ዔፕሶኔ ዓሶም 2

1ዒንሢ ዒንሢኮ ዻቢንቶና ጎሞ ዛሎና ቤርታ ዓያኖ ናንጎ ዛሎና ሓይቄያኬ፤ 2ዬያ ዎዶና ሃያ ዓጮኮ ፑርቶ ማዾ ማዺ ማዺ ዻቢንቲና ጎሜናይዳ ዒንሢ ናንጋያኬ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ሳዖኮ ዑጻ፥ ዢባራ ዓኣ ፑርቶ ዓያኖ ዓይሣሢሲ፤ ሃሢያ ፆሲም ዓይሢንቱዋ ዓሶ ቆላሢሲ ዒንሢ ኩንሣኔ። 3ኑኡኒያ ቢያሢ ዬያ ዓሶ ባኣካ ኑኡኮ ዓሱሞ ማሊፆ፥ ዒኖሲ ኩንሢ ኩንሢ ሃያኮ ቤርታ ኑም ኮይሳ ጎይሢ ኑ ናንጋኔ፤ ሃሣ ዓቴ ዬያ ዓሶጉዲ ኑ ሾይንታፓ ዓርቃዖ ፆሲ ዻጋሳ ዓሲኬ። 4ጋዓንቴ ማኣሪፆና ዖርጎቺ ማዔ ፆዛሢ ኑና ዒ ናሽኬ፥ ዼኤፖ ናሹማፓ ዔቄያና፥ 5ዎዚ ኑ ዻቢንቶና ሓይቄያ ማዔቴያ ኪሪስቶሴና ናንጊ ኑም ፆሲ ዒንጌኔ፤ ዒንሢያ ዻቄሢ ዒዛኮ ኮሹሞ ዒንጊጾናኬ። 6ፆሲ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ኑና ሃይባፓ ዔቂሲ፥ ዬሱሴና ዎላ ጫሪንጫ ዒ ዓኣ ቤዛ ኑና ጌሤኔ። 7ዬያ ዒ ማዼሢ፡- ሙካ ዎዶይዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፔ ኮሹሞና ኑም ፔጋሲ ዻዋ ኮሹሞ ዒንጊፆ ሚርጉሞ ኑም ዔርዛኒ ኮዒኬ። 8ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ዻቄሢ ጉሙርቂሢና ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጾ ዛሎናኬ፤ ዬይ ፆሲ ዒንጊሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢ ማዾና ጴዼያቱዋሴ። 9ሓይ ዻቂንታ ጴዼሢ ማዾናቱዋኣሢሮ ዓይጎ ዓሲያ ሄርሺንታኒ ኮይሱዋሴ፤ 10ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑኡኒ ቤርታዺ ፆሲ ጊኢጊሼ፥ ኮዦ ማዾ ማዻንዳጉዲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ኑ ማዢንቴ ፆሲ ማዢንቲኬ። 11ዬያሮ ዒንሢ ቤርታ ሾይንቶና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ፡ ዓይሁዶ ዓሳ ዓሲ ዔያቶኮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቄያታንቴ ዔያታ ሄርሺንቲ ሄርሺንቲ፦ “ዒንሢ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቲባኣዞንሢ ሓይ!” ዒንሢ ጋዓሢ ማሉዋቴ። 12ዬኖ ዎዶና ዒንሢ ዒስራዔሌ ዜርሢ ጌይንቱዋዖ ሃሣ ቤርታ ዔያቶም ጫኣቆና ጫኣቁሞኮ ዙላ ማዒ፥ ሃያ ዓጮይዳ ሃጊ ማዓ ዎዛ ባኣያ ማዒ ጊንሣ ፆሲዳፓኣ ዱማዺ ኪሪስቶሴያ ዔሩዋዖ ዒንሢ ናንጋኔ። 13ሓሢ ጋዓንቴ ቤርታ ዒንሢ ሃኪ ዓኣ ዓሳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና፤ ሓሣ ዒዛኮ ሱጉፆና ፆሲ ባንሢ ዒንሢ ዑኬኔ። 14ቤርታ ኑና ፓቂ ዎላ ካኣሞ ላኣጌ ባኮ ሺኢሺ፥ ዓይሁዶና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ፔቴ ማሂ ቡኩሴሢ ኪሪስቶሴኬ። 15ኮሹሞ ዒንጋኒ ላምዖ ዴሮይዳፓ ዒዛና ፔቴ ማዓ፥ ፔቴ ዓኪ ዜርሢ ማሂ ማዣኒ ዎጎኮ ዓይሢፆና ማዾ ጎይፆና ፔ ሃይቦና ባይዜኔ። 16ኪሪስቶሴ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ሓይቂ፥ ዎላ ካኣሙዋ ዓሶዋ ካንሢ ላምዖ ዜርፆ ፔቴ ማሂ ፆሲና ዎላ ቡኩሴኔ። 17ዒዚ ሙኪ ዒንሢ ፆሲፓ ሃኪ ዓኣ ዓሶና ዑኬ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሶናም ኮሺ ሓይሴ ኬኤዜኔ። 18ዬያሮ ኑኡኒ ቢያሢ ዒዛ ዛሎና ፔቴ ዓያናና ማዒ ዓዳሢ ባንሢ ሙካኒ ዳንዳዓኔ። 19ዓካሪ ዒንሢ፡ ፆሲም ዱማዼዞንሢና ዎላ ፔቴ ዓጪ ዓሲ፤ ሃሣ ፆሲ ማኣሪ ዓሲ ማዓንዳኣፓዓቴም ሃካፓ ሴካ ዒንሢ ሾኦቺና ቤቲ ሙኬ ዓሲናቱዋሴ። 20ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢና ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ዓርቄ ቦኦኮላሢዳ ዒንሢ ማዢንቴኔ፤ ማኣሮኮዋ ሄላሢ ማዔሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኬ። 21ማኣሮ ማዦ ባካ ዒዛ ዛሎና ካኣሚ ካኣሚ ጎዳም ዱማዼ ጌኤሺ ማኣሪ ማዓኒ ማዢንታኔ። 22ፆሲ ፔ ዓያኖና ዎርቃ ማኣሪ ማዓንዳጉዲ ኪሪስቶሴ ዒንሢያ ማዣኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\