ጋላቲያ ዓሶም 3

1ዒንሢ ሓይ፥ ማሊ ጶቂሡዋ ጋላቲያ ዓጮ ዓሳ! ዖ ጌሺ ዒኖ ዒንሢኮ ባይዜይ? ኪሪስቶሴኮ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ሱፂንቲ ሃይቂፆ ዛሎ ዒንሢ ዛዛጋጉዲ ፔጋሲ ታ ዒንሢም ኬኤዜኔ። 2ታኣኒ ሃሢ ዒንሢዳፓ ፔቴ ዔራኒ ኮዓ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ዒንሢ ዓያኖ ጌኤዦ ዔኬሢ ሙሴ ዎጎ ኩንሥሢናሞ ኮዦ ሓይሶ ቃኣሎ ዋይዚ ጉሙርቂፆናዳይ? 3ዒንሢ ዓይፆ ፆሲ ዓያናና ዓርቃዖ ዓሲ ዎልቄና ኩንሣኒ ኮዓኔ፤ ሓይሾ ዒንሢ ሃኣዺ ዔኤያኬ! 4ኮዦ ሓይሶ ዛሎና ዒንሢ ዔኬ ሜታሢ ቢያ ጉሪ ማዒ ዓቴኔ ጌይሢዳ? ዬይ ጉሪ ዓቲባኣሴ! 5ፆሲ ፔኤኮ ዓያኖ ዒንሢም ዒንጋሢና ዒንሢ ኮራ ፔ ዎልቆና ማዺንታ ዓኮ ባኮ ማዻሢ ሙሴ ዎጎ ዒንሢ ኩንሣሢሮሞ ኮዦ ሓይሶ ቃኣሎ ዋይዚ ዒንሢ ጉሙርቃሢሮዳይ? 6ሂንዳ ዓብራሃሜሲ ማሉዋቴ፦ “ዓብራሃሜ ፆሲ ጉሙርቄኔ፤ ፆሲያ ዒዛ ፔ ዓሲ ማሄኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 7ዓካሪ፤ ፆሲ ጉሙርቃዞንሢ ቢያ ዓብራሃሜ ናኣቶ ማዓሢ ዔሩዋቴ። 8ፆሲ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ጉሙርቂሢ ዛላና ፂሊሳንዳያ ማዔሢ ጌኤዦ ማፃኣፓ ቤርታዺ ዴንቂ፦ “ዴራ ቢያ ኔ ዛሎና ዓንጂንታንዳኔ” ጌይሢና ቤርታ ዓብራሃሜም ኮዦ ሓይሶ ቃኣሎ ኬኤዜኔ። 9ዬያሮ ፆሲ ጉሙርቃዞንሢ ቢያ ፆሲ ጉሙርቄ፥ ዓብራሃሜ ጉዲ ዓንጂንቴያኬ። 10“ዎጎ ኩንሢፆና ኑ ፂላንዳኔ” ጋዓዞንሢ ቢያ ጋዳንቂንቴያኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ “ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ማፃኣፖይዳ ፃኣፒንቴ ዓይሢፆና ቢያ ዶዲ ናንጉዋያ ሃሣ ማዺ ኩንሡዋ ዓሲ ጋዳንቂንቴያኬ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮኬ። 11“ፂሎ ዓሲ ጉሙርቂሢና ሼምፔና ናንጋኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮ ዎጎ ኩንሥሢና ዓይጎ ዓሲያ ፆሲ ቤርቶይዳ ፂሉዋኣሢ ዔርቴያኬ። 12ዎጌ ጉሙርቂሢና ዓርቂንቴ ባኣዚቱዋሴ፤ ጋዓንቴ “ዓሲ ዎጌና ናንጋኒ ዳንዳዓሢ ዎጎ ዓይሢፆ ቢያ ኩንሤቶኬ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 13“ሚሢዳ ሱፂንቲ ሓይቃ ዓሲ ቢያ ጋዳንቂንቴያኬ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ፤ ኪሪስቶሴ ኑ ጋይቴ ጌይ ሱፂንቲፆና ጋዳንቂንቴያ ማዒ ዎጎ ጋዳሞይዳፓ ኑና ዻቂሼኔ። 14ዬይ ያዺ ማዔሢ፦ ፆሲ ዓብራሃሜም ዒንጌ ዓንጃ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ሄላንዳጉዲ፤ ሃሣ ፆሲ፦ “ታ ዒንሢም ዒንጋንዳኔ” ጌዔ ዓያኖ ጌኤዦዋ ጉሙርቂሢና ኑ ዔካንዳጉዲኬ። 15ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓሲም ዔርታ ማላታ ማዓንዳ ባኣዚ ታ ዒንሢም ኬኤዞም። ዓሲ ዎላ ጫኣቁሞ ጫኣቄስካፓ ዖኦኒያ ዬኖ ጫኣቁሞ ሃሻኒና ጊዳ ቃሳኒያ ዳንዳዑዋሴ። 