ቆላሲያሴ ዓሶም 1

1ፆሲ ማሊሢና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾም ዳኪንቴያ ማዔ፥ ጳውሎሴና ኑ ዒሻሢ፥ ፂሞቴዋሴናይዳፓ፡- 2ቆላሲያሴይዳ ናንጋያ፥ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆሲም ዱማዼዞንሢና ጉሙርቂንታያ ማዔ፥ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታም፤ ኑ ዓዳሢ፥ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጻ ዒንሢም ማዖንጎ። 3ኑ ዒንሢ ዛሎ ሺኢቃ ዎዶና ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆዛሢ ቢያ ዎዴ ኑ ጋላታኔ። 4ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃሢና ፆሲም ዱማዼ ዓሶ ዒንሢ ናሽካሢ ኑ ዋይዜኔ። 5ጎኑሞ ማዔ፥ ኮዦ ሃይሳ ዒንሢም ሄሌ ዎዶና ሃጋ ማዓንዳ ዎዞ ዬያ ዛሎና ዒንሢ ዋይዜኔ፤ ዬያሮ ዒንሢኮ ጉሙርቂጾና ናሹሞናኮ ካራ ጫሪንጫ ዒንሢም ጊኢጊንቲ ዓኣ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞይዳኬ። 6ዒንሢ ኮዦ ሃይሶ ዋይዜሢና ፆሲኮዋ ኮሹሞ ዒንጊፆ ጎናሲ ዒንሢ ዔኬስካፓ ዓርቃዖ፥ ሃይ ኮዦ ሃይሳ ዒንሢ ባኣካ ማዻ ጎይፆ ዓጮ ቢያይዳ ዓኣፒ ዓኣፒ ሃሣ ዳልጊሢዳ ዓኣኔ። 7ዬያ፡ ኑና ማዒ ኪሪስቶሴም ጉሙርቂንቲ ማዻያ ማዔያ ሃሣ ኑኡና ዎላ ማዻያ ማዔ፥ ናሽኪንታ ዔጳፒራ ዒንሢም ኬኤዜኔ። 8ሃሣ ዒዚ ዓያና ጌኤሺ ዒንሢም ዒንጌ ናሹሞ ኑም ኬኤዜኔ። 9ዬያሮ ዬያ ኑ ዋይዜስካፓ ዓርቃዖ፥ ዒንሢም ዓያናፓ ማዔ ዔራቶና ማሊ ጶቂሲሢና ቢያ ፆሲ ማሊፆጉዴያ ዺባንዳጉዲ ኑኡኒ ፆሲ ሺኢጲሢ ሃሺባኣሴ። 10ኑኡኒ ሺኢቃሢ ጎዳም ዒንሢ ኮይሳሢጉዲ ናንጋንዳጉዲና ቢያ ባኣዚና ዒዛ ዒንሢ ዎዛሳያ ማዓንዳጉዲኬ፤ ዬይያ፡- ኮሺ ማዺ ማዺ፥ ፆሲ ዔሪሢና ዲጪ ዲጪ፥ 11ዼኤፒ ዶዱሞና ዳንዳዒሢና ዒንሢኮ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ፥ ዒዛኮ ቦንቺንቴ ዎልቆጉዴያ ዎልቄና ቢያ ዒንሢ ዶዲ ሃሣ ዎዛዺ ዎዛዺ፥ 12ሃሣ ፖዖ ካኣቱሞይዳ ፆሲም ዱማዼ ዓሶና ዎላ ፆሲ ዒንጋ ባኮ ዒንሢ ዔካያ ማዓንዳጉዲ ዒንሢ ማሄ ፆዛሢ፥ ዓዳሢ ዎዛና ዒንሢ ጋላታንዳጉዲኬ። 13ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዚ ዹሞ ካኣቱሞ ዴማፓ ኑና ዻቂሺ፥ ፔኤኮ ናሽኪንታ ናዓሢ ካኣቱሞ ዴሞ ጌላንዳጉዲ ኑና ማሄኔ። 14ዒዛ ዛሎና ኑ ዻቂ፥ ጎሜፓ ማኣሪንቲሢያ ኑ ዴንቄኔ። 15ኪሪስቶሴ ዓሲም ጴዹዋ ፆዛሢኮ ጎኔ ማሎኬ። ዒዚ ቢያ ማዢንቶኮ ቤርታ ዓኣ ቶይዳሢኬ። 16ዎይቲ ጌዔቴ ጫሪንጮና ሳዖናይዳ ዓኣ ባካ፥ ዓኣፒዳ ጴዻሢንታ ጴዹዋ ባካ፥ ጫሪንጫ ዼኤፖ ማዢንቶና ዎይሣዞንሢ፥ ሱኡጎንታ ቢታንታ ዓኣዞንሢያ ቢያ ማዢንቴሢ ዒዛናኬ። ፆሲ ቢያ ባኮ ማዤሢ ዒዛና ሃሣ ዒዛምኬ። 17ዒ ቢያ ባኮኮ ቤርታፓ ዓኣያኬ፤ ቢያ ባካ ዎላ ካኣሚ ዶዲ ዔቄሢ ዒዛናኬ። 