ዔፕሶኔ ዓሶም 3

1ዬያሮ ዒንሢ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ማዻሢሮ ቱቲ ዓኣ፥ ታኣኒ ጳውሎሴ፡ ፆሲ ታ ሺኢቃኔ። 2ዒንሢ ታ ማኣዳንዳ ማዾ፡ ፆሲ ኮሹሞ ዒንጊጾና ታኣም ዒንጌሢ ዒንሢ ዋይዜኔ። 3ቤርታ ታ ዒንሢም ዻካና ፃኣፔሢጉዲ ፆሲ ዓኣሺንቴ ባኣዚ ታና ፔጋሲ ዻዌኔ። 4ሃሢ ታ ዒንሢም ፃኣፔሢ ዒንሢ ናባቤቶ ኪሪስቶሴ ዛሎ ዓኣሺንቴ ባኮ ታ ዔሬያ ማዔሢ ዒንሢም ጴዻንዳኔ። 5ዬይ ዓኣሺንቴ ባካ ፆሲ ዓያኖ ዛሎና ፆሲም ዱማዼ፥ ዒዛ ማዾም ዳኪንቴዞንሢና ዒዛኮ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢም ሃሢ ጴዼ ጎይጾ ሚናኣ ዎዶና ዓኣ ዓሶም ጴዺባኣሴ። 6ዬይያ፡- ኮዦ ሃይሶ ዛሎና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዓይሁዶ ዓሶና ዎላ ፆሲ ዒንጋ ዓንጆ ዔካያ፥ ፔቴ ዑሢኮ ዱማ ዱማ ቤዞጉዲ ማዓያ ሃሣ ፆሲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዎላ ዔካያ ማዔሢ ዔያቶም ጴዺባኣሴ ጌይሢኬ። 7ፆሲ ፔ ዎልቆና ማዻ ጎይጾ ታኣም ዒንጌ ኮሹሞ ዒንጊፆና ሓያ ኮዦ ሃይሶ ማዾ ታ ማዻያ ማዔኔ። 8ዎዚ ታኣኒ ፆሲም ዱማዼ ዓሶይዳፓ ላኣፓ ማዔቴያ ዛጳባኣ ኪሪስቶሴኮ ዖርጎቹሞ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ታ ኬኤዛንዳጉዲ ሃይ ኮሹሞ ዒንጊጾ ማዻ ታኣም ዒንጊንቴኔ። 9ዬያጉዲ ሃሣ ቢያ ባኮ ማዤ ፆዛሢ፡ ሓያኮ ቤርታኣ ዎዶይዳ ዓኣቺ ጌሢ ዓኣ ዒዛኮ ማሊጻ ዓይጎ ማዔቴያ ቢያሢም ታ ዔርዛንዳጉዲ ሃይ ኮሹሞ ዒንጊጾ ማዻ ታኣም ዒንጊንቴኔ። 10ዬይ ማዔሢ፡- ሓሣኣ ዎዶ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዛሎና ጫሪንጫ ዓኣ ሱኡጎና ቢታንታ ዓኣ ማዢንቶና ፆሲኮ ዔራቶዋ ዱማሲ ዱማሲ ዔራንዳጉዲኬ። 11ኑ ጎዳ፥ ዬሱስ ኪሪቶስቶሴ ዛሎና ፆሲ ዬያ ማዼሢ ቤርታፓ ዓርቃዖ ማዻኒ ማሌ ጎይፆናኬ። 12ኪሪስቶሴ ኑ ጉሙርቄ ጎይፆና ፆሲ ቤርቶ ዒጊቹሞ ባኣያ ኪሪስቶሴና ኑ ሙካኒ ዳንዳዓኔ። 13ዬያሮ ሓይ ታና ዒንሢ ዛሎሮ ሄሌ ሜታሢ፡ ዒንሢኮ ቦንቾ ማዔሢሮ ሃጋኣ ዎዛ ባኣያ ዒንሢ ማዑዋጉዲ ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 14ዓካሪ ፆሲ፥ ዓዳሢ ቤርታ ታ ሺኢቃሢ ዬያ ዛሎኬ። 15ጫሪንጮና ሳዖናይዳ ዓኣ ፔቴ ማኣሮ ዓሳ ጎኑሞ ሱንጾ ዴንቃንዳሢ ፆሲዳፓኬ። 16ዒንሢኮ ጋሮ ዒኖ ዶዲሻ ዎልቄ፥ ዓያኖ ዛሎና ፆሲ ፔኤኮ ቦንቾ ዖርጎቹማፓ ዒንሢም ዒንጋንዳጉዲ ታ ሺኢቃኔ። 17ዬያጉዲ ሃሣ ዒንሢኮ ጉሙርቂጾና ኪሪስቶሴ ዒንሢ ዒና ናንጋንዳጉዲ፤ ሃሣ ዒንሢኮ ፃጶና ዓይፆና ናሹሞና ዶዲ ማዓንዳጉዲ ታ ሺኢቃኔ። 18ሃሣ ጊንሣ ኪሪስቶሴ ናሹሞኮ ዳልጉሞ፥ ዖዶሱሞ፥ ዼጉሞ፥ ሊካ ዔታዺፃኣ ዎማዒታቴ ፆሲም ዱማዼዞንሢንታ ቢያ ዒንሢ ዔራንዳጉዲና፥ 19ዔርታያፓ ዑሣ ዓኣዼ ማዔ፥ ኪሪስቶሴኮ ናሹሞ ዒንሢ ዔራንዳጉዲና ፆሲ ፓጬ ባኣዚ ባኣያ ማዔሢጉዲ ዒንሢያ ያዺ ማዓንዳጉዲ ፆሲ ታ ሺኢቃኔ። 20ዬያሮ ኑ ጊዳ ማዻ ዎልቆ ዛሎና ኑ ሺኢቃሢና ማላሢናይዳፓ ዑሣ ዓኣዼ ማዻኒ ዳንዳዓ ፆዛሢም፥ 21ሺኢጲጾ ማኣሮ ዓሶና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዎዶ ቢያይዳ ቦንቾ ዒዛም ማዖንጎ።


Copyright
Learn More

will be added

X\