ቆላሲያሴ ዓሶም 4

1ዒንሢ ዓይሎ ዎይሣ ዓሳ! ዒንሢያ ጫሪንጮይዳ ዒንሢኮ ጎዳ ዓኣሢ ዔራያታሢሮ ዒንሢኮ ዓይሎ ፒዜ ማዔ ጎይሢና ሄኮ ዛጊ ዎይሡዋቴ። 2ፆሲ ጋላቲሢና ሓሹዋዖ ቢያ ዎዴ ዶዲ ሺኢቁዋቴ፤ 3ፆሲ ፔኤኮ ኮዦ ሃይሶ ኑ ኬኤዛንዳ ካራ ኑም ቡላንዳጉዲና ዒዛ ዛሎ ታ ቱቴ፥ ኪሪስቶሴኮ ዓኣሺንቴ ኮዦ ሃይሶ ኑ ኬኤዛንዳጉዲ ኑማኣ ሺኢቁዋቴ። 4ሃሣ ታኣኒያ ኮይሳሢጉዲ ፔጋሲ ፆሲ ቃኣሎ ዓሶም ኬኤዛንዳጉዲ ታኣም ሺኢቁዋቴ። 5ዓይጎ ካራና ማዔቴያ ዒንሢ ዴንቄማና ዔሪ ማዺ ማዺ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሶ ባኣካ ዔራቶና ናንጉዋቴ። 6ዒንሢኮ ጌኤዛ ቢያ ዎዴና ዓሲም ዋይዛኒ ናሻያ ሃሣ ኮሺ ማዖንጎ፤ ሃሣ ዒንሢ፡ ዓሶም ፒዜና ማሂ ኬኤዞንዶ ባኮዋ ዔራንዳያ ኮይሳኔ። 7ቲኪቆሴ ታ ዛሎ ዓኣ ባኮ ቢያ ዒንሢም ኬኤዛንዳኔ፤ ዒዚ ናሽኪንታያ ሃሣ ጉሙርቂንቲ ማዻያ ማዔ፥ ታኣና ዎላ ጎዳ ማዾ ማዻ ታ ዒሻሢኬ። 8ዒዛ ታ ዒንሢ ኮይላ ዳካሢ ኑ ዛሎ ዒንሢም ኬኤዛንዳጉዲና ዒኖ ዒንሢኮ ዶዲሻንዳጉዲኬ። 9ዒዛና ዎላ ዒንሢኮ ፃጳሢ ማዔ፥ ጉሙርቂንታያና ናሽኪንታ ዒሻሢ፥ ዓናሲሞሴያ ዒንሢ ኮይላ ሙካንዳኔ፤ ዔያታ ሃይካ ዓኣ ባኮ ቢያ ዒንሢም ኬኤዛንዳኔ። 10ታኣና ዎላ ቱቴ ዓሪስፂሮኮሴንታ ዒንሢ ኮይላ ሙኬቴ ዒንሢ ዒዛ ሾኦቺንሢ ዔካንዳጉዲ ታ ዒንሢም ቤርታ ኬኤዜ፥ ባርናባሴኮ ዔኤዚሜ፥ ማርቆሴያ ዒንሢ “ኮሺዳ?” ጌዔኔ። 11ዒዮስፆሴ ጌይንታ ዒያሱዋ “ኮሺዳ?” ዒንሢ ጋዓኔ። ፆሲ ካኣቱሞ ማዾ ታኣና ዎላ ማዻ ዓሶ ባኣካፓ ዓይሁዴ ማዔ ዓሶንሢ ዬንሢ ሌሊኬ፤ ዔያታ ታና ዶዲሼኔ። 12ዒንሢ ፃጳሢ ማዔ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማዔሢ፥ ዔጳፒራ “ኮሺዳ?” ዒንሢ ጋዓኔ። ፆሲ ማሊፆ ጉዴያ ሂርጋ ባኣያ ማዒ፤ ሃሣ ዓያና ናንጊናኣ ዲጪ፥ ዶዲ ዒንሢ ዔቃንዳጉዲ ቢያ ዎዴ ዒንሢ ዛሎ ዒ ዶዲ ሺኢቃኔ። 13ዒንሢ፥ ሎዶቂያይዳ ዓኣ ዓሶና ሂራፖሊዮሴይዳ ዓኣ ዓሶ ዛሎ ሚርጌና ዒ ላቢ ማዻሢኮ ታ ማርካኬ። 14ዼኤሾ ዔራ፥ ናሽኪንታ ሉቃሴንታ ዴማሴንታ “ኮሺዳ?” ዒንሢ ጋዓኔ። 15ሎዶቂያይዳ ዓኣ ዒሾንሢታ ሚሾንሢንታ፥ ኒምፑንታ ሃሣ ዒዞ ማኣሮይዳ ቡኪንታ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶንታም “ኮሺዳ?” ጋዓኔ፥ ጎውዋቴ። 16ሓኖ ኪኢቴሎ ዒንሢ ናባቤሢኮ ጊንፃ ሎዶቂያይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶማኣ ናባቢሱዋቴ፤ ዒንሢያ ታኣኒ ሎዶቂያ ዓሶም ዳኬ ኪኢታ ዒንሢ ሄላኣና ናባቡዋቴ። 17ዓርኪፖሴም፦ “ጎዳይዳፓ ኔም ዒንጊንቴ ማዾ ዶዲ ጋፒንፆ ሄሊሲ ማዼ” ጋዓኔ፥ ጌይ ኬኤዙዋቴ። 18ሃይማ ጋፒንፆ ማሊፆማ ታኣኒ ጳውሎሴ ታ ኩቻ ፃኣፔኔ። ታ ሓሢ ሄላዖ ቱዞ ማኣራ ዓኣሢ ዔሩዋቴ። ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጻ ዒንሢም ማዖንጎ።


Copyright
Learn More

will be added

X\