ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 26

1ዓጊሪጳ ጳውሎሴም፦ “ኔ ኔዛሎ ኬኤዛኒ ዳንዳዓኔ” ጋዓዛ፥ ጳውሎሴ ቶኦኮ ሂርኪዴስካፓ ዔቂ ሂዚ ጌዒ ጌኤዞ ማሂፆ ሓይሶ ኬኤዜኔ፤ 2“ካኣታሦ ዓጊሪጳ! ዓይሁዶ ዓሳ ታና ዎጎና ዓይሢሳ ባኮ ዛሎ ቢያሮ ሃኖ ታ ኔ ቤርቶይዳ ጌኤዞ ማሂፆ ሓይሶ ኬኤዛሢ ኮሺ ዼኤፒ ዎዛናኬ። 3ዓይጎሮ ጌዔቶ ኔኤኒ ዓይሁዴ ዓሶ ዳምቦና ዔያቶኮ ማርማሢና ፔጋሲ ዔራያታሢሮ፥ ሼሌዔ ዒናና ዳንዳዒ ታ ጌኤዞ ኔ ዋይዛንዳጉዲ ታ ኔና ሺኢቃኔ። 4“ናኣቶይዳፓ ዓርቃዖ ዎይቲ ታ ናንጌቶዋ ዓይሁዶ ዓሳ ዔራኔ፤ ቤርታፓ ዓርቃዖ ታ ዓጮና ዬሩሳላሜናይዳ ታ ናንጌ ናንጎ ታሲ ዔያታ ዔራኔ። 5ሓሣ ዔያታ ፔ ቶኦኪና ማርካዻኒ ኮዔቶ ኑ ካኣዦይዳ ዎጎ ኮሺ ዶዲሺ ዓርቃያ ማዔ፥ ፔርሴ ዓሶ ዛላ ማዒ ታ ናንጌሢ ዓይፃፓ ዓርቃዖ ዔያታ ዔራኔ። 6ሓሢ ታ ሓካ ዎጎም ሺኢኬሢ ፆሲ ኑ ዓዶንሢም ጫኣቂ ዒንጌ፥ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ጉሙርቃሢሮኬ። 7ዬኖ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ሄላኒ ታጶ ላምዖ ፃጳ ሮኦሪና ዋንቴና ፆሲ ካኣሽኪ ካኣሽኪ ካፔኔ፤ ካኣቲዮ! ታና ሃሢ ዓይሁዶ ዓሳ ዎጎና ዓይሢሳሢ ዬኖ ታ ጉሙርቃሢሮኬ። 8ፆሲ፡ ሓይቄ ዓሶ ዔቂሳንዳያ ማዔሢ ዎይቲ ዒንሢ፥ ዓይሁዶ ዓሶም ጉሙርቂንቱዋያ ማዔይ? 9“ታኣኒ ታ ቶኦኪና ናዚሬቶ ዬሱሴኮ ሱንፆ ዒፂ ማካንዳያ ኮይሳኔ ጌዒ ቤርታ ታ ማሌኔ። 10ዬሩሳላሜይዳ ታ ማዼሢ ዬኖኬ፤ ቄኤሶኮ ሱኡጎይዳፓ ታ ዔኬ ቢታንቶና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶይዳፓ ሚርጌሢ ታ ቱሴኔ፤ ዔያቶ ዎዾዋኣና ዎዻ ዓሶኮ ማዻ ቃራኬ ታ ጌዔኔ። 11ሚርጌ ዎዴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ ዔያታ ሜታዻንዳጉዲና ጉሙርቂፆዋ ዔያታ ሓሻንዳጉዲ ታ ማሃኒ ማሌኔ፤ ዔያቶ ዑፆይዳ ታ ሚርጌና ዻጋዺ ሓሣ ሜሌ ሜሌ ካታሞይዳኣ ዓኣዺ ታ ዔያቶ ዳውሳኔ። 