ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 2

1ዓይሁዶ ዓሶኮ ዑሣ ዓኣዺሢ ኬሊ ጌዒ ቦንቾ ኬላ ጋፔስካፓ ዶንጊታሚ ኬሊ ዴዒ ቦንቾ ጴንፄቆስፄ ጌይንታ ቦንቾ ኬሎና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ ፔቱሞና ቡኪ ፔቴ ቤስካ ዓኣንቴ፥ 2ዔርቲባኣ ዶዲ ዓልጎ ዢባሬ ጉዴ ዑኡሲ ጫሪንጫፓ ሙኪ ዔያታ ዓኣ ጋሮ ኩሜኔ። 3ዓዳ ታሚኮ ሎስቶ ማላያ ሚርጌ ዒንዲርሲ ዔያቶም ጴዻዖ፥ ፓቂንቲ ፓቂንቲ ፔቴ ፔቴሢ ዑፃ ዴዔኔ። 4ዬማና ቢያሢ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሌኔ፤ ሓሣ ዓያኖ ጌኤዣ ዔያቶም ጌስታንዳጉዲ ዒንጌ ዱማ ዱማ ሙኡቺና ጌስቲሢ ዓርቄኔ። 5ዓጪ ማዔ ካራና ዓኣ ቤዛፓ ቢያ ሙኬ፥ ፆሲ ካኣሽካ ዓይሁዴ ዓሳ ዬሩሳላሜይዳ ናንጋኔ። 6ዒማና ዬኖ ዑኡዜሎ ዋይዛዖ ሚርጌ ዓሲ ሙኪ ዒኢካ ቡኪንቴኔ፤ ዬና ጌስታ ዓሳ ዬያ ሙኪ ቡኪንቴ ዱማ ዱማ ዓሶኮ ሙኡጮና ጌስታንቴ ዋይዜስካፓ ዓሳ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዜኔ። 7ሓሣ ዲቃቲ ሄርሺሢና ሂዚ ጌዔኔ፦ “ሓኣታ ሓያይዲ ጌስታ ዓሳ ቢያ ጌሊላ ዓሲቱዋዓዳ? 8ሂዳዖ ሓሢ ዔያታ ኑኡኮ ኑ ሾይንቴ ዓጮ ሙኡጮና ጌስታንቴ ኑ ዋይዛሢ ዎይቲዳይ? 9ኑኡኒ ሓሢ ናንጋሢ ጳርቴይዳ፥ ሜዴይዳ፥ ዔላሜይዳ፥ ሜሶፖታሚያይዳ፥ ዪሁዳይዳ፥ ቄጶዶቂያዳ፥ ጳንፆሴይዳ፥ ዒሲያይዳ፥ 10ፒርጊያይዳ፥ ጲንፒሊያይዳ፥ ጊብፄይዳ፥ ቄሬና ጌይንታ ካታሞ ኮይላ ዓኣ ሊቢያ ዓጮንሢዳኬ፤ ሓሣ ሮሜ ዓጫፓ ሙኬ ዓይሁዴ ዓሶንታ ቤርታ ዓይሁዴቱዋዖ ዓይሁዴ ማዔ ዓሳ ኑኡኒያ ዓኣኔ፤ 11ዬያ ጉዲ ቄርፄሴ ዓጪ ዓሲንታ ዓሬቤ ዓጪ ዓሲንታ ዓኣኔ፤ ሓይሾ፦ ሓይ ዓሳ ቢያ ፆሲ ማዼ ፑኡፖ ማዾ ዛሎ ኑ ሙኡጮና ኬኤዛሢ ኑ ዋይዛንቴሞ!” ጌዒ፥ 12ቢያሢ ዲቃቲ ሄርሻዖ ጎዖንዶ ጎይሢ ባይዚ፦ “ሓይ ዓይጎ ባኣዚ ናንዳይ!” ጌዒ ጌዒ ዎሊ ኮራ ዖኦጬኔ። 13ፔቴ ፔቴ ዓሳ ጋዓንቴ ዬያ ባኮ ዓማሊ ማሃዖ፦ “ዎይኔፓ ኮሾና ዑዦ ዑሽኪ ዔያታ ማሢንቴኔ!” ጌዒ ጌዒ ቦሄኔ። 