ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 7

1ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ ዒስፂፓኖሴ ኮራ፦ “ዬይ ጌይንቴ ባካ ጎኔዳ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 2ዒስፂፓኖሴ ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ “ታ ዒሾንሦ! ታ ዓዶንሦ! ሂንዳ ዋይዙዋቴ፤ ኑ ዓዳሢ ዓብራሃሜ ካራኔ ዓጮይዳ ናንጊፆሮ ዓኣዻንዳሢኮ ቤርታ ሜሶፖታሚያ ዓጫ ዓኣንቴ ቦንቺንቴ ፆዛሢ ዒዛም ጴዻዖ፥ 3‘ኔ ዓጫፓ ኬስኪ ሓሣ ኔ ዒጊኖይዳፓ ዱማዺ ታ ኔና ዻዋ ዓጮ ዓኣዼ’ ጌዔኔ። 4ዒማና ዒዚ ካላዳ ዓሶ ዓጫፓ ኬስኪ ካኣራኔይዳ ዴዔኔ፤ ዒዚ ዒኢካ ዓኣንቴ ዓዴ ሓይቃዛ ካራኔ ዓጮይዳፓ ኬሲ ሃሢ ዒንሢ ናንጋ ዓጬሎ ፆሲ ዒዛ ዔኪ ሙኬኔ። 5ያዺ ማዔቶዋ ቶኪ ሄርቃንዳ ቤሲ ጉዴያታዖ ፆሲ ዒዛም ዒንጊባኣሴ፤ ጋዓንቴ ሓኖ ዓጬሎ ዒዛና ዒዛኮ ፃጶናም ሓጊ ዓጪ ማሂ ዒዛም ዒንጋንዳሢ ጫኣቄኔ፤ ዬኖ ፆሲ ዒዛም ጫኣቄሢ፦ ዓብራሃሜኮ ሓጊ ናይ ባኣንቴኬ። 6ዜርፃ ዒዛኮ ዓሲ ዓጪዳ ዒፂንቲሢና ዳዉሲንቲ ናንጋንዳሢ ሓሣ ዬኖ ዓጮይዳ ዖይዶ ፄኤታ ሌዔ ዓሳ ዔያቶ ዓይሌ ማሂ ሜታሲ ዎይሣንዳሢ ዒዛም ኬኤዜኔ። 7ሓሣ ‘ዓይሌ ማሂ ዎይሣ ዴሮ ታ ፑርታና ዎጋንዳኔ፤ ዬካፓ ዔያታ ዓይሉማፓ ኬስኪ ሃኖ ቤዞይዳ ታና ካኣሽካንዳኔ’ ሂዚ ጌዒ ፆሲ ኬኤዜኔ። 8ቃሳዖ ሓሣ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፆ ዎጎዋ ዒንጌኔ። ዬያሮ ዓብራሃሜ ዪሳቄ ሾዔስካፓ ሳላሳ ኬሎና ዓቲንቶ ቤርቶ ዒዛኮ ቲቄኔ፤ ዪሳቄ ያይቆቤ ሾዔኔ፥ ያይቆቤያ ዱማ ዱማ ዒስራዔሌ ፃጶኮ ዓዶንሢ ማዔ ታጶ ላምዖ ናኣቶ ሾዔኔ። 9ያይቆቤኮ ናኣታ ዔያቶኮ ጌርሲ ዮሴፔ ቂኢሪ ጊብፄ ዓጫ ዓይሌ ማዓንዳጉዲ ሻንቼኔ። ፆሲ ጋዓንቴ ዒዛና ዎላ ማዔኔ፤ 10ሜቶ ቢያሢዳፓኣ ዒዛ ኬሴኔ፤ ሓሣ ጊብፄ ካኣቲ ቤርቶይዳ ቦንቺንቲና ዔራቶና ዒዛም ዒንጌኔ፤ ካኣቲያ ጊብፄ ዓጮ ቢያና ፔ ማኣሮናይዳ ሱኡጌ ዒዛ ማሄኔ። 