ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 19

1ዓጲሎሴ ቆሮንቶሴይዳ ዓኣ ዎዶና ጳውሎሴ ኬዶ ዛሎ ዓጮና ጌዒ ዔፕሶኔ ዓኣዺ ሄሊ፥ ዒኢካ ዻካ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ዴንቃዖ፦ 2“ኪሪስቶሴ ዒንሢ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔካኣና ዓያና ጌኤሺ ዒንሢ ዔኪያ?” ጌዒ ዖኦጬኔ። ዔያታ ማሓዖ፦ “ኑኡኒ ዔኪባኣሴ፤ ሓሣ ዓያና ጌኤሺ ዓኣሢያ ኑ ዋይዚ ቤቂባኣሴ” ጌዔኔ። 3ጳውሎሴ፦ “ሂዳዖ ዎዚ ጉዴ ዋኣሢ ማስቲሢዳይ ዒንሢ ማስቴሢ?” ዔያቶ ኮራ ጋዓዛ፥ ዔያታ፦ “ዮሓኒሴ ኬኤዜ ዋኣፆ ማስቲፆናኬ” ጌዔኔ። 4ጳውሎሴ ጊንሣ፦ “ዮሓኒሴኮ ማስኪፃ ጎሞ ቡኡፂፆ ዔርዛያ ማዔኔ፤ ዬማና ዴሮም ዒዚ ኬኤዛዖ ‘ታኣኮ ጊንፃፓ ሙካሢ ጉሙርቁዋቴ’ ጌዒ ጌዒኬ፤ ያዺ ጌይንቴሢያ ዬሱሴኬ” ጌዔኔ። 5ዬያ ዔያታ ዋይዛዖ ጎዳ ዬሱሴ ሱንፆና ዋኣፆ ማስቴኔ። 6ጳውሎሴያ ዔያቶ ዑፃ ኩጮ ጌሣዛ ዓያና ጌኤሺ ዔያቶ ዑፃ ኬዴም፥ ዱማ ዱማ ዻንጋና ዔያታ ጌስቴኔ፤ ፆሲ ማሊሢያ ዔያታ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ። 7ዬንሢ ዓሶንሢኮ ፓይዳ ታጶ ላምዖ ማዓያኬ። 8ዒማና ጳውሎሴ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ዓኣዺ ሓይሦ ዓጊኒ ጉዴያ ፆሲ ካኣቱሞ ዛሎ ማርሚሢና ሓሣ ዴሮም ቡሊ ኬኤዚ ኬኤዚ ጫርቂ ዔርዜኔ። 9ፔቴ ፔቴ ዓሳ ጋዓንቴ ዒናፓ ዒፂሢና ጎዳሢኮ ጎይፆ ዴሮ ቤርታ ጫሽኪ ጫሽኪ ‘ኑ ዒዛ ጉሙርቃዓ’ ጋዓዛ ዔያቶ ዒ ሓሺ ዴንዳዖ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢ ሌሊ ዔኪ ዓኣዺ ፂራኖሴ ጌይንታ፥ ዓሶ ዔርዞ ዳልጎ ማኣሮይዳ ቢያ ኬሊ ዔርዛኔ። 10ጳውሎሴ ላምዖ ሌዔ ጉዴያ ዒዞ ጎይፆ ዒኢካ ማዼኔ፤ ዒማና ዒሲያ ዓጮይዳ ናንጋ ዓይሁዶ ዓሶና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ቢያ ጎዳኮ ቃኣሎ ዋይዛኒ ዳንዳዔኔ። 11ፆሲ፡ ኮሺ ዲቃሣ ፔ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ጳውሎሴ ዛሎና ማዼኔ። 12ዬያይዳፓ ዔቄያና ጳውሎሴኮ ዑፆ ሄሌ ዓፒሎና ማኣዓሢና ዓሳ ዔኪ ዔኪ ሓርጊንቴ ዓሶ ዑፆ ካንሣዛ ዶርዓሢዳፓ ዓሳ ዻቃኔ፤ ሓሣ ፑርቶ ዓያናኣ ዓሶይዳፓ ኬስካኔ። 13ፑርቶ ዓያኖ ዓሶይዳፓ ኬሲ ኬሲ ሃንታ ፔቴ ፔቴ ዓይሁዶ ዓሳ፦ “ጳውሎሴ ኬኤዛ፥ ዬሱሴ ሱንፆና ዒንሢ ኬስካንዳጉዲ ኑ ዒንሢ ዓይሣኔ” ጌዒ ጌዒ ፑርቶ ዓያኖ ዓሶፓ ኬሳኒ ማሌኔ። 