ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 24

1ዶንጎ ኬሊኮ ጊንፃፓ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ ሓናኒያ ፔቴ ፔቴ ጪሞና ፄርፄሉሴ ጌይንታ ዎጌ ኮሺ ዔራያ፥ ዓሲ ዛላ ጌስታስኬያና ዎላ ቂሳሪያ ዓጮ ዴንዴኔ፤ ዔያታ ዴንዲ ዓጮ ዎይሣ ፒልኪሴ ቤርቶ ሺኢኪ ‘ጳውሎሴ ዻቤኔ’ ጋዓ ባኮ ዛሎ ኬኤዜኔ። 2ዬካፓ ጳውሎሴ ዔኤሊንቲ ሙካዛ፥ ፄርፄሉሴ ሂዚ ጌዒ ኬኤዚፆ ዓርቄኔ፦ “ቦንቺንታ ፒልኪሴ! ኔ ዛሎና ኑኡኒ ሚርጌ ኮሹሞ ዴንቄኔ፤ ኔኤኮ ኮዦ ዎይሢፆና ኑ ዴሮም ላኣሚንቲሢያ ጴዼኔ፤ 3ዬኖ ኔኤኮ ኮዦ ማዾ ቢያ ቤዞና ቢያ ዎዶናይዳ ኑ ዔኬሢ ዼኤፒ ቦንቾናኬ። 4ሓሢ ጋዓንቴ ኔኤኮ ዎዶ ታ ጉሪ ኩርሱዋዖና ሃሣ ታ ኔና ጉሪ ላቢሱዋዖ ቃሚሢና ታ ኔም ኬኤዛ ባኮ ሼሌዑሞና ኔ ዋይዛንዳጉዲ ታ ኔና ሺኢቃኔ፤ 5ሃይ ዓሢ ኑኡኮ ፑርታ ዶርዖ ማዔኔ፤ ዓጮ ቢያይዳ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሶ ቢያሢዳ ዣሎ ዔቂሳኔ፤ ናዝራ ዓሶ ጌይንታ፥ ዱሙሞ ማዤ ዓሶኮዋ ዒዚ ዔኪ ዓኣዻሢኬ። 6ሓሣ ዒዚ ፆሲኮ ጌኤዦ ማኣሮ ዒኢሳኒ ጋዓንቴ ኑኡኒ ዓርቂ፥ ኑ ዎጎ ጎይፆና ዎጋኒ ኑ ማሌኔ፤ 7ጋዓንቴ ፖኦሊሶ ዓይሣ ሉሲዮሴ ሙኪ ዼኤፒ ዎልቄና ኑ ኩጫፓ ዒዛ ቶሊሲ ዔኪ፥ ዒዛ ዎጎና ዓይሢሳኒ ጋዓ ዓሶዋ ኔ ቤርቶ ሺኢኮንጎ ጌዒ ዓይሤኔ፤ 8ሃይ ኑኡኒ ዒዛይዳ ሺኢሻ ጌኤዛ ቢያ ጎኔ ማዒፆ ኔ ኔ ቶኦኪና ዖኦጪ ዔራኒ ዳንዳዓኔ” ጋዓዛ፥ 9ዓይሁዶ ዓሳ፦ “ዬይ ባካ ቢያ ጎኔኬ” ጌዒ ጌዒ ዬኖ ማሊፄሎና ፔቴ ማዔኔ። 10ዓጮ ዎይሣ፥ ፒልኪሴ ኩቻ ዻዊ ጳውሎሴ ጌስታንዳጉዲ ዓይሤኔ፤ ጳውሎሴያ ሂዚ ጌዒ ማሄኔ፦ “ሚርጌ ሌዔ ሓያ ዓጮኮ ኔ ዎይሣያ ማዔሢ ታ ዔራሢሮ ታ ጊዳ ሺኢኬ ጌኤዞኮ ማሂፆ ኔም ታ ኬኤዛሢ ዎዛናኬ፤ 11ዬሩሳላሜይዳ ታ ፆሲ ዚጊ ካኣሽካኒ ዓኣዼንቴ ታጶ ላምዖ ኬሊዳፓ ባሺንዱዋኣሢ ኔ ኔ ቶኦኪና ዔራኒ ዳንዳዓኔ፤ 12ጌኤዦ ማኣሮይዳ ማዖም ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ ሓሣ ካታሞይዳ ማዔቶዋ ዓይጎ ዓሲናታዖ ታ ማርማንቴ፥ ዴሮዋ ዣሎም ታ ዔቂሳንቴ ዔያታ ታና ዴንቂባኣሴ፤ 13ሓሢ ታ ጊዳ ሺኢኬ ጌኤዞኮ ቢያ ጎናሲሢ ማዓንዳ ማርካ ፔቴታዖ ዔያታ ኔም ሺኢሻኒ ዳንዳዑዋሴ። 14ጋዓንቴ ዬያ ታ ኔም ፔጋሲ ኬኤዛኒ ኮዓኔ፤ ዔያታ ‘ዒዚ ሉኡቂ ካኣሽካኔ’ ጋዓ ጎይፆ ታኣኒ ኑ ዓዶንሢ ፆዛሢ ካኣሽካኔ፤ ጋዓንቴ ታኣኒ ሙሴ ዎጎና ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ማፃኣፖናይዳ ፃኣፒንቴ ባኮ ቢያ ጉሙርቃኔ። 