11ዬኖ ዎዶና ጊብፄ ዓጮና ካናዓኔ ዓጮናይዳ ቢያ ዼኤፒ ሜቶ ማዤ ኪሊንኮ ሉማ ዔቄኔ፤ ዓዶንሢያ ኑኡኮ ሙኡዚ ዴንቃኒ ዳንዳዒባኣሴ። 12ያይቆቤ ጊብፄ ዓጮይዳ ሓኣኮ ዓኣሢ ዋይዛዖ ኑ ዓዶንሢ ቤርታሲ ዒኢካ ዳኬኔ። 13ላሚፆ ማዒ ዔያታ ጊብፄ ዓኣዼ ዎዶና ዮሴፔ ፔኤኮ ጌርሲንሢም ፔና ፔጋሲ ኬኤዚ ዔርቴኔ፤ ዒማና ማኣሮ ዓሳኣ ዒዛኮ ካኣቲና ዔርቴኔ። 14ዬካፓ ዮሴፔ ፔኤኮ ዓዶ ያይቆቤና ዒጊኖ ቢያ ፔ ኮራ ዔኪ ሙኬኔ፤ ዬያታ ዎሊ ዑፃ ጉቤ ላንካይታሚ ዶንጎ ዓሲኬ። 15ዬያሮ ያይቆቤ ጊብፄ ዓጮ ዓኣዺ ናንጊ ዒዛንታ ኑ ዓዶንሢንታ ዒኢካ ሓይቄኔ። 16ዔያቶኮ ሌዛ ሴኬሜ ዓጮ ዔኪ ዓኣዺንቲ፥ ዓብራሃሜ፦ ሴኬሜይዳ ዔሞሬ ናኣቶይዳፓ ፔ ሚኢሼና ሻንቄ ዱኡፖ ካያ ዱኡቴኔ። 17ፆሲ ዓብራሃሜም ጫኣቂ ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኩማንዳ ዎዳ ዑካዛ ጊብፄይዳ ዓኣ ኑ ዴሮኮ ፓይዳ ሚርጊ ሚርጊ ዓኣዼኔ። 18ዬካፓ ሜሌ ካኣቲ ዮሴፔ ዔሩዋያ ጊብፄይዳ ካኣታዼኔ። 19ዬይ ዓኮ ካኣታሢ ኑ ዴሮ ዑፆይዳ ጌኔ ማሊሢና ዔቂ ዬያ ዓሶኮ ናኣታ ሃይቃንዳጉዲ ሓሣ ኬኤሪንታንዳጉዲ ኑኡኮ ዓዶንሢ ዎልቄና ዒዚ ኮሺ ሜታሴኔ። 20ዬኖ ዎዶና ሙሴ ሾይንቴኔ፤ ዒዚያ ሚርጌ ሚዛጲ ናይኬ፤ ሓሣ ሓይሦ ዓጊኒያ ፔ ዓዶ ማኣራ ዴዒ ዲጬኔ። 21ዬካፓ ዒዚ ኬኤሪንቴንቴ ጊብፄ ካኣቲኮ ናይስኬና ዒዛ ዔኪ ፔ ናይ ማሂ ዲቼኔ። 22ዬያይዴም ሙሴ ጊብፄ ዓሶ ዔራቶ ቢያ ዔሬኔ፤ ጌስታ ጌኤዞና ማዻ ማዾና ቢያ ዶዲ ዓሲ ማዔኔ። 23ሙሴኮ ሌዓ ዖይዲታሚ ኩሜ ዎዶና ፔኤኮ ጌርሲንሢ ጌይፃ ዒስራዔሌ ናኣቶ ዛጋኒ ማሌኔ። 24ዛጎሮ ዒ ሙካንቴ ዒዛኮ ዒጊኖይዳፓ ፔቴሢ: ፔቴ ጊብፄ ዓጪ ዓሲስኬይ ጳርቂ ሂዓንቴ ዴንቃዖ ዒጊናሢ ዒ ማኣዴኔ፤ ዬያ ጳርቂንቴ ዓሢ ዛሎዋ ኮሜ ዔካኒ ጊብፄ ዓጮ ዓሢ ጳርቂ ጶዼኔ። 25ዒዛ ዛሎና ፆሲ ዔያቶ ዓይሉማፓ ኬሳንዳሢ ዒጊና ዒዛኮ ዔራንዳያ ዒዛም ማሌኔ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ዬያ ዒና ዔኪ ዔሪባኣሴ። 