ዔፕሶኔ ዓሶም 5

1ዓካሪ ዒንሢ ፆሲ ዒንሢ ናሽካያ፥ ዒዛኮ ናኣቶ ማዔሢሮ ዒዛ ማሉዋቴ። 2ኪሪስቶሴ ኑና ናሽኬሢና ፆሲ ዎዛሳ ሳውሞ ዓኣ ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ፔ ሼምፓሢ ኑ ጋይቴ ዓኣሢ ዒንጌሢጉዲ ዒንሢያ ናሹሞና ናንጉዋቴ። 3ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂሢ፥ ቦርሲሳ ማዾ፥ ዓሲሮ ዛጊ ሱኡካዺሢ ማዔቴያ ዒንሢ ባኣካ ጴዾፓ፤ ዬይ ጌኤሺ ማዔ፥ ፆዛሢ ዴሬም ኮይሳ ማዾቱዋሴ፤ 4ዒንሢ ፆሲ ጋላታንዳኣፓዓቴም ቦርሲሳ ባኣዚና ፓሣ ባኣዚ ባኣ ጊኢጉዋ ሃይሴ ጌስታንዳያ ኮይሱዋሴ። 5ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሃያኮ፥ ቦርሲሳ ማዾ ማዻያኮ፥ ሜሌ ካኣሺ ካኣሽኪሢጉዲ ዓሲሮ ዛጊ ሱኡካዻ ዓሲኮ ኪሪስቶሴና ፆሲ ካኣቱሞናይዳ ቤሲባኣያ ማዓንዳሢ ዔሩዋቴ። 6ዬንሢ ባኮንሢ ዛሎና ፆሲም ዓይሢንቱዋ ዓሶ ዑፃ ዒዛኮ ጎሪንቲ ሙካንዳሢሮ ዖኦኒያ ዒንሢ ጉሪ ማዔ ሃይሴና ጌሾፓ። 7ዬያሮ ዬንሢ፥ ዒዛም ዓይሢንቱዋ ዓሶና ዎላ ፔቴ ማዒፖቴ። 8ቤርታ ዒንሢ ዹሚዳ ናንጋኔ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ጎዳና ፖዓ ዒንሢ ዓኣሢሮ ፖዖ ዓሳ ናንጋ ጎይጾ ናንጉዋቴ። 9ዓይጎሮ ጌዔቴ ኮሹሞ ቢያ፥ ፂሉሞና ጎኑሞናኮዋ ዓኣፒ ጴዻሢ ፖዒዳፓኬ። 10ዬያሮ ጎዳ ዎዛሳያ ማዓ ባካ ዓይጎታቴያ ዱማሲ ዔሩዋቴ። 11ፑርቱሞ፡ ፖዓ ኬሲ ፔጋሲ ዻውዋቴ፤ ዓኣፒባኣ ዹሞ ማዾ ዒንሢያ ማዻያ ማዒፖቴ። 12ዹሞ ማዾ ማዻ ዓሳ ዓኣቺ ማዻ ባኮ ዛሎ ኬኤዛኒታዖ ቦርሳያኬ። 13ቢያ ባኣዚ ፖዒዳ ኬስካዛ ዬይ ዓይጎ ማዔቴያ ጌኤሽኪ ዔርታኔ። 14ዎይቲ ጌዔቴ ቢያ ባኣዚ ፔጋሲ ዻዋሢ ፖዒታሢሮኬ፤ ዬያሮ፡- “ኔኤኒ ሃይ ጊንዓሢ ጴጬ! ሓይባፓ ዔቄ! ኪሪስቶሴ ኔም ፖዓኔ” ጌይንቴኔ። 15ዓካሪ ዒንሢ ዎማይዲ ናንጋንዳቴያ ኮሺ ማሉዋቴ፤ ዔራ ዓሲ ማዑዋቴ፤ ዔኤያ ዓሲ ጎይሢ ናንጊፖቴ። 16ሓይ ዎዳ ፑርታ ማዔሢሮ ዓይጎ ካራና ማዔቴያ ዒንሢ ዴንቄ ዎዶማና ማዻ ባኮ ዔሪ ማዹዋቴ። 17ዬያሮ ጎዳኮ ማሊፃ ዓይጎታቴያ ዔራያ ማዑዋቴ፤ ዔኤያ ማዒፖቴ። 18ዒንሢ ባይሲንታ ባንሢ ዔኪ ዓኣዻያታሢሮ ዳጋሢ ዑሺና ማሢንቲፖቴ፤ ዬያይዳፓ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌላያ ማዑዋቴ። 