ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 3

1ፔቴ ኬሊ ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ፆሲ ሺኢቆ ዎዳ ሄሌም ጌኤዦ ማኣሪ ዓኣዼኔ፤ ዬና ዎዳ ማሢ ዶምቦልሳ ዎዴ ማዓኣናኬ። 2ዒማና ጌኤዦ ማኣሮ ጌሎ ካራ “ሚዛጲ ካራ” ጌይንታ ቤሲ ዓኣኔ፤ ዒዞ ቤዜሎይዳ ሾይንቴማፓ ዓርቃዖ ዎቦ ማዔ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዬያ ዓሢ ዓሳ ቢያ ኬሊ ዔኪ ሙኪ ሙኪ ዒኢካ ጌሣኔ፤ ጌሤስካፓ ዒዚ ዒኢካ ዴዒ ጌኤዦ ማኣሮ ጌላ ዓሳ ዒዛም ዔኤቢ ዒንጋንዳጉዲ ሺኢቃኔ። 3ጴፂሮሴና ዮሓኒሴና ጌኤዦ ማኣሪ ጌላሢ ዬይ ዓሢ ዛጋዖ ዔኤቢ ዒንጎም ዔያቶ ሺኢቄኔ። 4ዔያታ ጋዓንቴ ዓሢ ኮሺ ዛጌስካፓ ጴፂሮሴ ዓሢ ኮራ፦ “ሂንዳ ኑ ባንሢ ዛጌ” ጌዔኔ። 5ዎቦ ዓሢ ጋዓንቴ ታኣም ዔኤቢ ዒንጋንዳሲኑዋይ ጌዒ ኮሺ ዔያቶ ዛጌኔ። 6ጴፂሮሴ ጋዓንቴ፦ “ቢራና ዎርቄና ታኣኮ ባኣሴ፤ ታኣኮ ዓኣማ ታ ኔም ዒንጋንዳኔ፤ ‘ናዚሬቶ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ዔቂ ሃንቴ’ ” ጌዒ፥ 7ሚዛቆ ኩጮ ዓሢኮ ዓርቂ ዔቂሴኔ፤ ዓሢኮ ቶኮና ጪጊጮና ቤዞማና ዶዴም፥ 8ላዓ ጌዒ ዔቂ ዔያቶና ዎላ ሓንቲ ጌኤዦ ማኣሪ ጌሌኔ፤ ሴካ ሓንጋ ጌዒያ ሃንቲ ሃንቲ ሓሣ ኮኦሚ ኮኦሚ ፆሲ ጋላቴኔ። 9ዓሳ ቢያ ዒዚ ፆሲ ጋላቲ ጋላቲ ሃንታሢ ዛጌኔ። 10ጌኤዦ ማኣሮ ጌሎ ካራ “ሚዛጲ ካራ” ጌይንታ ቤዛ ዴዒ ሺኢቃሢ ዒዛ ማዔሢያ ዔያታ ዔሬኔ፤ ሓሣ ዒዛይዳ ማዺንቴ ባኮ ዛጋዖ ዲቃቲ ሄርሺሢ ዓርቄኔ። 11ዬይ ዻቄ ዓሢ ጴፂሮሴና ዮሓኒሴናይዳፓ ታ ዱማዻዓ ጌዒ ዴንዶ ዒፂ “ሴሎሞኔ ዴማ ሃንታ፥ ዼኤፖ ዛምፓሢ” ጌይንታ ቤዞይዳ ዓኣንቴ፥ ዓሳ ዲቃቲ ሄርሺሢና ዒዞ ቤዜሎ ዔያቶ ባንሢ ጳሽኪ ሙኬኔ፤ 12ጴፂሮሴ ዓሶ ዛጋዖ፦ “ዒስራዔሌ ዓሲዮቴ! ሓያ ባኮ ዒንሢ ዓይጎሮ ዲቃቲ ሄርሻይ? ዓይጎሮ ዒንሢ ሓያይዲ ፔቶ ጊዥ ጌዒ ኑና ዛጋይ? ኑኡኒ ሓያ ዓሢ ኑ ዎልቄና ሓሣ ኑ ኮሺ ማዻያ ማዒ ዔቂሲ ሃንቲሴያ ዒንሢ ኮራ ማላ? 13ጋዓንቴ ዓብራሃሜኮ፥ ዪሳቄኮ፥ ያይቆቤኮ ፆዛሢ ሓሣ ቤርታኣ ኑ ዓዶንሢ ፆዛሢ ፔኤኮ ናዓሢ ዬሱሴ ቦንቼኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ዒዛ ሓይቃንዳጉዲ ጲላፆሴም ዓኣሢ ዒንጌኔ፤ ጲላፆሴ ዒዛ ሓሻኒ ኮዓዛ ዒንሢ ‘ኑ ዒዛ ኮዑዋሴ’ ጌዔኔ። 