ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 28

1ዬካፓ ኑኡኒ ሳዖ ኮሺ ሄላዖ ኑ ሄሌ ሳዔላ ማልታ ጌይንታያ፥ ዋኣሢ ሳዛይዳ ዓኣ ዓጪ ማዔሢ ኑ ዔሬኔ። 2ዬኖ ዋኣፆ ሳዛ ዓኣ ዓጬሎይዳ ናንጋ ዓሳ ሚርጌና ሄርሺሳ ኮሺ ማዾ ኑም ማዼኔ፤ ዬማና ዒርዚ ዋርቃያታሢሮ ጪኢዦሮ ጌዒ ታሚ ዔኤሢ ኑና ዔያታ ዔኬኔ። 3ጳውሎሴ ዒማና ሻርሻ ሃኣኪ ዔኪ ታሞይዳ ዓጋንቴ፥ ሉ ታሞኮ ዖይዾይዳፓ ዔቄያና ፔቴ ሾኦሺ ሻርሻፓ ኬስካዖ ኩጮ ዻይ ዓርቄኔ። 4ማልታ ዓጬሎይዳ ዓኣ ዓሳ ጳውሎሴኮ ኩጫ ሾኦዣ ዻይ ዓርቄሢ ዴንቃዖ፦ “ሓይ ዓሢ ጎኔና ዓሲ ዎዼ ዓሲኬ ጌይሢኬ! ዓይጎሮ ጌዔቶ ባዞ ጉዳሢዳፓ ኮሺና ቶሊ ኬስኬቶዋ ኑኡኒ ‘ፆሲ’ ጌዒ ካኣሽካ ፒዜ ዎጋ ፆዛሢኮ ዎጊፆይዳፓ ቶሊ፥ ናንጋኒ ዳንዳዒባኣሴ” ዎሊ ኮራ ጌዔኔ። 5ጳውሎሴ ጋዓንቴ ሾኦዣሢ ታሞይዳ ዉፁርቂ ዓጌኔ፤ ዒዛ ፔቴታዖ ዎኦቴ ባኣዚ ባኣሴ። 6ዓሳ ጋዓንቴ፦ “ኔጉዋዖ ሓሢ ዑፃ ዒዛኮ ኪፃንዳኔ፤ ሓሣ ዒዚ ዔርቲባኣንቴ ሃይቃንዳኔ” ጌዒ ካፔኔ። ጋዓንቴ ሚርጌ ዎዴ ዔያታ ዬያዲ ካፔም ፔቴታዖ ዎኦቴ ባኣዚ ባኣያ ማዔሢ ዛጋዖ ማሊፆ ጊንፃ ላኣሚ፦ “ሓይ ፆሲ ማሂ ካኣሽኮ ባኣዚኬ!” ጌዔኔ። 7ዬኖ ኑኡኒ ዓኣ ቤዜሎኮ ኮይሎይዳ ዋኣፆ ሳዛ ዓኣ ዓጬሎ ዎይሣያ ማዔ፥ ፑፒሊዮሴ ጎዖሢኮ ሳዓ ዓኣኔ፤ ዬይ ዓሢ ፔ ማኣራ ኑና ዔኪ ሓይሦ ኬሊ ቃራሲ ሾኦቺንሤኔ። 8ዬማና ፑፒሊዮሴኮ ዓዴ ቆሢና ፂርሲ ዶርዖና ሓርጌም ላሂ ዓኣንቴ ጳውሎሴ ዒዛ ባንሢ ጌሊ ሺኢቂ ኩጮ ዑፃ ጌሢ ዓሢ ፖዒሴኔ። 9ዬይ ያዺ ማዔሢኮ ጊንፃ ዋኣፆ ሳዛ ዓኣ ዓጬሎይዳ ናንጋ ሃርጊንቴ ዓሳኣ ሙኪ ፖዔኔ። 10ሓሣ ዓሳ ሚርጌ ኑም ዒንጎ ባኣዚ ዔኪ ሙኪ ኑና ቦንቻያ ማዒፆ ዔርዜኔ፤ ጊንሣ ዋኣፆ ካኣሚሎና ኑ ዓኣዻኒ ዔቃኣና ኑም ኮይሳ ባኮ ቢያ ዋኣፆ ካኣሚሎይዳ ዔያታ ጫኣኔኔ። 11ሓይሦ ዓጊኒ ማልታይዳ ኑ ዴዔስካፓ ባርጎ ዎዶ ዒዞ ቤዞይዳ ዴዒ ዓኣሤ፥ ዒስኪንዲሪያ ዓጪሮ ማዔ ዋኣሢ ካኣሚሌ ቶጊ ዓኣዺፆ ኑ ዔቄኔ፤ ዋኣፆ ካኣሚሌሎኮ ሱንፃ “ሜንቴ ማዔ ካኣሽኮ ባኣዚ” ጌይንታያኬ። 12ሲራኩሴ ጌይንታ ካታሞ ኑ ሄላዖ ዒኢካ ሓይሦ ኬሊ ዴዔኔ። 