16ፆሲ ዓብራሃሜና ዒዛኮ ዜርፆናም ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎ ዒንጌሢ ዬኖ ጎይፆኬ፤ ጌኤዦ ማፃኣፓ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣላ ሚርጌ ዓሲም ማዓያ ማሂ፥ “ኔ ዜርፆም” ጎዑዋሴ፤ ጋዓንቴ ፔቴ ዓሲም ማዓያ ማሂ፥ “ኔ ዜርፃሢም” ጋዓኔ፤ ዬይያ “ኔ ዜርፃሢ” ጌይንቴሢ ኪሪስቶሴኬ። 17ዓካሪ፥ ታ ሂዚ ጋዓኔ፤ ዖይዶ ፄኤታና ሓይሢታሚ ሌዔኮ ጊንፃፓ ዒንጊንቴ ዎጋ ቤርታዺ ፆሲ ዔሪ ዶዲሼ ጫኣቁሞ ዓይሲ፥ ዒንጊንቴ ዎዞ ቃኣሎዋ ጉሪ ማሃኒ ዳንዳዑዋሴ። 18ፆሲኮ ዒንጊፃ ዎጌ ዛላና ጴዻያታቴ፥ ፆሲ ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎና ማዒፃ ዓታንዳንቴኬ፤ ጋዓንቴ ፆሲ ዓብራሃሜም ዒንጌ ዒንጊፃ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎናኬ። 19ሂዳዖ ዎጌ ዒንጊንቴሢ ዓይጌንዴሮዳይ? ዎጌ ጊዳ ቃሲንቴሢ ዓብራሃሜም ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎና ዒንጊንቴ ዜርፃሢ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ፑርታ ማዾ ዓይጎ ማዔቴያ ዔርዛኒኬ፤ ዎጌ ሙኬሢ ፆሲና ዓሲና ባኣካ ማዔ፥ ዓሢም ፆሲ ኪኢታንቾ ዛሎና ኬኤዚንቴምኬ። 20ዬይ ያዺ ማዔቴያ ባኣካ ማዔ ዓሢ ፔቴ ዜርሢም ሌሊ ዔቃያቱዋሴ፤ ፆሲ ጋዓንቴ ፔቴኬ። 21ዓካሪ፤ ሙሴ ዎጋ ፆሲኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎና ዎላ ጊኢጉዋያዳ? ያዺቱዋሴ! ሼምፖ ዒንጋ ዎጌ ዒንጊንቴያ ማዔቴ ፂሉሞ ዎጌም ዓይሢንቲሢና ጴዼያ ናንዳንቴኬ። 22ጋዓንቴ ጌኤዦ ማፃኣፓ ዓጫ ጉቤ ጎሜና ቱቴያ ማዔኔ ጋዓኔ፤ ዬይያ፦ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ጴዻ ዎዞ ቃኣላ ጉሙርቃዞንሢም ዒንጊንታንዳጉዲኬ። 23ዬይ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፃ ሙካንዳሢኮ ቤርታ ዎጎ ዛሎና ኑ ቱሲ ዓሲ ማዒ ዬይ ፔጋዻንዳያ ሄላንዳኣና ካራ ኑም ባይቄያ ማዔኔ። 24ዬያሮ ጉሙርቂፆና ኑ ፂላንዳጉዲ ኪሪስቶሴ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ሙሴ ዎጋ ኑና ዔርዚ ዔርዚ ዲቻያ ማዔኔ። 25ሓሢ ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢ ሙኬሢሮ ዎጌ ኑና ዔርዚ ዔርዚ ዲቻያ ማዒፃ ዓቴኔ። 26ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ዒንሢ ቢያሢ ፆሲ ናይኬ። 27ኪሪስቶሴና ዎላ ፔቴ ማዓኒ ዋኣፆና ማስቴ ዓሳ ቢያ ኪሪስቶሴ ዒንሢ ማኣዔኔ። 28ቢያሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፔቴ ዒንሢ ማዔሢሮ ዓይሁዴና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሲና፥ ማዻሢና ማዺሻሢና፥ ዓቲንቄና ላኣሊናኮ ባኣካ ዱሙሞ ባኣሴ። 29ዓካሪ ዒንሢ ኪሪስቶሴሮ ማዔቶ ዓብራሃሜ ዜርፆኬ፤ ዒንጊንቴ ዎዞ ቃኣሎ ጎይፆና ዒዛና ዎላ ዒንሢ ፆሲ ዒንጋ ባኮ ዔካንዳዞንሢኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\