ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 20

1ዣላሢ ዚት ጌዔስካፓ ጳውሎሴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ፔቴይዳ ዔኤሊሲ ዞሮ ቃኣላና ዶዲሺ፦ “ኮሺ ዴዑዋቴ” ጌዒ ሜቄዶኒያ ዓኣዼኔ። 2ዒዚ ጊዴና ዓኣዻ ቤዞይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ሚርጌና ዞሪ ዶዲሺ ዶዲሺ ጊሪኬ ዓጮ ዓኣዼኔ። 3ዒኢካ ዒዚ ሓይሦ ዓጊኒ ዴዒ፥ ዬካፓ ዋኣፆ ካኣሚሎና ሶኦሪያ ዓጮ ዓኣዻኒ ማሌኔ፤ ጋዓንቴ ዓይሁዶ ዓሳ ዒዛይዳ ፑርታ ማሊሢ ማሌሢ ዒ ዔሬ ዎዶና ሜቄዶኒያ ዓጮ ጊዴና ዓኣዻኒ ጌዔኔ። 4ጳፂሮሴ ናኣዚ ሱሲ ጎዖሢ ቤኤሪያይዳፓ፥ ዓሪስፂሮኮሴና ሲኮንዶሴና ቴስሎንቄይዳፓ፥ ጋይዮሴ ዴርቤይዳፓ፥ ቲኪቆሴና ፂሮፒሞሴና ዒሲያ ዓጫፓ፤ ሓሣ ፂሞቴዎሴያ ዒዛና ዎላ ዓኣዼኔ። 5ዔያታ ቤርታዺ፥ ቢሪ ዓኣዺ ፂሮዓዳይዳ ኑና ካፔኔ። 6ኑኡኒ ጋዓንቴ ላኣዶ ሙዒ ቦንቾ ኬሎኮ ጊንፃ ፒልጲሲዮሴይዳፓ ዋኣፆ ካኣሚሎና ዶንጎ ኬሊ ሓንቲ፥ ዔያታ ዓኣ ቤዞ ፂሮዓዳ ሄሊ ዒኢካ ላንካይ ኬሊ ኑ ዴዔኔ። 7ቂዳሜ ዋንቴ ዉዴ ባንሢ ካራኒ ዑካኣና ካሣ ሙዓኒ ሓሣ ጎዳ ካዋሢያ ሙዓኒ ፔቴይዳ ኑ ቡኪንቴኔ፤ ጳውሎሴ ዚሮ ጉቴሎ ዓኣዻኒ ጌዔያ ማዔሢሮ ቡኪንቴ ዓሶም ሓይሴ ኬኤዛዖ፥ ሃይሶ ሳዖኮ ዴንዲ ጊዲሚሺ ሄላንዳኣና ዖዶሲ ጌስቴኔ። 8ኑኡኒ ቡኪንቴ፥ ኩቦጉዲ ዎሊ ዑፃ ዑፃ ማዢንቴ ማኣሮይዳ ሚርጌ ፖዒ ዓኣኔ። 9ዔውፂኮሴ ጌይንታ ፔቴ ዼጌስኬያ ኬኤፆኮ ፑልቶ ካራ ዴዒ ዓኣንቴ ጳውሎሴ ጌኤዞ ዖዶሴሢሮ ዼጌ ናዓሢ ጊንዓ ዓርቃዛ ጊንዒቤቃ ጊንዓሢ ባሼም ዎሊኮ ዑፃ ዑፃ ማዦና ማኣሮኮ ሓይሣሳሢዳፓ ኬዲ ሎኦሜኔ፤ ዬካፓ ዓሳ ዔቂሳኣና ናማ ሃይቄያኬ። 10ጋዓንቴ ጳውሎሴ ሎፓ ኬዲ ሂርክ ጌይ፥ ናማ ኮንቂ ዓርቃዖ፦ “ናማ ሼምፔና ዓኣኔ፤ ዲቃቲፖቴ” ጌዔኔ። 11ዬካፓ ጳውሎሴ ጊንሣ ዑፆ ኩቦ ማኣሮ ኬስኪ፥ ጎዳ ካዋሢና ካሦና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ዎላ ሙዔኔ። ሳዓ ካራንዳያ ሄላንዳኣና ዓሶና ዎላ ጌስታዖ ዴንዴኔ። 12ዓሳ ሓይቄዖ ዻቄ፥ ዼጌ ናዓሢ ማኣሪ ዔኪ ዓኣዼኔ፤ ሓሣ ኮሺያ ዶዴኔ። 