ጋላቲያ ዓሶም 1

1ዓሲ ማሊሢና ዓሲ ዳኬያቱዋንቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ሃሣ ዒዛ ሓይባፓ ዔቂሴ፥ ፆሲ፥ ዓዳሢ ዛሎና ዒዛም ማዻኒ ዳኪንቴያ ማዔ፥ ዶኦሪንቴ ጳውሎሴይዳፓ፤ 2ሓሣ ዒዛና ዎላ ዓኣ ዒሾንሢዳፓ ቢያ ጋላቲያይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢታ፦ 3ኑ ዓዳሢ፥ ፆዛሢዳፓ፤ ሓሣ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ማዔ ሚጪንቲፆና ኮሹሞና ዒንሢም ማዖንጎ። 4ሓያ ዓጮ ፑርቱሞይዳፓ ኑና ዻቂሻኒ ኑኡኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆዛሢ ማሊሢና ኪሪስቶሴ ኑ ጎሞሮ ጌዒ ፔና ዓኣሢ ዒንጌኔ። 5ዬያሮ ፆሲም ናንጊና ቦንቾ ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 6ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዒንሢ ዔኤሌ ጎዳይዳፓ ሓያይዲ ሩኡሪና ዒንሢኮ ዱማዺፆና ሜሌ ኮዦ ሓይሶ ባንሢ ዓኣዺፃ ታኣም ዔርቲባኣያኬ። 7ሓያ ታ ጋዓሢ ዒንሢ ዻቢሳ ዓሶና ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሓይሶ ዎቢሳኒ ኮዓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዓኣሢሮ ማዓንዳኣፓዓቴም ኮዦ ሓይሳ ጋዓንቴ ፔቴ ሌሊኬ። 8ዬይ ያዺ ማዔቴያ ኑኡና ጫሪንጮ ፆሲ ኪኢታንቻሢና ዒንሢም ኬኤዜ ኮዦ ሓይሶይዳፓ ዱማዼ ኮሺ ሓይሴ ዒንሢም ኬኤዜያ ማዔቴ ዬይ ጋዳንቂንቴያ ማዖም። 9ሓያኮ ቤርታ ታ ዒንሢም ጌዔሢጉዲ ሃሣ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ዒንሢ ዋይዚ ዔኬሢዳፓ ዱማ ሜሌ ኮሺ ሓይሴ ዖኦኒያ ዒንሢም ኬኤዜቴ ዬይ ጋዳንቂንቴያ ማዖም። 10ዓካሪ ሃሢ ታኣኒ ኮዓሢ ዓሲ ታና ሄርሻንዳጉዲሞ ፆሲ ታና ሄርሻንዳጉዲዳይ? ሃሣ ዓሲ ታ ዎዛሳኒ ኮዓያ ዒንሢም ማላ? ዓሲ ታ ዎዛሳኒ ኮዓያ ማዔቴ ኪሪስቶሴም ታ ማዻያ ማዓዓታንቴኬ። 11ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ዒንሢም ኬኤዜ ኮዦ ሓይሳ ዓሲ ኬሴ ማሊሢዳፓ ማዒባኣሢ ታ ዒንሢም ዔርዛኔ፤ 12ዎይቲ ጌዔቴ ታኣም ዬያ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፔጋሲ ዻዌኔ፤ ዓይጎ ዓሲዳፓኣ ታ ዔኪባኣሴ፤ ሃሣ ዖኦኒያ ታና ዔርዚባኣሴ። 13ሚና ቤርታ ዓይሁዶ ካኣዦና ዎማይዲ ታ ናንጌቴያ፥ ፆሲ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶዋ ሚጪንቱዋዖ ዎማይዲ ታ ዳውሴቴያ፥ ዔያቶ ባይዛኒያ ታ ዎማዒ ማሌቴያ ዒንሢ ዋይዜኔ። 14ዓይሁዶ ዓሶ ካኣዦ ዎጎ ካፒ ታ ናንጋኣና ዓኣ ታ ዒጊኖ፥ ዓይሁዶ ዓሶይዳፓ ቢያ ታ ባሼኬ፤ ዓዶንሢ ካኣዦ ዎጎይዳፓ ሜሌ ታ ሃሣ ኮዑዋያኬ። 15ጋዓንቴ ታ ሾይንታንዳሢኮ ቤርታ ፆሲ ታና ዶኦሪ ፔኤኮ ኮሹሞና ታ ዒዛም ማዻንዳጉዲ ዔኤሌኔ። 16ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ኮዦ ሃይሶ ታ ኬኤዛንዳጉዲ ፆሲ ፔ ናዓሢ ታኣም ፔጋሲ ዻዋኒ ማሌ ዎዶና ዓይጎ ዓሲናኣ ታ ዞርቲባኣሴ፤ 17ሓሣ ታኣኮ ቤርታ ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢና ካኣማኒ ዬሩሳላሜ ዒማና ታ ዴንዲባኣሴ፤ ጋዓንቴ ቤርታዺ ታኣኒ ዓሬቤ ዓጪ ዓኣዼኔ፤ ዬካፓ ታ ጊንሣ ዴማስቆ ማዒ ሙኬኔ። 18ሓይሦ ሌዔኮ ጊንፃፓ ጴፂሮሴና ካኣሚ ጌስታኒ ዬሩሳላሜ ታ ዴንዲ፥ ዒኢካ ዒዛና ዎላ ታጶ ዶንጎ ኬሊ ታ ዴዔኔ። 19ጋዓንቴ ጎዳኮ ጌርሲ፥ ያይቆቤይዳፓ ዓታዛ ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢዳፓ ዖናኣ ታ ዴንቂባኣሴ። 20ሓይ ታ ዒንሢም ፃኣፓሢ ሉኡዚቱዋኣሢ ፆሲ ቤርታ ታ ዒንሢም ዔርዛኔ። 21ዬካፓ ሶኦሪያና ኪልቂያ ጋዓ ዓጪ ታ ዴንዴኔ። 22ዬማና ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ታና ዛጊ ቤቂባኣሴ። 23ዔያታ ዋይዜሢ፦ “ዬይ ሚና ኑና ዒፂ ዳውሳ ዓሢ ዬኖ ዒ ባይዛንዳኔ ጌዒ ኮዓ ካኣዤሎ ዛሎ ሃሢ ዒ ኬኤዛኔ” ጋዓ ሓይሴ ሌሊኬ። 24ታ ዛሎሮዋ ፆሲ ዔያታ ጋላቴኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\