15ዔያታ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ጌሣሢጉዲ ኮዦ ዓሶንታ ፑርቶ ዓሶንታ ሓይቢዳፓ ዔቃንዳሢ ታኣኒያ ፆሲና ጉሙርቃኔ። 16ዬያሮ ፆሲና ዓሲና ቤርቲዳ ጌኤሺ ዒና ታኣኮ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ቢያ ኬሊ ታ ኮዓኔ። 17“ዬሩሳላሜይዳፓ ታ ኬስኬንቴ ሚርጌ ሌዔ ዓኣዼሢኮ ጊንፃ ማንቆ ማዔ ታ ዓሶም ማዓንዳያ፥ ማኣዶ ሚኢሼና ሓሣ ፆሲም ዒንጊንታ ዒንጎ ባኣዚ ታኣኒ ዔኪ ሙኬኔ። 18ጌኤዦ ማኣሮይዳ ታና ዔያታ ዴንቄሢ ታ ዬያ ማዻንቴኬ፤ ዬማና ዑፆ ጌኤሺፆ ካኣዦ ዎጎ ታኣኒ ኩንሣኔ፤ ሓሣ ዒኢካ ታኣና ዎላ ሚርጌ ዴሬያ ባኣሴ፤ ዣላኣ ዔቂባኣሴ። 19ጋዓንቴ ዒሲያ ዓጮይዳፓ ሙኬ ፔቴ ፔቴ ዓይሁዴ ዓሲ ዒኢካ ዓኣኔ፤ ሂንዳ ዔያታ ታና ዎጎና ዓይሢሳኒ ጋዓ ካራ ዓኣቶ ኔ ቤርታ ሺኢኪ ኬኤዞንጎ። 20ጊንሣ ሓሣ ዎጎ ዎጋ ዓሶ ቤርቶይዳ ታ ሺኢካዖ ማዼ ዻቢንቲ ዓኣቶ ሓሢ ሃይካ ዓኣዞንሢ ኬኤዞንጎ። 21ጎኔና ታ ዔያቶ ባኣኮይዳ ዔቂ ‘ሓይቄ ዓሲኮ ዔቂሢ ዓኣኔ ጌይፆና ሓኖ ታኣኒ ዎጌም ዒንሢ ቤርቶ ሺኢኬኔ’ ጌዒ ዼግ ጌዔ ዑኡሲና ታ ኬኤዜኔ፤ ዬማፓ ዓታዛ ሜሌ ታኣኒ ማዼ ባኣዚ ባኣሴ” ጌዔኔ። 22ፒልኪሴ ጋዓንቴ ጎዳሢ ጎይፆ ዛሎ ሚርጌና ዔራያታሢሮ፦ “ፖኦሊሶ ዓይሣ፥ ሉሲዮሴ ሙካዛ ዒንሢ ጌኤዞ ጌስቲ ታ ኩንሣንዳኔ” ጌዒ ዔያቶ ዳካዖ፥ 23ጳውሎሴ ካፓ፥ ፄኤቶ ፖኦሊሶ ዓይሣሢም፦ “ፔቶዋ ዒዛ ቃዚ ሜታሱዋዖ ዛጊ ካፔ፤ ዒዛኮ ዒጊና ዒዛም ኮይሳ ባኮ ዔኪ ሙካኣና ላኣጊፖ” ጌዔኔ። 24ዻካ ኬሊኮ ጊንፃፓ ፒልኪሴ ዲሩሲላ ጌይንታ ዓይሁዴ ዓሲ ማዔያ ዒዛኮ ማቾስኬኖና ዎላ ሙኪ፥ ጳውሎሴ ዔኤሊሴስካፓ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢ ዛላ ዒዚ ኬኤዛሢ ዋይዜኔ። 25ፂሉሞና፥ ዓሲ ፔና ዎይሣንዳ ዛላና ሓሣ ፆሲ ሃጊ ቢያሢዳ ዎጋንዳሢ ዛሎ ጳውሎሴ ኬኤዛዛ ፒልኪሴ ዒጊጫዖ፦ “ሓሢ ዴንዴ፤ ጊኢጌቴ ሜሌ ኬሊና ታ ኔና ዔኤሊሳንዳኔ” ጌዔኔ። 26ፒልኪሴ ጳውሎሴይዳፓ ሚኢሼ ዔካኒ ዎዛ ጌሢ፥ ሚርጌ ኬሊ ጳውሎሴ ዔኤሊሲ ዔኤሊሲ ጌስታኔ። 27ላምዖ ሌዔኮ ጊንፃፓ ጶርቂዮስ ፒስፆሴ ጎዖሢ ፒልኪሴ ቤዞ ጌሌኔ፤ ፒልኪሴያ ዓይሁዶ ዓሶ ዎዛሳኒ ጳውሎሴ ቱኪንቴ ቤዛ ሓሼኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\