14ዬኖ ማዻሢ ዓይሁዶ ቄኤሶኮ ሱኡጋሢ፥ ዓስቄዋ ጎዖሢኮ ላንካይ ናይስኬንሢኬ። 15ጋዓንቴ ፑርቶ ዓያናሢ፦ “ዬሱሴ ታ ዔራኔ! ጳውሎሴ ዛሎዋ ታ ዔራኔ! ሓይ ዒንሢ ዖናንሢዳዖ?” ዔያቶ ኮራ ጌዔኔ። 16ዒማና ፑርቶ ዓያና ዓርቄ ዓሢ ኮኦሚ ጩኡሊ ዓርቂ ዓርቂ ዔያቶ ባሼኔ፤ ዬካፓ ዔያታ ሱጉቲ፥ ኪፃዺ ሓሣ ዓፒላኣ ዔያቶኮ ዳርዔም ጋራፓ ጳሽኪ ኬስኪ ዴንዴኔ። 17ዬይ ባካ ዔፕሶኔይዳ ናንጋ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ዓይሁዶ ዓሶናም ዋይዚንቴሢሮ ቢያሢ ዒጊጬኔ፤ ጎዳ ዬሱሴኮዋ ሱንፃ ሚርጌና ቦንቺንቴያ ማዔኔ። 18ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶይዳፓ ሚርጌሢ ፑርቶ ማዾ ፔኤኮ ፔጌና ቡኡፂ ቡኡፂ ሙካኔ። 19ሚርጌ ማርሾ ማርሻ ዓሳ ፔኤኮ ማርሻሢ ማፃኣፖ ቡኩሲ ዴሮ ቤርታ ታሚና ሚቼኔ፤ ዬያ ማፃኣፖኮ ሚኢሻ ማሎዛ ዶንጊታሚ ሺያ ሹቺ ቢራ ማዓያኬ። 20ዬያይዲ ጎዳሢኮ ቃኣላ ሚርጌና ዳልጊ ዳልጊ ሓሣ ባሺ ባሺ ዴንዴኔ። 21ዬይ ቢያ ማዔሢኮ ጊንፃ ጳውሎሴ ሜቄዶኒያና ዓካይያ ዓጮ ጊዴና ጌዒ ዬሩሳላሜ ዓኣዻኒ ፔ ማሊሢና ማላዖ፦ “ዒኢካ ታ ሄሌስካፓ ሮሜ ዓጮ ታ ዓኣዻንዳያ ኮይሳኔ” ጌዔኔ። 22ዬያሮ ዒዛና ዎላ ማዻ ዓሶይዳፓ ላምዖንሢ፥ ፂሞቴዎሴና ዔራስፆሴና ሜቄዶኒያ ዓጮ ዳኪ ዒዚ ፔኤሮ ዒሲያይዳ ዻካ ኬሊ ዴዔኔ። 23ዬማና ጎዳሢ ጎይፆ ዛሎና ዔፕሶኔይዳ ዼኤፒ ዣላ ዔቄኔ። 24ፔቴ ዴሜፂሮሴ ጌይንታ ሚኢሼ ዹዓስኬይ ዓርፄሚሴ ጌይንታ ሺኢጲፆ ማኣሮ ማላ ባኣዚ ቢራ ዓንጊዳፓ ማዢ ማዢ ቢሮ ዹዓ ዓሶም ሚርጌ ባኣዚ ዴንቂሳኔ። 25ዬይ ዓሢ ዬያቶ ቢሮ ዹዓ ዓሶና ዔያቶ ጉዴያ ማዾ ማዻ ሜሌ ዓሶ ቡኩሳዖ፦ “ዓሲዮቴ! ኑኡኒ ቆሎ ዴንቃሢ ሓኖ ማዾና ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ 26ሓይ ጳውሎሴ ጎዖሢ ‘ዓሲ ኩቺና ማዢንቴ ማላሢ ካኣሽኮ ባኣዚቱዋሴ’ ጌዒ ጌዒ ዔፕሶኔ ዓጮይዳ ሌሊቱዋንቴ ዻካ ዓጪ ሌሊ ዓታዛ ዒሲያ ዓጮ ቢያይዳ ዋኣዼ ዓሲ ዒዚ ጎኔኬ ጌይሲ፤ ሓሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ማሄቶዋ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ዛጌሢና ዋይዜሢና ጉዲኬ። 27ዬያ ዛሎና ሓይ ኑኡኮ ማዻ ቦሂንታንዳኔ ጌይሢኬ፤ ሓሣ ዬያ ሌሊቱዋንቴ ዒሲያና ዓጮ ቢያሢናይዳ ዓኣ ዓሳ ቢያ ካኣሽካ፥ ዼኤፖ ዓርፄሚሴ ሺኢጲፆ ማኣሬላ ጉሪ ማዒ ዓታኒኬ፤ ዒዞኮ ዼኤፑማኣ ማይ ጋፓኒኬ” ጌዔኔ። 