ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ 17

1ጳውሎሴና ሲላሴና ዓንፒጶሊሴና ዓጶሎኒያ ጎዖ ዓጮ ጊዴና ቴስሎንቄ ዓጮ ዓኣዼኔ፤ ዒኢካ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቲ ቤሲ ዓኣኔ። 2ጳውሎሴ ቤርታፓ ዒዚ ዔራ ጎይፆና ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዛ፥ ሓይሢ ማይንቲ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሓውሾ ኬሎና ኬሎና ጴዺ ጌኤዦ ማፃኣፓፓ ዔኪ ዔኪ ዓሶና ዎላ ጌስቴኔ። 3ዒማና ዒ ሜሲሔ ሜቶ ዔካንዳያ፤ ሃሣ ሓይቢፓኣ ዔቃንዳያ ኮይሳያ ማዔም ማዔሢ ፔጋሲ ኬኤዚ ኬኤዚ፦ “ሃይ ዒንሢም ታ ኬኤዛ ዬሱሴ ዒ ሜሲሔኬ” ጌዒ ጌዒ ኬኤዛኔ። 4ዬያሮ ዓሶይዳፓ ፔቴ ፔቴሢ ቃኣሎ ዒና ዔኪ ጳውሎሴና ሲላሴና ዎላ ማዔኔ፤ ዬያ ጉዲ ፆሲ ካኣሽካ ሚርጌ ጊሪኬ ዓሲና ካታሞይዳ ዔርቴ ዺቢ ላኣሊና ቃኣሎ ዒና ዔኪ ዔያቶና ዎላ ማዔኔ። 5ዓይሁዶ ዓሳ ጋዓንቴ ቂኢሩሞና ማዾባኣ ፑርታ ዓሲ ጎይፃፓ ጎይፃፓ ቡኩሲ ጌኔ ማዻንዳጉዲ ማሄኔ። ካታሞይዳኣ ዣላ ዔቃንዳጉዲ ማሂ ሓሣ ጳውሎሴና ሲላሴና ዒያሱኔ ማኣራፓ ኬሲ ዔኪ ዴሮ ቤርቶ ሺኢሻኒ ማኣሮ ካሮ ሂዒ ኬኤሪ ጋሮ ጌሌኔ። 6ጋዓንቴ ጳውሎሴንሢ ኮዒ ዔያታ ባይዜሢሮ ዒያሱኔና ፔቴ ፔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ካታሞ ዎይሣ ዓሶ ቤርቶ ሺኢሻኒ ጎቺ ጎቺ ዔኪ ዓኣዻዖ፦ “ሓንሢ ዓሶንሢ ዓጮ ቢያ ፑርቲሲ ሓሣ ሃይካ ሙኬኔ! 7ዒያሱኔያ ዔያቶ ሾኦቺንሢ ዔኬኔ፤ ዔያታ ‘ዬሱሴ ጌይንታ ሜሌ ካኣቲ ዓኣኔ’ ጌይ ሮሜ ዓጮ ካኣቲኮ ዓይሢፆ ዒፂ ማካኔ” ጌይሢና ዒላቴኔ። 8ዴሮና ካታሞ ዎይሣ ዓሶና ዬያ ዋይዛዖ ዲቃቲ ዒኔ ዱጴኔ። 9ዬካፓ ዎይሣ ዓሳ ዒያሱኔና ሜሌዞንሢና ሚኢሼ ዓይሢሳዖ ሓሼኔ። 10ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ሳዓ ዹዹማኣና ቤኤሪያ ዓጮ ጳውሎሴና ሲላሴና ዑኬና ዓኣዻንዳጉዲ ዳካዛ፥ ዒኢካ ዔያታ ሄላዖ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞ ጌሌኔ። 