13ዬካፓ ባዞ ጊዶ ኑ ሓንቲ ሬጊዩሜ ካታሞ ሄሊ ዒኢካ ፔቴ ኬሊ ኑ ዴዔስካፓ፥ ዾኦሎ ዛሎ ዢባራ ዢባርሼሢሮ ላምዓሳ ኬሎና ፑቲዮላሴ ካታሞ ኑ ዓኣዼኔ። 14ዒዞ ቤዞይዳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ኑ ዴንቃዛ፥ ኑ ዔያቶና ዎላ ላንካይ ኬሊ ዴዓንዳጉዲ ዔያታ ሺኢቄም ዴዔስካፓ ሮሜ ዓጮ ኑ ዓኣዼኔ። 15ሮሜ ዓጮይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ኑ ዛሎ ዋይዛዖ ዓፒዮሴ ቦኦኮ ካሮ፤ ሓሣ “ዎርቆ ቤሲ ሃይሦ” ጌይንታ ቤዞ ኑና ዔካኒ ሙኬኔ፤ ጳውሎሴያ ዔያቶ ዴንቃዖ ፆሲ ጋላቲ ዶዴኔ። 16ሮሜ ዓጮ ኑ ጌላዛ ጳውሎሴም ፔቴ ዒዛ ካፓንዳ ፖኦሊሴ ዒንጊንቴስካፓ ዒዚ ፔኤኮ ናንጋንዳጉዲ ዓይሢንቴኔ። 17ሓይሦ ኬሊኮ ጊንፃ ጳውሎሴ ሮሜ ዓጮይዳ ናንጋ ዓይሁዶኮ ዼኤፖ ዼኤፖ ዓሶ ዔኤሊሴኔ፤ ዔያታ ሙኪ ቡኬስካፓ ሂዚ ዔያቶም ጌዔኔ፦ “ዒሾንሢዮቴ! ዒስራዔሌ ዴሮና ዓዶንሢ ዎጎናይዳ ታ ማዼ ዻቢንቲ ባኣዚ ፔቴታዖ ባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዬሩሳላሜይዳ ታኣኒ ቱቲ ሮሜ ዓጮ ዓሶም ታ ዒንጊንቴኔ። 18ሮሜ ዓጮ ዓሳ ታና ዖኦጬስካፓ ሃይቢም ታና ዎጊሳንዳ ባኣዚ ዴንቂባኣሢሮ ጉሪ ታና ሓሻኒ ማሌንቴ፥ 19ዓይሁዶ ዓሳ ታኣኮ ጉሪ ሓሺንቲፆ ዒፄም ሜሌ ታ ዎኦታንዳ ጎይሢ ባይቄሢሮ፦ “ሮሜ ካኣቲ ባንሢ ታና ዳኩዋቴ” ጌዒ ዖኦጫኒ ታ ዳንዳዔኔ፤ ማዔቶዋ ዴሮ ታኣኮ ታ፦ “ዎጌና ዓይሢሳንዳኔ” ጋዓ ባኣዚ ባኣሴ። 20ሃሢያ ታ ዒንሢ ዔኤሊሴሢ ታ ዒንሢ ዛጋኒና ዬያኣ ታ ዒንሢም ኬኤዛኒኬ፤ ታኣኒ ሃያ ካኖ ቢራቶና ቱቴሢ ዒስራዔሌም ዒንጊንቴ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዛሎናኬ” ጌዔኔ። 21ዔያታ ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ “ዪሁዳ ዓጮይዳፓ ኔ ዛሎ ባኣዚ ዳኪንቴ ኪኢታ ኑና ሄሊባኣሴ፤ ሓሣ ሓካ ሙኬ ዓሶይዳፓ ፔቴ ዓሲታዖ ኔኤኮ ፑርቱሞ ሃይሳቲ ኬኤዚባኣሴ። 