ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 4

1ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ዴሮም ኬኤዛ ጎይሣ ዓኣንቴ፥ ቄኤሶና ጌኤዦ ማኣሮ ካፓ ዓሶኮ ሱኡጋሢና ዬያጉዲ ሓሣ ሶዶቄ ጌይንታ ዓሳ ዔያቶ ኮራ ሙካዖ፥ 2ዬንሢ ላምዖ ዳኪንቴዞንሢ ዬሱሴኮ ሓይባፓ ዔቂፆ ዛሎ ዒኢካ ዓሶ ዔርዜሢሮ፤ ሓሣ ዬያጉዲ ሓይቄ ዓሶኮ ዔቂሢ ዓኣያ ማዔሢ ዓሶም ፔጋሲ ኬኤዜሢሮ ዔያታ ዻጋዺ ጎሪንቴኔ። 3ሓሣ ዔያቶ ዓርቄኔ፤ ዒማና ሳዓ ዓሜያታሢሮ ሳዓ ካራንዳኣና ቱዞ ማኣራ ቱኪ ዎይሤኔ። 4ያዒ ማዔቶዋ ዔያታ ኬኤዜ ቃኣሎ ዋይዜ ዓሶይዳፓ ሚርጌሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄኔ፤ ዬማና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓቲንቆኮ ፓይዳ ዶንጎ ሺያ ባንሢ ዼግ ጌዔኔ። 5ዚሮ ጉቴሎ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሱኡጎና ጪሞ ማዔ ዓሶና ሙሴ ዎጎ ዔርዛ ዓሶና ዎላ ዬሩሳላሜይዳ ቡኪንቴኔ። 6ዒኢካ ቡኬ ዓሶ ባኣካ ቄኤሶ ቢያኮ ሱኡጋሢ ማዔ፥ ሃኣናንታ ቃያፓንታ ዮሓኒሴንታ ዒስኪንዲሮሴንታ ቄኤሶ ሱኡጋሢኮ ዒጊኖ ማዔ ዓሳኣ ዓኣኔ። 7ዬካፓ ዔያታ ላምዖ ዳኪንቴዞንሢ ዔኪ ሙኪ ዔያቶ ባኣካ ዔቂሳዖ፦ “ሓያ ዒንሢ ዓይጎ ዎልቄና ሓሣ ዖ ሱንሢና ማዼይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 8ዬማና ጴፂሮሴ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሊ፦ “ዒንሢ ዴሮኮ ሱኡጎና ጪሞ ማዔ ዓሳ! 9ኑኡኒ ሓኖ ዖኦጪንታሢ ፔቴ ዎቦ ዓሢም ኮሺ ባኣዚ ማዺንቴሢሮና ሓሣ ዒዚ ዎይቲ ዻቄታቶዋ ዬኖ ዛሎሮ ማዔቶ፥ 10ሓይ ዓሢ ዻቂ ዒንሢ ቤርታ ዔቄሢ፦ ዒንሢ ሱፄሢ ሓሣ ፆሲ ሓይባፓ ዔቂሴሢ፥ ናዚሬቶ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ማዔያታሢ ዒንሢንታ ዒስራዔሌ ዴሮ ቢያሢም ዔርቴያ ማዖንጎ። 11ዒንሢ ማኣሮ ማዣ ዓሳ ቦሂ ኬኤሬሢ ዒዛኬ፤ ጋዓንቴ ዒዚ ማኣሮ ዶዲሺ ዓርቃ ሄላሢ ማዔኔ። 12ዬያሮ ዻቂንታ ዒዛና ማዓንዳፓ ዓቴም ሜሌ ዓይጎ ዓሲናታዖ ባኣሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ኑ ዻቃኒ ኮይሳያ ሓሣ ፆሲ ዓሲም ዒንጌ ሱንሢ ዒዛ ሱንፆይዳፓ ዓታዛ ዓጮ ቢያይዳ ዖኦኒያ ባኣሴ” ሂዚ ጌዔኔ። 