14ዒንሢ ጌኤዣሢና ፂላሢ ማዔሢ ‘ኑ ዒዛ ኮዑዋሴ’ ጌዒ ፔቴ ዓሶ ዎዼ ዓሢ ቡሊንታንዳጉዲ ጲላፆሴ ኮራ ዒንሢ ሺኢቄኔ። 15ዒንሢ ሼምፖ ዒንጋያ ማዔሢ ዎዼንቴ፥ ፆሲ ዒዛ ሓይባፓ ዔቂሴኔ፤ ዬያ ባኮኮ ኑኡኒ ሓሢ ማርካኬ። 16ሓይ ሓሢ ዒንሢ ዛጋ ዓሢ፥ ቤርታኣ ዒንሢ ዒዛ ዔራ ዓሢ ዻቂ ዶዴሢ ዬሱሴ ሱንፆና ጴዼ ጉሙርቂሢናኬ፤ ዬሱሴ ሱንፆ ጉሙርቂፆና ዒንሢ ቢያሢኮ ቤርቶይዳ ዻቂ ዓሲ ማዒ ዒዚ ጴዻኔ” ጌዔኔ። 17ጴፂሮሴ ሓሣ ኬኤዛዖ፦ “ዒሾንሢዮቴ! ዬሱሴይዳ ዒንሢ ማዼ ባኮ ዒንሢኮ ሱኡጎ ጉዲ ዒንሢያ ዔሩዋዖ ማዼሢ ታ ዔራኔ። 18ፆሲ ጋዓንቴ ዬያ ማዼሢ ‘ዒዛም ዱማዼ፥ ሜሲሔ ሜቶ ዔካንዳያ ኮይሳኔ’ ጌይንቲ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና ኬኤዚንቴሢ ኩማንዳጉዲኬ። 19ዓካሪ ጎማ ዒንሢኮ ዓቶም ጌይንታንዳጉዲ ጎሞ ቡኡፁዋቴ፤ ፆሲ ባንሢያ ማዑዋቴ፤ 20ዬያይዴቴ ዒንሢም ጎዳይዳፓ ዓያና ዛላና ዶዲሢ ዎዴ ሙካንዳኔ፤ ፆሲ ቤርታዺ ዒዛ ዶኦሬ ሜሲሔያ ዒንሢም ዳካንዳኔ። 21ዒዚ ጫሪጮይዳ ዴዓኒ ኮይሳሢ ጌኤሺ ማዔ፥ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና ፆሲ ቤርታዺ ኬኤዜሢጉዲ ዓጪ ካራና ቢያ ዓካዻንዳ ዎዳ ሄላንዳኣናኬ። 22ሙሴያ ኬኤዛዖ ‘ፆሲ ታና ኬሲ ዒንሢም ኬኤዚሳሢጉዲ ዒንሢኮ ጌርሲንሢ ባኣካፓ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ኬሳንዳኔ፤ ዬይ ኬኤዛ ባኮ ቢያ ዋይዙዋቴ፤ 23ዬይ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ኬኤዛ ባኮ ዋይዙዋይ ቢያ ዴራፓ ዱማዺ ባይቆንጎ’ ሂዚ ጌዔኔ። 24ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ሳሙዔሌይዳፓ ዓርቂ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ቢያ ሓኖ ዎዶ ዛሎ ኬኤዜኔ። 25ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና ኬኤዚንቴ ሓጊ ማዓንዳ ዎዛ ዒንሢሮኬ፤ ዬያ ጉዲ ፆሲ ዓብራሃሜም ‘ሳዖይዳ ዓኣ ዴራ ቢያ ኔ ዜርፆና ዓንጂንታንዳኔ’ ጌዒ ኑኡኮ ዓዶንሢና ዎላ ጫኣቄ ጫኣቁማ ዒንሢማኣ ማዓያኬ፤ 26ዬያሮ ፆሲ ቤርታዺ ፔ ናዓሢ ዳኬሢ ዒንሢምኬ፤ ዬያ ፆሲ ማዼሢ ዬይ ናዓሢ ዒንሢ ፔቴ ፔቴሢ ፑርቶ ጎይፃፓ ማሂ ሓሣ ዒንሢ ዓንጃንዳጉዲኬ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\