22ኔኤኒ ሃኖ ካኣሽካ ካኣዤሎ ዱማ ዱማ ቤዞይዳ ዓሳ ማኪ ዒፃያ ማዔሢ ኑ ዔራኔ፤ ዬያሮ ኔ ማሊፃ ሃሢ ዓይጎታቴያ ኑ ዔራኒ ኮዓኔ” ጌዔኔ። 23ዬካፓ ዋይዞንዶ ኬሊ ጌሣዖ ሚርጌ ዓሲ ዒዚ ናንጋ ማኣሮ ሙካዛ፥ ዒዚያ ጉቴይዳፓ ዴንዲ ዒባኒ ሄላንዳኣና ፆሲ ካኣቱሞ ዛሎ ማርካዺ ማርካዺ ፔኤኮ ዓኣ ማሊፆ ዔያቶም ፔጋሴኔ፤ ሙሴ ዎጎና ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ማፃኣፖናይዳፓ ዔኪ ዔኪ ዬሱሴ ዛሎ ዔያቶም ኮሺ ዔርዚ ኬኤዜኔ። 24ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዒዚ ኬኤዛ ቃኣሎ ጉሙርቄኔ፤ ሃንጎ ዓቴ ዓሳ ጋዓንቴ ጉሙርቂባኣሴ። 25ዔያታ ሓሣ ማሊፆ ዎላ ፔቴ ማሂ ጊኢጉዋዖ ዱማዺ ዴንዴኔ። ጳውሎሴ ዒማና ጋፒንሢ ሂዚ ጌዔኔ፤ ዓያኖ ጌኤዣ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎና ዒንሢኮ ዓዶንሢም ኬኤዜሢ ፒዜኬ፤ 26ዒዚያ ኬኤዜ ቃኣላ፦ “ሓያ ዴሮ ባንሢ ዓኣዺጋፓ ዋይዚ ዒንሢ ዋይዛኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ጶቂሱዋሴ፤ ዛጊ ዒንሢ ዛጋኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ዒና ዔኩዋሴ ዔያቶም ጌዔ። 27ዓይጎሮ ጌዔቶ ሓያ ዓሶኮ ዒና ዶጬኔ፤ ዋያኣ ባይቄኔ፤ ዓኣፓኣ ዔያቶኮ ዱኡሚንቴኔ፤ ያዺ ዔያታ ዎንዴ ማዒባኣያታቴ ዓኣፖና ዔያታ ዛጊ ዋዮናኣ ዔያታ ዋይዚ ዒኖናኣ ሓሣ ጶቂሲ ታ ባንሢ ዔያታ ማዔም ታ ዔያቶ ዓውሴያናንዳኔ፤ ሂዚ ጋዓሢኬ።’ 28“ዬያሮ ፆሲኮ ዻቂንቶ ኪኢታ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዳኪንቴሢ ዔሩዋቴ፤ ዔያታ ናሽኪ ዔካንዳኔ።” 30ጳውሎሴ ዒዚ ሚኢሾ ጪጊ ጪጊ ዎርቃ ማኣሬሎይዳ ላምዖ ሌዔ ቢያ ዴዒ፥ ዒዛ ባንሢ ሙካ ዓሶ ቢያ ሾኦቺንሢ ዔካኔ፤ 31ፆሲኮ ካኣቱሞ ዛሎዋ ኬኤዚ ኬኤዚ ሃሣ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ ዒዛ ላኣጋ ዓሲ ባኣያ ማዒ ጫርቂ ዔርዛኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\