26ዚሮ ጉቴሎ ላምዖ ዒስራዔሌ ዓሲ ዎላ ዑራዻንቴ ዴንቃዖ ዔያቶ ላኣጋኒ ኮዒ ‘ዒንሢ ሃይ ዓሳ! ዒንሢ ዎሊኮ ጌርሲንሢኬ፤ ዓይጎሮ ዒንሢ ዎላ ዑራዻይ?’ ጌዔኔ። 27ዬይ ፔ ላጋሢ ጳርቃ ዓሣሢ ሙሴ ሴካ ሂዓዖ ‘ኔና ኑ ዑፃ ዎይሣያና ዎጋያ ማሄሢ ዖናዳይ? 28ዚጊኖ ኔ ጊብፄ ዓሢ ዎዼ ጎይፆ ታናኣ ኔ ዎዻኒ ኮዓ?’ ጌዔኔ። 29ሙሴ ዬያ ዋይዛዖ ጊብፄ ዓጫፓ ፑኒንቲ ሚዲያሜ ጌይንታ ዓጪ ዓኣዺ ዒኢካ ናንጊ፥ ላምዖ ዓቲንቄ ናይያ ሾዔኔ። 30ሙሴ ዒዞ ዓጮይዳ ዖይዲታሚ ሌዔ ዓኣሤስካፓ ዴብሬሲና ጌይንታ ዹኮ ኮራ ዓኣ ቦኦሎይዳ ካዮ ባኣካ ዔኤታ ታሚና ፆሲ ኪኢታንቻ ዒዛም ጴዼኔ። 31ሙሴ ዬያ ዛጌ ዎዶና ዲቃቲ ሄርሻዖ፥ ባንሢ ዑኪ ዛጋንቴ ሂዚ ጋዓ ዑኡሲ ዋይዚንቴኔ፤ 32‘ታኣኒ ኔ ዓዶንሢ ዓብራሃሜ ፆሲ፥ ዪሳቄ ፆሲ፥ ያይቆቤ ፆሲኬ’ ጋዓዛ፥ ሙሴ ዒማና ዒጊጪ ጎጋይቄኔ፤ ዛጋኒያ ጫርቂባኣሴ። 33ፆሲ ዒዛም ጋዓንቴ ‘ኔ ዔቄ ቤዛ ጌኤሺ ሳዓታሢሮ ቶካፓ ዱርዞ ኔኤኮ ኬሴ፤ 34ጊብፄ ዓጮይዳ ዓኣ ታ ዴሮኮ ዼኤፖ ሜቶ ጎኔና ታ ዛጌኔ፤ ዋዪንቶ ዒላቶዋ ታ ዔያቶኮ ዋይዜኔ፤ ዬያሮ ታ ዔያቶ ዓውሳኒ ኬዴሢሮ ሓሢ ኔ ሓኒ ዬዔ፥ ታ ኔና ጊብፄ ዓጮ ማሂ ዳካንዳኔ’ ጌዔኔ። 35ዒስራዔሌ ዴራ ሙሴ ኮራ ‘ኔና ኑ ዑፃ ዎይሣያና ዎጋያና ማሄሢ ዖናዳይ?’ ጌዒ ቤርታ ዒዛ ማኬያ ማዔቶዋ ፆሲ ጋዓንቴ ዬያ ሙሴም ካዮ ባኣካ ጴዺ ኪኢታንቻሢ ዛሎና ዎይሣያና ዎጋያና ማሂ ዔያቶ ባንሢ ዳኬኔ። 36ጊብፄ ዓጮና ዞቄ ባዞናይዳ ዲቃሣ ባኣዚና ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚና ማዺ ዴሮ ዓይሉማፓ ኬሲ፥ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዖይዲታሚ ሌዔ ጉቤ ዔኪ ሓንቴሢ ዬያ ሙሴኬ። 37‘ጎዳ ፆዛሢ ታና ዔቂሴሢጉዲ ዒንሢኮ ዒሾንሢ ባኣካፓ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛ ዓሲ ዒንሢም ዔቂሳንዳኔ’ ጌዒ ዒስራዔሌ ዴሮም ኬኤዜሢያ ዬያ ሙሴኬ። 38ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ቡኪንቴ ዴሮና ዎላ ሓሣ ሲና ዹኮይዳ ጌስቴ ኪኢታንቻሢና ዬያጉዲ ኑ ዓዶንሢና ዎላ ማዔሢያ ዒዛኬ፤ ፆሲኮዋ ናንጎ ቃኣሎ ኑም ዳኪ ሄሊሴሢያ ዬያ ሙሴኬ። 