12“ዬኖ ዛሎና ቄኤሶኮ ሱኡጎይዳፓ ጉቤ ማዔ ቢታንቶና ዓይሥሢና ዔኪ ዴማስቆ ታ ዴንዳንቴ፥ 13ካኣቲዮ! ጎይፆይዳ ዓባ ሳዛ ጫርጋኣና ዓቢ ፖዒዳፓ ባሼ ፖዒ ታ ዛጌኔ፤ ዬይ ፖዓ ታናንታ ታኣና ዎላ ዓኣዻ ዓሶናኮ ኮይላ ጫሪንጫፓ ፖዔኔ። 14ዬማና ኑኡኒ ቢያሢ ሳዖይዳ ሎኦሚ ዓኣንቴ ዓይሁዴ ዓጪ ሙኡቺና ‘ሳውሌ! ሳውሌ! ኔ ታና ዓይጎሮ ዳውሳይ? ጌማይ ጫጮ ሚፆ ማሂ ዓኪ ማኣሳናያጉዲ ኔኤኒ ዬያ ዓጬ ሚፆ ማሂ ዓኪፆና ኔኤሮ ኔ ማኣሳናኔ’ ጋዓ ዑኡሲ ታ ዋይዜኔ። 15ታኣኒ ማሃዖ ‘ጎዳሢዮ፥ ኔኤኒ ዖናዳይ?’ ጋዓዛ፥ ጎዳሢያ ታኣም ሂዚ ጌዔኔ፦ ‘ታኣኒ ኔ ታና ዳውሳ ዬሱሴኬ። 16ጋዓንቴ ሓሢ ዔቄ፤ ታ ኔም ሓሢ ፔጋዺ ጴዼሢ፦ ታና ኔ ዛጌ ጎይፆና፤ ሓሣ ሓጋ ሴካ ቤርታ ታ ኔም ዻዋንዳ ባኮና ቢያ ታኣም ኔ ማዻያና ማርካዻያ ማዓንዳጉዲ ታ ኔና ዶኦራኒ ኮዔሢሮኬ። 17ኔ ዓሶ ዒስራዔሌ ዴሮና ታ ኔና ዳካ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ኩጫፓ ታ ኔና ዻቂሻንዳኔ። 18ኔ ዔያቶኮ ዓኣፖ ቡላንዳጉዲና ዹሞይዳፓ ፖዖ ኔ ዔያቶ ኬሳንዳጉዲ ሓሣ ፃላሄ ዴማፓ ፆሲ ባንሢ ኔ ዔያቶ ማሃንዳጉዲ ታ ኔና ማሃንዳኔ፤ ኔ ዬያይዴሢሮ ዔያታ ታና ጉሙርቂ ፔ ጎሞኮ ማኣሪንቲሢ ዴንቃንዳኔ፤ ፆሲ ዶኦሬዞንሢ ባኣኮይዳ ዒንጊንቴ ቤዞዋ ዔያታ ዴንቃንዳኔ’ ” ጌዔኔ። 19ጳውሎሴ ቃሲ ኬኤዛዖ፦ “ዬያሮ ካኣቲ ዓጊሪጳ! ጫሪንጫፓ ታኣም ዒንጊንቲ፥ ጴዼ ባኮም ታ ዓይሢንቴኔ። 20ጋዓንቴ ቤርታዺ ዴማስቆይዳ ዓኣ ዓሶ፥ ሄሊሲ ዬሩሳላሜና ዪሁዳ ዓጮናይዳ ዓኣ ዓሶ ቢያሢና ሓሣ ዬያጉዲ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ጊዳ ጎሞ ቡኡፂ ፆሲ ባንሢ ሙካንዳጉዲ ታ ዔርዜኔ፤ ጎሞ ቡኡፂፆ ዔርዛ ባኣዚያ ዔያታ ማዻንዳጉዲ ዔያቶም ታ ኬኤዜኔ። 21ዬያይዳፓ ዔቄያና ዓይሁዶ ዓሳ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ታ ዓኣንቴ ታና ዓርቂ ዎዻኒ ኮዔኔ። 