13ኑኡኒ ጳውሎሴ ዔኪ ዓኣዻኒ ማሌሢሮ ቤርታዺ ዋኣፆ ካኣሚሎና ዓሶሳ ጌይንታ ቤዞ ኑ ዴንዴኔ፤ ዬያ ኑ ማዼሢ፦ ጳውሎሴ ዓሶሳ ዴንዲ ሄላንዳኣና ቶኪና ዓኣዻኒ ኮዔሢሮና ሓሣ ኑ ዬያይዳንዳጉዲ ኑና ዒ ዓይሤሢሮኬ። 14ዬካፓ ዒዛና ኑ ዓሶሳይዳ ካኣማዖ፥ ዋኣፆ ካኣሚሎና ዒዛ ቶጊሲ ዔኪ ሚሊፂ ዓጮ ዎላ ኑ ዓኣዼኔ። 15ዬካፓ ዚሮ ጉቴሎ ዔቂ ኪዮሴ ጌይንታ ዓጮኮ ቤርቶ ዛላ ዓኣ ቤዞ ኑ ሄሌኔ፤ ላማሳ ኬሎ ሳሞኔ ፒንቃዖ ጉቴና ሚሊፂ ኑ ሄሌኔ። 16ጳውሎሴ ዒሲያይዳ ዎዶ ጉሪ ኩርሱዋጉዲ ጌዒ ዔፕሶኔ ዓጮኮ ኮርሳ ዓኣዻኒ ኮዔኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓይሁዶ ዓሶኮ ጴንፄቆስፄ ጌይንታ ቦንቾ ኬሎ ዎይቴቴያ ዬሩሳላሜ ሄላኒ ዒ ማሌሢሮኬ። 17ጳውሎሴ ሚሊፂዳፓ ዔፕሶኔ ኪኢታ ዳኪ፥ ሺኢጲፆ ማኣሮኮ ጪሞ ዔኤሊሴኔ፤ 18ዬካፓ ዔያታ ዒዛ ኮራ ሙካዛ ዒዚ ዔያቶም ኬኤዛዖ፦ “ዒሲያ ዓጮ ታ ጌሌ ኬላፓ ዓርቂ ቢያ ኬሊ ዒንሢና ዎላ ታኣኒ ዎይቲ ናንጌያታቴያ ዒንሢ ዔራኔ፤ 19ዓይሁዶ ዓሳ ታ ጊዳ ፑርቶ ማዻ ዛሎና ሜታ ታና ሄሌታቴያ ጉቤ ዒናፓ ማዔ ሼሌዑሞና ሓሣ ሚርጌ ዓቢሢና ታ ጎዳሢም ታ ማዼኔ። 20ዓሳ ቡካ ቤዞይዳ ማዖም ዒንሢኮ ማኣራ ማኣራ ታ ዒንሢ ዔርዛ ዎዶና ዒንሢም ኮይሳ ባኣዚ ቢያ ታ ኬኤዜኔ፤ ፔቴታዖ ዓይሴ ባኣዚ ባኣሴ። 21ዓይሁዶ ዓሶ ማዔቶዋ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ጎሞ ቡኡፂ ፆሲ ባንሢ ሙካንዳጉዲና ሓሣ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ዔያቶም ታ ላቴኔ። 22ሓሢያ ታ ዒኢካ ሄላዛ ታ ጊዳ ዓይጌ ማዺንታንዳቴያ ታ ዔሩዋዖ፥ ዓያና ጌኤሺም ዓይሢንቲ ዬሩሳላሜ ታ ዓኣዻኔ። 23ጋዓንቴ ታ ዔራሢ፦ ታኣኒ ዴንዳ ካታሞይዳ ቢያ ቱሲና ሜቶና ታና ሄላንዳሢ ዓያና ጌኤሺ ታኣም ላቲ ኬኤዜማ ሌሊኬ። 24ታኣኒ ጋዓንቴ ታኣኮ ማዾ ኩንሤንቴ ሓሣ ጎዳ ዬሱሴ ታኣም ዒንጌ ማዾ ታ ማዼንቴ ታ ሓይቄቴያ ሜታ ባኣሴ፤ ታኣኮ ማዻ፡ ፆሲ ፔ ኮሹሞና ታኣም ዒንጌ ኮዦ ሓይሶ ኬኤዚሢኬ። 25“ሃኖ ሄላንዳኣና ዒንሢ ቢያሢ ባኣካ ታ ሃንቲ ሃንቲ ፆሲኮ ካኣቱሞ ዛሎ ኬኤዜኔ፤ ሓይካፓ ሴካ ጋዓንቴ ዒንሢዳፓ ፔቴ ዓሲታዖ ታኣኮ ዓኣፖ ካሮ ማሊ ዛጊንዱዋኣሢ ታ ዔራኔ። 