39ኑ ዓዶንሢ ጋዓንቴ ዒዛ ማማኬያፓዓቴም ዒዛም ዓይሢንቲባኣሴ፤ ዒኖና ዔያታ ጊብፄ ዓጮ ማዓኒ ማሌኔ። 40ዓኣሮኔ ኮራ ዔያታ ‘ሓይ ጊብፄ ዓጫፓ ኑና ኬሴ ሙሴ ዎዎይቴቴያ ኑ ዔሩዋሴ፤ ዬያሮ ኑኡኮ ቤርታ ቤርታ ዓኣዺ ኑና ዔኪ ዓኣዻንዳያ ካኣሽኮንዶ ባኣዚ ኑም ማዤ’ ጌዔኔ። 41ዒማና ዔያታ ናኣሪ ማላያ ካኣሽኮንዶ ባኣዚ ማዢ ዒንጎ ባኣዚያ ዬያም ዒንጌኔ፤ ዔያታ ፔ ኩጮና ማዤ ባኮናኣ ዎዛዼኔ። 42ፆሲ ጋዓንቴ ዔያቶይዳፓ ዱማዼኔ፤ ጫሪንጮ ዦኦጋሢ ዔያታ ካኣሽካንዳጉዲ ዔያቶ ማሄኔ። ዬይያ፦ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና ‘ዒንሢ ዒስራዔሌ ዓሳ! ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዒንሢ ሹኬ ቆልሞና ዖይዲታሚ ሌዔ ጉቤ ዒንሢ ዒንጌ ዒንጊፃ ታኣምዳ? 43ዔኪ ዒንሢ ዴንዴሢ ዒንሢ ካኣሽካ ሞሎኬኮ ዓፒላፓ ማዦና ማኣሮና ሬፓኔ ጌይንታ ዒንሢ ፆዛሢኮ ዦኦጎ ማላ ባኮናኬ። ዬያቶ ዒንሢ፦ ዒንሢ ኩቻ ማዢ ዬያቶም ዒንሢ ዚጋ ዒንሢኮ ካኣሽኮ ባኮኬ። ታኣኒያ ባብሎኔ ዓጫፓ ዒንሢ ዳኪንቲ ዴንዳንዳጉዲ ማሓንዳኔ’ ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ጉዴያኬ። 44“ኑ ዓዶንሢኮ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ፆሲ ካኣሽኪንታ ዓፒላፓ ማዦና ማኣሪ ዓኣኔ፤ ዬኖ ዓፒሎና ማዦና ማኣሮ ፆሲ ዒዛ ዓይሤ ጎይፆና ሓሣ ዻዌ ጎይፆና ማዤሢያ ሙሴኬ። 45ፆሲ ዔያቶኮ ቤርታፓ ዳዉሴ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ዓጮ ዔያታ ዻካሌ ዎዶና ኑ ዓሶንሢ ዬኖ ዔያታ ዔኬ ዓፒሎና ማዦና ማኣሬሎ ዒያሱና ዎላ ዒዞ ቤዞ ጌልዜኔ፤ ዴንዲ ዳውቴ ዎዶ ሄላንዳኣና ዬና ዒኢካ ዴዔኔ። 46ዳውቴያ ፆሲ ዒዛ ቦንቼሢሮ ያይቆቤ ዜርፆ ባኣካ ፆዛሢ ዎርቃንዳ ማኣሪ ማዣኒ ፆሲ ሺኢቄኔ። 47ጋዓንቴ ዬኖ ማኣሮ ፆሲም ማዤሢ ሴሎሞኔኬ። 