28ዓሳ ዬያ ዋይዛዖ ዻጋዺ፦ “ዔፕሶኔይዳ ዓኣ ዓርፄሚሴ ሺኢጲፆ ማኣራ ዼኤፒኬ!” ጌዒ ጌዒ ዒላቴኔ። 29ካታሜላ ዬያ ዣላሢዳፓ ዔቄያና ካራ ባይዜኔ፤ ዴራ ሜቄዶኒያ ዓጮ ሾይንቲ ማዔ ላምዖ ጳውሎሴኮ ላጎንሢ፥ ጋይዮሴና ዓሪስፂሮኮሴና ዓርቂ ጎቺ ጎቺ ዴራ ቡኪንታ ቤዞ ዔኪ ጳሽኬኔ። 30ጳውሎሴ ዬማና ዴሮ ባንሢ ዓኣዻኒ ኮዔንቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዒዛ ላኣጌኔ። 31ዒሲያ ዓጮይዳ ዓኣ ዎይሣ ዓሶይዳፓ ፔቴ ፔቴ ዒዛ ናሽካዞንሢ ጳውሎሴ ኮራ ዓሲ ዳኪ፦ “ኔኤኒ ዓሳ ቡኪንታ ቤዞ ዓኣዺ፥ ዒኢካ ኔ ጴዹዋጉዲ” ጌዒ ዒዛ ሺኢቄኔ። 32ዒማና ዴሮ ባኣኮይዳ ዼኤፒ ዣላ ዓኣሢሮ ባሼሢ ዓይጎሮ ቡኪንቶቴያ ፔቴታዖ ዔሩዋሴ፤ ዬያይዳፓ ዔቄያና ፔቴ ዓሲ ፔቴ ባኣዚ ጌዒ ዒላታዛ፥ ሜሌሢ ሓሣ ሜሌ ባኣዚ ጌዒ ጌዒ ዒላታኔ። 33ፔቴ ፔቴ ዓይሁዶ ዓሳ ዒስኪንዲሬ ጌይንታ ዓሢ ዔቂ ጌስታንዳጉዲ ሂዖሢጉዲ ዎኦቲ ዴሮ ቤርቶ ሺኢሼኔ፤ ዛሎ ዓሳ ሓሣ ዒዚ ኮሺ ማርማንዳጉዲ ዒዛ ዞሬኔ፤ ዬያሮ ዒስኪንዲሬ ዴራ ዚት ጋዓንዳጉዲ ኩቺና ቤኤዛዖ ጌኤዞ ማሃንዳ ጌኤሲ ጌስታኒ ጊኢጊንቴኔ። 34ጋዓንቴ ዒስኪንዲሬ ዓይሁዴ ዓሲ ማዔሢ ዴራ ዔራዖ፦ “ዔፕሶኔይዳ ዓኣ ዓርፄሚሴ ዼኤፒኬ!” ጌዒ ቢያሢ ፔቴ ዑኡሲና ሚርጌ ኔጊ ዒላቴኔ። 35ጋፒንፆይዳ ካታሞኮ ፃኣፓሢ ዴሮ ዚት ጌይሳዖ፦ “ዔፕሶኔ ዓጪ ዓሲዮቴ! ዔፕሶኔ ካታሞይዳ ናንጋ ዓሳ ዼኤፖ ዓርፄሚሴ ጌይንታ ሺኢጲፆ ማኣሬሎና ጫሪንጫፓ ኬዴ ዒዞኮ ማላሢና ካፓያ ማዔሢ ቢያሢ ዔራያኬ። 36ዬያ ዔሩዋሴ ጋዓንዳይ ዖኦኒያ ባኣሢሮ ዚቲዮ ዒንሢ ጋዓንዳጉዲና ሩኡሪ ፑርታ ባኣዚ ማዺሢዳፓ ዒንሢ ካፒንታንዳያ ኮይሳኔ። 37ጌኤዦ ሺኢጲፆ ማኣሮ ቡሪባኣ ዓሲና ኑኡኮ ካኣሽኮ ባኮ ጫሽኪባኣ ዓሲ ሓይካ ዒንሢ ጉሪ ዔኪ ሙኬኔ። 38ዲሜፂሮሴና ዒዛና ዎላ ዓኣ ቢሮ ዹዓ ዓሳ ኬኤዛ ባኣዚ ዓኣቶ ጌኤዛ ዛጊ ዎጊንታኒ ሜሌ ኬሊ ዓኣኔ፤ ሓሣ ዬኖ ዛሎና ቢታንታ ዓኣ ዓሳኣ ዓኣኔ፤ ዒኢካ ዔያታ ሞኦቶንጎ። 39ሜሌ ዒንሢ ኮዓ ባኣዚ ዓኣታቶ ዳምቤና ጌስቲ ዎጋንዳጉዲ ጌይንቴ ዓሶና ዛጊንታንዳኔ። 40ሓያ ማዺንቴ ባኮ ዛሎና ‘ዔያታ ዣላሢ ዔቂሲሴኔ’ ጌይ ኑና ዖኦጪሱዋጉዲ ኑና ዒጊቻኔ፤ ‘ሓይ ዣላሢና ፑርቶ ባካ ዓይጎ ዛላና ዔቄይ?’ ጌይ ኑና ዖኦጮናቶ፥ ማሂ ኑ ኬኤዛንዳ ባኣዚ ባኣሴ” ጌዔኔ። 41ያዺ ጌዔስካፓ ቡኪንቴ ዓሳ ላኣሊንቲ ዴንዳንዳጉዲ ማሄኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\