26ዓካሪ ዒንሢዳፓ ፔቴ ዓሲታዖ ባይቄቶ ታና ዖኦጪሳ ባኣዚ ባኣያ ማዔሢ ሓኖ ታ ዒንሢም ኬኤዛኔ። 27ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆሲኮ ማሊፆ ቢያ ዒንሢም ታ ኬኤዜያፓ ዓቴም ፔቴታዖ ታ ዓይሴ ባኣዚ ባኣሴ። 28ዓያኖ ጌኤዣ ቆልሞኮ ሄንቃ ዓሲ ማሂ ዒንሢ ዶኦሬኔ፤ ዓካሪ ዒንሢ ቶኦኮና ዒንሢ ሄንቃ ቆልሞ ዛሎናሮ ዒንሢ ኮሺ ዔሩዋቴ፤ ጎዳ ፔ ሱጉፆና ሻንቂ ፔም ማሄ፥ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ሄንቁዋቴ። 29ታኣኒ ዓኣዼስካፓ ቆልሞም ሚጪንቱዋያ፥ ያዮ ጉዴ ዓሲ ዒንሢ ባኣኮ ጌላንዳሢ ታ ዔራኔ። 30ዬያጉዲ ሓሣ ዒንሢ ባኣካፓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዔቂ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሚርጌ ዓሶ ፔ ባንሢ ማሃኒ ዎቦ ማዔ ዔርዚሢ ዔርዛንዳኔ። 31ዬያሮ ዒንሢ ፔቴ ፔቴሢ ታኣኒ ሓይሦ ሌዔ ዋንቴና ሮኦሪና ዓቢሢና ዬኤኪ ዬኤኪ ዞሬያ ማዔሢ ጶቂሢ ጶቂሢ ዶዱዋቴ። 32“ሓሢ ታኣኒ ፆሲ ዒንሢ ካፓንዳጉዲ ዒዛም ዓኣሢ ዒንጋኔ፤ ዒንሢ ፆሲኮ ዼኤፖ ኮሹሞ ዛሎ ኬኤዛ፥ ኪኢቶ ጶቂሡዋቴ፤ ዬይ ኪኢታ ዒንሢ ማኣዳንዳኔ፤ ሓሣ ፆሲ ዓሶ ማዒፆና ዒንሢሮ ማዔ ባኮ ዒንሢም ዒንጋንዳኔ። 33ታኣኒ ዖኦኮ ቢራኣ ማዖም ዎርቄ፤ ሓሣ ማኣዖዋ ዛጊ ሱኡካዺባኣሴ። 34ታ ኩቺና ማዺ ማዺ ታናንታ ታ ላጎንታ ታኣኒ ማኣዴሢ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ዔራኔ። 35‘ዔዔካያይዳፓ ባሼ ዒንጋያ ዓንጂንቴያኬ’ ጋዓ፥ ጎዳ ዬሱሴኮ ቃኣሎ ጶቂሢ ጶቂሢ ኑ ኩቻ ኑ ማዺ ማዺ ላቢንቴ ዓሶ ማኣዳንዳያ ኮይሳሢ ሚርጌ ጎይሢና ታ ዒንሢ ዻዌኔ” ጌዔኔ። 36ዬካፓ ጳውሎሴ ቢያሢና ዎላ ጉምዓቲ ፆሲ ሺኢቄኔ፤ 37ዒማና ቢያሢ ዬኤካዖ፥ ጳውሎሴ ኮንቂ ኮንቂ ሄርቄኔ። 38ፔቶ ዔያቶ ኮሺ ዖዪሴዛ፦ “ሓካፓ ሴካ ታኣኮ ዒንሢ ዓኣፖ ካሮ ዛጊንዱዋሴ” ዒዚ ጌዔዞኬ። ዬካፓ ዴንዲ ዋኣፆ ካኣሚሎ ሄላንዳኣና ዒዛ ዔያታ ጎይሣ ዓኣሤኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\