22ታኣኒ ፆሲኮ ማኣዲፃ ታ ጊዳፓ ዱማዺባኣሢሮ ዓሲ ዱማሱዋዖ ቢያሢም ኬኤዚ ኬኤዚ ሓይማ ሄሌኔ፤ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶና ሙሴና ቤርታዺ ሃጊ ‘ያዺ ማዓንዳኔ’ ጌዔ ባኮ ታ ኬኤዜማፓ ሜሌ ፔቴ ባኣዚታዖ ታ ኬኤዚባኣሴ። 23ዔያታ ኬኤዜሢ፦ ‘ሜሲሔ ሜቶ ዔካንዳኔ፤ ሓይቢፓ ዔቂሢና ቤርታሳያ ማዒ፥ ዒስራዔሌ ዴሮና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶናም ዻቂንታኮ ፖዒ ዻዋንዳኔ ጌዒኬ’ ጌዔኔ።” 24ጳውሎሴ ዬኖ ኬኤዛ ጎይሣ ዓኣንቴ ፒስፆሴ፦ “ጳውሎሴ! ዓካሪ ኔ ዣኣሽኬኔ፤ ሚርጌ ዔሪፃ ኔና ዣኣሹሞይዳ ጌልዜኔ!” ጌዒ ዼግዲ ኬኤዜኔ። 25ጳውሎሴ ጋዓንቴ ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ “ቦንቺንታ ፒስፆሴ! ጎኔና ፒዜ ማዔ ባኣዚ ታ ኬኤዛፓ ዓቴም ታ ዣኣሽኪባኣሴ። 26ታ ዒዛ ቤርቶይዳ ፔጋሲ ኬኤዜ፥ ካኣቲ ዓጊሪጳ ዬያ ዔራንዳኔ። ዬይ፦ ዓኣሺንቲባኣ ባኣዚ ማዔሢሮ ካኣታሢ ዔራንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ። 27ካኣቲዮ ዓጊሪጳ! ኔኤኒ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ጉሙርቃያቱዋይ? ኔ ጉሙርቃሢያ ታ ዔራኔ” ጌዔኔ። 28ዓጊሪጳ ጳውሎሴ ኮይላ፦ “ኔኤኒ ሃይሾ ታና ሃይማካ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ማሄኔ ጌይሢኬ!” ጌዔኔ። 29ጳውሎሴ ጊንሣ፦ “ዑኬ ዎዴያ ማዖም ዖዶሲ ዎዴ፤ ኔና ሌሊ ቱዋንቴ ሓኖ ሃያ ታኣኮ ጌኤዞ ዋይዛ ዓሳ ቢያ ሃይማ ታኣኮ ቱዞማፓ ዓታዛ ታ ጉዲ ማዓንዳጉዲ ፆሲ ታ ሺኢቃኔ” ጌዔኔ። 30ዬካፓ ካኣቲንታ ዓጮ ዎይሣሢንታ ቤርኒቄንታ ዒዛና ዎላ ዴዒ ዓኣ ዓሶንታ ቢያ ዔቄኔ። 31ዒማና ኬስኪ ዔያታ ዴንዲፆይዳ ዓኣዖ፦ “ሃይ ዓሢ ሃይቃንዳጉዲና ቱታንዳጉዲ ዒዚ ማዼ ባኣዚ ፔቴታዖ ባኣሴ” ዎሊ ኮይላ ጌዔኔ። 32ሓሣ ዓጊሪጳ ፒስፆሴም፦ “ሃይ ዓሢ ዎንዴ ‘ሮሜ ካኣቲ ባንሢ ታና ዳኬ’ ጌዒባኣቶ ቡሊንታንዳያታንቴኬ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\