11ቤኤሪያይዳ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሳ ቴስሎንቄይዳ ዓኣ ዓሶይዳፓ ፒዜ ማሊሢና ዓኣያ ማዔሢሮ ቃኣሎ ዋይዚ ዼኤፒ ዎዛና ዔኪ ቃኣሎኮዋ ጎኑሞ ዔራኒ ቢያ ኬሊ ጌኤዦ ማፃኣፖ ዛጋኔ። 12ዬያሮ ዔያቶይዳፓ ሚርጌሢ ፆሲ ጉሙርቄኔ፤ ጊሪኬ ዓሶይዳፓኣ ሚርጌ ዖርጎቺ ላኣሊ፤ ሃሣ ሜሌ ሚርጌ ዓቲንቄያ ፆሲ ጉሙርቄኔ። 13ጋዓንቴ ቴስሎንቄይዳ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሳ ጳውሎሴ ቤኤሪያይዳ ፆሲ ቃኣሎ ኬኤዜሢ ዋይዛዖ ዒኢካ ሙኪ ዴሮ ፑርታ ማሊሢና ዔቂሲ ዣሎ ማዤኔ። 14ዒማና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዑኬና ጳውሎሴ ባዞ ዓጮ ዓኣዻንዳጉዲ ዳኬኔ፤ ሲላሴና ፂሞቴዎሴና ጋዓንቴ ዒኢካ ዓቴኔ። 15ጳውሎሴ ጎይፆና ዓኣሤ ዓሳ ዒዛ ዓቴና ሄሊሴኔ፤ ዬና ዓሳ፦ “ሲላሴና ፂሞቴዎሴና ታ ኮራ ዑኮ ሙኮንጎ” ጋዓ ኪኢታ ጳውሎሴ ኮራፓ ዔኪ ቤኤሪያ ማዔኔ። 16ጳውሎሴ ዓቴናይዳ ዴዒ ሲላሴና ፂሞቴዎሴና ካፓንቴ ካታሜሎይዳ ሜሌ ካኣሺ ባኣዚ ኩሜያ ማዔሢ ዛጋዖ ፔ ማሊፆና ማሊ ሜታዼኔ። 17ዬያሮ ዓይሁዶ ዓሶኮ ቡኪንቶ ቤዞይዳ፥ ዓይሁዶ ዓሶና ፆሲ ካኣሽካ ጊሪኬ ዓሶና ሓሣ ቦኦኮ ቤዞይዳ ጴዻ ዓሶና ዎላ ፔ ማሊፆ ኬኤዚ ኬኤዚ ጌስቴኔ። 18ዔፒቆሮሴ ሓሣ ዒስቶኬ ዓሶ ጌይንታ ዔሮ ዓሶይዳፓ ዒዛ ኮራ ዓሲ ሙኪ ሙኪ ማርማኔ። ዔያታ ዒዛና ማርማዖ ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ “ሓይ ጌኤሲኮ ፃጲ ዔሩዋዖ ጌስታ ዓሢ ዎዚ ጋዓኒ ኮዓይ?” ጋዓዛ፥ ሓንጎዋታ ጊንሣ፦ “ዓኪ ማዔ ካኣሽኮ ባኣዚ ዛላ ኬኤዛያ ማላኔ” ጋዓኔ። ዬኖ ዔያቶ ጌይሴሢ ጳውሎሴ ዬሱሴና ዒዛኮ ሃይባፓ ዔቂፆ ዛሎና ኬኤዜሢሮኬ። 19ዬያሮ ጳውሎሴ ዔያታ ዓሪዮስፓጎሴ ጌይንታ ቡኪንቶ ቤዞ ዔኤሊ ዔኪ ሙካዖ፦ “ኔኤኒ ዔርዛ ዓኮ ባካ ዓይጎታቴያ ኑ ዔራኒ ዳንዳዓ? 20ፔቴ ፔቴ ዓኪ ማዔ ባኣዚ ኔ ኑም ኬኤዜኔ፤ ዬያሮ ዬንሢ ባኮንሢ ዓይጎታቴያ ኑ ዔራኒ ኮዓኔ” ጌዔኔ። 21ዬያ ዔያታ ጌዔሢ ዓቴናይዳ ናንጋ ዓሶና ሓሣ ዒኢካ ናንጋ ዙሎ ዓጮ ዓሳ ቢያ ዓኪ ባኣዚ ኬኤዚሢና ዋይዚሢና ዎዶ ፔኤኮ ዓኣሣኒ ኮዓሢሮኬ። 