ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 5

1ፔቴ ሓናኒያ ጎዖ ዓሲስኬያ ሳጲራ ጌይንታ ዒዛኮ ማቾስኬኖና ዎላ ሳዓ ሻንቼኔ፤ 2ማቻ ዒዛኮ ዔራንቴ ሳዖ ሻንቾና ሚኢሾይዳፓ ፓቂ፥ ዓይሲ ዔኪ ሙኪ ዳኪንቴዞንሢም ዒንጌኔ፤ 3ጴፂሮሴ ጋዓንቴ ዒዛም፦ “ሓናኒያ! ዓያኖ ጌኤዦም ኔ ሉኡቃንዳጉዲ ሓሣ ኔ ሳዖ ኔ ሻንቼ ሚኢሾኮ ዛሎ ፓቂ ዓይሳንዳጉዲ ማዼ ፃላሄ ዒና ኔኤኮ ዓይጋ ጌሌይ? 4ኔኤኒ ሳዖ ሻንቺባኣንቴ ቤርታ ኔኤሮቱዓዳ? ሓሣ ኔ ሻንቼስካፓ ሚኢሻ ኔኤሮቱዋይ? ሂዳዖ ሓያ ባኮ ዓይጋ ኔ ዒኖና ማሌይ? ኔ ሉኡቄሢ ፆሲም ማዓንዳኣፓዓቴም ዓሲምቱዋሴ” ጌዔኔ። 5ሓናኒያ ዬያ ዋዋይዛዖ ሎኦሚ ሓይቄኔ፤ ዬኖ ባኮ ዋይዜ ዓሳ ቢያ ኮሺ ዒጊጬኔ። 6ዓሲስኬንሢ ዒማና ሌዞ ዒዛኮ ሱኡዳዖ ዔኪ ዓኣዺ ዱኡኬኔ። 7ዬካፓ ኔጌንቴ ሓናኒያኮ ማቻ ዒዞ ቤዞ ሙኬኔ፤ ዓኒዳ ማዺንቴ ባኮ ጋዓንቴ ዒዛ ዔሪባኣሴ። 8ጴፂሮሴ ዒዞ ኮራ፦ “ሂንዳ ታኣም ኬኤዜ፤ ዒንሢ ሳዖ ዒንሢኮ ሻንቼሢ ሓንሢጉዴ ሚኢሼምዳ?” ጌዔኔ። ዒዛ ማሓዖ፦ “ሂዮ፥ ዬንሢጉዴ ሚኢሼምኬ” ጌዔኔ። 9ዬማና ጴፂሮሴ፦ “ ‘ፆሲኮ ዓያና ዎይታቴ ሂንዳ ኑ ዛጎም’ ጌዒ ዎዲ ዒንሢ ዎላ ጌስቴይ?” ሓይሾ ኔኤኮ ዓኒ ዱኡኪ ማዓ ዓሳ ካራ ዓኣኔ፤ ኔናኣ ሓሣ ዔያታ ዔኪ ዓኣዺ ዱኡካንዳኔ” ጌዔኔ። 10ዒዛኣ ቤዞማና ቶኮ ዴማ ዒዛኮ ሎኦሚ ሓይቄኔ፤ ዓሶንሢ ጌላንቴ ዒዛ ሓይቂ ዓኣ ጋዓዛ፥ ዔኪ ዓኣዺ ዓኒ ዱኡፖ ኮራ ዱኡኬኔ። 11ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ቢያሢዳ፤ ሓሣ ጊንሣ ዬያ ባኮ ዋይዜ ዓሶ ቢያሢዳ ዒጊቹሞ ጌሌኔ። 12ሚርጌ ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚና ዲቃሣ ባኣዚና ዳኪንቴዞንሢ ዛሎና ዒማና ማዺንታኔ፤ ሓሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢያ ፔቴ ዒኔና ማዒ “ሴሎሞኔ ዴማ ሃንታ፥ ዼኤፖ ዛምፓሢ” ጎዖ ቤዞይዳ ቡኪንታኔ። 13ዔያቶይዳፓ ዓቴም ጉሪ ሜሌ ዓሲ ማዔያ ፔቴታዖ ዔያቶና ዎላ ማዓኒ ጫርቂባኣሴ፤ ያዺ ማዔቴያ ዴራ ዔያቶ ቦቦንቻኔ። 14ጎዳ ጉሙርቃ ዓሶ ዓቲንቆና ላኣሎናኮ ፓይዳ ኮሺ ሚርጊ ሚርጊ ዓኣዼኔ። 15ዳኪንቴዞንሢ ዛሎና ማዺንታ ዲቃሣ ማዾሮ ጌዒ ዓሳ ዺቢ ሃርጊንቴ ዓሲ ጎይፆይዳ ኬሲ ኬሲ፥ ዛሎ ሻኣላይዳ ዛሎ ሃላሢዳ ላይሣኔ፤ ያዒ ዔያታ ማዼሢ ጴፂሮሴ ዬይና ዓኣዻኣና ዔኤዦ ሺባታዖ ፔቴ ፔቴ ዓሶ ዑፆ ሄላንዳጉዲኬ። 