14ዒማና ጴፂሮሴ ታጶ ፔቴ ዳኪንቴዞንሢና ዎላ ዔቂ ዓኣዖ ዴሮም ዑኡዞ ፔሲ ዼጊዲ ሂዚ ጌዒ ኬኤዜኔ፦ “ዒንሢ ዪሁዳ ዓጮ ዓሶ ማዔ ኑ ዓሶንታ ዬሩሳላሜይዳ ናንጋ ዓሳ ቢያ ማዺንቴ ባካ ዓይጎታቴያ ዔራኒ ታ ጋዓሢ ኮሺ ዋይዙዋቴ፤ 15ሳዓ ሓጊ ሶኦፓ ዎዴታሢሮ ዒንሢ ማላሢጉዲ ሓይ ዓሳ ማማሢንቴያቱዋሴ፤ 16ጋዓንቴ ሓይ ሓኣዺ ማዔሢ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒዩዔኤሌ ኬኤዛዖ፦- 17‘ፆሲ ጋፒንፆ ኬሎና ሓኣዺ ማዓንዳኔ ጋዓኔ፦ ታኣኮ ዓያኖ ታኣኒ ቢያ ዓሲ ዑስካ ላኣላንዳኔ፤ ዒንሢኮ ዓቲንቆና ዉዱሮ ናኣቶና ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛንዳኔ፤ ዼጌ ማዔሢ ሓሣ ፆሲ ፔጋሲ ዻዋ ባኣዚ ዛጋንዳኔ፤ ጋርቾ ዓሳኣ ሓሣ ዓውቲ ዓውታዻንዳኔ። 18ዬያጉዲ ዬኖ ዎዶና ዓቲንቆና ላኣሎና ማዒ ታኣም ማዻ ዓሶ ዑፃ ዓያኖ ታኣኮ ታ ላኣላንዳኔ፤ ዔያታኣ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛንዳኔ። 19ሌካ ጫሪንጮይዳ ዲቃሢ ሄርሺሳ ባኣዚ ሊካ ሳዖይዳ ታ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ታ ዻዋንዳኔ፤ ሱጉሢና ታሚና ሓሣ ጩቢ ሊኢሎጉዲ ላሂ ጴዻንዳኔ። 20ዼኤፒ ሃሣ ሚርጌና ቦንቺንታያ ማዔ ጎዳኮ ሙኮ ኬላ ሄላንዳሢኮ ቤርታ ዓባ ዹማንዳኔ፤ ዓጊናኣ ሓሣ ሱጉሢ ማላንዳኔ። 21ጎዳ ማኣዶም ጌዒ ዔኤላ ዓሲ ቢያ ዻቃንዳኔ” ሂዚ ጌዔሢ ኩማንዳ ጉዲኬ። 22ጋዓዖ፥ ቃሲ ጊንሣ ጴፂሮሴ፦ “ሓይ ኑ ዓሶ ማዔ ዒስራዔሌ ዓሳ! ሓያ ታ ኬኤዛ ባኮ ኮሺ ዋይዙዋቴ፤ ዒንሢያ ቤርታዺ ዔራሢጉዲ ናዚሬቶ ዬሱሴ ፆሲዳፓ ዳኪንቲ ዒንሢ ባኣካ ጴዼያ ሃሣ ፆሱሞ ቢታንቶ ዒዛኮ ዓኣያኬ፤ ዬይ ፑኡፑማ ዒዛኮ ዔርቴሢ ፆሲ ዒዛ ዛሎና ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ማዾ፥ ዲቃሣ ባኣዚ፥ ዼኤፒ ማላታ ማዓ ባኣዚ ዒንሢ ቤርታ ማዺፆናኬ። 