴያ ዒንሢ፥ ዓያናና ማዔ ዓሳ ዬያጉዴ ዓሶ ሼሌዑሞና ጊኢጊሹዋቴ፤ ጋዓንቴ ኔና ዬይ ዻቢሹዋጉዲ ኔና ዔሬ። 2ዎሊ ሴካና ሃንጋና ማኣዲ ማኣዲ ፔቴይ ባጋሢኮ ዴኤፆ ባሶ ባሶንጎ፤ ዬያይዲ ኪሪስቶሴ ዓይሤ ዎጎ ዒንሢ ኩንሣያ ማዓንዳኔ። 3ዖናታቴያ ሓንጎዋቶይዳፓ ዱማዻ ባኣዚ ባኣያታንቴ፦ “ታኣኒ ሓንጎ ዓሶፓ ባሼኬ” ጌይ ማላቶ ፔና ጌሻኔ። 4ፔቴ ፔቴ ዓሳ ፔ ማዾ ዛጊ ዔሮንጎ፤ ዬካፓ ፔሲ ሓንጎዋቶሲና ዎላ ሄካሲፆ ሃሺ ፔ ማዾና ሌሊ ሄርሺንታንዳ ባኣዚ ዴንቃንዳኔ። 5ዓይጎሮ ጌዔቴ ፔቴ ፔቴሢ ፔ ኬዶ ኬዳንዳያ ኮይሳሢሮኬ። 6ፆሲ ቃኣሎ ዔሪፆይዳ ዓኣሢ ዔርዛሢና ዎላ ኮሺ ማዔ ባኮ ዞርቲ ዔካያ ማዖንጎ። 7ዒንሢ ዒንሢ ጌሺፖቴ፤ ፆሲ ዓማሊንታያቱዋሴ። ዓሲ ፔ ማዾማ ዔካኔ። 8ፔ ሱኡኮ ማሊፆ ባኮ ማዻ ዓሲ ፔ ሱኡኮ ማሊፆይዳፓ ሓይቢ ዴንቃንዳኔ፤ ዓያና ዎዛሳኒ ማዻ ዓሢ ዓያናይዳፓ ናንጊና ናንጊ ዴንቃንዳኔ። 9ኑ ማዾ ሃሺባኣቶ ኮይሳ ዎዶማና ኑ ማዼሢኮ ዓኣፖ ኑ ዔካንዳሢሮ ኮሺ ማዾ ማዺሢ ኑ ቤልፃዺባኣቴ ቃራኬ። 10ኑ ማዻንዳ ዎዴ ዴንቄቴ ዓሲም ቢያ ሃሣ ባሼና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ኮሺ ማዾ ኑ ማዾም። 11ሓያ ዎማይዲ ታ ኩቻ ዓንዲርሲ ታ ዒንሢም ፃኣፔቴ ሂንዳ ዛጉዋቴ፤ 12ዒንሢ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንታንዳጉዲ ዎልቄና ዓይሣዞንሢ ዙልካ ጴዻ ባኣዚና ሄርሺንታዞንሢኬ፤ ዬያ ዔያታ ማዻሢ ኪሪስቶሴኮ ሓይቦና ሜታሢ ዛሎ ዔያታ ኬኤዛያ ማዔቴ ዳውሲንታንዳሢሮኬ። 13ዔያታ ዒንሢ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂሾና ሄርሺንታኒ ማዓንዳኣፓዓቴም ዔያታ ቲቂንቴ ዓሳ ፔ ቶኦኪና ዎጋ ዓይሣ ጎይፆ ኩንሣያቱዋሴ። 14ታኣኒ ዓጮኮ ፑርቶ ማዻፓ ዱማዺ፥ ዓጮኮ ፑርቶ ማዻ ታ ጊዳፓ ዱማዺ ኪሪስቶሴና ዎላ ሓይቄ ሓይቦይዳፓ ዓታዛ ሜሌ ታ ሄርሺንታ ባኣዚ ባኣሴ። 15ዓቲንቴ ቤርቲ ቲቂንቴቴያ ሓሼቴያ ማኣዳ ባኣዚ ባኣሴ፤ ማኣዳሢ ዓኪ ማዢንቲ ማዒሢኬ። 16ሓኖ ዓይሢፆ ጎይፆ ዓኣዻ ፆሲ ዴሮም ቢያ ኮሹሞና ማኣሪሢና ማዖንጎ። 17ታኣኮ ዑፆይዳ ዓኣ ጳዺንቶ ዲኢዳ፡ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ታ ዓይሌ ማዔሢ ዔርዛያታሢሮ ሓይፓ ሴካ ዖኦኒያ ታና ሜታሶፓ። 18ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢ ዓያኖና ዎላ ማዖም፤ ዓኣሜን።


Copyright
Learn More

will be added

X\