ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 8

1ዒስፂፓኖሴ ሓይቄ ኬሎና ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶይዳ ዼኤፒ ዳውሲሢ ዔቄኔ፤ ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢፓ ዓታዛ ሓንጎ ፆሲ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ ዪሁዳ ዓጮና ሳማሪያ ዓጮና ባንሢ ላኣሊንቲ ዴንዴኔ። 2ፆሲ ዶዲ ካኣሽካ፥ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዒስፂፓኖሴ ዱኡኬኔ፤ ሓሣ ዒናፓ ማዔ ዼኤፒ ዬኤፒያ ዬኤኬኔ። 3ሳውሌ ጋዓንቴ ዬኖ ዎዶና ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ባይዛኒ ሚርጌ ካራ ኮዓኔ፤ ዓሶኮዋ ማኣሮ ቢያ ጌሊ ጌሊ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዓቲንቆና ላኣሎና ጎቺ ጎቺ ኬሲ፥ ቱሲ ማኣሪዳ ቱኪሳኔ። 4ዱማ ዱማ ቤዞ ላኣሊንቲ ዓኣዼ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ ቤዞይዳ ፆሲኮ ቃኣሎ ኬኤዜኔ፤ 5ፒልጶሴያ ሳማሪያኮ ፑኡፖ ካታሞ ዴንዲ ሜሲሔ ዛሎ ዓሶም ኬኤዜኔ። 6ዓሳ ፒልጶሴኮ ቃኣሎ ዋይዛዖ ሓሣ ዒ ማዻ ፆሲ ዎልቆና ማዺንታ ዓኮ ባኮዋ ዛጋዖ ፔቱሞና ዒዚ ጋዓ ባኮ ኮሺ ዋይዛኔ። 7ፑርቶ ዓያናኣ ዼጊዲ ዒላቲ ዒላቲ ሚርጌ ዓሶይዳፓ ኬስካኔ፤ ሃሣ ሚርጌ ሓንታኒ ዳንዳዑዋ ዎቦ ዓሲና ፒዜ ሃንቱዋ ዎቦ ዓሲያ ዻቄኔ። 8ዬያሮ ዬኖ ካታሞይዳ ዼኤፒ ዎዛ ማዔኔ። 9ዬኖ ካታሜሎይዳ ሲሞኔ ጌይንታ ፔቴ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዬይ ዓሢ ካታሞይዳ ዦዋቶና ዓኪ ባኣዚ ማዺ ማዺ ሳማሪያ ዓጮይዳ ሄርሺ ዲቃቲንታያ ማዒ ናንጋኔ፤ ሓሣ “ታኣኒ ዼኤፒ ዓሲኬ!” ጌዒ ጌዒ ፔና ኬኤዛኔ። 10ዓሶ ዻኮንታ ዼኤፖንታ ቢያ፦ “ሓይ ዓሢ ዼኤፒ ጌይንቲ ዔኤሊንታ ፆሲ ዎልቃሢኬ!” ጌዒ ጌዒ ዒዛሲ ዋይዛኔ። 11ዔያታ ዒዛሲ ዋይዛሢ ሚርጌ ዎዴይዳፓ ዓርቃዖ ዦዋቶና ዓኪ ባኣዚ ማዺሢና ዔያቶ ዲቃሢ ሄርሺሳሢሮኬ። 12ጋዓንቴ ፒልጶሴ ፆሲ ካኣቱሞ ዛሎና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ኬኤዜ ኮዦ ሓይሶ ጎናሲ ዔኪ ዓቲንቆና ላኣሎና ዋኣፆና ማስቴኔ። 13ሲሞኔያ ዓቱዋዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዋኣፆና ማስቲ ፒልጶሴና ዎላ ፔቴ ማዔኔ፤ ሓሣ ዒዚ ፆሲ ዎልቆና ማዺንታ ዓኮ ባኮና ማላቶና ዛጊ ዛጊ ዲቃቲ ሄርሻኔ። 14ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ ዳኪንቴዞንሢ ሳማሪያ ዓጮ ዓሳ ፆሲ ቃኣሎ ጎናሲ ዔኬሢ ዋይዛዖ ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ሳማሪያ ዓጮ ዳኬኔ። 15ዬያሮ ሳማሪያ ዓጮ ዓሳ ዓያና ጌኤሺ ዔካንዳጉዲ ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ዓኣዺ ዔያቶም ሺኢቄኔ። 16ዓይጎሮ ጌዔቶ ሳማሪያ ዓጮ ዓሳ ጎዳ ዬሱሴ ሱንፆና ዋኣፆ ማስቴያፓ ዓቴም ዓያና ጌኤሺ ሓጊ ፔቴ ዓሲዳታዖ ኬዲባኣሴ። 17ዬያሮ ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ዔያቶ ዑፃ ኩጮ ጌሣዛ ዓሳ ዓያና ጌኤሺ ዔኬኔ። 18ዳኪንቴዞንሢ ፔኤኮ ኩጮ ዓሶ ዑፃ ጌሣዛ ዓያና ጌኤሺ ዓሶም ዒንጊንቴሢ ሲሞኔ ዛጋዖ ዳኪንቴዞንሢም ሚኢሼ ዔኪ ሙኪ፦ 19“ታኣኒያ ኩጮ ጌሣዛ ዓሳ ቢያ ዓያና ጌኤሺ ዔካንዳጉዲ ሓኖ ቢታንቶ ታኣም ዒንጉዋቴ” ጌዔኔ። 20ጴፂሮሴ ጋዓንቴ ዒዛም፦ “ፆሲኮ ዒንጊፆ ኔኤኒ ሚኢሼና ዔካኒ ማሌሢሮ ኔናንታ ኔ ሚኢሾንታ ዎላ ባይቁዋቴ! 21ዒና ኔኤኮ ፆሲ ቤርቶይዳ ፒዜ ማዒባኣሢሮ ኑ ማዾይዳ ኔኤኮ ቤሲያ ባኣሴ። 22ዬያሮ ሓያ ኔኤኮ ፑርቱሞ ዻቢንቶ ጎማፓ ማዔ፤ ጎዖንቴ ፆሲ ኔኤኮ ዒኖ ማሊፆ ዓቶም ጋዓንዳቴ ዒዛ ሺኢቄ፤ 23ዓይጎሮ ጌዔቶ ኔኤኒ ባይዛ ቂኢሩሞ ማሊሢና ኩሜያ ሃሣ ጎሜና ቱቴ ዓሲ ማዔሢ ታ ዛጋኔ” ጌዔኔ። 24ሲሞኔያ፦ “ዒንሢ ሓሢ ጌዔ ባኮይዳፓ ፔቴ ባኣዚታዖ ታና ሄሉዋጉዲ ዒንሢ ዒንሢሮ ጎዳሢ ታኣም ሺኢቁዋቴ” ጌዔኔ። 25ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ዬሱሴ ዛሎ ዔራ ባኮ ማርካዺ፥ ጎዳኮዋ ቃኣሎ ኬኤዜስካፓ ሚርጌ ሳማሪያ ዓጮ ጉርዶይዳ ኮዦ ሓይሶ ኬኤዚ ኬኤዚ ዬሩሳላሜ ባንሢ ማዔኔ። 26ፆሲኮ ኪኢታንቻ ፒልጶሴ ኮራ፦ “ዔቂ ዬሩሳላሜይዳፓ ጋዛ ዴንዳ ጎይፆና ሊካ ዴንዴ” ጌዔኔ፤ ዬና ጎይፃ፦ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሌይዴና ዓኣዻያኬ። 27ዒዚ ዔቂ ዴንዴኔ። ዒማና ፔቴ ዒቶጲያ ዓጮኮ ካኣቶ ማኣራ ዼኤፒ ማዒ ማዻ ዒቶጲያ ዓጪ ዓሲስኬያ ፆሲም ዚጊ ካኣሽካኒ ዬሩሳላሜ ዴንዲ ዒኢካ ዓኣኔ፤ ዬይ ዓሢ ሂንዴኬ ጌይንታ ዒቶጲያ ዓጮ ካኣቴሎና ዎላ ማዻያ ሓሣ ሚኢሾ ዒዞኮ ቢያ ዛጊ ዓርቂ ቆላያኬ። 