23ፆሲ ቤርታዺ ማሌሢ ጉዴያና ሓሣ ማዺንታንዳሢ ዒ ዔሬ ጎይፆና ዒንሢም ዒዚ ዓኣሢንቲ ዒንጊንቴኔ፤ ዒንሢያ ዒዛ ፑርቶ ዓሶም ዒንጊ ሱፂንቲ ሓይቃንዳጉዲ ማሄኔ። 24ፆሲ ጋዓንቴ ሓይቢኮ ዓኣ ዎልቆ ሜንሢ ሓይቢፓ ዒዛ ዔቂሴኔ፤ ሓይቢያ ዒዛ ዓርቂ ቃዛኒ ዳንዳዒባኣሴ። 25ዳውቴ ዒዛ ዛሎ ኬኤዛዖ፦ ‘ጎዳ፦ ታኣኒ ቢያ ዎዴ ታኣኮ ቤርታ ዓኣንቴ ዛጋኔ፤ ዒ ታኣኮ ሚዛቆ ዛላ ዓኣሢሮ ታ ሂርጋዓ፤ 26ዬያሮ ታኣኒ ዎዛዻኔ፤ ዒና ሓሣ ታኣኮ ዎዛና ኩሜኔ። ሓይቃ ዓሽኬላ ታኣኮ ሓጊ ማዓንዳ ዎዛና ናንጋኔ፤ 27ሼምፔሎ ታኣኮ ኔ ሃይቄ ዓሶ ባኣካ ሓሺንዱዋሴ፤ ኔኤኮ ጉሙርቂንታ ማዻሢያ ዱኡፖ ዔቶይዳ ኔ ዎዒሲንዱዋሴ። 28ናንጊኮ ጎይሢ ታኣም ኔ ዻዌኔ፤ ሓሣ ኔኤኒ ታኣና ዎላ ዓኣሢሮ ዎዛ ታኣኮ ጉቤ ዒናፓ ማዓንዳኔ’ ሂዚ ጌዔኔ። 29ጌዔስካፓ፦ “ዒሾንሢዮቴ! ቤርታኣ ዓዶንሢዳፓ ፔቴሢ ማዔ፥ ዳውቴ ሃይቂ ዱኡቴሢና ሓሣ ዒዛኮ ዱኡፓ ሓኖ ሄላንዳኣና ኑ ኮራ ዓኣሢ ፔጌና ታ ዒንሢም ኬኤዛኒ ዳንዳዓኔ። 30ዳውቴ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዛያ ማዔሢሮ ሓሣ ፆሲ ዒዛም ‘ኔኤኮ ዜርፃፓ ፔቴ ዓሲ ታኣኒ ኔ ካኣቱሞ ቤዛ ጌሣንዳኔ’ ጌዒ ጫኣቄሢሮ ዒዚ ዬያ ዔሬኔ፤ 31ዬያይዳፓ ዔቄያና ሜሲሔ ዱኡፖ ዔቶይዳ ዓቲንዱዋኣሢና ዓሽካ ዒዛኮ ዒኢካ ዎዒንዱዋኣሢ ቤርታዺ ዔሪ ዔቂፆ ዛሎ ኬኤዜኔ። 32ፆሲ ዬያ ዬሱሴ ሓይባፓ ዔቂሴኔ፤ ኑኡኒያ ቢያሢ ዬያ ባኮኮ ማርካኬ። 33ፆሲ ፔኤኮ ሚዛቆ ዛላ ቦንቺንቴ ቤዞ ዒዛም ዒንጌኔ፤ ሓሣ ዓዳሢዳፓ ዒንጊንታንዳኔ ጌይንቴ ዓያኖ ጌኤዦዋ ዔኬኔ፤ ሓያ ዒንሢ ዛጋ ባኮና ዋይዛ ባኮ ዒዚ ላኣሌኔ። 34- 35ዓካሪ ጫሪንጮ ዓኣዼሢ ዳውቴቱዋሴ፤ ዳውቴ ፔ ቶኦኪና፥ ጎዳ፡ ታ ጎዳሢም(ሜሲሔም) ኔ ሞርኮ ታ ኔና ባሺሳንዳያ ሄላንዳኣና ታኣኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዔ’ ጌዔኔ ጌዒ ኬኤዜኔ። 36“ማይ ዓካሪ ሓያ ዒንሢ ሱፄ ዬሱሴ ፆሲ ሜሲሔ ሓሣ ጎዳቲ ማሄሢ ዒስራዔሌ ዴራ ቢያ ጎኔና ዔሮንጎ!” ጴፂሮሴ ጋዓዛ፥ 37ዓሳ ዬያ ዋይዜስካፓ ዒኔ ዱጲ ዖያዖ ጴፂሮሴና ዒዛና ዎላ ዓኣ ዳኪንቴዞንሢ ኮራ፦ “ዒሾንሢዮቴ! ዓካሪ ኑ ዎዶንዶይ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። 