48“ያዺ ማዔቶዋ ዼኤፖ ፆዛሢ ዓሲ ኩቺና ማዢንቴ ማኣሪዳ ናንጉዋሴ፤ ዬይያ፦ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ዛሎና 49‘ጫሪንጫ ታኣኮ ዴዖ ዖይቶኬ፤ ሳዓ ታኣኮ ቶካ ሄርቃ ቤዞኬ፤ ሂዳዖ ታኣም ዒንሢ ዎዚጉዴ ማኣሪ ማዣንዳይ? ታ ዴዒ ሓውሻንዳ ቤዛ ዎዚጉዴያዳይ? 50ዬያ ቢያ ታ ታ ኩጮና ኮሼሢቱዓዳ?’ ፆሲ ሂዚ ጋዓኔ ጌዒ ፃኣፔሢጉዴያኬ። 51“ዒንሢ ባቃኖ ዴይሤ፥ ፑርቶ ዓሳ! ዒና ዒንሢኮ ዔኩዋያ፤ ዋያኣ ዒንሢኮ ዋይዙዋያ፥ ዒንሢኮ ዓዶንሢጉዲ ዒንሢያ ቢያ ዎዴና ዓያኖ ጌኤዦ ማካኔ። 52ዒንሢኮ ዓዶንሢ ዒፂ ዳውሲ ባኣያ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶይዳፓ ዖናዳይ? ዔያታ ጌኤዣሢኮ ሙኪፆ ቤርታዺ ኬኤዜዞንሢታዖ ዎዼኔ፤ ዒንሢያ ሃሢ ዬያ ጌኤዣሢ ዓኣሢ ዒንጊ ዎዼኔ። 53ዒንሢ፦ ኪኢታንቾ ዛሎና ፆሲ ዎጎ ዔኬኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ዬያ ካፒባኣሴ። 54ዎጎ ዎጋ ዓሳ ዬያ ዋይዜ ዎዶና ዒናፓ ኮሺ ዻጋዼኔ፤ ዒስፂፓኖሴ ዑፆይዳኣ ዻጋና ሓኣሚ ዻዔኔ። 55ዒዚ ጋዓንቴ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሊ ጫሪንጮ ባንሢ ጊዥ ጌዒ ዛጋዖ፥ ፆሲኮ ቦንቾ ዴንቄኔ፤ ዬሱሴያ ፆሲኮ ሚዛቆ ዛላ ዔቂ ዓኣንቴ ዛጊ፥ 56‘ሓይሾ፤ ጫሪንጫ ቡሊንቲ፥ ፆሲኮዋ ናዓሢ ፆሲኮ ሚዛቆ ዛላ ዔቂ ዓኣንቴ ታ ዛጋኔ’ ጌዔኔ። 57ዬማና ዔያታ ዼጊዲ ዒላቲ፥ ዋዮ ጉቤሢ ፔኤኮ ዓርቃዖ ፔቱሞና ዒዛ ባንሢ ጳሽኬኔ። 58ዬካፓ ዔያታ ዒዛ ዓርቂ ካታሞይዳፓ ኬሲ ሹቻ ዹዒ ዎዼኔ፤ ማርኮ ማዔ ዓሶንሢያ ዒስፂፓኖሴ ዹዓ ዓሶኮ ዓፒሎ ዔኪ ሳውሌ ጌይንታ ፔቴ ዼጌስኬይ ካፓንዳጉዲ ዒዛ ኮራ ጌሤኔ። 59ዔያታ ዒዛ ሹጮና ዹዓ ጎይሣ ዓኣንቴ ዒስፂፓኖሴ፦ ‘‘ጎዳ፥ ዬሱሴ! ሼምፓሢ ታኣኮ ዔኬ!’’ ጌዒ ሺኢቄኔ። 60ሓሣ ዒ ጉምዓታዖ፦ ‘‘ጎዳሢዮ! ሓያ ዔያቶኮ ማዾ ዻቢንቲ ማሂ ፓይዲፖ!’’ ጌዒ ዼጊዲ ዒላቲ፥ ሓይቄኔ። ሳውሌያ ዒስፂፓኖሴ ዎዾናሢ ቃራኬ ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\