19ፆሲም ማዓ ዓይኑሞና ፆሲ ሄርሺ ሄርሺ ዒንሢ ዎላ ቡኬ ዎዶና ዓይናዹዋቴ፤ ዬያይዲ ዒንሢ ዒኖና ጎዳ ጋላቱዋቴ። 20ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንጾና ቢያ ባኣዚሮ ፆሲ፥ ዓዳሢ ቢያ ዎዴ ጋላቱዋቴ። 21ኪሪስቶሴ ቦንቾሮ ጌዒ ዒንሢ ፔቴ ፔቴሢ ዎሊም ዓይሢንታያ ማዑዋቴ። 22ዒንሢ፥ ላኣሎ ናኣታ! ጎዳ ዬሱሴም ዒንሢ ዓይሢንታሢጉዲ ዒንሢኮ ዓኒንሢም ዓይሢንቱዋቴ፤ 23ዓይጎሮ ጌዔቴ ኪሪስቶሴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶኮ ዑጻ ቶኦኪ ማዔሢጉዲ ዓኒያ ማቾኮ ቶኦኪኬ፤ ዬያጉዲ ኪሪስቶሴ ፔኤኮ ዑፆ ማዔ፥ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዻቂሻሢኬ። 24ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ኪሪስቶሴም ዓይሢንታሢጉዲ ማቾንሢ ቢያ ባኣዚና ፔ ዓኒንሢም ዓይሢንቶንጎ። 25ዒንሢ፥ ዓቲንቃ! ኪሪስቶሴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ናሽኬሢና ፔ ቶኦኮዋ ዔያቶ ጋቴ ሃይቢም ዓኣሢ ዒንጌሢጉዲ ዒንሢያ ዒንሢ ላኣሎ ናሽኩዋቴ፤ 26ኪሪስቶሴ ዬያ ማዼሢ፡- ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ፆሲም ዱማዼያ ማዓንዳጉዲ ጌይኬ፤ ዒ ዔያቶ ፆሲም ዱማሴሢያ ቃኣሎ ዛሎና ሓሣ ዋኣሢናኣ ማስኪ ጌኤሺኬ። 27ዬያይዲ፦ ኪንሢ፥ ዓኣፒ ካራ ቱኪሢ፥ ፑርታ ባኣዚያ ፔቴታዖ ባኣያ፥ ጌኤሺ፤ ሃሣ ሚዛጲ ሺኢጲሢ ማኣሪ ዓሲ ማሂ ፔ ቤርቶ ዒንሢ ዒ ሺኢሻኒኬ። 28ዓኒንሢ ፔና ናሽካሢጉዴያ ፔ ማቾንሢ ናሽካኒ ኮይሳኔ፤ ፔ ማቾ ናሽካሢ ፔና ናሽካኔ። 29ዎይቲ ጌዔቴ ፔና ዒጻ ዓሲ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ሙኡዚ ሙኡዚ ካፓ ጎይጾ ዒዚ ሙኡዚ ሙዒ ሙዒ ፔናኣ ካፓኔ። 30ኑኡኒ ኪሪስቶሴ ዑጾኮ ዱማ ዱማ ቤዞኬ፤ 31“ዓሲ ዬያሮ ዓዶና ዒንዶና ሃሺ ማቾና ዎላ ፔቴ ማዓኔ፤ ላምዖንሢያ ፔቴ ዓሲ ዑሢጉዲ ማዓኔ” ጌይንቴኔ። 32ዬይ ዼኤፒ ዓኣሺንቴ ባኣዚኬ፤ ሓያ ታ ጋዓሢ፡ ኪሪስቶሴና ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶና ማላታ ማሂኬ። 33ጋዓንቴ ሓይ ባካ ዒንሢማ ማዓያኬ፤ ዬያሮ ዓኒ ፔ ማቾ ፔና ጉዲ ማሂ ናሽኮንጎ፤ ማቻኣ ዓኒ ቦንቾንጎ።


Copyright
Learn More

will be added

X\