16ዬሩሳላሜ ኮይላ ዓኣ ካታማፓ ዓሳ ፔኤኮ ሃርጊንቴ ዓሶና ፑርታ ዓያናና ሜታዻ ዓሶ ዔኪ ሙካኔ፤ ቢያሢያ ዶርዓሢዳፓ ፖዓኔ። 17ዬያይዳፓ ዔቄያና ቄኤሶኮ ሱኡጋሢና ዒዛና ዎላ ዓኣ ሶዶቄ ዓሶ ዜርፃ ቢያ ሞርኬ ማዒ ዳኪንቴዞንሢ ዑፃ ዔቄኔ፤ ሓሣ ዔያቶ ዒናፓ ቂኢሪ፥ 18ዓርቂ ዔኪ ዴሮኮ ቱዞ ማኣራ ጌልዚ ቱኬኔ። 19ፆሲኮ ኪኢታንቻ ጋዓንቴ ዹሞና ቱዞ ማኣሮኮ ካሮ ቡሊ ዔያቶ ኬሳዖ፦ 20“ዴንዲ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ ዔቂ ዴሮም ሓያ ሼምፖ ቃኣሎ ቢያ ኬኤዙዋቴ” ጌዔኔ። 21ዳኪንቴዞንሢያ ዬኖ ዓይሢፆ ዔኪ ጉቴ ዓሚ ሺኢጲፆ ማኣሪ ጌላዖ ቃኣሎ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ፤ ዒማና ቄኤሶኮ ሱኡጋሢንታ ዒዛና ዎላ ዓኣ ዓሶንታ ሓሣ ዎጎ ዎጋ ዓሶንታ ዓይሁዶ ዓሶኮ ጪሞንታ ቢያ ሙኪ ፔቴይዳ ቡኪንቴኔ፤ ዬካፓ ዳኪንቴዞንሢ ቱዞ ማኣራፓ ዴንዲ ዔኪ ሙካንዳጉዲ ዓሲ ዳኬኔ። 22ኪኢቶና ዓኣዼ ዓሶንሢ ጋዓንቴ ቱዞ ማኣሪ ዓኣዻዖ ዳኪንቴዞንሢ ዒኢካ ዴንቂባኣሴ፤ ዬያሮ ማዒ ሙካዖ፦ 23“ቱዞ ማኣሮኮ ካራ ኮሺ ዎዺንቲ፥ ካፓ ዓሳ ሓሣ ካራ ዔቂ ዓኣንቴ ኑ ዴንቄኔ፤ ቱዞ ማኣሮኮ ካሮ ኑ ቡላዖ ጋሮይዳ ፔቴታዎ ዓሲ ዴንቂባኣሴ” ጌዒ ኬኤዜኔ። 24ጌኤዦ ማኣሮ ካፓ ዓሶ ዓይሣሢና ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዬያ ዋይዛዖ፦ “ሓይ ዓይጎ ባኣዚ ናንዳይ?” ጌዒ ዔያቶ ዛሎ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዜኔ። 25ዬማና ፔቴ ዓሲስኬያ ሙካዖ፦ “ዒንሢ ቱዞ ማኣራ ቱኬ ዓሶንሢ ሓይሾ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ዔቂ ዴሮ ዔርዛኔ” ጌዒ ዔያቶም ኬኤዜኔ። 26ጌኤዦ ማኣሮ ካፓ ዓሶኮ ሱኡጋሢ ዒዛኮ ዓይሢንቲ ማዻ ዓሶና ዎላ ኔጉዋዖ ዴንዲ ዳኪንቴዞንሢ ዔኪ ሙኬኔ፤ ዔያታ ዔኪ ሙኬሢ ዎልቄናቱዋንቴ ጌሺሢናኬ፤ ያዺ ዔያታ ማዼሢ ዴራ ዔያቶ ሹቻ ዹዓንዳኔ ጌዒ ዒጊጬሢሮኬ። 27ዔያታ ዔኪ ሙካዖ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርታ ዔቂሳዛ፥ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ ዔያቶ ኮራ፦ 28“ዬሱሴኮ ሱንፆ ዔኤሊ ፔቴ ባኣዚታዖ ዒንሢ ዔርዙዋጉዲ ላቲ ዒንሢ ኑ ዓይሤኔ፤ ሓሢ ዒንሢ ጋዓንቴ ዬሩሳላሜ ዓጮ ቢያ ዔርዚ ሓይሾ ኩርሴኔ፤ ዒንሢ ሃና ዓሳ ዬያ ዓሢኮ ሱጉፆ ኑ ዑፃ ማሃኒ ኮዓያኬ!” ሂዚ ጌዔኔ። 