22ዬማና ጳውሎሴ ዓሪዮስፓጎሴይዳ ቡኪንቴ ዓሶ ቤርታ ዔቃዖ፦ “ዓቴና ዓጪ ዓሲዮቴ! ሚርጌና ዒንሢ ካኣሺ ካኣሽካያ ማዔሢ ታ ዛጋኔ፤ 23ዎይቴይ ጌዔቶ ዒንሢኮ ካታሞ ታ ሓንቲ ሓንቲ ዒንሢኮ ካኣዦ ቤዞ ታ ዛጋኣና ‘ዔርቲባኣ ፆሲም’ ጌይንቲ ፃኣፒንቴ፥ ሹቺና ኮሾና ዔኤቢ ዒንጎ ቤሲ ታ ዴንቄኔ፤ ዓካሪ፥ ታ ዒንሢም ኬኤዛሢ ዬያ ዔርቲባኣንቴ ዒንሢ ካኣሽካ ፆዛሢ ዛሎኬ። 24ዒዚ ዓጮና ዓጮይዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ማዤሢኬ፤ ሳዖና ጫሪንጮናኮዋ ጎዳኬ፤ ዒዚ ዓሲ ኩቺና ማዢንቴ ካኣሺ ማኣሪዳ ናንጉዋሴ። 25ሼምፔንታ ዑኡሲንታ ሜሌ ባኮዋ ቢያ ዓሲም ዒንጋሢ ዒዛ ማዔሢሮ ፔቴታዖ ዒዛም ፓጬ ባኣዚ ባኣሴ፤ ዓሲ ማኣዶዋ ዒዛም ኮይሱዋሴ። 26ዒዚ ዓሲ ዜርሢ ቢያ ፔቴ ዓሲዳፓ ማዤኔ፤ ዬያኮ ቤርታ ዓሲ ናንጋንዳ ዎዶና ናንጋንዳ ቤዞዋ ማሊ ጊኢጊሼኔ። 27ዬያ ዒ ማዼሢ ዓሲ ዒዛ ኮዓንዳጉዲና ዛጊ ኮዒ ዴንቃንዳጉዲኬ፤ ያዺ ማዔቶዋ ፆሲ ኑና ቢያሢዳፓ ሓኬኬ ጌይሢቱዋሴ። 28ዓይጎሮ ጌዔቶ፦ ‘ሼምፔና ኑ ዴዓሢ፥ ኑኡኒ ዓጊፂ ሃንታሢ ናንጊያ ኑ ናንጋሢ ዒዛናኬ’ ዬይያ ዒንሢኮ ዓይናዻ ዓሳ፦ ‘ኑኡኒ ቢያሢ ዒዛ ናይኬ’ ጋዓሢ ጉዴያኬ። 29ዓካሪ፥ ኑ ዒዛ ናይ ማዔቶ ‘ፆሲ፡ ዓሲ ዔራቶና ዓሲ ማሊሢና ዎርቄይዳፓ ሓሣ ቢራ ዓንጊና ሹቺናይዳፓ ኮሺንቴ ባኣዚ ማላኔ’ ጌዒ ማላንዳያ ኑና ኮይሱዋሴ። 30ዓሳ ቤርታ ዒዛ ዔሪባኣ ዎዶና ማዼ ባኮ ፆሲ ዛጊ ዓኣሤኔ፤ ሓሢ ጋዓንቴ ዓጮይዳ ዓኣ ዓሳ ቢያ ጎሜይዳፓ ማዓንዳጉዲ ዓይሤኔ። 31ዒዚ ዶኦሬ ዓሢ ዛሎና ዓጮ ቢያይዳ ጎኑሞና ዎጋንዳ ኬሊ ጌሤኔ፤ ዬያ ዒ ጎናሲ ዔርዜሢ ዬያ ዒዚ ዶኦሬሢ ሓይባፓ ዔቂሲፆናኬ” ጌዔኔ። 32ዒማና “ሓይቢፓ ዔቂሢ” ጋዓዞ ዔያታ ዋይዛዖ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዒዛ ቦሄኔ፤ ዛሎ ዓሳ ጋዓንቴ፦ “ሓኖ ባኮ ዛሎ ሜሌ ዓቢ ኔ ኬኤዛንቴ ኑ ዋይዛንዳኔ” ጌዔኔ። 33ዬካፓ ጳውሎሴ ቡኪንቶ ባኣካፓ ኬስኪ ዓኣዼኔ። 34ፔቴ ፔቴ ዓሳ ጋዓንቴ ዒዛና ዎላ ማዒ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄኔ፤ ዬኖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄ ዓሶ ባኣኮይዳ ዓሪዮስፓጎሴ ቡኪንቶ ቤዛ ዎጎ ዎጋያ ማዔ፥ ዲዮኒሲዮሴ ጌይንታ ዓሲና ዴማሪሶ ጌይንታ ፔቴ ላኣሊስኬኖና ሓሣ ሜሌ ዓሲያ ዓኣኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\