38ጴፂሮሴ ማሓዖ፦ “ጎሞ ቡኡፁዋቴ፤ ጎማ ዒንሢኮ ዓቶም ጌይንታንዳጉዲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ዋኣፆ ማስቱዋቴ፤ ፆሲ ዒንጊሢ ማዔ ዓያኖ ጌኤዦ ዒንሢ ዔካንዳኔ። 39ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆሲኮ ዎዞ ቃኣላ ዒንሢንታ ዒንሢኮ ናኣቶንታም ሓሣ ጎዳ ፆዛሢ ፔ ባንሢ ዔኤላንዳ ሓጋ ሴካ ቤርታ ሙካንዳ ዓሶም ቢያኬ” ጌዔኔ። 40ሓሣ ዬያ ጉዲ ቃሲ ሚርጌ ባኣዚ ማርካ ማሂ ኬኤዚ ኬኤዚ፦ “ሓያ ዎቦ ሾይንቶይዳ ሄላንዳ ባይሲንቶይዳፓ ዒንሢ ቶኦኮ ዻቂሹዋቴ” ጌዒ ዔያቶ ዞሬኔ። 41ዬያ ዓሶይዳፓ ሚርጌሢ ጴፂሮሴ ጌዔ ባኮ ጎኔኬ ጌዒ ዔኪ ዋኣፆ ማስቴኔ፤ ዬኖ ኬሎና ሓይሦ ሺያ ማዓ ዓሲ ኪሪስቶሴ ጎናሲ ዔኪ ዔያቶይዳ ቃሲንቴኔ። 42ዬያታ ዳኪንቴዞንሢኮ ዔርዚፆ ዋይዚ ዋይዚ፥ ፔቱሞና ናሽኪንቲ ዎላ ናንጊ ናንጊ፥ ካሣኣ ዎላ ሙዒ ሙዒ ሺኢጲሢያ ዶዲ ሺኢቃኔ። 43ዬኖ ዎዶና ዳኪንቴዞንሢ ዛሎና ሚርጌ ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚና ዲቃሣ ባኣዚና ማዺንታያ ማዔሢሮ ዒዞ ዎዶና ዒኢካ ናንጋ ዓሳ ቢያ ዬያ ባኮ ዲቃቲ ዛጋኔ። 44ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ጋዓንቴ ፔቱሞና ናንጋኔ፤ ዔያቶኮ ዓኣ ባካ ቢያሢሮኬ። 45ዔያታ ፔኤኮ ዓኣ ሳዖና ቆሎና ሻንቺ ሻንቺ ሚኢሾ ዎሊም ኮይሳሢ ጎይፆ ፓቃኔ። 46ቢያ ኬሊ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ፔቱሞና ቡኪንታኔ፤ ፔቴ ፔቴሢኮ ማኣሮ ዓኣዺ ዓኣዺ ካሣ ዎላ ሙዒ ኮሺ ዒኔና ዎዛዺ ናንጋኔ፤ 47ፆሲያ ዔያታ ጋላታኔ፤ ዓሲ ቢያ ዔያቶ ቦንቻኔ፤ ፆሲ ሃሣ ዔያቶ ጊዳ ዻቃ ዓሲ ቢያ ኬሊ ቃሳኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\