13ዎጎ ዎጋ ዓሳ ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ዒጊጩዋዖ ቢያ ባኮ ጎናሲ ኬኤዛሢ ዛጌ ዎዶና ዔርዞ ማኣሮ ጌሊባኣ፥ ጉሪ ዓሲታሢ ዔያቶ ዔራያታሢሮ ዲቃቲ ሄርሻዖ፥ ዔያታ ዬሱሴና ዎላ ዓኣያ ማዔሢ ዔሬኔ። 14ዻቄ ዓሢያ ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ኮራ ዔቂ ዓኣሢ ዛጋዖ ጎዖንዶ ጎይሢ ዔያታ ባይዜኔ። 15ዬያሮ ዎጎ ዎጎ ቤዞይዳፓ ዻካሮ ዔያቶ ሺኢሻዖ ሂዚ ጌዒ ዔያታ ዞርቴኔ። 16“ዓካሪ ሓንሢ ዓሶንሢ ኑ ዎዶንዶይ? ሓይ፥ ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዼኤፖ ዓኮ ባካ ዔያቶ ዛሎና ማዺንቴሢ ዬሩሳላሜ ዓጫ ናንጋ ዓሶም ቢያ ዋይዚንቴኔ፤ ዬያሮ ኑ ዔሩዋሴ ጋዓኒ ዳንዳዑዋሴ፤ 17ጋዓንቴ ዴሮ ባኣካ ሓይ ዳልጊ ዴንዱዋንቴ ሓካፓ ሴካ ዬሱሴ ሱንፆ ዔኤሊ ዖኦማኣ ዔያታ ዔኤቢ ኬኤዙዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ! ኑ ጋዓንዳኔ” ጌዔኔ። 18ዬካፓ ዔያታ ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ዔኤላዖ ዬሱሴ ሱንፆ ዔኤሊ ፔቴታዖ ዔኤቢ ኬኤዙዋጉዲና ሃሣ ዔርዙዋጉዲ ኮሺ ላቲ ዓይሤኔ። 19ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ጋዓንቴ ማሃዖ፦ “ፆሲም ዓይሢንቲፃፓ ባሼ ዒንሢም ዓይሢንቲሢ ፆሲ ቤርቶይዳ ኮይሳያዳ? ዒንሢ ሂንዳ ዒንሢ ቶኦኪና ዎጉዋቴ። 20ኑም ጋዓንቴ ዛጌሢና ዋይዜሢና ኬኤዚሢ ሓሺንታዓኬ” ጌዔኔ። 21ዴሮኮ ሱኡጎና ዎጎ ዎጋ ዓሶና ጴፂሮሴና ዮሓኒሴናይዳ ጌስቲ ዎጎንዶ ባኣዚ ዴንቂባኣሢሮ ዴሮዋ ሃሣ ዔያታ ዒጊጬሢሮ ጊንሣ ሓሣ ‘ዒንሢና ዔሩዋቴ’ ጌዒ ላታዖ ሓሼኔ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ዴራ ማዺንቴ ባኮሮ ፆሲ ጋላታያ ማዔሢሮኬ። 22ዬያ ፆሲ ዎልቆና ማዺንቴ ዓኮ ባኮና ዻቄ ዓሢኮ ሌዓ ዖይዲታሚፓ ዑሣኬ። 23ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ቡሊንቲ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢ ኮራ ሙካዖ ቄኤሶኮ ሱኡጎና ዓይሁዶ ዓሶኮ ጪሞና ዔያቶ ኮራ ጌዔ ባኮ ቢያ ኬኤዜኔ። 