ጋላቲያ ዓሶም 4

1ሃሣ ታ ሂዚ ጋዓኔ፦ ዓዶ ዻካላኒ ቶይዶ ናዖ ማዔሢ ናይ ዓኣዖ ዎዚ ዒ ዓዶኮ ዓኣ ቆሎኮ ቢያ ዓዶ ማዔቴያ ማኣራ ዓኣ ካራሞይዳፓ ዒ ዱማቱዋሴ። 2ጋዓንቴ ዓዴ ዒዛም ጌዔ ዎዶ ሄላንዳኣና ዒዛ ዔርዚ ዔርዚ ዲቻ ዓሶ ዴማ ዒ ማዓኔ። 3ዬያጉዲ ኑኡኒ ፆሲ ዓያኖ ባኮ ዛሎና ናይ ዓኣ ዎዶና ሓያ ዓጮ ካኣዦ ዎጎም ዓይሌ ማዒ ኑ ዎርቃያኬ። 4ጋዓንቴ ፆሲ ጌዔ ዎዳ ሄላዛ ዓሲዳፓ ሾይንቴያ፤ ሓሣ ዎጎም ዓይሢንታያ ማዔ ፔኤኮ ናዓሢ ዒዚ ኑም ዳኬኔ፤ 5ዬያ ዒ ማዼሢ ዎጎም ዓይሢንታያ ማዔዞንሢ ዻቂሻኒና ኑናኣ ዒዛኮ ኮሹሞና ፔ ናይ ማሃኒኬ። 6ፆሲ ናይ ኑ ማዔሢሮ፦ “ታ ዓዴ” ጌይ ዒዛ ዔኤላ፥ ፔኤኮ ናዓሢ ዓያኖ ኑም ዒ ዳኬኔ። 7ዬያሮ ሃይፓ ሴካ ፆሲኮ ኔ ናይ ማዓንዳፓ ዓቴም ዓይሌቱዋሴ፤ ፆሲኮ ኔ ናይ ማዔያታቴ ፆሲ ፔ ናኣቶም ጊኢጊሼ ባኮ ቢያ ኔም ዒንጋንዳኔ። 8ሓያኮ ቤርታ ፆሲ ዒንሢ ዔሪባኣሢሮ ካኣሽኮንዶ ባኣዚ ማዒባኣ ባኮም ዓይሌ ማዒ ዒንሢ ናንጌኔ። 9ሃሢ ጋዓንቴ ዒንሢ ፆሲ ዔሬኔ፤ ላሚ ታ ኬኤዛኒ ኮዔቴ ፆሲያ ዒንሢ ዔሬኔ። ሂዳዖ ጊንሣ ዬያ ፓሡዋያና ላቤያ ማዔ፥ ዓጮ ካኣዦ ዎጎ ባንሢ ዎዲ ዒንሢ ማዔይ? ሃሣ ዎዲ ዒንሢ ላሚ ዔያቶኮ ዓይሌ ማዓኒ ኮዔይ? 10ዱማ ዱማ ኬሎ፥ ዓጊኖ፥ ዎዶንታ ሌዖንታ ዒንሢ ቦንቻኔ። 11ዬያሮ ታ ዒንሢ ማኣዳኒ ላቢንቲ ማዼ ማዻ ጉሪ ማዓንዳሲንታኔ ጌይ ታ ሂርጋኔ። 12ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ዒንሢጉዲ ማዔሢሮ ዒንሢያ ታጉዲ ማዑዋቴ ጌይ ታ ሺኢቃኔ፤ ዒንሢ ታኣም ዓይጎዋ ፑርቲሲባኣሴ። 13ቤርቲ ቤርታ ኮዦ ሓይሶ ታ ዒንሢም ኬኤዛኒ ዳንዳዔሢ ታኣኮ ሃርጎ ዛሎና ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ። 14ዎዚ ዒንሢም ታኣኮ ሃርጋ ሜቶ ማዔያታቴያ ዒንሢ ታና ቦሂባኣሴ፤ ሃሣ ሻኣኪንቲባኣሴ። ጋዓንቴ ፆሲኮ ኪኢታንቻጉዲ ዬያፓ ዑሣ ኪሪስቶሴ ቦንቺ ዔካያጉዲ ታና ዒንሢ ቦንቺ ዔኬኔ። 15ሓሢ ሃያኮ ቤርታ ዒንሢ ታ ዛሎና ዎዛዻ ዎዛ ቢያ ዎዎይቴይ? ዬኖና ዒንሢም ዳንዳዒንታቴ ዒንሢኮ ዓኣፖታዖ ታኣም ዒንጋንዳጉዲታሢ ታ ታ ቶኦኪና ዬያኮ ማርካኬ። 16ሂዳዖ ሃሢ ጎኑሞ ታ ዒንሢም ኬኤዜሢሮ ዒንሢኮ ሞርኬ ታ ማዒያ? 17ሓንጎ ዓሳ ዒንሢ ዛሎ ማሊ ሜታዻንዳያ ናንዳኔ፤ ማዔቴያ ዬያ ዔያታ ማዻሢ ኮሹሞምቱዋሴ፤ ዔያቶኮ ማሊፃ፦ ዒንሢ ኑ ጊዳፓ ዱማዻንዳጉዲና ዔያቶም ዒንሢ ባሼ ማላንዳጉዲኬ። 