29ጴፂሮሴንታ ሜሌ ዳኪንቴዞንሢንታ ማሓዖ፦ “ዓሲም ዓይሢንቲሢፓ ፆሲም ዓይሢንቲሢ ኑና ኮይሳኔ፤ 30ኑ ዓዶንሢ ፆዛሢ፡ ሚፆይዳ ዒንሢ ሱፂ ዎዼ ዬሱሴ ሓይባፓ ዔቂሴኔ፤ 31ዬይ ዬሱሴ ዒስራዔሌ ዴሮ ጎማፓ ማሓንዳጉዲና ጎሞ ዓቶም ጋዓንዳጉዲ ፆሲ ዒዛ ዓርና ሓሣ ዻቂሻያ ማሂ ፔኤኮ ሚዛቆ ዛላ ቦንቾና ጌሤኔ፤ 32ዬያ ባኮኮ ኑናንታ ፆሲ ፔም ዓይሢንታ ዓሶም ቢያ ዒንጌ ዓያኖ ጌኤዦንታ ማርካኬ” ጌዔኔ። 33ዎጎ ዎጋ ዓሳ ዬያ ዋይዛዖ ኮሺ ዻጋዺ ዳኪንቴዞንሢ ዎዻኒ ኮዔኔ። 34ጋዓንቴ ዴሮ ባኣካ ቦንቺንታያ ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ጌማሊያሌ ጌይንታ ፔቴ ፔርሴ ዓሲስኬይ ዔቃዖ ዻካሮ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርታፓ ዳኪንቴዞንሢ ሺኢሻንዳጉዲ ዓይሤኔ። 35ዬካፓ ዎጎ ዎጋ ዓሶም፦ “ዒስራዔሌ ዓሲዮቴ! ዒንሢ ሓኖ ዓሶይዳ ዓይጎ ማዻኒ ማላቴያ ዒንሢና ኮሺ ዔሩዋቴ፤ 36ሃያኮ ቤርታ ዬያጉዲ ቴዎዳሴ ጌይንታ ዓሲ ‘ታ ዼኤፒኬ’ ጌዒ ዔቄኔ፤ ሓሣ ዒዛና ዎላ ዖይዶ ፄኤታ ዓሲ ፔቴ ማዔኔ፤ ጋዓንቴ ዬያ ዎዾም ዒዛኮ ጊንፆ ሓንታ ዓሳ ላኣሊንቲ ባይቃዛ ማሊፃ ዒዛሲያ ባይቄኔ። 37ዬካፓ ሓሣ ዴራ ፓይዲንቴ ዎዶና ጌሊላ ዓጪ ዓሲ ማዔ፥ ዪሁዳ ጎዖሢ ዔቂ ሚርጌ ዴሬ ዒዛ ጊንፆ ሃንታንዳጉዲ ማሄኔ፤ ዒዚያ ዎዺንቴኔ፤ ዒዛ ጊንፆ ሓንታ ዓሳኣ ላኣሊንቲ ባይቄኔ። 38ዬያሮ ሓሢ ታ ዒንሢም ጋዓሢ ሓንሢ ዓሶንሢዳፓ ሓኪ ዒንሢ ዔያቶ ሃሻንዳጉዲኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ሓይ ማሊፃ ሓሣ ሃይ ማዻ ዓሲፓ ሙኬያታቶ ባይቃንዳኔ፤ 39ፆሲፓ ሙኬያ ማዔቶ ጋዓንቴ ዔያቶ ዒንሢ ባይዛኒ ዳንዳዑዋሴ፤ ፔቶ ዬይ ዒንሢኮ ፆሲና ዎላ ፑርቲሢ ማዓንዳኔ” ጋዓዛ፥ ዔያታ ጌማሊያሌኮ ዞሮ ዋይዚ ዔኬኔ። 40ዬካፓ ዔያታ ዳኪንቴዞንሢ ዔኤላዖ ጳርቂሲ ዬሱሴኮ ሱንፆ ዔኤሊ ዓሶ ዔርዙዋጉዲ ዓይሢጋፓ ዳኬኔ። 41ዳኪንቴዞንሢ ጋዓንቴ ዬሱሴ ዛሎና ቦርሲንቲታቶዋ ዔካኒ ጊኢጌያታሢሮ ዎዛዺ ዎዛዺ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርታፓ ኬስኪ ዴንዳዖ፥ 42ቢያ ኬሊ ጌኤዦ ማኣሮና ዓሶኮ ማኣሮናይዳ ሜሲሔ ማዔ፥ ዬሱሴ ዛሎ ኬኤዚፆና ኮዦ ሓይሶ ኬኤዚፆ ዔያታ ሓሺባኣሴ።


Copyright
Learn More

will be added

X\