18ዒዚ ዒዛኮ ዑጾ ማዔ፥ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶኮ ቶኦካሢኬ፤ ቢያ ባኮና ዒ ቤርቲ ማዓንዳጉዲ ሃይቢፓ ዔቂሢናኣ ቤርታሳሢ ዒዛኬ። 19ዬይ ማዔሢ ፆሲኮ ዓኣ ዎልቃ ናዓሢዳ ኩሙሢና ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ፆሲ፥ ዓዳሢ ኮዔሢሮኬ። 20ዒዛ ዛሎና ጫሪንጮይዳ ማዔቴያ ሳዖይዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ፆሲ፡ ፔኤና ዎላ ጊኢጊሺ፥ ቡኩሴኔ፤ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ዒ ሓይቄም ላኣሊንቴ ሱጉጾናኣ ኮሹሞ ዔኪ ሙኬኔ። 21ሓያኮ ቤርታ ዒንሢኮ ፑርቶ ማዾና ፆሲፓ ዒንሢ ሃኪ፥ ዒንሢኮ ማሊፆናኣ ፆሲኮ ዒንሢ ሞርኬኬ። 22ሃሢ ጋዓንቴ ፆሲኮ ናዓሢ ዓሲ ማዒ ኬዲ ሃይቄ ዛሎና ፆሲ ፔኤና ዎላ ዒንሢ ቡኩሴኔ፤ ዬያ ዒ ማዼሢ፡- ዒንሢ ዒዛም ዱማዼያና ጌኤሺ ሃሣ ዔኤቢ ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያ ማሂ ፔ ቤርቶ ሺኢሻኒኬ። 23ዬይ ያዺ ማዓንዳሢ ዒንሢ ጉሙርቂሢና ፃጲ ዳኪ ሃሣ ዶዲ ዔቂ ኮዦ ሃይሶይዳፓ ጴዼ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎና ዓጊጹዋዖ ዶዲ ናንጌቴ ሌሊኬ፤ ዬይ ኮዦ ቃኣላ ዒንሢ ዋይዛሢና ዓጫ ዓኣ ዓሶም ቢያ ኬኤዚንቴሢኬ፤ ታኣኒ፥ ጳውሎሴያ ማዻያ ማዔሢ ዬያ ኮዦ ቃኣሎ ማዾኬ። 24ሃሢ ዒንሢ ዛሎና ታ ዔካ ሜታሢ ታና ዎዎዛሳኔ፤ ኪሪስቶሴኮ ዑፆ ማዔ፥ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዛሎሮ ኪሪስቶሴይዳ ሄሊ ዓቴ ሜታሢ ታ ጊዳ ማዒ ኩማዳንዳጉዲ ታ ማሃኔ። 25ፆሲኮ ኮዦ ሃይሶ ፔቴታዖ ታ ዓይሱዋዖ፥ ጉቤ ዒንሢም ኬኤዛንዳጉዲ ፆሲዳፓ ታኣም ዒንጊንቴ ጎይፆና ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ታ ማዻያ ማዔኔ። 26ሓይ፥ ታ ኬኤዛ ኮዦ ሃይሶ ቃኣላ ሃያኮ ቤርታ ዓሲም ዓኣሺንቲ ዓኣያ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ፆሲ ፔም ዱማዼዞንሢም ዔርዜ ዓኣሺንቴ ባኣዚኬ፤ 27ፆሲኮ ማሊጻ ዬያ ዓኣሺንቴ ባኮኮ ቦንቾና ዖርጎቹሞና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባኣካ ዎዚጉዲ ዼኤፒታቴ ዒዛም ዱማዼ ዓሶም ዔርዛኒኬ፤ ዬይ፥ ዓኣሺንቴ ባካ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሢ ኑ ካፓ ቦንቻ ዒዛና ጴዻንዳ፥ ዒንሢ ባኣካ ዓኣ ኪሪስቶሴኬ። 28ዔራቶና ዓይጎ ዓሲያ ኑ ዞሪ ዞሪ ሃሣ ዔርዚ ዔርዚ ፔቴ ፔቴ ዓሶ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒናዼ ዓሲ ማሂ ፆሲ ቤርቶ ሺኢሻኒ ኪሪስቶሴ ዛሎ ኑ ኬኤዛኔ። 29ፆሲ ፔኤኮ ዼኤፖ ዎልቆና ታኣና ማዻሢሮ ዬያ ዼኤፖ ዎልቆና ዶዲ ማዺፆይዳ ታ ዓኣኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\