24ዔያቶኮ ላጎንሢያ ዬያ ዋይዛዖ ዑኡዞ ፔሲ ዼጊዲ ፆሲ ሂዚ ጌዒ ሺኢቄኔ፦ “ጫሪንጮንታ ሳዖንታ ባዞንታ ሃሣ ዬያ ባኮ ቢያይዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ዎይሣሢና ማዤ ጎዳሢዮ! 25ዓያኖ ጌኤዦና ኔም ማዻ ኑ ዓዳሢ ዳውቴ ዛሎና፦ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዓይጎሮ ጎሪንቲ ጉንዱሜይ? ዴራ ሃሣ ጉሪ ፓሡዋ ባኣዚ ዓይጎሮ ማሌይ? 26ሳዖኮ ካኣታ ዎሊ ጊንፆ ዔቂ ዎይሣ ዓሳኣ ፔቴይዳ ቡኪንቲ ጎዳና ሜሲሔናይዳ ሞርኬ ማዒ ዔቄኔ’ ” ሂዚ ጌዒ ኬኤዜሢ ጎኔኬ። 27ሓሣ ዔያታ ጋዓዖ፦ “ጎኔና ሄሮዲሴንታ ጴንፄ ዓጮ ዓሢ፥ ጲላፆሴንታ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶንታ ዒስራዔሌ ዴሮንታ ዎላ ሓኖ ካታሜሎይዳ ቡኪንቲ ኔኤኒ ሜሲሔ ማሄ ኔም ማዻ፥ ዱማዼ፥ ዬሱሴ ዑፆይዳ ዔቄኔ። 28ያዺ ዔያታ ማዼሢ፦ ቤርታዺ ኔኤኒ ኔ ዎልቆና ሓሣ ኔ ማሊፆና ማሌ ባኮ ኩንሣኒኬ፤ 29ሓሢያ ጎዳሢዮ! ዔያቶኮ ዚርቂፆ ዋይዜ፤ ኔም ማዻ ዓይላ ቃኣሎ ኔሲ ዒጊቹሞ ባኣያ ጫርቂ ኬኤዛንዳጉዲ ማሔ፤ 30ኔም ዱማዺ ማዻ፥ ዬሱሴ ሱንፆና ሃርጊንቴ ዓሳ ዻቃንዳጉዲና ሓሣ ኔ ዎልቆና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚና ማላታና ማዺንታንዳጉዲ ዎልቆ ኔሲ ዻዌ” ጌዒ ሺኢቄኔ። 31ሺኢቂ ዔያታ ጋፓማና ዔያታ ዓኣ ቤዛ ዓጊፄኔ፤ ጉቤሢ ዬማና ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሌኔ፤ ፆሲኮዋ ቃኣሎ ዔያታ ዒጊቹሞ ባኣያ ጫርቂ ኬኤዜኔ። 32ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶኮ ቢያ ፔቴ ዒኔና ፔቴ ማሊሢና ዓኣኔ፤ ዖና ማዔቶዋ “ሃይ ታኣሮኬ” ጋዓ ባኣዚ ባኣሴ፤ ዔያቶኮ ዓኣ ባካ ቢያ ፔቴይዳኬ፤ 33ዳኪንቴዞንሢያ ጎዳ ዬሱሴኮ ሓይባፓ ዔቂፆ ዼኤፒ ዎልቄና ማርካዺ ኬኤዛኔ፤ ፆሲያ ዔያቶ ቢያሢም ሚርጌ ዼኤፒ፥ ኮሺ ማዾ ማዻኔ። 34ሳዓታቶዋ ማኣሪታቶዋ ዔያቶኮ ዓኣ ባኮ ቢያ ሻንቺ ሻንቺ ሚኢሾ ዔኪ ሙኪ ፔቴይዳ ጌሢ ማኣዲንታሢሮ ዔያቶ ባኣኮይዳ ፔቴታዖ ሜታዻ ዓሲ ባኣሴ። 35ሚኢሾ ዔያታ ዔኪ ሙካዖ ዳኪንቴዞንሢም ዒንጋኔ፤ ዬያሮ ፔቴ ፔቴሢም ኮይሳሢጉዴያ ጊሽኪንታኔ። 36ቆጲሮሴ ጌይንታ ዓጪዳ ሾይንቴ ዮሴፔ ጌይንታ ፔቴ ሌዊ ፃጳፓ ማዔስኬያ ዓኣኔ፤ ዳኪንቴዞንሢያ ዒዛኮ ሱንፆ “ባርናባሴ” ጋዓኔ። ዬኖኮ ቡሊፃ “ዶዲሻ ናይ” ጌይሢኬ። 37ዒዚያ ፔኤኮ ሳዖ ሻንቺ ሚኢሾ ዔኪ ሙኪ ዳኪንቴዞንሢም ዒንጌኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\