ዔፕሶኔ ዓሶም 1

1ፆሲ ማሊሢና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾም ዳኪንቴያ ማዔ፥ ጳውሎሴፓ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ጉሙርቂንታያ ማዔ፥ ዔፕሶኔይዳ ዓኣ ፆሲም ዱማዼዞንሢም፤ 2ኑ ዓዳሢ ኑኡኮ ፆዛሢና ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊጾና ዎዞና ዒንሢም ማዖም። 3ጫሪንጮይዳ ዓያኖ ዓንጆ ዒንጊሢና ኪሪስቶሴ ዛሎና ኑና ዓንጄ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ ማዔ፥ ፆዛሢ ጋላቲንቶንጎ። 4ፆሲም ኑ ዱማዼያ ሃሣ ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያ ማዒ ዒዛ ቤርታ ኑ ጴዻንዳጉዲ፥ ዓጫ ማዢንቱዋንቴ ኪሪስቶሴ ዛሎና ኑና ዒ ዶኦሬኔ። 5ፆሲኮ ናሹሞና ዒዛኮ ኮሺ ማሊሢ ማዔም ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒዛኮ ኑ ናይ ማዓንዳጉዲ ቤርታዺ ዒ ማሌኔ። 6ዬያ ዒ ማዼሢ ፔኤኮ ዒ ናሽካ ናዓሢ ዛሎና ጉሪ ኑም ዒንጊንቴ፥ ቦንቺንቴ ዒንጊጻ ጋላቲንታንዳጉዲኬ። 7ፆዛሢኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ሚርጉማፓ ዔቄያና ዒዛኮ ናዓሢ ሱጉፆና ኑ ጎማፓ ጌኤሽኪ፥ ጎሜፓ ማኣሪንቲሢያ ኑ ዴንቄኔ። 8ፆሲ ፔኤኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ፔ ዔራቶና ፔ ማሊፆ ዳልጉሞና ሚርጊሺ ኑም ዒንጌኔ። 9ሓሣ ዒዚ ፔ ኮሹሞና ኪሪስቶሴ ዛሎና ቤርታዺ ዒ ማሌ ጎይፆና ዒዛኮ ኮዦ ማሊፆኮ ዓኣሺንቴ ባኮ ኑና ዔርዜኔ። 10ፆሲ ማሊጻ ማዾይዳ ፔኤቃንዳሢ፡- ጫሪንጮና ሳዖናይዳ ዓኣ ባካ ቢያ ፔቱሞና ኪሪስቶሴ ቢታንቶ ዴማ ማዓኣናኬ። 11ቢያ ባኮ ፔ ማሊፆና ማዻ፥ ፆዛሢ ማሊፆ ጎይጾ ዒዛ ማሊፆ ጋራ ኑ ማዔሢሮ ሃሢ ኪሪስቶሴ ዛሎና ኑ ዶኦሪንቴኔ። 12ዬይ ያዺ ማዔሢ፡- ቤርታዺ ኪሪስቶሴይዳ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኑ ጌሤ ጎይጾና ኑ ዛሎና ፆሲም ቦንቾና ጋላታና ማዓንዳጉዲኬ። 13ዒንሢያ ዒንሢኮ ዻቂንቶ ኮዦ ሃይሶ ማዔ፥ ጎኑሞ ቃኣሎ ዋይዜ ዎዶና ኪሪስቶሴ ዒንሢ ጉሙርቄኔ፤ ዒዚያ ዒንሢም ዒንጋኒ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ማሂ ጌሤ፥ ዓያኖ ዒንሢም ዒንጊጾና ዒንሢኮ ዒዛሮ ማዒጻ ዔርቴኔ። 14ፆሲ ቦንቺንቲ ጋላቲንታንዳጉዲ ዒዚ ፔም ማዔዞንሢ ጎሜ ዓይሉሞይዳፓ ኬሲ ዔካንዳያ ሄላንዳኣና ዓያኖ ጌኤዣ ኑም ጊኢጊሾና ባኮ ዔኪሳኒ ዓይሢ ማሂ ዒንጎናያኬ። 15ዬያሮ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዓኣ ዒንሢኮ ጉሙርቂጾና ፆሲም ዱማዼዞንሢ ቢያ ዒንሢ ናሽካ ናሹሞና ታ ዋይዚ፥ 16ታኣኒ ሺኢቃ ዎዶና ቢያ ዒንሢም ማሊ ማሊ ዒንሢ ዛሎሮ ፆሲ ጋላቲፆ ሃሺባኣሴ። 17ቦንቾ ኮይሳ፥ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ ማዔ፥ ፆዛሢ ኮሺ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ዔራቶና ዓኣሺንቴ ባኣዚ ዔርዛያ ማዔ፥ ዓያና ዒንሢም ዒንጊንታንዳጉዲ ታ ሺኢቃኔ። 18ዎዚ ጉዴ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛም ዒንሢ ዔኤሊንቴቴያ ሃሣ ጌኤዦ ዓሳ ዔካንዳ ቦንቺንቴ ባካ ዎዚጉዲ ዺቤቴያ ዒንሢ ዔራኒ ዒና ዒንሢኮ ቡሊንታንዳጉዲ ጌዒ ታ ሺኢቃኔ። 19ዬያጉዲ ሃሣ ኑና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢም ጊኢጊንቴ ዎልቃ ዎዚጉዲ ዶዲ ማዔቴያ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ሺኢቃኔ፤ ዬያ ኑ ጊዳ ማዻ ፑኡፖ ዎልቆ፥ 20ፆሲ፥ ዓዳሢ፡ ኪሪስቶሴ ሓይባፓ ዔቂሶና ጫሪንጮይዳ ፔኤኮ ሚዛቆ ዛላ ዴይሢጾና ኪሪስቶሴ ዛሎና ዻዌኔ። 21ዒዚ ኪሪስቶሴ ጫሪንጫ፥ ፔኤኮ ሚዛቆ ዛላ ዴይሤሢ ዓይጎ ካኣታቶና ቢታንቶናኮ ዎልቁሞና ጎዳቱሞናኮዋ ዑጻሲኬ፤ ዬያጉዲ ሃያ ዓጫ ሌሊቱዋንቴ ሃጊ ሙካንዳ ዎዶይዳኣ ሱንሢፓ ቢያ ዑሣ ዓኣዼ ቦንቺንታ ሱንሢ ዒዛም ጌሢኬ። 22ቢያ ባኣዚ ዒዛ ቢታንቶኮ ዴማ ማዓንዳጉዲ ማሄኔ፤ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶና ቢያ ባኣዚኮዋ ዑጻ ማሂ፥ ዶኦሪ ጌሤኔ። 23ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ዒዛ ዑጾ ኩሙሢ ማሃያ ማዓዛ፥ ቢያ ባካ ዒዛና ኩሙሢ ማዓኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\