ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 6

1ዬካፓ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶኮ ፓይዳ ሚርጊ ሚርጊ ዓኣዻዛ ጊሪኬ ሙኡጮ ጌስታ ዓይሁዶ ዓሳ ዬሩሳላሜይዳ ናንጋ ዓይሁዶ ዓሶ ዑፆይዳ ጉንዱሞ ዓርቄኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ኬሊ ኬሊ ሙዖ ባካ ዒንጊንታ ዎዶና ዔያቶኮ ባኣካ ዓኒንሢ ሓይቄ ላኣሎ ዬሩሳላሜ ዓይሁዶ ዓሳ ዋላሢሮኬ። 2ዬያሮ ታጶ ላምዖንሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ፔቴይዳ ቡኩሳዖ፦ “ሙኡዚ ጊሽኪሢሮ ጌዒ ፆሲ ቃኣሎ ዔርዚፆ ማዾ ኑና ሓሻኒ ኮይሱዋሴ። 3ዓካሪ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኮሺ ዒኔና ዓኣያ ማዒ ማዾና ቢያሢ ጋላቲሳያ፥ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሌያ ሓሣ ሚርጌ ዔራ ማዔያ ላንካይ ዓሲ ዒንሢ ባኣካፓ ዶኦሩዋቴ፤ ዬያቶ ኑኡኒ ሃኖ ማዾ ማዺሻንዳኔ። 4ኑኡኒ ጋዓንቴ ሺኢጲፆና ፆሲ ቃኣሎ ዔርዚፆ ማዾና ዶዲ ማዻንዳኔ” ጌዔኔ። 5ዬና ጌኤዛ ቢያሢ ዎዛሴኔ፤ ሓካፓ ሊካ ዓኣ ዓሶዋ ዔያታ ዶኦሬኔ፤ ጉሙርቂሢ ዓኣያ ሓሣ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሌ ዒስፂፓኖሴ፥ ፒልጶሴ፥ ጲሮኮሮሴ፥ ኒቃሮና፥ ፂሞና፥ ጴርሜ ሓሣ ዓይሁዴ ቱዋዖ ዓይሁዴ ማዔ ዓንፆኪያ ዓጮ ዓሢ ኒቆላዎሴ ጎዖሢንታኬ። 6ዬንሢ ዔያታ ዳኪንቴዞንሢ ቤርቶ ሺኢሼኔ፤ ዳኪንቴዞንሢያ ሺኢቃዖ ኩጮ ዔያቶ ዑፃ ጌሤኔ። 7ያዺዲ ፆሲኮ ቃኣላ ዳልጊ ዳልጊ ዓኣዼሢሮ ዬሩሳላሜይዳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶኮ ፓይዳ ሚርጊ ሚርጊ ዓኣዼኔ፤ ቄኤሶይዳፓኣ ሚርጌሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄኔ። 8ዒስፂፓኖሴ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዎልቆና ማዒ ዲቃሣ ባኣዚና ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ዴሮ ባኣካ ዬኖ ዎዶና ማዻኔ፤ 9ዒማና “ዱማዺ ኬስኬ ዓሶ ሺኢጲፆ ማኣሮ” ጌይንታ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሺኢጲፆ ማኣራፓ ማዔ ዓሳ፥ ቄሬናና ዒስኪንዲሪያ ዓጮ ዓሳ፥ ኪልቂያና ዒሲያ ዓጮ ዓሶና ፔቴይዳ ዔቂ ዒስፂፓኖሴ ዒፂ ማርማኔ። 10ጋዓንቴ ዒስፂፓኖሴ ኬኤዛ ዔራቶና ዓያኖና ዔያታ ባሻኒ ዳንዳዒባኣሴ። 11ዒማና፦ “ሓይ ዓሢ ሙሴና ፆሲና ጫሽካንቴ ኑ ዋይዜኔ” ጋዓንዳ ዓሲ ዔያታ ዴሚና ጊኢጊሼኔ። 12ዬያይዲ ዴሮንታ ጪሞንታ ሓሣ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶዋ ዔያታ ዔቂሲ፥ ዒስፂፓኖሴያ ዔያታ ዓይሢሲ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርቶ ሺኢሼኔ። 13ዒማና ዒዛ ዑፃ ሉኡዙሞና ማርካዻንዳ ፔቴ ፔቴ ዓሲያ ዔያታ ዔኪ ሙኬኔ፤ ሉኡዙሞና ማርካዻ ዓሳ ኬኤዛዖ፦ “ሓይ ዓሢ ሓያ ጌኤዦ ማኣሮና ሙሴ ዎጎና ጫሽካኔ። 14ሓሣ ‘ናዚሬቶ ዬሱሴ ሓያ ማኣሮ ሻሃንዳኔ፤ ሙሴ ኑና ዓይሤ ዎጎዋ ላኣማንዳኔ’ ጌዒ ኬኤዛንቴ ኑ ዋይዜኔ” ሂዚ ጌዔኔ። 15ዬማና ዎጎ ዎጊፆይዳ ዓኣ ዓሳ ቢያ ዒስፂፓኖሴ ኮሺ ዛጋዛ፥ ዓኣፖ ካራ ዒዛኮ ፆሲ ኪኢታንቻ ዓኣፒ ካራ ጉዲ ማሊ ጴዼኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\