ጋላቲያ ዓሶም 6

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓሲ ዓይጎ ባኣዚ ዻቤቴያ ዒንሢ፥ ዓያናና ማዔ ዓሳ ዬያጉዴ ዓሶ ሼሌዑሞና ጊኢጊሹዋቴ፤ ጋዓንቴ ኔና ዬይ ዻቢሹዋጉዲ ኔና ዔሬ። 2ዎሊ ሴካና ሃንጋና ማኣዲ ማኣዲ ፔቴይ ባጋሢኮ ዴኤፆ ባሶ ባሶንጎ፤ ዬያይዲ ኪሪስቶሴ ዓይሤ ዎጎ ዒንሢ ኩንሣያ ማዓንዳኔ። 3ዖናታቴያ ሃንጎዋቶይዳፓ ዱማዻ ባኣዚ ባኣያታንቴ፦ «ታኣኒ ሃንጎ ዓሶፓ ባሼኬ» ጌይ ማላቶ ፔና ጌሻኔ። 4ፔቴ ፔቴ ዓሳ ፔ ማዾ ዛጊ ዔሮንጎ፤ ዬካፓ ፔኤሲ ሃንጎዋቶሲና ዎላ ሄካሲፆ ሃሺ ፔ ማዾና ሌሊ ሄርሺንታንዳ ባኣዚ ዴንቃንዳኔ። 5ዓይጎሮ ጌዔቴ ፔቴ ፔቴሢ ፔ ኬዶ ኬዳንዳያ ኮይሳሢሮኬ። 6ፆኦሲ ቃኣሎ ዔሪፆይዳ ዓኣሢ ዔርዛሢና ዎላ ኮሺ ማዔ ባኮ ዞርቲ ዔካያ ማዖንጎ። 7ዒንሢ ዒንሢ ጌሺፖቴ፤ ፆኦሲ ዓማሊንታያቱዋሴ። ዓሲ ፔ ማዾማ ዔካኔ። 8ፔ ሱኡኮ ማሊፆ ባኮ ማዻ ዓሲ ፔ ሱኡኮ ማሊፆይዳፓ ሃይቢ ዴንቃንዳኔ፤ ዓያና ዎዛሳኒ ማዻ ዓሢ ዓያናይዳፓ ናንጊና ናንጊ ዴንቃንዳኔ። 9ኑ ማዾ ሃሺባኣቶ ኮይሳ ዎዶማና ኑ ማዼሢኮ ዓኣፖ ኑ ዔካንዳሢሮ ኮሺ ማዾ ማዺሢ ኑ ቤልፃዺባኣቴ ቃራኬ። 10ኑ ማዻንዳ ዎዴ ዴንቄቴ ዓሲም ቢያ ሃሣ ባሼና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ኮሺ ማዾ ኑ ማዾም። 11ሃያ ዎማይዲ ታ ኩቻ ዓንዲርሲ ታ ዒንሢም ፃኣፔቴ ሂንዳ ዛጉዋቴ፤ 12ዒንሢ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንታንዳጉዲ ዎልቄና ዓይሣዞንሢ ዙልካ ጴዻ ባኣዚና ሄርሺንታዞንሢኬ፤ ዬያ ዔያታ ማዻሢ ኪሪስቶሴኮ ሃይቦና ሜታሢ ዛሎ ኬኤዛያ ማዔቴ ዳውሲንታንዳሢሮኬ። 13ዔያታ ዒንሢ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂሾና ሄርሺንታኒ ማዓንዳኣፓዓቴም ዔያታ ቲቂንቴ ዓሳ ፔ ቶኦኪና ዎጋ ዓይሣ ጎይፆ ኩንሣያቱዋሴ። 14ታኣኒ ዓጮኮ ፑርቶ ማዻፓ ዱማዺ፥ ዓጮኮ ፑርቶ ማዻ ታጊዳፓ ዱማዺ ኪሪስቶሴና ዎላ ሃይቄ ሃይቦይዳፓ ዓታዛ ሜሌ ታ ሄርሺንታ ባኣዚ ባኣሴ። 15ዓቲንቴ ቤርቲ ቲቂንቴቴያ ሃሼቴያ ማኣዳ ባኣዚ ባኣሴ፤ ማኣዳሢ ዓኪ ማዢንቲ ማዒሢኬ። 16ሃኖ ዓይሢፆ ጎይፆ ዓኣዻ ፆኦሲ ዴሮም ቢያ ኮሹሞና ማኣሪሢና ማዖንጎ። 17ታኣኮ ዑፆይዳ ዓኣ ጳዺንቶ ዲኢዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ታ ዓይሌ ማዔሢ ዔርዛያታሢሮ ሃይፓ ሴካ ዖኦኒያ ታና ሜታሶፓ። 18ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢ ዓያኖና ዎላ ማዖም፤ ዓኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\