28ዬይ ዓሢ ፓራሢ ጎቻ ሳርጌሎ ዖይቶይዳ ዴዒ ፔ ዓጮ ባንሢ ማዒ ዴንዲቤቃ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ማፃኣፖ ናባባኔ። 29ዬማና ዓያኖ ጌኤዣ ፒልጶሴም፦ “ዴንዲ ሓሴኬ ሳርጌሎ ዖይቶ ባንሢ ዑኬ” ጌዔኔ። 30ዬያሮ ፒልጶሴ ጳሽኪ ዬያ ባንሢ ዴንዳዖ ዒቶጲያ ዓጮ ዓሢ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ማፃኣፖ ናባባንቴ ዋይዚ፦ “ኔ ናባባሢኮ ቡሊፃ ኔም ጌላ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 31ዒቶጲያ ዓጮ ዓሢ ማሓዖ፦ “ቡሊ ኬኤዛ ዓሲ ባኣንቴ ዎዲ ታኣም ጌላንዳይ?” ጋዓዖ፥ ፒልጶሴም፦ “ሳርጌሎ ዖይቶይዳ ኬስኪ ታኣና ዎላ ዴዔ” ጌዔኔ። 32ዬይ ዒቶጲያ ዓጮ ዼኤፖ ዓሢ ናባባ ማፃኣፓ፦ “ሹኪንታኒ ዒሺንታ ማራይጉዲ ማዔኔ፤ ዑፃፓ ጋፓኖ ታይዛ ዓሳ ታይዛኣና ዚቲ ጋዓ ማራይጉዲ ዒዚ ዻንጎ ፔሲ ቡሊባኣሴ። 33ዒዚ ቦሂንቴኔ፤ ፒዜ ዎጌያ ዒዛም ዎጊንቲባኣሴ፤ ሼምፓሢ ዒዛኮ ሳዖይዳፓ ባይቄኔ፤ ዒዛኮ ሾይንቶ ዛሎ ዖኦኒ ኬኤዛኒ ዳንዳዓይ?” ሂዚ ጋዓ ቤዞኬ። 34ዬይ ካኣቶ ማኣራ ዼኤፒ ዓሲ ማዒ ማዻ ዓሢ ፒልጶሴ ኮራ፦ “ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ሓኖ ጌዔሢ ዖ ዛላዳይ? ፔ ዛላሞ? ሜሌ ዓሲ ዛላዳይ? ሓዳራ ታኣም ኬኤዜ” ጌዔኔ። 35ፒልጶሴያ ዬኖ ማፃኣፖ ቤዞይዳፓ ዓርቃዖ ዬሱሴ ዛሎ ኮዦ ሓይሶ ዒዛም ኬኤዜኔ። 36ዔያታ ዴንዲቤቃ ዋኣሢ ዓኣ ቤሲ ሄላዛ፥ ካኣቶ ማኣራ ማዻ ዼኤፖ ዓሢ ፒልጶሴ ኮራ፦ “ሓይሾ ሓካ ዋኣሢ ዓኣኔ፤ ታኣኒ ማስቱዋ ጉዲ ታና ላኣጋሢ ዓይጎዳይ?” ጌዔኔ። [ 37ፒልጶሴያ፦ “ጉቤ ዒናፓ ኔ ጉሙርቄቶ ዋኣፆ ማስታኒ ዳንዳዓኔ” ዒዛም ጌዔኔ። ካኣቶ ማኣራ ማዻ ዼኤፖ ዓሢያ፦ “ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፆሲ ናኣዚ ማዔሢ ታ ጉሙርቃኔ” ጌዔኔ።] 38ካኣቶ ማኣራ ማዻ ዼኤፖ ዓሢ ሳርጌሎ ዖይቶ ዔቂሴኔ፤ ዬካፓ ላምዓሢ ዋኣፆይዳ ኬዳዛ ፒልጶሴ ዬያ ዓሢ ማስኬኔ። 39ዋኣፆይዳፓ ዔያታ ኬስኬስካፓ ፆሲኮ ዓያና ፒልጶሴ ዔኬኔ፤ ካኣቶ ማኣራ ማዻ ዼኤፖ ዓሢ ላሚ ዒዛ ዴንቂባኣሴ። ዒዚያ ዎዛዺ ዎዛዺ ፔኤኮ ጎይፆ ዓኣዼኔ። 40ፒልጶሴ ዒማና ጋዓንቴ ዓዛፆሴ ጎዖ ቤሲዳ ጴዼኔ፤ ዒዚ ቂሳሪያ ዓጮ ማዒ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ካታሞ ቢያ ሓንቲ ሓንቲ ኮዦ ሓይሶ ኬኤዜኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\