18ኮሹሞ ባኣዚምታቴ ዶዲ ማሊፃ ኮሺኬ፤ ጋዓንቴ ዬይ ዒንሢኮ ታኣኒ ዒንሢና ናንጋ ዎዶና ሌሊ ማዖፓ። 19ታ ናይዮቴ! ኪሪስቶሴ ዒንሢዳ ፔጋዺ ጴዻንዳያ ሄላንዳኣና ጊንሣ ዒንሢ ዛሎ ማሊፆና ሾይቺ ቆፂሢ ሜታሳሢጉዲ ሜቶይዳ ታ ዓኣኔ። 20ዱማ ማዔ ጎይሢና ዒንሢም ኬኤዛኒ ሃሢ ታ ዒንሢ ኮራታቴ ዓይጎ! ጋዓንቴ ዓይጎ ታ ማዻንዳቴያ ዔርቶ ዒፂ ባሼሢሮ ታ ሜታዻኔ። 21ዒንሢ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎም ዓይሢንቲ ናንጋኒ ኮዓ ዓሳ፥ ሂንዳ ታኣም ኬኤዙዋቴ፤ ዎጋ ዎዚ ጋዓቴያ ዒንሢ ዋይዙዋዓዳ? 22ዎጎ ማፃኣፖይዳ፦ “ዓብራሃሜኮ ላምዖ ናይ ዓኣኔ፤ ፔቴሢ ዒዛኮ ዓይሌላ ሾዔያ ማዓዛ፥ ባጋሢ ሾይንቴሢ ማኣሮ ዒንዶይዳፓኬ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 23ዓይሌሎይዳፓ ሾይንቴሢ ዓሲ ማሊሢና ማዓዛ ማኣሮ ዒንዶ ናዓሢ ሾይንቴሢ ጋዓንቴ ፆሲ ዒንጌ ዎዞ ቃኣሎ ጎይፆናኬ። 24ዬንሢ ላምዖ ላኣሎንሢ ፆሲ ጫኣቄ ላምዖ ጫኣቁሞኮ ኮኦኪንሢ ማዓኔ። ፔቴዛ፥ ሲና ዹኮና ኮኦኪንሢንታዛ ዓጋሮኬ፤ ዒዛ ናኣቶ ሾዓሢ ዓይሉሞምኬ። 25ዓጋራ ዓሬቦ ዓጮይዳ ዓኣ፥ ሲና ዹኮ ማላታኬ፤ ዬያሮ ሃሢ ዓኣ ዬሩሳላሜ ማላኔ፤ ዒዛ ፔኤኮ ናኣቶና ዎላ ዓይሉሞይዳ ዓኣያኬ። 26ሎ ጫሪንጫፓ ማዔ፥ ዬሩሳላሜ ጋዓንቴ ዓይሌቱዋሴ፤ ዒዛ ኑኡኮ ዒንዴሎኬ። 27ዓይጎሮ ጌዔቶ፦ “ኔኤኒ ናይ ሾውዋ ዞኦኬሌ ዎዛዼ! ኔኤኒ ሾዓኒ ባኒ ዔሩዋዜሌ ዒላሼ! ዓኒ ዓኣ ላኣሌሎይዳፓ ባሼ ዓኒ ሃሼ ላኣሌሎኮ ሚርጌ ናይ ዓኣያ ማዓንዳኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 28ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢያ ዪሳቄጉዲ ዒንጊንቴ ዎዞ ቃኣሎ ናኣቶኬ። 29ጋዓንቴ ዬኖ ዎዶና ዓሲ ማሊሢና ሾይንቴሢ ዓያኖ ማሊፆና ሾይንቴሢ ዒፂ ዳውሴሢጉዲ ሓኖዋ ዬያጉዲኬ። 30ጋዓንቴ ጌኤዦ ማፃኣፓ ዬያ ዛሎ ዎዚ ጋዓይ? ማፃኣፓ፦ “ዓይሌሎ ናዓሢ ማኣሮ ዒንዳ ሾዔ ናዓሢና ዎላ ዓዶ ባኮ ዻካሊንዱዋኣሢሮ ዓይሌሎ ናዓሢና ዎላ ኬሲ ዳኬ” ጋዓኔ። 31ዬያሮ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑኡኒ ማኣሮ ዒንዶ ናኣቶኬ፤ ዓይሌሎ ናኣቶቱዋሴ።


Copyright
Learn More

will be added

X\